• Dokumenty
  27.02.2021

Ponad 2 000 wzorów pism i umów przygotowanych przez specjalistów we współpracy z kancelariami prawnymi! Czytaj więcej
Dokumenty zawierają:
 • Opis dokumentu
 • Instrukcję uzupełnienia pisma
 • Przykładowo uzupełniony wzór

Szukaj dokumentów: Szukaj czyść
Kategoria: Typ:

Lista dokumentów:

 • Wniosek o wszczęcie egzekucji w przedmiocie nakazania dłużnikowi nawiązania stosunku pracy z wierzycielem
  Wniosek o wszczęcie egzekucji w przedmiocie nakazania dłużnikowi nawiązania stosunku pracy z wierzycielem jest to wniosek składany przez wierzyciela, w celu nakazania dłużnikowi nawiązania stosunku pracy z wierzycielem. Wniosek o wszczęcie egzekucji w przedmiocie nakazania dłużnikowi nawiązania stosunku pracy z wierzycielem składa się do właściwego Sądu Rejonowego - Wydziału Pracy.
  Kategorie dokumentu: praca, egzekucja, pracownik, pracodawca, dłużnik Typy dokumentu: wnioski
 • Akcja imienna z obowiązkiem powtarzających się świadczeń niepieniężnych
  Akcja imienna z obowiązkiem powtarzających się świadczeń niepieniężnych jest to rodzaj akcji imiennej, z którą związany jest obowiązek dokonywania powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Akcja imienna z obowiązkiem powtarzających się świadczeń niepieniężnych polega na tym, że wspólnik w toku prowadzenia przez firmę codziennej działalności jest zobowiązany do dokonywania świadczeń niepieniężny...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: akcje
 • Akcja uprzywilejowana imienna
  Akcja uprzywilejowana imienna jest to akcja dająca dodatkowe przywileje, która przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, wskazanej w dokumencie akcji. Akcja uprzywilejowana imienna związana jest z określoną osobą fizyczną lub określoną osobą prawną. Dokument akcji powinien być sporządzony na piśmie i powinien być opatrzony pieczęcią spółki oraz podpisem zarządu.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: akcje
 • Akcja uprzywilejowana na okaziciela
  Akcja uprzywilejowana na okaziciela jest to akcja dająca dodatkowe przywileje, której właścicielem jest każdy, kto posiada dokument danej akcji. Akcja uprzywilejowana na okaziciela nie jest związana z konkretną osobą. Dokument akcji powinien być sporządzony na piśmie i powinien być opatrzony pieczęcią spółki oraz podpisem zarządu.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: akcje
 • Akcja zwykła imienna
  Akcja zwykła imienna to akcja która przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, wskazanej w dokumencie akcji. Akcja zwykła imienna związana jest z określoną osobą fizyczną lub określoną osobą prawną. Dokument akcji powinien być sporządzony na piśmie i powinien być opatrzony pieczęcią spółki oraz podpisem zarządu.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: akcje
 • Akcja zwykła na okaziciela
  Akcja zwykła na okaziciela jest to papier wartościowy, do którego uprawniony jest każdy, kto posiada dokument danej akcji. Akcja zwykła na okaziciela nie jest związana z konkretną osobą. Na dokumencie akcji nie widnieje ani imię i nazwisko właściciela ani nazwa firmy. Dokument akcji powinien być sporządzony na piśmie i powinien być opatrzony pieczęcią spółki oraz podpisem zarządu.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: akcje
 • Akt powołania
  Akt powołania jest dokumentem, na podstawie którego następuje nawiązanie stosunku pracy. Akt powołania jest zawierany w postaci aktu formalnego jednostronnego, dokonywany przez podmiot zatrudniający. W akcie powołania zostają zawarte wszystkie istotne składniki stosunku pracy.
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: formularze
 • Aneks do umowy najmu
  Aneks do umowy najmu – dokument, na mocy którego strony stosunku najmu tj. wynajmujący i najemca uzupełniają, zmieniają dotychczasowe postanowienia wiążącej je umowy lub wprowadzają do dotychczasowej umowy nowe postanowienia. Zmiana umowy najmu może dotyczyć m.in. okresu obowiązywania umowy, sposobu korzystania z rzeczy, wysokości opłat, terminu wypowiedzenia. Zgodnie z art. 77 kodeksu cywilnego ...
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, najem Typy dokumentu: umowy
 • Aneks do umowy o pracę
  Aneks do umowy o pracę - zgodne oświadczenie woli stron istniejącego stosunku pracy, na mocy którego pracodawca i pracownik uzupełniają, zmieniają dotychczasowe postanowienia wiążącej je umowy lub wprowadzają do dotychczasowej umowy nowe postanowienia. Zmiana umowy o pracę może dotyczyć m.in. okresu obowiązywania umowy, sposobu wykonywania pracy czy wysokości wynagrodzenia. Jeżeli zmiana dotychcza...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy
 • Anulowanie części zamówienia
  Anulowanie części zamówienia jest to czynność, która polega na tym, że wskutek pewnych okoliczności niektóre elementy transakcji nie dochodzą do skutku. Anulowanie części zamówienia powinno być sporządzone w formie pisemnej. Anulowanie części zamówienia powinno zawierać miejsce i datę sporządzenia, adresata pisma, wyjaśnienie stanu faktycznego oraz powinno być zaopatrzone własnoręcznym podpisem os...
  Kategorie dokumentu: biznes, budownictwo, nieruchomość, sprzedaż Typy dokumentu: zawiadomienie
 • Anulowanie zamówienia
  Anulowanie zamówienia jest to czynność, która powoduje że transakcja nie miała w ogóle miejsca. Anulowanie zamówienia powinno być sporządzone w formie pisemnej. Anulowanie zamówienia powinno zawierać miejsce i datę sporządzenia, adresata pisma, wyjaśnienie stanu faktycznego oraz powinno być zaopatrzone własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu.
  Kategorie dokumentu: biznes, budownictwo, sprzedaż, przedsiębiorca Typy dokumentu: zawiadomienie
 • Apelacja cywilna
  Jest to zwyczajny środek odwoławczy, w którym następuje odwołanie się od wydanego wyroku. Apelacja to środek odwoławczy od wyroku sądu pierwszej instancji do sądu drugiej instancji. Apelację należy wnosić na piśmie, do sądu odwoławczego za pośrednictwem sądu pierwszej instancji, w terminie dwutygodniowym od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: apelacja
 • Cofnięcie przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę
  Cofnięcie przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę następuje w sytuacji, gdy pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę i wypowiedzenie doszło już do pracownika w taki sposób, że mógł on zapoznać się z wypowiedzeniem. Cofnięcie przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę nie musi zawierać powodów cofnięcia przez pracodawcę wypowiedzenia.
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Curriculum Vitae - CV
  Curriculum Vitae jest to zbiór uporządkowanych chronologicznie informacji o kandydacie do pracy, czyli jest to wizytówka pracownika. Curriculum Vitae stanowi opis przebiegu kwalifikacji i kariery zawodowej osoby starającej się o pracę. Curriculum Vitae sporządza się zawsze w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca Typy dokumentu: oferta
 • CZŁONKOWIE EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH Załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców (KRS-WU)
  CZŁONKOWIE EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH Załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców (KRS-WO) wymaga podania nazwy rejestrowanego podmiotu, a także danych członków EZIG niezależnie czy są osobami fizycznymi czy podmiotami niebędącymi osobami fizycznymi. Przy czym należy wskazać formę prawną członka niebędącego osobą fizyczną oraz istnienie klauzul zwalniających od o...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, podmioty zagraniczne, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, załączniki
 • Dane uzupełniające stron lub pełnomocników (DS)
  Formularz Dane uzupełniające stron lub pełnomocników (DS) jest załącznikiem wskazującym dane powodów, pozwanych lub pełnomocników stron, które nie zostały ujęte w innym formularzu z powodu braku miejsca w pozwie (odpowiedzi na pozew, sprzeciwie, zarzutach), kolejnych pełnomocników tego samego powoda lub pozwanego oraz nowego adresu powoda, pozwanego, pełnomocników lub adresu dla doręczeń w toku po...
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, pisma procesowe, załączniki
 • Decyzja o przyznaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
  Dokument, na mocy którego osobie uprawnionej przyznawana jest jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka. Decyzja wydawana jest na wniosek złożony w terminie 12 miesięcy od urodzenia się dziecka lub objęcia dziecka opieką/przysposobienia wraz z wymaganymi załącznikami:dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny, urodzenie się żywego dziecka, pozostawanie matki dziecka pod opieką me...
  Kategorie dokumentu: cudzoziemcy, finanse, małżeństwo, urząd gminy, urząd miasta, ojcostwo, macierzyństwo, rodzicielstwo, ciąża, ośrodek pomocy społecznej, świadczenia rodzinne Typy dokumentu: decyzja administracyjna
 • Decyzja odrzucająca sprzeciw od decyzji o nałożeniu kary porządkowej
  Decyzja o odrzuceniu sprzeciwu od zastosowanej kary porządkowej jest decyzją wydawaną przez pracodawcę w odpowiedzi na sprzeciw złożony przez pracownika o nałożeniu kary porządkowej. Decyzja o odrzuceniu sprzeciwu od zastosowanej kary porządkowej wymaga formy pisemnej i musi zostać sporządzona w terminie 14 dni od dnia złożenia sprzeciwu przez pracownika.Brak odpowiedzi przez pracodawcę na sprzeci...
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: zawiadomienie, odpowiedź
 • Deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-7)
  Deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-7) jest przeznaczona dla podatników rozliczających VAT miesięcznie. Deklarację składa się w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym okresie rozliczeniowym. Właściwość naczelnika urzędu skarbowego dla rozliczenia VAT ustala się ze względu na miejsce wykonywania działalności, w przypadku gdy działalność jest prowadzona na obszarze ...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, praca, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, deklaracja podatkowa, przedsiębiorca
 • Deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-7K)
  Deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-7K) przysługuje małym podatnikom VAT, o których mowa w art.2 pkt 25 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535, z późn. zm.). Deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-7K) składana jest co kwartał do właściwego Naczelnika urzędu skarbowego. Małym podatnikiem w rozumieniu w.w. ustawy jest podatnik, u którego ...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, praca, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, deklaracja podatkowa, przedsiębiorca
 • Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (PCC-2)
  Płatnicy są obowiązani do zapłaty pobranego podatku na rachunek organu podatkowego właściwego ze względu na siedzibę płatnika. Wpłaty płatnicy dokonują w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek . W tym terminie muszą złożyć deklarację o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika ( PCC-2) według ustalonego wzoru wraz z informacją o kwocie podatku...
  Kategorie dokumentu: podatki, urząd skarbowy Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, deklaracja podatkowa
 • Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR)
  Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR) składana jest przez osobę fizyczną lub płatnika nie będącego osobą fizyczną do naczelnika właściwego urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania osoby fizycznej, siedziby płatnika lub miejsca prowadzenia działalności, jeśli płatnik nie posiada siedziby.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, praca, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, deklaracja podatkowa, przedsiębiorca
 • Deklaracja rozliczeniowa (ZUS DRA)
  Deklaracja rozliczeniowa (ZUS DRA) służy do rozliczania składek oraz wypłaconych w tym samym miesiącu zasiłków wraz z zasiłkami rodzinnymi i pielęgnacyjnymi podlegającymi rozliczeniu na poczet składek. Deklaracja rozliczeniowa (ZUS DRA) składana jest przez płatnika składek do 5 dnia następnego miesiąca - dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w rozumieniu art. 1...
  Kategorie dokumentu: finanse, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, deklaracja
 • Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3)
  Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3) składana jest przez podatnika podatku od czynności cywilnoprawnych do właściwego Naczelnika urzędu skarbowego. Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych powinna być złożona w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego czyli dokonania określonej czynności, oprócz czynności, w których płatnik dokonuje oblicze...
  Kategorie dokumentu: podatki, urząd skarbowy, rzeczy ruchome Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, deklaracja podatkowa
 • DYREKTORZY WYKONAWCZY Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (KRS-WI)
  DYREKTORZY WYKONAWCZY Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (KRS-WI) wymaga podania danych podmiotu, który ma być zarejestrowany, a także danych osobowych dyrektorów, pełnionych przez nich funkcji, faktu zawieszenia dyrektora w czynnościach oraz dnia ustania zawieszenia.
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki Typy dokumentu: druki urzędowe, załączniki
 • DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO Załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-W-OPP)
  DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO Załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-W-OPP) służy do zgłoszenia przedmiotu działalności pożytku publicznego. za pomocą tego formularza zgłaszane są rodzaje działalności pożytku publicznego prowadzone odpłatnie i nieodpłatnie. Organizacja pożytku publicznego to organizacja pozarządowa (z wyjątkiem partii pol...
  Kategorie dokumentu: Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, organizacje pożytku publicznego Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, załączniki
 • EMISJE AKCJI Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (KRS-WG)
  EMISJE AKCJI Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (KRS-WG) dotyczy nowej serii akcji bądź zmiany informacji o istniejącej serii akcji. Należy podać nazwę serii i liczbę akcji w danej serii, a także czy akcje są uprzywilejowane, jaka ilość i sposób uprzywilejowania. Akcja to papier wartościowy, który łączy w sobie prawa o charakterze majątkowym i ...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, załączniki
 • Ewidencja przebiegu pojazdu
  Ewidencja przebiegu pojazdu to pismo zestawiające wydatki związane z użytkowaniem samochodu osobowego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, które nie są środkami trwałymi. Wydatki mogą stać się kosztem uzyskania przychodu pod warunkiem prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów (tzw. Kilometrówki). Należy również udokumentować poniesiony koszt dołączając dokument potwierdzający dokonani...
  Kategorie dokumentu: biznes Typy dokumentu: informacje
 • Faktura VAT
  Faktura VAT jest dokumentem sprzedaży wystawianym przez płatników podatku od towarów i usług. Faktura VAT powinna zawierać następujące dane: nazwy i adresy sprzedawcy i nabywcy oraz ich numery NIP, datę dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia dokumentu, umieszczony na dokumencie tytuł "Faktura VAT" oraz numer kolejny faktury, nazwa przedmiotu transakcji (towar, usługa), miara i ilość przedmio...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, sprzedaż, przedsiębiorca Typy dokumentu: formularze, przedsiębiorca, dokumenty sprzedaży
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zawiera informacje o przedsiębiorcy, jego formy prawnej, rozmiaru i rodzaju działalności, a także sytuacji finansowej i otrzymanej pomocy de minimis. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis jest składany obowiązkowo dla ubiegających się o umorzenie składek na ubezpieczenia ZUS. Pomoc de mi...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pomoc publiczna, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zawiera informacje o przedsiębiorcy, jego formy prawnej, rozmiaru i rodzaju działalności, a także sytuacji finansowej i otrzymanej pomocy de minimis. FFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną ni...
  Kategorie dokumentu: biznes, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze
 • Formularz zamówienia
  Formularz zamówienia jest to dokument stwierdzający przyjęte do realizacji zamówienie, określa podstawowe parametry zamówienia, takie jak ilość i rodzaj zamawianych towarów lub usług, sposób płatności, wysyłki. Zawiera dane klienta i adres doręczenia. Jest podstawą do realizacji zamówienia.
  Kategorie dokumentu: biznes Typy dokumentu: informacje
 • Gwarancja uregulowania zaległych płatności
  Gwarancja uregulowania zaległych płatności jest to dokument, w którym gwarant przyjmuje ryzyko związane z realizacją bądź niepowodzeniem określonego w umowie przedsięwzięcia. Gwarant nie odpowiada za dłużnika i nie zobowiązuje się wykonać zobowiązania zamiast niego, lecz ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za nieosiągnięcie zagwarantowanego rezultatu.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse Typy dokumentu: oświadczenia
 • Imienne świadectwo tymczasowe w spółce akcyjnej
  Imienne świadectwo tymczasowe w spółce akcyjnej jest to dokument, stanowiący dowód częściowej wpłaty na kapitał zakładowy Spółki. Imienne świadectwo tymczasowe w spółce akcyjnej wymaga formy pisemnej. Musi być zaopatrzone w pieczęć spółki oraz podpisy Zarządu.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: oświadczenia
 • Imienny raport o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne (ZUS RZA)
  Imienny raport o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne (ZUS RZA) to załącznik do deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Imienny raport o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne (ZUS RZA) wypełnia płatnik składek odnośnie osób podlegających wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, nie stosuje się go w odniesieniu do osób podlegających ubezpieczeniom społecznym (obowiązkowo lub dobrowolnie)....
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, raporty
 • Imienny raport o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek (ZUS RSA)
  Imienny raport o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek (ZUS RSA) jest załącznikiem do deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Imienny raport o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek (ZUS RSA) przeznaczony jest dla przekazania informacji o wypłaconych świadczeniach i o zaistniałych przerwach w opłacaniu składek. Imienny raport o wypłaconych świadczeniach i przerwac...
  Kategorie dokumentu: praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, raporty
 • Imienny raport płatnika składek uprawnionego do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (ZUS RCA)
  Imienny raport płatnika składek uprawnionego do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (ZUS RCA) to załącznik do formularza ZUS DRA - Deklaracja rozliczeniowa. Imienny raport płatnika składek uprawnionego do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (ZUS RCA przeznaczony jest dla płatników składek uprawnionych do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.Imienny raport płatnika skła...
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, raporty
 • Informacja dla zbywcy o nieuiszczeniu ceny zbycia udziałów
  Informacja dla zbywcy o nieuiszczeniu ceny zbycia udziałów - pismo, w którym zarząd spółki z o.o. zawiadamia wspólnika, iż wskazany przez spółkę nabywca jego udziałów nie uiścił ceny ich sprzedaży w określonym terminie. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych zbycie udziałów przez wspólnika może być uzależnione od zgody spółki. Co do zasady, zgody takiej udziela zarząd w formie pisemnej. Odmawiając ...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: informacje, zawiadomienie
 • Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej
  Imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej to formularz służący płatnikowi składek do przekazania informacji zawartych w raportach imiennych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem ich zweryfikowania. Informacje te płatnik może przesyłać również w innej formie, ale tak by spełniała ona wymogi z art. 41 ust.8 ustawy o systemie ubezpeiczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z p...
  Kategorie dokumentu: finanse, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, raporty
 • Informacja o adresach prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek (ZUS ZAA)
  Informacja o adresach prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek (ZUS ZAA) wypełniana jest celem zawiadomienia o nowym adresie prowadzenia działalności albo likwidacji działalności pod wcześniej wskazanym adresem. Informacja o adresach prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek (ZUS ZAA) jest załącznikiem do formularza ZUS ZPA lub ZUS ZFA. Informacja o adresach ...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, spółki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, informacje
 • Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA)
  Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA) przekazywana jest przez płatnika składek do 31 stycznia danego roku za poprzedni rok kalendarzowy. Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA) przekazują płatnicy, którzy: byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składki wypadkowej od 1 stycznia do 31 grudnia i co najmniej jeden...
  Kategorie dokumentu: praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, informacje
 • Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym (PIT/M)
  Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym (PIT/M) składany jest przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego jako załącznik do zeznania rocznego PIT-36. Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym (PIT/M) podlega na wskazaniu wartości i rodzaju ...
  Kategorie dokumentu: finanse, podatki, urząd skarbowy Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, informacja podatkowa
 • Informacja o ewidencjonowaniu kosztów podróży służbowej
  Informacja o ewidencjonowaniu kosztów podróży służbowej służy przypomnieniu o prawidłowym dokumentowaniu wszelkich wydatków, które pracownik poniósł podczas podróży służbowej wraz z ewidencją czasu trwania podróży i przebytych kilometrach samochodem służbowym.
  Kategorie dokumentu: praca Typy dokumentu: informacje
 • Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek (ZUS ZBA)
  Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek (ZUS ZBA) składana jest celem zawiadomienia o nowym rachunku bankowym bądź zamknięciu dotychczasowego rachunku. Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek (ZUS ZBA) to załącznik do formularza ZUS ZPA lub ZUS ZFA. Formularz ten wypełniany jest przez płatnika, który w zgłoszeniu ZUS ZPA w dziale IV, pole 04 lub ZUS ZFA - "Zg...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, informacje
 • Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O)
  Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O) składana jest przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego jako załącznik do podatkowych zeznań rocznych PIT-36, PIT-37 i PIT-28. Wydatkami podlegającymi odliczeniu są przede wszystkim darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne, wydatki na internet, zwrot nienależnie pobranych świadczeń, wydatki na nowe tech...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, urząd skarbowy Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacja podatkowa
 • Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D)
  Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D) składana jest przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego jako załącznik do deklaracji PIT-36, PIT-37 i PIT-28. Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D) przeznaczona jest dla podatników, którzy rozliczają nabyte w poprzednich latach ulgi budowlane. Z deklaracji PIT/D nie korzystają podatn...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, urząd skarbowy Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacja podatkowa
 • Informacja o pozostałych podatnikach (PCC-3/A)
  Informacja o pozostałych podatnikach (PCC-3/A) składana jest przez podatnika podatku od czynności cywilnoprawnych do właściwego Naczelnika urzędu skarbowego wraz z formularzem PCC-3. Informacja o pozostałych podatnikach (PCC-3/A) to uzupełnienie deklaracji PCC-3 w przypadku, gdy czynność prawna była zawierana przez więcej niż dwie strony, np. dwóch sprzedających lub kupujacych. Deklaracja w sprawi...
  Kategorie dokumentu: finanse, podatki, urząd skarbowy Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacje
 • Informacja o prowadzeniu jednolitej ewidencji dla celów podatku od towarów i usług oraz zryczałtowanego podatku dochodowego
  Informacja o prowadzeniu jednolitej ewidencji dla celów podatku od towarów i usług oraz zryczałtowanego podatku dochodowego to zawiadomienie od podatnika VAT do właściwego miejscowo urzędu skarbowego o rozpoczęciu prowadzenia ewidencji obowiązkowej, której wymaga ustawa o podatku od towarów i usług.
  Kategorie dokumentu: urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: informacje
 • Informacja o przeniesieniu siedziby firmy
  Informacja o przeniesieniu siedziby firmy - zmiana lokalizacji firmy to nie tylko przenosiny do innego biura lub lokalu. Ze zmianą wiąże się szereg obowiązków wobec urzędów i klientów. W tym przypadku powiadamiamy naszych klientów o nowej siedzibie firmy, wysyłając do nich listownie informację z nowym adresem i numerami telefonów. Informacja o przeniesieniu siedziby firmy powinna dotrzeć do wszyst...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: informacje, zawiadomienie
 • Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (PIT-28/A)
  Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (PIT-28/A) składana jest do 31. stycznia danego roku za poprzedni rok podatkowy przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego jako załącznik do formularza PIT-28. Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na wł...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacja podatkowa, przedsiębiorca
 • Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych (PIT-28/B)
  Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych (PIT-28/B) składana jest wyłącznie przez podatników rozliczających przychody spółek: cywilnej lub jawnej w ryczałtowej formie opodatkowania. Danych z PIT-28/B nie można wpisywać na załączniku PIT-28/A. Prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub jawnej powinien złożyć jeden załącznik z ty...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, praca, spółki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacje, przedsiębiorca
 • Informacja o rachunku bankowym (ZUS)
  Informacja o rachunku bankowym (ZUS) jest formularzem przeznaczonym dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w którym wskazuje on numer rachunku bankowego, na który mają być przelewane pobierane przez niego świadczenia. Informacja o rachunku bankowym (ZUS) składana jest przez świadczeniobiorcę bądź jego pełnomocnika.
  Kategorie dokumentu: finanse, księgowość, praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, informacje
 • INFORMACJA O REZYGNACJI Z USTAWOWEGO ZWOLNIENIA Z VAT
  INFORMACJA O REZYGNACJI Z USTAWOWEGO ZWOLNIENIA Z VAT dotyczy tych przedsiębiorców, którzy przekroczyli dopuszczony limit zwolnienia z VAT lub dobrowolnie rezygnują ze zwolnienia z VAT. Stają się wtedy płatnikami podatku VAT i mogą wystawiać faktury VAT dla innych podmiotów będących również płatnikami podatku od towarów i usług.
  Kategorie dokumentu: biznes, podatki, urząd skarbowy Typy dokumentu: oświadczenia, zgłoszenia, deklaracja, informacja podatkowa
 • Informacja o spisie z natury wobec likwidacji działalności gospodarczej
  Zgodnie z artykułem 14 ust. 5 ustawy o VAT czynni podatnicy VAT, którzy zaprzestaną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zobowiązani są sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Dodatkowo do deklaracji podatkowej za dany okres powinna zostać złożona informacja o dokonanym spisie z natury.
  Kategorie dokumentu: biznes, podatki, urząd skarbowy Typy dokumentu: informacje, zgłoszenia
 • Informacja o sporządzeniu remanentu
  Informacja o sporządzeniu remanentu dotyczy przedsiębiorców prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, którzy zobowiązani są do sporządzenia na koniec każdego roku podatkowego oraz na dzień 1 stycznia, tak zwanego remanentu, czyli spisu z natury składników majątku firmy. Informacja o sporządzeniu remanentu dotyczy również tych przedsiębiorców, którzy zakończyli prowadzenie działalności ...
  Kategorie dokumentu: biznes, urząd skarbowy Typy dokumentu: informacje, zgłoszenia
 • Informacja o warunkach zatrudnienia
  Informacja o warunkach zatrudnienia jest dokumentem, który zostaje sporządzony przez pracodawcę, dla nowo zatrudnionego pracownika. Informacja o warunkach zatrudnienia sporządza się w formie pisemnej, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę.
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: informacje
 • Informacja o wypowiedzeniu pełnomocnictwa
  Informacja o wypowiedzeniu pełnomocnictwa jest pismem, które może być wykorzystywane w zakładzie pracy/spółce czy też innej jednostce organizacyjnej. Celem tego pisma jest poinformowanie zainteresowanych osób/podmiotów o fakcie wypowiedzenia pełnomocnictwa oraz braku uprawnienia wskazanej osoby do dokonywania w imieniu mocodawcy czynności prawnych.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: informacje, oświadczenia, pełnomocnictwo
 • Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym (PIT/ZG)
  Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym (PIT/ZG) jest załącznikiem dla podatników rozliczających przychody uzyskiwane od osób i organizacji zagranicznych. Załącznika nie jest składany przez podatnika przebywającego za granicą, który uzyskuje przychody z tytułu stosunku pracy zawartego w Polsce. Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym poda...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacja podatkowa
 • Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej (PIT/B)
  Informacja o należnym zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-5/X) jest składana przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego za dany miesiąc i stanowi załącznik do deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy (PIT-5) oraz do deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy według stawki 19% (PIT-5L). Informacja o należnym zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-5/X) polega na wyk...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, praca, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacje, przedsiębiorca
 • Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym (PIT/Z)
  Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym (PIT/Z) to załącznik do deklaracji PIT-36 i PIT-36L składany wyłącznie przez podatników korzystających z tzw. kredytu podatkowego, wskazanego w art. 44 ust 7a-7k ustawy o podatk...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, informacja podatkowa, przedsiębiorca
 • Informacja o zmianie warunków pracy
  Informacja o zmianie warunków pracy tyczy się wszystkich rodzajów umów o pracę oraz następuje tylko wtedy, kiedy obie strony zgodzą się na dokonanie zmian treści umowy. Informacja o zmianie warunków pracy wywołuje skutki w nim przewidziane w dacie określonej przez strony, tak więc zmiana warunków umowy może nastąpić nawet już w dniu zawarcia porozumienia.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: informacje, porozumienie
 • Informacja o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową
  Informacja o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową to zawiadomienie podatnika skierowane do właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego. Po otrzymaniu decyzji ustalającej wysokość podatku przy opodatkowaniu kartą podatkową podatnik może zrezygnować z tej formy opodatkowania w terminie 14 dni od otrzymania tej decyzji.
  Kategorie dokumentu: finanse, podatki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: informacje
 • Informacja o zwolnieniu pracownika z powodu redukcji etatu
  Informacja o zwolnieniu pracownika z powodu redukcji etatu - oświadczenie pracodawcy, w którym informuje on pracownika o zamiarze zwolnienia go z powodu redukcji etatu. Pracodawca powinien poinformować pracownika o tym fakcie z możliwie największym wyprzedzeniem. W praktyce informacja o zwolnieniu pracownika z powodu redukcji etatu często przekazywana jest pracownikowi jednocześnie z wypowiedzenie...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, przedsiębiorca, pracownik Typy dokumentu: informacje, wypowiedzenia
 • Informacja pracownika o kosztach poniesionych podczas podróży
  Informacja pracownika o kosztach poniesionych podczas podróży jest dokumentem przedkładanym pracodawcy przez pracownika po odbyciu podróży służbowej. Informacja pracownika o kosztach poniesionych podczas podróży służy rozliczeniu podróży służbowej i jest podstawą do otrzymania należności związanych z podróżą służbową według norm Kodeksu Pracy.
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, przedsiębiorca, pracownik Typy dokumentu: informacje
 • Informacja sprawie należnych wypłat wynikających z wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
  Informacja sprawie należnych wypłat wynikających z wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę jest dokumentem sporządzanym przez pracodawcę, który wypowiedział umowę o pracę, z przyczyny niezależnej od pracownika. Informacja sprawie należnych wypłat wynikających z wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę zawiera wskazanie wszelkich odpraw należących się pracownikowi w związku z wypowiedzenie...
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: informacje
 • Karta ewidencyjna ławnika
  Karta ewidencyjna ławnika jest to druk urzędowy, który jest sporządzany na potrzeby Sądu. W karcie ewidencyjnej ławnika zamieszcza się wszelkie informacje dotyczący osoby, która uzyskała status ławnika. W karcie ewidencyjnej ławnika, ławnik składa również ślubowanie.
  Kategorie dokumentu: sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze
 • Karta urlopów
  Karta urlopów jest dokumentem potwierdzającym udzielenie urlopu wypoczynkowego pracownikowi przez pracodawcę. Karta urlopów powinna zawierać imię i nazwisko pracownika, stanowisko pracy, wymiar urlopu przysługujący w danym roku kalendarzowym, a także informacje dotyczące wykorzystanego urlopu.
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: formularze
 • Karta urlopów w okresie wypowiedzenia
  Karta urlopów w okresie wypowiedzenia jest dokumentem potwierdzającym udzielenie urlopu wypoczynkowego pracownikowi w okresie wypowiedzenia przez pracodawcę. Karta urlopów w okresie wypowiedzenia powinna zawierać imię i nazwisko pracownika, wymiar urlopu przysługujący w danym roku kalendarzowym.
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: formularze
 • Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej
  Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej jest to dokument, który sporządzany jest przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, którzy chcą aby ich dziecko uczestniczyło w zajęciach organizowanych przez świetlicę szkolną. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej sporządzana jest w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: praca, rodzicielstwo Typy dokumentu: zgłoszenia
 • Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
  Karta zgłoszenia kandydata na ławnika, jest dokumentem składanym przez osobę która chce zostać ławnikiem. Ławnikiem jest osoba, która jest sędzią społecznym, który jest niezawodnym członkiem składu orzekającego, podlegającym wyłącznie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawom. Kadencja ławnika wynosi cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyboru.
  Kategorie dokumentu: sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: druki urzędowe, zgłoszenia
 • Kontrakt eksportowy
  Kontrakt eksportowy jest umową kupna - sprzedaży towarów i usług, która jest podpisywana z kontrahentem zagranicznym. Eksport to inaczej wywóz za granicę dóbr, które zostały wytworzone w danym kraju bezpośrednio przez samego eksportera lub pośrednio przez sprzedającego lub innych pośredników.
  Kategorie dokumentu: biznes, sprzedaż, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy
 • Kontrakt importowy
  Do zawieranych umów kupna sprzedaży z kontrahentem zagranicznym należ zawrzeć również kontrakt importowy. Zawiera on specyfikację transakcji, warunki dostawy, cenę jednostkową, ilość, etc. Warto zwrócić uwagę, że podczas zawierania kontraktu dużą rolę odgrywają prawidłowo przygotowana oferta oraz skuteczne negocjacje.
  Kategorie dokumentu: biznes, sprzedaż, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy
 • Kontrakt menedżerski
  Kontrakt menedżerski - inaczej umowa o wykonywanie zarządu, to nienazwana umowa cywilnoprawna, na mocy której osoba przyjmująca zlecenie (menedżer) zobowiązuje się do stałego wykonywania czynności zarządczych w przedsiębiorstwie lub w części przedsiębiorstwa zleceniodawcy, w jego imieniu i na jego rzecz. Przyjmującym zlecenie sprawowania zarządu może być zarówno osoba fizyczna nieprowadząca działa...
  Kategorie dokumentu: praca, spółki Typy dokumentu: umowy
 • KW-ODPIS Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / wyciągu z księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej
  KW-ODPIS Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / wyciągu z księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej należy złożyć w centrali lub ekspozyturze Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Wniosek nieprawidłowo wypełniony, nieopłacony, od którego uiszczono opłatę w wysokości niższej od należnej, bez załączonego oryginału dowodu wniesienia opłaty pozostawia się bez nadania bi...
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, księgi wieczyste Typy dokumentu: wnioski
 • Kwestionariusz osobowy
  Kwestionariusz osobowy to dokument, który zawiera podstawowe informacje o danej osobie np. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, numer PESEL, numer NIP, informacje na temat wykształcenia itp. Kwestionariusz osobowy wykorzystywany jest w procesach rekrutacji np. przez pracodawców. Nie ma jednolitego wzoru kwestionariusza, może on przybierać różne formy.
  Kategorie dokumentu: praca, studiowanie Typy dokumentu: formularze
 • Kwestionariusz osobowy kandydata na członka rady nadzorczej spółki Skarbu Państwa
  Kwestionariusz osobowy kandydata na członka rady nadzorczej spółki Skarbu Państwa to zgłoszenie kandydatury na członka rady nadzorczej spółki skarbu państwa bądź aktualizacja danych kandydata na podstawie ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. Nr 171 poz. 1397 z późn. zmianami). Bazę kandydatów prowadzi Minister Skarbu Państwa. Kandydat podlega egzaminowi pisemnemu i u...
  Kategorie dokumentu: praca, spółki skarbu państwa, Rada Nadzorcza Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, informacje
 • LIKWIDATOR, ZARZĄDCA, PRZEDSTAWICIEL / REPREZENTANT UPADŁEGO Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-ZR)
  LIKWIDATOR, ZARZĄDCA, PRZEDSTAWICIEL / REPREZENTANT UPADŁEGO Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-ZR) dotyczy jednej z wyżej wymienionych osób. LIKWIDATOR, ZARZĄDCA, PRZEDSTAWICIEL / REPREZENTANT UPADŁEGO Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-ZR) służy do zmiany informacji o tej osobie bądź do wykreślenia tej osoby, a także zastąpien...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, załączniki
 • List intencyjny
  List intencyjny jest dokumentem handlowym, w którym partnerzy handlowi określają ogólne ramy współpracy na przyszłość. List intencyjny określa zakres przyszłych działań czy umów oraz zarys planów dotyczących danego projektu. List intencyjny podpisuje się w momencie zakończenia wstępnych negocjacji co do podjęcia dalszych działań
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: formularze
 • List polecający
  List polecający - dokument, w którym pracodawca wyraża swoją opinię na temat konkretnego pracownika oraz poleca tą osobę innemu pracodawcy. Dokument ten powinien określać kogo dotyczy (imię i nazwisko pracownika), jego stanowisko pracy oraz wskazanie cech charakteru i umiejętności pracownika, które były szczególnie przydatne w pracy na wskazanym stanowisku.
  Kategorie dokumentu: praca Typy dokumentu: oświadczenia
 • List referencyjny
  List referencyjny jest to dokument, w którym następuje potwierdzenie należytego wykonania usługi. List referencyjny wystawiany może być z racji bardzo udanej współpracy z jakaś firmą. Ponadto list referencyjny może być również wystawiony pracownikowi przez pracodawcę. List referencyjny sporządza się zawsze w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca Typy dokumentu: informacje, oświadczenia, zawiadomienie
 • Nota korygująca
  Nota korygująca to dokument wystawiany w razie zaistnienia pomyłki w fakturze VAT dotyczącej nabywcy, sprzedającego bądź przedmiotu sprzedaży (towaru lub usługi) np. nieprawidłowy adres bądź numer NIP. Notą korygującą poprawia się zatem jedynie treści formalne faktury, czyli te, które nie wiążą się z prawem do rozliczenia podatku od towarów i usług. Nota korygująca nie może zmieniać podmiotów ucze...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, sprzedaż Typy dokumentu: przedsiębiorca, dokumenty sprzedaży
 • Nota odsetkowa
  Nota odsetkowa jest żądaniem zapłaty odsetek powstałych wskutek przekroczenia terminu wykonania zobowiązania przez dłużnika. Nota odsetkowa to jednocześnie informacja o samym długu i jego podstawie, terminie opóźnienia w płatności zobowiązania pieniężnego, kwocie zaległości głównych i powstałych odsetkach.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość Typy dokumentu: nakaz zapłaty, wezwanie
 • NUMER IDENTYFIKACYJNY REGON, NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ NIP Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-ZY)
  NUMER IDENTYFIKACYJNY REGON, NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ NIP Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-ZY) służy do podania numeru NIP i numeru REGON. Numer Identyfikacji Podatkowej to kod złożony z 10 cyfr, który służy do identyfikacji podatnika prowadzącego działalność gospodarczą (osoby fizyczne i organizacje). Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gos...
  Kategorie dokumentu: Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, załączniki
 • ODDZIAŁY, TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (KRS-WA)
  ODDZIAŁY, TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (KRS-WA) służy wskazaniu przez przedsiębiorcę adresu siedziby oddziałów firmy bądź jej jednostek organizacyjnych.
  Kategorie dokumentu: Krajowy Rejestr Sądowy, stowarzyszenia, organizacje społeczne, fundacje, zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, załączniki
 • Odmowa pracodawcy na cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę
  Odmowa pracodawcy na cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę jest dokumentem sporządzanym przez pracodawcę w celu nie wyrażenia zgody na cofnięcie złożonego przez pracownika wypowiedzenia umowy o pracę. Odmowa pracodawcy na cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę nie musi zawierać przyczyny odmowy cofnięcia wypowiedzenia.
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: odpowiedź
 • Odpowiedź na pozew
  Odpowiedź na pozew jest pismem procesowym, które wnosi pozwany odpowiadając na zarzuty i twierdzenia wskazane w pozwie. Zgodnie z obecnymi uregulowaniami wnioski dowodowe i wszelkie zarzuty powinny być wskazane na początku postępowania pod rygorem ich pominięcia. Wobec powyższego powinny one znaleźć się w odpowiedzi na pozew. Od 26 sierpnia 2016 roku obowiązuje nowy wzór formularza, udostępniony p...
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pisma procesowe
 • Odpowiedź na pozew o alimenty
  Odpowiedź na pozew o alimenty jest pismem procesowym, w którym strona pozwana ustosunkowuje się do twierdzeń powoda wyrażonych w pozwie. W piśmie tym pozwany powinien opisać charakter więzi łączącej go z powodem, wskazać czy jest to więź pozytywny, czy negatywna, wykazać czy czuje się zobowiązany do uiszczenia alimentów, a jeśli nie to dlaczego. W piśmie powinny być przedstawione wszystkie twierdz...
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, małżeństwo, rodzicielstwo, sądy, postępowanie sądowe, alimenty, rozwód Typy dokumentu: odpowiedź
 • Odpowiedź na pozew o odszkodowanie z tytułu mobbingu w pracy
  Odpowiedź na pozew o odszkodowanie z tytułu mobbingu w pracy jest pismem procesowym, w którym pozwany prezentuje swoje stanowisko w sprawie oraz zgłasza wnioski dowodowe. Stanowisko winno być przedstawione w sposób kompleksowy i dążyć do obalenia twierdzeń wskazanych w pozwie.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, praca, postępowanie sądowe, pracownik Typy dokumentu: pisma procesowe, odpowiedź
 • Odpowiedź na żądanie udzielenia wyjaśnień
  Odpowiedź na żądanie udzielenia wyjaśnień jest pismem, w którym dłużnik odpowiada na pismo komornika dotyczące majątku dłużnika. Odpowiedź na żądanie udzielenia wyjaśnień powinna zawierać: wskazanie jakie mienie ruchome posiada dłużnik, wskazanie miejsca, w którym znajduje się mienie ruchome, wskazanie nieruchomości należących do dłużnika ze wskazaniem nr księgi wieczystej, wskazanie wszelkich prz...
  Kategorie dokumentu: egzekucja Typy dokumentu: odpowiedź
 • Odpowiedź pozwanego na pozew
  Odpowiedź pozwanego na pozew - to pismo procesowe, w którym pozwany ustosunkowuje się do pozwu, w tym do twierdzeń i zarzutów powoda w nim zawartych. Pozwany może wnieść odpowiedź na pozew przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę lub w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego wydziału. Pismo złożone po terminie podlega zwrotowi. Odpowiedź na pozew powinna spełniać wymagania pisma pr...
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: odpowiedź
 • Odpowiedź pracodawcy na wniosek złożony przez pracownika dotyczący wyrażenia zgody na pracę w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego
  Odpowiedź pracodawcy na wniosek złożony przez pracownika dotyczący wyrażenia zgody na pracę w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego jest dokumentem sporządzanym przez pracodawcę w odpowiedzi na wniosek pracownika o możliwość wykonywania pracy w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Odpowiedź pracodawcy na wniosek złożony przez pracownika dotyczący wyrażenia zgody na pracę w trakcie doda...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, rodzicielstwo, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: oświadczenia, odpowiedź
 • Odrzucenie wniosku kredytowego
  Odrzucenie wniosku kredytowego to decyzja banku lub innego przedsiębiorstwa skierowana do wnioskodawcy, która zawiera odmowę kredytowania. Odrzucenie wniosku kredytowego jest najczęstszą konsekwencją negatywnego wyniku badania zdolności kredytowej wnioskodawcy.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse Typy dokumentu: informacje, zawiadomienie
 • Odstąpienie od umowy
  Odstąpienie od umowy to jednostronne oświadczenie woli, które dla wywołania skutków prawnych wymaga złożenia drugiej stronie umowy. Złożenie drugiej stronie umowy oświadczenia o odstąpieniu od umowy powoduje, iż stosunek prawny łączący strony na podstawie uprzednio zawartej umowy wygasa ze skutkiem ex tunc tj. od momentu zawarcia przedmiotowej umowy. W takim przypadku umowę poczytuje się za nie z...
  Kategorie dokumentu: sprzedaż, rzeczy ruchome Typy dokumentu: oświadczenia
 • Odstąpienie od umowy dostawy
  Odstąpienie od umowy dostawy jest oświadczeniem skierowanym od odbiorcy do dostawcy. Dostawa w rozumieniu Kodeksu Cywilnego jest czynnością między przedsiębiorcami w obrocie profesjonalnym. W przypadku, gdy stroną jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej ani zawodowej mamy do czynienia ze sprzedażą konsumencką.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse Typy dokumentu: oświadczenia
 • Odstąpienie od umowy o dzieło
  Odstąpienie od umowy o dzieło - jednostronne oświadczenie woli skierowane do drugiej strony umowy. Wywołuje skutek taki, jakby umowa nie została zawarta. Nie jest wymagana akceptacja drugiej strony. Odstąpienie należy wystosować w formie pisemnej, jeżeli w takiej formie została zawarta umowa. Możliwe jest ustalenie kwoty pieniężnej (odstępne), którą strona odstępująca świadczy drugiej stronie tyt...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: wypowiedzenia
 • Odwołanie
  Środek zaskarżenia decyzji. Wnosi się do go organu wyższego rzędu, nadzorującego za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzje. Odwołania do sądu od orzeczeń organów ubezpieczeniowym, w zakresie decyzji dotyczących ubezpieczeń społecznych nie podlegają opłacie.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: odwołanie
 • Odwołanie od decyzji organu podatkowego
  Odwołanie od decyzji organu podatkowego - środek zaskarżenia od decyzji organu podatkowego. Kwestie związane z wydawaniem i zaskarżaniem decyzji organów podatkowych uregulowane są w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. W sprawach uregulowanych w w/w ustawie nie stosuje się przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (art. 3 kpa), z wyjątkiem przepisów działów IV, V i VII...
  Kategorie dokumentu: biznes, podatki Typy dokumentu: odwołanie
 • Odwołanie od decyzji w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
  Dokument, w którym organizator imprezy masowej zaskarża decyzją administracyjną w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na jej zorganizowanie. Przeprowadzenie imprezy masowej co do zasady wymaga zezwolenia. W związku z powyższym jej organizator nie później niż na 30 dni przed terminem imprezy powinien zwrócić się do właściwego organu tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze wzgl...
  Kategorie dokumentu: urząd gminy, kara, postępowanie administracyjne Typy dokumentu: odwołanie
 • Odwołanie pełnomocnictwa
  Pełnomocnictwo jest dokumentem na podstawie którego pełnomocnik jest uprawniony do występowania w imieniu mocodawcy.Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane. Od chwili, gdy pełnomocnik dowiedział się o odwołaniu pełnomocnictwa nie ma on prawa do występowania w imieniu mocodawcy.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: pełnomocnictwo
 • Odwołanie pracownika
  Odwołanie pracownika jest dokumentem sporządzanym przez pracodawcę, który odwołuje ze stanowiska pracy określonego pracownika. Odwołanie pracownika jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę. W okresie wypowiedzenia pracownik ma prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem.
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wypowiedzenia, odwołanie
 • odwołanie prokury
  Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, które może zostać udzielone przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie. W związku z powyższym jej wypowiedzenie również powinno mieć...
  Kategorie dokumentu: spółki Typy dokumentu: pełnomocnictwo, prokura
 • Ogłoszenie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego
  Ogłoszenie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego jest dokumentem, w którym Zarząd Spółki Akcyjnej ogłasza obniżeniu kapitału zakładowego. Ogłoszenie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego zawiera wezwanie wierzycieli, aby wnieśli sprzeciw w określonym terminie od dnia dokonania ogłoszenia.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, kapitał zakładowy Typy dokumentu:
 • Ogłoszenie uchwały o przymusowym wykupie akcji
  Ogłoszenie uchwały o przymusowym wykupie akcji jest to dokument, w którym Zarząd Spółki informuje o podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie w przedmiocie przymusowego wykupu akcji. Ogłoszenie uchwały o przymusowym wykupie akcji sporządza się w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: akcje
 • Ogłoszenie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego
  Ogłoszenie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego jest to dokument, w którym następuje ogłoszenie o podjęciu uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego. Ogłoszenie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego zawiera treść podjętej uchwały.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, kapitał zakładowy Typy dokumentu: uchwała
 • Opinia o pracowniku
  Opinia o pracowniku jest dokumentem sporządzanym przez pracodawcę na wniosek pracownika. Opinia o pracowniku jest to dokument przedstawiający cechy danego pracownika. Opinia o pracowniku powinna zawierać: datę i miejsce sporządzenia opinii, tytuł dokumentu, oznaczenie opiniodawcy, oznaczenie pracodawcy, okres zatrudnienia, zakres wykonywanych prac, krótka charakterystyka pracownika.
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: zaświadczenia
 • ORGANY PODMIOTU / WSPÓLNICY UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (KRS-WK)
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, stowarzyszenia, organizacje społeczne, fundacje, zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, załączniki
 • Oświadczenie członka otwartego funduszu emerytalnego lub osoby, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie, o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Począwszy od roku 2016, co cztery lata, w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca, członek otwartego funduszu emerytalnego lub osoba, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie, ma możliwość zmiany decyzji w zakresie przekazywania do OFE części składki na ubezpieczenie emerytalne albo zewidencjonowania tej części składki na subkoncie. Oświadczenie o przekazywaniu ...
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, fundusze, pracownik, emerytura Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie członka Rady Nadzorczej o wyrażeniu zgody na odbycie posiedzenia poza siedzibą spółki
  Oświadczenie członka Rady Nadzorczej o wyrażeniu zgody na odbycie posiedzenia poza siedzibą spółki - dokument, w którym członek Rady Nadzorczej spółki wyraża zgodę na to, by dane posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się poza siedzibą spółki. Oświadczenie powinno wskazywać miejsce, w którym odbędzie się to posiedzenie.
  Kategorie dokumentu: spółki, Rada Nadzorcza Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie członka Rady Nadzorczej spółki akcyjnej zawierające wskazanie danych kontaktowych
  Oświadczenie członka Rady Nadzorczej spółki akcyjnej zawierające wskazanie danych kontaktowych, jest to pismo w którym członek Rady Nadzorczej podaje swoje dan. np. adres czy numer telefonu. Oświadczenie członka Rady Nadzorczej spółki akcyjnej zawierające wskazanie danych kontaktowych sporządza się w formie pisemnej i jest adresowane do Prezesa Zarządu Spółki.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, Rada Nadzorcza Typy dokumentu: akcje
 • Oświadczenie członka Rady Nadzorczej w sprawie oddania głosu na piśmie
  Oświadczenie członka Rady Nadzorczej w sprawie oddania głosu na piśmie - dokument, w którym członek Rady Nadzorczej spółki nieobecny na posiedzeniu Rady oddaje głos w sprawach przewidzianych w porządku obrad za pośrednictwem innego członka tej Rady. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady n...
  Kategorie dokumentu: spółki, Rada Nadzorcza Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-2A)
  Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy według stawki 19% (PIT-5L) jest deklaracją składaną przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego określającą wysokość zaliczki na podatek dochodowy za dany miesiąc. Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy według stawki 19% (PIT-5L) obowiązuje podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz tych, którzy osiąg...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, deklaracja podatkowa, przedsiębiorca
 • Oświadczenie dotyczące cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Oświadczenie dotyczące cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest to dokument, w którym osoba składająca dokument żąda zniszczenia jej danych osobowych i zakazu dalszego przetwarzania jej danych osobowych. Oświadczenie dotyczące cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych składane jest w formie pisemnej do administratora.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie kandydata na członka rady nadzorczej spółki akcyjnej
  Oświadczenie kandydata na członka rady nadzorczej spółki akcyjnej jest dokumentem składanym przez osobę będącą kandydatem na członka rady nadzorczej spółki akcyjnej. Oświadczenie kandydata na członka rady nadzorczej spółki akcyjnej sporządza się w formie pisemnej. Oświadczenie kandydata na członka rady nadzorczej spółki akcyjnej powinno zawierać wszelkie dane kandydata oraz niezbędne załączniki.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, Rada Nadzorcza Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie lustracyjne
  Oświadczenie lustracyjne to zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, to obowiązek złożenia oświadczenia, przez osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 2...
  Kategorie dokumentu: Typy dokumentu: druki urzędowe, oświadczenia
 • Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych
  Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych to informacja podatnika skierowana do właściwego naczelnika urzędu skarbowego po przekroczeniu obowiązującego limitu obrotu sprzedaży. Zwolnienie ze stosowania kasy rejestrującej traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót 20.000,00 zł.
  Kategorie dokumentu: praca, urząd skarbowy Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o niekaralności
  Oświadczenie o niekaralności jest pismem, w którym osoba stwierdza, że nie została skazana prawomocnym wyrokiem skazującym za przestępstwo umyślne oraz nie wydano w stosunku do mnie prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
  Kategorie dokumentu: Typy dokumentu: druki urzędowe, oświadczenia
 • Oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego
  Oświadczenie rodzica lub opiekuna o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego jest to oświadczenie składane pracodawcy przez matkę, ojca lub opiekuna w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego wymaga formy pisemnej.
  Kategorie dokumentu: praca, macierzyństwo, urlopy Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
  Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis składa przedsiębiorca w ZUS pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, jeśli ubiega o umorzenie składek. Pomoc de minimis to rodzaj nie podlegającej notyfikacji pomocy publicznej (ingerencji instytucji państwowych w postaci przyznania w jakiejkolwiek formie, pomocy danemu podmiotowi gospodarczemu bądź ich grupie, która prowadzi do z...
  Kategorie dokumentu: biznes, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pomoc publiczna, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, oświadczenia
 • Oświadczenie o nieprzedłużeniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
  Oświadczenie o nieprzedłużeniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest to dokument, który sporządzany jest w sytuacji, gdy abonent nie chce dłużej korzystać z usług z podmiotu świadczącego usługi telekomunikacyjne. Oświadczenie o nieprzedłużeniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych sporządza się w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość Typy dokumentu: oświadczenia, wypowiedzenia
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe składane jest najczęściej przez osobę aplikującą na stanowisko pracy, na którym wymagana jest niekaralność kandydata. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe może być złożone po zatarciu skazania za przestępstwo.
  Kategorie dokumentu: praca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o odrzuceniu spadku
  Oświadczenie o odrzuceniu spadku - spadkobierca może odrzucić spadek poprzez oświadczenie złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania. Jeżeli w w/w terminie spadkobierca nie złoży oświadczenia o odrzuceniu spadku przyjmuje się, że przyjął go w sposób prosty. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności...
  Kategorie dokumentu: spadki Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy to realizacja prawa do odstąpienia od umowy wyrażona przez jedną ze stron. Skutek prawny tego oświadczenia zachodzi w momencie doręczenia go drugiej stronie. Umowa uważana jest wtedy za niezawartą. W przypadku zastosowania w umowie instytucji odstępnego oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest ważne wówczas, gdy nastąpiło wraz z jego zapłatą.
  Kategorie dokumentu: biznes, sprzedaż Typy dokumentu: oświadczenia, umowy
 • Oświadczenie o odwołaniu darowizny
  Jeżeli osoba obdarowana dopuściła się względem darczyńcy lub osoby jej bliskiej rażącej niewdzięczności, to darczyńca może złożyć oświadczenie o odwołaniu darowizny, jednak nie po upływie roku od dnia, w którym to dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego. Oświadczenie o odwołaniu darowizny należy złożyć obdarowanemu na piśmie.
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, rzeczy ruchome, spadki, małżeństwo, własność Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich
  Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich jest pismem, w którym osoba stwierdza, że posiada obywatelstwo polskie, a także korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich. W oświadczeniu należy podać miejsce i datę sporządzenia pisma i własnoręcznie się podpisać.
  Kategorie dokumentu: praca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
  Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych jest pismem, w którym osoba stwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych. W oświadczeniu należy podać miejsce i datę sporządzenia pisma i własnoręcznie się podpisać.
  Kategorie dokumentu: praca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB3)
  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane to oświadczenie składane przez osobę, która ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane rozumie się tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, pr...
  Kategorie dokumentu: budownictwo, nieruchomość Typy dokumentu: druki urzędowe, oświadczenia
 • Oświadczenie o potrąceniu wierzytelności
  Oświadczenie o potrąceniu wierzytelności jest to dokument, który sporządza się w sytuacji, gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą b...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, sprzedaż Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o powołaniu się na zarzut przedawnienia roszczenia
  Oświadczenie o powołaniu się na zarzut przedawnienia roszczenia jest to dokument, który sporządzany jest przez osobę, która została wezwana do uiszczenia jakiejś kwoty pieniężnej, jednakże w momencie, kiedy nastąpiło już przedawnienie roszczenia. Oświadczenie o powołaniu się na zarzut przedawnienia roszczenia sporządza się w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, sprzedaż Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o przyjęciu spadku wprost
  Oświadczenie o przyjęciu spadku wprost - spadkobierca może przyjąć spadek poprzez oświadczenie złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania. Jeżeli spadkobierca zamierza przyjąć spadek WPROST nie musi w ogóle składać żadnego oświadczenia, bowiem jeżeli w w/w terminie spadkobierca nie go nie złoży to przyjmuje się, że przyjął spadek w sposób prosty. Wyj...
  Kategorie dokumentu: spadki Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza
  Oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza - spadkobierca może przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza poprzez oświadczenie złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania. Jeżeli w w/w terminie spadkobierca w ogóle nie złoży żadnego oświadczenia to przyjmuje się, że przyjął spadek w sposób prosty tzn. bez ograniczenia odpowiedzialn...
  Kategorie dokumentu: spadki Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o przystąpieniu do grupy - postępowanie grupowe
  Oświadczenie o przystąpieniu do grupy jest to oświadczenie, w którym osoba składające oświadczenie, oświadcza iż przystępuje do grupy w postępowaniu grupowym. Oświadczenie reprezentanta grupy o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji reprezentanta sporządza się zawsze w formie pisemnej w terminie określonym przez Sąd.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: oświadczenia, pisma procesowe
 • Oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki
  Oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki jest to dokument składany przez członka rady nadzorczej w związku z zrzeczeniem się pełnienia tejże funkcji. Oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki sporządza się w formie pisemnej i składa na ręce przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  Kategorie dokumentu: finanse, spółki, Rada Nadzorcza Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o rezygnacji z prawa do objęcia akcji
  Oświadczenie o rezygnacji z prawa do objęcia akcji jest dokumentem, w którym pracownik oświadcza, że rezygnuje z prawa do objęcia akcji. Oświadczenie o rezygnacji z prawa do objęcia akcji sporządzane jest w formie pisemnej z podaniem miejsca i daty sporządzenia dokumentu oraz wskazaniem liczby opcji.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, spółki Typy dokumentu: oświadczenia, akcje
 • Oświadczenie o rozwiązaniu umowy najmu
  Oświadczenie o rozwiązaniu umowy najmu - to rozwiązanie umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia przez oświadczenie woli jednej ze stron stosunku najmu. Zgodnie z kodeksem cywilnym umowa najmu może być rozwiązana w w/w sposób przez najemcę jeżeli w chwili wydania najemcy rzecz miała wady, które uniemożliwiają przewidziane w umowie używanie rzeczy, albo jeżeli...
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, rzeczy ruchome, najem, lokal Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli
  Każdy, kto składając innej osobie oświadczenie woli, działał pod wpływem błędu lub groźby ma prawo do uchylenia się od jego skutków prawnych. Należy złożyć pisemne oświadczenie o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli tej osobie. Oświadczenie o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli powinno zawierać przesłanki do jego złożenia, czyli należy wymienić faktyczne okoliczności uzasadniające zło...
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, sprzedaż, rzeczy ruchome Typy dokumentu: oświadczenia, umowy
 • Oświadczenie o udzieleniu poręczenia
  Oświadczenie o udzieleniu poręczenia - dokument, w którym określona osoba zwana poręczycielem zobowiązuje się wobec wierzyciela do spłaty określonego zobowiązania na wypadek, gdyby dłużnik główny go nie wykonał. Oświadczenie o udzieleniu poręczenia powinien zawierać dane poręczyciela, dane wierzyciela, dane dłużnika głównego, zobowiązanie główne, maksymalną kwotę poręczenia. W przypadku, gdy porę...
  Kategorie dokumentu: finanse Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o uznaniu długu
  Oświadczenie o uznaniu długu jest to dokument, który sporządzany jest przez dłużnika, w którym dłużnik wykazuje wobec wierzyciela chęć zapłaty długu lub przyznanie się do istnienia obowiązku spełnienia świadczenia. Oświadczenie o uznaniu długu powinno sporządzić się w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, sprzedaż Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o wyborze komornika
  Oświadczenie o wyborze komornika jest to oświadczenie składane przez wierzyciela, w którym wierzyciel oświadcza, że korzysta z prawa wyboru komornika zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Oświadczenie o wyborze komornika musi zostać złożone w formie pisemnej do komornika, którego wybraliśmy zgodnie z oświadczeniem o wyborze komornika.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem 19%
  Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem 19% właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia danego roku podatkowego muszą złożyć przedsiębiorcy, którzy chcą zmienić formę opodatkowania na 19% podatek liniowy. Jeżeli w kolejnych latach przedsiębiorca nadal chce się rozliczać w ten sposób, nie musi już składać oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem 19%.
  Kategorie dokumentu: podatki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, oświadczenia
 • Oświadczenie o wykonaniu prawa do objęcia akcji
  Oświadczenie o wykonaniu prawa do objęcia akcji jest to dokument, w którym pracownik oświadcza, że dokonuje wykonania prawa do objęcia akcji. Oświadczenie o wykonaniu prawa do objęcia akcji składane jest przez pracownika w formie pisemnej. Opcja pracownicza jest to narzędzie mające na celu motywację pracownika. Akcje oraz udziały pracownicze stanowiące element długoterminowych planów motywacyjnych...
  Kategorie dokumentu: praca, spółki Typy dokumentu: oświadczenia, akcje
 • Oświadczenie o wykonaniu prawa odkupu
  Oświadczenie o wykonaniu prawa odkupu to skorzystanie przez sprzedającego z przywileju wynikającego z umowy. Najczęściej oświadczenie o wykonaniu prawa odkupu wykonuje się przez zapłatę tej samej ceny, jednak wyjątkiem są często spekulacyjne transakcje finansowe papierami wartościowymi.
  Kategorie dokumentu: sprzedaż, własność Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej
  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej to wyrażenie zgody na możliwość zostania członkiem organu kontrolnego w spółce, sprawującego stały nadzór we wszystkich dziedzinach jej działalności. Przed złożeniem oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej warto rozważyć czy proponowany zakres obowiązków oraz wiążąca się z nim odpowiedzialno...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca, Rada Nadzorcza Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie w skład zarządu spółki
  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie w skład zarządu spółki - dokument, w którym wspólnik/akcjonariusz spółki lub osoba spoza ich grona wyraża zgodę na powołanie go/jej w skład zarządu danej spółki. Oświadczenie powinno być złożone na piśmie, zawierać dane osoby powoływanej w skład zarządu, nazwę spółki oraz własnoręczny podpis składającego oświadczenie.
  Kategorie dokumentu: spółki, zarząd spółki Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych to udzielenie dobrowolnej zgody na udostępnienie oraz przetwarzanie własnych danych osobowych. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych to także potwierdzenie, iż zostało się poinformowanym o dobrowolności podania swoich danych osobowych oraz o prawie dostępu do ich treści i poprawiania ich.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, studiowanie Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie wizerunku
  Samo uwiecznienie kogoś na zdjęciu nie wymaga zgody tej osoby, jednak już do rozpowszechniania takiej fotografii wymagane jest od niej oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie wizerunku. Zgoda może zostać wyrażona w formie ustnej lub pisemnej, jednak pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie wizerunku pozwala uniknąć wątpliwości podczas próby dochodzenia roszczeń przez tą os...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (PIT-2K)
  Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (PIT-2K) składane jest dla naczelnika urzędu skarbowego przez podatnika, który rozpoczyna rozliczanie ulgi odsetkowej. W latach kolejnych składać należy z formularza PIT/D. Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (PIT-2K) wskazuje na w...
  Kategorie dokumentu: finanse, podatki, urząd skarbowy Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, oświadczenia, informacja podatkowa
 • Oświadczenie o zapoznaniu z obowiązkiem zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych
  Oświadczenie o zapoznaniu z obowiązkiem zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych jest to oświadczenie, w którym pracownik oświadcza, iż został pouczony o obowiązkach wynikających z ochrony danych prawnie chronionych w zakresie ochrony danych osobowych, a także związanych z zachowaniem w tajemnicy informacji stanowiących tajemnice określonego przedsiębiorstwa. Oświadczenie o zapoznaniu...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o zwolnieniu hipoteki
  Oświadczenie o zwolnieniu hipoteki jest to oświadczenie składane przez pracownika Banku, w związku z faktem całkowitej lub częściowej spłaty kredytu. W oświadczeniu o zwolnieniu hipoteki wyraża zgodę na wykreślenie hipoteki wraz ze wszelkimi wpisami dodatkowymi. Oświadczenie o zwolnieniu hipoteki wymaga dla swej ważności podpisów notarialnie poświadczonych.
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, księgi wieczyste, hipoteka Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie osoby o zarejestrowaniu w rejestrze bezrobotnych
  Oświadczenie osoby o zarejestrowaniu w rejestrze bezrobotnych potwierdza posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub statusu osoby poszukującej pracy, czyli np. osoby zatrudnionej, ale chcącej zmienić pracę lub podjąć dodatkowe zatrudnienie. W firmach, przy zatrudnianiu nowych pracowników, wymagane jest od nich oświadczenie osoby o zarejestrowaniu w rejestrze bezrobotnych, gdyż muszą poinformować urz...
  Kategorie dokumentu: praca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-3)
  Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy (PIT-4G) jest składana przez płatnika do naczelnika urzędu skarbowego. Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy (PIT-4G) powinna być złożona do 20. dnia następnego miesiąca, w którym pobrano zaliczkę. Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy (PIT-4G) jest przeznaczona dla osób prowadzących gospodarstwo domowe, które...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, praca, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, deklaracja podatkowa
 • Oświadczenie osoby skierowanej do prac społecznie użytecznych o uczestnictwie w szkoleniu bhp
  Dokument, w którym osoba bezrobotna skierowana przez starostę (powiatowy urząd pracy) do wykonywania prac społecznie użytecznych oświadcza, iż uczestniczyła w szkoleniu tj. zapoznała się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Oświadczenie to stanowi dokumentację, którą gmina obowiązana jest prowadzić na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, urząd gminy, urząd miasta, starostwo powiatowe, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, Bezrobotni, urząd pracy Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie powoda o cofnięciu apelacji i zrzeczeniu się roszczenia
  Oświadczenie powoda o cofnięciu apelacji i zrzeczeniu się roszczenia jest to dokument, który sporządza powód w sytuacji, gdy cofa złożoną apelację i zrzeka się roszczenia. Oświadczenie powoda o cofnięciu apelacji i zrzeczeniu się roszczenia należy wnosić na piśmie, do sądu odwoławczego.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: oświadczenia, pisma procesowe
 • Oświadczenie pracodawcy o monitoringu
  Oświadczenie pracodawcy o monitoringu ma na celu oznajmienie pracownikom o instalacji w firmie kamer przemysłowych w celu lepszej ochrony lub określenia efektywności pracy pracowników. Oświadczenie pracodawcy o monitoringu powinno zawierać datę instalacji systemu kamer, a każdy pracownik powinien zostać o tym fakcie poinformowany.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca, pracodawca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu bezpłatnego
  Oświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu bezpłatnego - dokument, w którym pracodawca w odpowiedzi na wniosek pracownika o udzielenie urlopu bezpłatnego udziela pracownikowi tego urlopu. Oświadczenie to powinno wskazywać okres, w którym pracownikowi przysługiwał będzie w/w urlop. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracow...
  Kategorie dokumentu: praca, urlopy, pracodawca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu macierzyńskiego
  Oświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu macierzyńskiego - dokument, w którym pracodawca w odpowiedzi na wniosek pracownika o udzielenie urlopu macierzyńskiego udziela pracownikowi tego urlopu. Oświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu macierzyńskiego powinno wskazywać okres, w którym pracownikowi przysługiwał będzie w/w urlop.
  Kategorie dokumentu: praca, macierzyństwo, urlopy, pracodawca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego
  Oświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego - dokument, w którym pracodawca w odpowiedzi na wniosek pracownika o udzielenie urlopu wychowawczego udziela pracownikowi tego urlopu. Oświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego powinno wskazywać okres, w którym pracownikowi przysługiwał będzie w/w urlop.
  Kategorie dokumentu: praca, urlopy, pracodawca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wypoczynkowego
  Oświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wypoczynkowego - dokument, w którym pracodawca w odpowiedzi na wniosek pracownika o udzielenie urlopu wypoczynkowego udziela pracownikowi tego urlopu. Oświadczenie to powinno wskazywać okres, w którym pracownikowi przysługiwał będzie w/w urlop.
  Kategorie dokumentu: praca, urlopy, pracodawca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie pracodawcy o wymierzeniu kary porządkowej nagany
  Oświadczenie pracodawcy o wymierzeniu kary porządkowej nagany może zostać przekazane pracownikowi, który nie przestrzega m.in. ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. Celem oświadczenia pracodawcy o wymierzeniu kary porządkowej nagany jest ukaranie pracownika nieprzestrzegającego obowiązków pracowniczych w sposób...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, organizacje zawodowe, przedsiębiorca, pracodawca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie pracodawcy o wymierzeniu pracownikowi kary porządkowej
  Oświadczenie pracodawcy o wymierzeniu pracownikowi kary porządkowej może zostać doręczone pracownikowi po upływie 2 tygodni od momentu powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego oraz po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Oświadczenie pracodawcy o wymierzeniu pracownikowi kary porządkowej zawsze powinno zawierać rodzaj przewinienia pracowniczego oraz rodzaj kary ...
  Kategorie dokumentu: praca, spółki, organizacje zawodowe, przedsiębiorca, pracodawca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie pracodawcy o zwolnieniu pracownicy z obowiązku świadczenia pracy w okresie ciąży/karmienia piersią
  Dokument, w którym pracodawca zwalnia z obowiązku pracy pracownicę w ciąży bądź karmiącą piersią przez okres tej ciąży bądź karmienia piersią, po ustaleniu iż inne rozwiązania przewidziane w przepisach kodeksu pracy (np. przeniesienie pracownicy do innej pracy, dostosowanie warunków pracy do obowiązujących przepisów) są niemożliwe lub niecelowe.
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, macierzyństwo, rodzicielstwo, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie pracodawcy o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy
  Oświadczenie pracodawcy o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy dopuszczalne jest zawsze za zgodą pracownika oraz przy zachowaniu prawa do wynagrodzenia. Pracownik jednak może odmówić przyjęcia oświadczenia pracodawcy o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy kiedy uzna że nie jest to dla niego korzystne.
  Kategorie dokumentu: biznes, księgowość, praca, przedsiębiorca, pracodawca Typy dokumentu: oświadczenia, wypowiedzenia
 • Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-2)
  Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy (PIT-5) jest deklaracją składaną przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego określającą wysokość zaliczki na podatek dochodowy za dany miesiąc.Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy (PIT-5) obowiązuje podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz tych, którzy osiągają swoje przychody z dzierżawy, najmu ...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, deklaracja podatkowa, przedsiębiorca
 • Oświadczenie pracownika o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
  Dokument, w którym pracownik potwierdza, iż przyjmuje odpowiedzialność materialną za określone mienie powierzone ( a dokładniej za za wszelkie szkody powstałe w tym mieniu) mu przez pracodawcę w trybie art. 124 kodeksu pracy (z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się) tj. np. za pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony i...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, rzeczy ruchome, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie pracownika o skorzystaniu z dwóch dni opieki nad dzieckiem
  Oświadczenie pracownika o skorzystaniu z dwóch dni opieki nad dzieckiem jest składane przez pracownika, który chce skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 188 Kodeksu pracy. Oświadczenie pracownika o skorzystaniu z dwóch dni opieki nad dzieckiem jest składane do pracodawcy w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: praca, rodzicielstwo, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie pracownika o wyrażeniu zgody na przekazywanie wynagrodzenia na rachunek bankowy
  Oświadczenie pracownika o wyrażeniu zgody na przekazywanie wynagrodzenia na rachunek bankowy to oświadczenie pracownika, w którym wyraża on zgodę na to, by jego wynagrodzenie za pracę przekazywane było na wskazany prze niego rachunek bankowy, a nie wypłacane gotówką do jego rąk. Oświadczenie takie powinno być złożone w formie pisemnej. Wynika to wyraźnie z przepisu art. 86 § 3 kodeksu pracy, zgodn...
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, pracownik Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie pracownika opiekującego się dzieckiem w wieku do lat 4 o niewyrażeniu zgody na zatrudnienie w porze nocnej
  Dokument, w którym pracownik wychowujący lub opiekujący się dzieckiem w wieku do lat 4 wyraża bądź nie wyraża zgody na zatrudnianie go w porze nocnej, godzinach nadliczbowych, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139 kodeksu pracy (system przerywany), delegowanie go poza stałe miejsce pracy. Jeżeli zatrudnieni są oboje rodzice bądź opiekunowie dziecka w wieku do lat 4 z uprawnienia do niew...
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, ojcostwo, macierzyństwo, rodzicielstwo, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie pracownika opiekującego się dzieckiem w wieku do lat 4 o wyrażeniu zgody na zatrudnienie w porze nocnej
  Dokument, w którym pracownik wychowujący lub opiekujący się dzieckiem w wieku do lat 4 wyraża bądź nie wyraża zgody na zatrudnianie go w porze nocnej, godzinach nadliczbowych, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139 kodeksu pracy (system przerywany), delegowanie go poza stałe miejsce pracy. Jeżeli zatrudnieni są oboje rodzice bądź opiekunowie dziecka w wieku do lat 4 z uprawnienia do nie...
  Kategorie dokumentu: praca, ojcostwo, macierzyństwo, rodzicielstwo, pracownik, pracodawca, urząd pracy Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie pracownika wychowującego dziecko do lat 4
  Pracownik wychowujący lub opiekujący się dzieckiem w wieku do lat 4 wyraża bądź nie wyraża zgody na zatrudnianie go w porze nocnej, godzinach nadliczbowych, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139 Kodeksu pracy (system przerywany), delegowanie go poza stałe miejsce pracy. Oświadczenie pracownika wychowującego dziecko do lat 4 składa się do pracodawcy. Jeżeli zatrudnieni są oboje rodzice b...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, ojcostwo, macierzyństwo, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie reprezentanta grupy o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji reprezentanta grupy
  Oświadczenie reprezentanta grupy o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji reprezentanta grupy jest to dokument, który sporządzany jest przez osobę, która wytoczyła powództwo w postępowaniu grupowym i w związku z tym, zgodziła się na pełnienie funkcji reprezentanta grupy. Oświadczenie reprezentanta grupy o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji reprezentanta sporządza się zawsze w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, pisma procesowe Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej
  Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej, jest to oświadczenie które spisywane jest przez osobę, która spowodował kolizję drogową. Kolizja drogowa to kreślenie wypadku drogowego, w którego wyniku osoby w nim uczestniczące nie doznają urazów ani nie ponoszą śmierci, a uszkodzeniu ulega wyłącznie mienie (np. samochód).
  Kategorie dokumentu: finanse Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie wierzyciela o zwolnieniu z długu
  Oświadczenie wierzyciela o zwolnieniu z długu dłużnika jest to dokument, w którym wierzyciel odstępuje od przysługujące mu od dłużnika wierzytelności i zwalnia go z długu. Oświadczenie wierzyciela o zwolnieniu z długu dłużnika powoduje wygaśnięcie zobowiązania względem dłużnika.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, sprzedaż, wierzyciel Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie wobec wierzycieli, którzy zgłosili sprzeciw wobec obniżenia kapitału zakładowego
  Oświadczenie wobec wierzycieli, którzy zgłosili sprzeciw wobec obniżenia kapitału zakładowego jest to dokument, w którym Członkowie Zarządu określonej Spółki oświadczają, że wierzyciele, którzy zgłosili sprzeciw wobec obniżenia kapitału zakładowego zostali w całości zaspokojeni. Oświadczenie wobec wierzycieli, którzy zgłosili sprzeciw wobec obniżenia kapitału zakładowego jest podpisane przez Człon...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, zarząd spółki, kapitał zakładowy, wierzyciel Typy dokumentu: oświadczenia, sprzeciwy
 • Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy
  Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy - oświadczenie jednego z małżonków zawierające zgodę na dokonanie określonej czynności przez drugiego małżonka. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez ...
  Kategorie dokumentu: sprzedaż, rzeczy ruchome, małżeństwo Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie zarządu dotyczące sprawozdania finansowego
  Oświadczenie zarządu dotyczące sprawozdania finansowego jest to dokument, w którym wspólnicy Spółki oświadczają, że sprawozdanie finansowe z działalności Spółki zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i w sposób rzetelny, prawdziwy i jasny odzwierciedlają sytuację majątkową i finansową. Oświadczenie zarządu dotyczące sprawozdania finansowego sporządzane jest w formie pi...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, zarząd spółki Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej
  Oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej składane jest przez osoby, które prowadziły pozarolniczą działalność w dniu 1 września 2012 r. albo w dniu, w którym złozyły wniosku o umorzenie zaległości z tytułu nieopłaconych składek ZUS, chcące skorzystać z abolicji ZUS na podstawie ustawy dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopł...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, oświadczenia
 • Otwarcie nowego rachunku - nieponoszenie odpowiedzialności za długi osoby trzeciej
  Wniosek o otwarcie nowego rachunku – nieponoszenie odpowiedzialności za długi osoby trzeciej to oświadczenie woli, w którym zrzekamy się ciężaru odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania zaciągnięte przez współposiadacza rachunku bankowego. Opcjonalnie jest to również żądanie likwidacji wspólnego rachunku i otwarcia nowego, którego posiadaczem będzie wyłącznie wnioskodawca.
  Kategorie dokumentu: finanse, księgowość Typy dokumentu: podania, wnioski
 • PARTNERZY Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (KRS-WD)
  PARTNERZY Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (KRS-WD) służy do: wskazania danych partnera w spółce partnerskiej, podania informacji o pozostawaniu w związku małżeńskim z partnerem w spółce partnerskiej, a także o istnieniu rozdzielności majątkowej, umowie majątkowej małżeńskiej, ograniczeniu zdolności do czynności prawnych partnera.
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, załączniki
 • Pełnomocnictwo do udziału i głosowania na zgromadzeniu wspólników
  Pełnomocnictwo do udziału i głosowania na zgromadzeniu wspólników jest to dokument, w którym mocodawca w imieniu wspólnika spółki wykonuje wszelkie czynności, które mają związek z udziałem w zgromadzeniu wspólników ze skutkami dla swego mocodawcy. Pełnomocnictwo do udziału i głosowania na zgromadzeniu wspólników zgodnie z art. 243 § 1 Kodeksu spółek handlowych powinno być udzielone na piśmie pod r...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: pełnomocnictwo
 • Pełnomocnictwo administracyjne
  Pełnomocnictwo administracyjne jest dokumentem na podstawie którego pełnomocnik jest uprawniony do zastępowania przed organami administracji publicznej mocodawcy. Pełnomocnictwo powinno zostać okazane odpowiedniemu organowi przy pierwszej czynności pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane. Pełnomocnik działa w imieniu i na rzecz mocodawcy.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: pełnomocnictwo ogólne
 • Pełnomocnictwo do dokonania czynności procesowej
  Pełnomocnictwo do dokonania czynności procesowej powinno być udzielone na piśmie i podpisane przez mocodawcę. Pełnomocnictwo do dokonania czynności procesowej nakłada na upoważnionego obowiązek działania za mocodawcę i bycie odpowiedzialnym za szkody wywołane bezczynnością lub niewłaściwym działaniem.
  Kategorie dokumentu: biznes, pisma procesowe, sprzedaż, spadki Typy dokumentu: druki urzędowe, pełnomocnictwo, pełnomocnictwo procesowe, pełnomocnictwo rodzajowe
 • Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym
  Jako zabezpieczenie wierzytelności, wynikających z umów, stosowane jest często pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym może zostać udzielone przez posiadacza rachunku lub jego pełnomocnika, w przypadku gdy jest on uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym powinno uprawniać bank ...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse Typy dokumentu: druki urzędowe, pełnomocnictwo, pełnomocnictwo ogólne, pełnomocnictwo rodzajowe
 • Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej
  Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej jest dokumentem na podstawie którego pełnomocnik jest uprawniony do działąnia w imieniu mocodzwcy przy czynnościach zwykłego zarządu związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo procesowe może być w każdym czasie odwołane. Pełnomocnik działa w imieniu i na rzecz mocodawcy.
  Kategorie dokumentu: spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: pełnomocnictwo
 • Pełnomocnictwo do rachunku bankowego
  Pełnomocnictwo do rachunku bankowego to umożliwienie dostępu do rachunku bankowego osobie niebędącej właścicielem tego rachunku, dzięki czemu może ona dokonywać czynności jak właściciel rachunku. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym może być ogólne bądź rodzajowe, dlatego należy dokładnie wskazać czynności, aby skutecznie upoważnić osobę trzecią do posiadanego rachunku.
  Kategorie dokumentu: finanse, małżeństwo Typy dokumentu: druki urzędowe, pełnomocnictwo, pełnomocnictwo szczególne
 • Pełnomocnictwo do reprezentacji przed sądem dla pracownika
  Pełnomocnictwo do reprezentacji przed sądem dla pracownika może zostać udzielone przez samego pracodawcę lub osoby wchodzące w skład organu osoby prawnej i uprawnione do jej reprezentacji. Przepisy nie wskazują, jakie stanowisko powinien zajmować pracownik, dostający pełnomocnictwa do reprezentacji przed sądem dla pracownika, i w zasadzie nie musi mieć żadnego związku ze sprawą, w której ma reprez...
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, praca, przedsiębiorca, postępowanie sądowe, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: druki urzędowe, pełnomocnictwo, pełnomocnictwo procesowe, pełnomocnictwo szczególne
 • Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości
  Zasadniczo, pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości powinno być udzielone na piśmie w formie aktu notarialnego, może zostać udzielone bezterminowo oraz może zostać odwołane w każdym czasie, a wygasa w przypadku śmierci mocodawcy lub pełnomocnika. Jeżeli pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości sporządzono w języku obcym, to do czynności prawnych na terenie Polski, musi zostać przetłumaczone prz...
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, sprzedaż, księgi wieczyste, własność Typy dokumentu: pełnomocnictwo, umowy
 • Pełnomocnictwo do sprzedaży-kupna samochodu osobowego
  Pełnomocnictwo do sprzedaży-kupna samochodu osobowego jest pełnomocnictwem szczególnym, co oznacza, że przede wszystkim powinno zawierać dokładne oznaczenie czynności, do dokonania której pełnomocnictwo jest udzielane. Wygaśnięcie pełnomocnictwa do sprzedaży-kupna samochodu osobowego następuje: na skutek spełnienia się czynności wskazanych w treści umocowania, z powodu odwołania pełnomocnictwa, na...
  Kategorie dokumentu: sprzedaż, rzeczy ruchome, własność Typy dokumentu: pełnomocnictwo, pełnomocnictwo szczególne
 • Pełnomocnictwo do udziału i głosowania w Zgromadzeniu Wspólników
  Pełnomocnik, na podstawie pełnomocnictwa do udziału i głosowania w Zgromadzeniu Wspólników, wykonuje w imieniu i ze skutkami dla swojego mocodawcy, czyli wspólnika spółki z o.o., czynności związane z udziałem w zgromadzeniu wspólników a zakres umocowania zależy od woli wspólnika i treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do udziału i głosowania w Zgromadzeniu Wspólników powinno być udzielone na piśmi...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: pełnomocnictwo
 • Pełnomocnictwo do udzielenia informacji stanowiącej tajemnicę bankową
  Banku nie obowiązuje zachowanie tajemnicy bankowej wobec osoby, której dotyczą informacje objęte tajemnicą. Aby ujawnić takie informacje osobom trzecim, niezbędne jest pełnomocnictwo do udzielenia informacji stanowiącej tajemnicę bankową. Poprzez pełnomocnictwo do udzielenia informacji stanowiącej tajemnicę bankową upoważnia się bank do przekazania określonych informacji wskazanej przez siebie oso...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse Typy dokumentu: druki urzędowe, pełnomocnictwo
 • Pełnomocnictwo do zawarcia umowy
  Pełnomocnictwo do zawarcia umowy jest dokumentem na podstawie którego pełnomocnik jest uprawniony do zawarcia w imieniu mocodawcy konkretnej umowy. Pełnomocnictwo takie powinno zostać okazane drugiej stronie umowy przed dokonaniem czynności prawnej. Jeżeli umowa jest sporządzana na piśmie pełnomocnictwo może zostać do niej załączone. Pełnomocnictwo może być odwołąne przed zawarciem umowy. Pełnomo...
  Kategorie dokumentu: biznes, sprzedaż Typy dokumentu: pełnomocnictwo
 • Pełnomocnictwo do zawarcia umowy najmu
  Pełnomocnictwo do zawarcia umowy najmu jest pełnomocnictwem szczególnym, co oznacza, że udzielane jest do dokonania konkretnej, oznaczonej czynności prawnej. Pełnomocnik, otrzymujący pełnomocnictwo do zawarcia umowy najmu, po zakończeniu tej określonej czynności prawnej, jest zobowiązany do zwrotu pełnomocnictwa mocodawcy.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, nieruchomość, najem Typy dokumentu: pełnomocnictwo, pełnomocnictwo szczególne
 • Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
  Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku powinno wyraźnie wskazywać w treści, czy mocodawca upoważnia pełnomocnika do odrzucenia czy przyjęcia spadku. Własnoręczność podpisu mocodawcy na pełnomocnictwie do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku musi zostać potwierdzona przez właściwy organ.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, spadki Typy dokumentu: druki urzędowe, pełnomocnictwo
 • pełnomocnictwo procesowe
  Pełnomocnictwo procesowe jest dokumentem na podstawie którego pełnomocnik jest uprawniony do zastępowania przed sądem, czy też innymi organami mocodawcy. Pełnomocnictwo procesowe powinno zostać okazane odpowiedniemu organowi przy pierwszej czynności procesowej pełnomocnika. Pełnomocnictwo procesowe może być w każdym czasie odwołane. Pełnomocnik działa w imieniu i na rzecz mocodawcy.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, przedsiębiorca, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pełnomocnictwo
 • pełnomocnictwo procesowe dla adwokata
  Pełnomocnictwo procesowe jest dokumentem na podstawie którego pełnomocnik jest uprawniony do zastępowania przed sądem, czy też innymi organami mocodawcy. Pełnomocnictwo procesowe powinno zostać okazane odpowiedniemu organowi przy pierwszej czynności procesowej pełnomocnika. Pełnomocnictwo procesowe może być w każdym czasie odwołane. Pełnomocnik działa w imieniu i na rzecz mocodawcy.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, praca, przedsiębiorca, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pełnomocnictwo
 • Pismo do gminy w sprawie uciążliwego sąsiada
  Można złożyć pismo do gminy w sprawie uciążliwego sąsiada, który jako właściciel nieruchomości, przy wykonywaniu swego prawa i posiadający obowiązek powstrzymywania się od działań, które ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych, zakłóca korzystanie z nieruchomości sąsiednich. Zdarzenia, które uprawniają do złożenia pisma do g...
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, urząd gminy, własność Typy dokumentu: skargi, wnioski, zażalenie
 • Pismo wyjaśniające stan rozliczeń
  Pismo wyjaśniające stan rozliczenia jest to pismo wyjaśniające stan rozliczenia, z którym nie zgadza się klient w związku z niezgodnością cen z wcześniej ustalonymi, a także w przypadku otrzymania uszkodzonego towaru. Pismo wyjaśniające stan rozliczenia sporządza się w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość Typy dokumentu: informacje, oświadczenia, zawiadomienie
 • Plan połączenia spółek
  Plan połączenia spółek - dokument, który powstaje na mocy uzgodnień pomiędzy łączącymi się spółkami. Powinien on zawierać przynajmniej informacje wymienione w kodeksie spółek handlowych tj. rodzaj, nazwę i siedzibę każdej z łączących się spółek, sposób połączenia, a w przypadku utworzenia nowej spółki - jej nazwę, rodzaj i siedzibę, sposób dokonania wymiany udziałów/akcji spółki przejmowanej lub ...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: plan
 • Plan połączenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
  Plan połączenia spółek z o.o. - dokument, który powstaje na mocy uzgodnień pomiędzy łączącymi się spółkami. Powinien on zawierać przynajmniej informacje wymienione w kodeksie spółek handlowych tj. rodzaj, nazwę i siedzibę każdej z łączących się spółek, sposób połączenia, a w przypadku utworzenia nowej spółki - jej nazwę, rodzaj i siedzibę, sposób dokonania wymiany udziałów spółki przejmowanej l...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: plan
 • Plan urlopów wypoczynkowych
  Plan urlopów wypoczynkowych jest dokumentem, który określa terminy przewidywanych urlopów wypoczynkowych w określonym zakładzie pracy. Plan urlopów wypoczynkowych jest więżący dla pracodawcy i pracowników, lecz nie stanowi bezwzględnego obowiązku rozpoczęcia urlopu we wskazanym terminie.
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: plan, wzór
 • Podanie do dziekana
  Podanie do dziekana o przyśpieszenie sesji jest to podanie składane przez studenta, w celu przyśpieszenia terminu zdawania sesji egzaminacyjnej. W podaniu należy dokładnie uzasadnić powód prośby o przyśpieszenie sesji. Podanie do dziekana składa się zawsze w formie pisemnej za pośrednictwem dziekanatu.
  Kategorie dokumentu: studiowanie Typy dokumentu: podania
 • Podanie o indywidualny tok studiów
  Podanie o indywidualny tok studiów jest to podanie składane przez studenta, w celu uzyskania zgody na indywidualny plan studiów oraz program nauczania. W podaniu należy uzasadnić powód składania podania. Podanie takie składa się zawsze w formie pisemnej za pośrednictwem dziekanatu.
  Kategorie dokumentu: studiowanie Typy dokumentu: podania
 • Podanie o podwyższenie wynagrodzenia za pracę
  Podanie o podwyższenie wynagrodzenia za pracę - dokument, w którym pracownik zwraca się do pracodawcy z prośbą o podwyższenie wysokości przysługującego mu dotychczas wynagrodzenia za pracę. Podanie o podwyższenie wynagrodzenia za pracę powinno wskazywać proponowaną przez pracownika wysokość wynagrodzenia oraz uzasadnienie prośby.
  Kategorie dokumentu: praca Typy dokumentu: podania, prośby
 • Podanie o przedłużenie terminu uiszczenia opłaty za studia
  Podanie o przedłużenie terminu uiszczenia opłaty za studia jest to podanie składane przez studenta, w celu uzyskania zgody na przesunięcie terminu uiszczenia opłaty związanej z pobieraniem nauki. W podaniu należy dokładnie uzasadnić powód składania podania. Podanie takie składa się zawsze w formie pisemnej za pośrednictwem dziekanatu.
  Kategorie dokumentu: studiowanie Typy dokumentu: podania
 • Podanie o przesunięcie terminu obrony pracy dyplomowej
  Podanie o przesunięcie terminu obrony pracy dyplomowej jest to podanie składane przez studenta, w celu uzyskania zgody zmianę terminu obrony pracy dyplomowej. W podaniu należy dokładnie uzasadnić powód składania podania. Podanie o przesunięcie terminu obrony pracy dyplomowej składa się zawsze w formie pisemnej za pośrednictwem dziekanatu.
  Kategorie dokumentu: praca Typy dokumentu: podania
 • Podanie o przyjęcie na wyższy semestr studiów
  Podanie o przyjęcie na wyższy semestr studiów jest to podanie składane przez studenta, w celu przeniesienia na wyższy semestr studiów na inną uczelnię niż dotychczasowa. W podaniu należy wskazać obecną uczelnię oraz kierunek i system studiów. Podanie takie składa się zawsze w formie pisemnej za pośrednictwem dziekanatu.
  Kategorie dokumentu: studiowanie Typy dokumentu: podania
 • Podanie o uchylenie decyzji o skreśleniu z listy studentów
  Podanie o uchylenie decyzji o skreśleniu z listy studentów jest to podanie składane przez studenta, w celu odwołania się od decyzji o uchyleniu z listy studentów. W podaniu należy uzasadnić dlaczego wystąpiły okoliczności, które spowodowały skreślenie z listy studentów . Podanie takie składa się zawsze w formie pisemnej za pośrednictwem dziekanatu.
  Kategorie dokumentu: studiowanie Typy dokumentu: podania
 • Podanie o urlop okolicznościowy
  Pracownikowi zgodnie z przepisami przysługuje urlop okolicznościowy w wysokości: 1) 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy, 2) 1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostając...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, urlopy, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: podania, wnioski
 • Podanie o wpis warunkowy
  Podanie o wpis warunkowy jest to podanie składane przez studenta, w celu uzyskania zgody na wpis warunkowy z przedmiotu realizowanego na studiach. W podaniu należy dokładnie uzasadnić powód składania podania. Podanie takie składa się zawsze w formie pisemnej za pośrednictwem dziekanatu.
  Kategorie dokumentu: studiowanie Typy dokumentu: podania
 • podanie o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej
  Podanie o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej jest to podanie składane przez studenta, w celu wydania duplikatu legitymacji studenckiej. W podaniu należy dokładnie uzasadnić powód prośby o wydanie duplikatu legitymacji. Podanie takie składa się zawsze w formie pisemnej do kierownika dziekanatu.
  Kategorie dokumentu: studiowanie Typy dokumentu: podania
 • Podanie o wykreślenie z listy studentów
  Podanie o wykreślenie z listy studentów jest to podanie składane przez studenta, w celu uzyskania zgody na skreślenie go z listy studentów. W podaniu należy uzasadnić powód składania podania. Podanie takie składa się zawsze w formie pisemnej za pośrednictwem dziekanatu.
  Kategorie dokumentu: studiowanie Typy dokumentu: podania
 • Podanie o wyrażenie zgody na wyznaczenie dodatkowego terminu zaliczenia
  Podanie o wyrażenie zgody na wyznaczenie dodatkowego terminu zaliczenia jest to podanie składane przez studenta, w celu uzyskania zgody na dodatkowy termin zaliczenia niezdanego przedmiotu. W podaniu należy wskazać przedmiot, który student chce poprawić. Podanie takie składa się zawsze w formie pisemnej w dziekanacie.
  Kategorie dokumentu: studiowanie Typy dokumentu: podania
 • Podanie o zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej
  Podanie o zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej jest to podanie składane przez studenta, w celu zatwierdzenia tematu pracy magisterskiej. W podaniu należy wskazać tytuł pracy magisterskiej. Podanie musi zawierać podpis promotora, który zatwierdził tytuł pracy magisterskiej. Podanie takie składa się zawsze w formie pisemnej za pośrednictwem dziekanatu.
  Kategorie dokumentu: studiowanie Typy dokumentu: podania
 • Podanie o zmianę promotora
  Podanie o zmianę promotora jest to podanie składane przez studenta, w celu uzyskania zgody zmianę promotora. W podaniu należy dokładnie uzasadnić powód składania podania o zmianę promotora. Podanie takie składa się zawsze w formie pisemnej za pośrednictwem dziekanatu.
  Kategorie dokumentu: studiowanie Typy dokumentu: podania
 • Polecenie powypadkowe
  Polecenie powypadkowe jest to dokument, który ma na celu zarządzenie zastosowania określonych środków profilaktycznych, a także środków, które będą miały na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Polecenie powypadkowe sporządzane jest przez pracodawcę w dwóch egzemplarzach i jest przekazane odpowiednim komórkom do realizacji.
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: polecenie
 • Polecenie pozostania na dyżurze
  Dokument, w którym pracodawca zobowiązuje pracownika do pozostania w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym wyznaczonym miejscu, poza normalnymi godzinami jego pracy. W dokumencie tym pracodawca powinien określić dokładny termin i godziny w jakich pracownik ma sprawować dyżur.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: polecenie
 • Polecenie wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych
  Polecenie wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych – oświadczenie woli pracodawcy, w którym pracodawca zobowiązuje pracownika do świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych. Polecenie pracownikowi świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych nie wymaga zachowania szczególnej formy. Pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych w przypadkach wskazanych w kodeks...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: oświadczenia, zlecenie
 • Polecenie wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia umowy o pracę
  Polecenie wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia umowy o pracę jest dokumentem sporządzanym przez pracodawcę w celu wyznaczenia pracownikowi, będącemu w trakcie wypowiedzenia umowy o pracę, polecenia wykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego. Polecenie wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia umowy o pracę sporządza się w formie pisemnej i jest pod...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: polecenie
 • Porozumienie dotyczące okresów rozliczeniowych czasu pracy
  Dokument, w którym pracodawca oraz zatrudnieni u niego pracownicy (ich przedstawiciele) lub zakładowa organizacja związkowa (jej reprezentanci) dokonują uzgodnienia okresów rozliczeniowych obowiązujących pracowników. Bez względu na obowiązujący pracownika system czasu pracy okres rozliczeniowy może zostać przedłużony na czas nieprzekraczający 12 miesięcy w sytuacji, gdy jest to uzasadnione przyczy...
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca, czas pracy Typy dokumentu: porozumienie
 • Porozumienie dotyczące wynajęcia pracownika
  Porozumienie dotyczące wynajęcia pracownika jest dokumentem sporządzonym w przypadku, gdy pracownik zostaje wypożyczony, w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami. Porozumienie dotyczące wynajęcia pracownika wymaga formy pisemnej.
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: umowy, porozumienie
 • Porozumienie o rozwiązaniu umowy
  Porozumienie o rozwiązaniu współpracy jest to dokument, w którym następuje zgodne oświadczenie woli stron, polegające na tym, że strony zgodnie oświadczają i za pomocą porozumienia kończą zawartą między sobą umowę o współpracy. Porozumienie o rozwiązaniu współpracy sporządza się w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: formularze
 • Porozumienie o rozwiązaniu umowy najmu
  Porozumienie o rozwiązaniu umowy najmu - porozumienie zawierające zgodne oświadczenia woli stron stosunku najmu, na mocy którego strony rozwiązują łączący ich stosunek najmu za porozumieniem tj. za zgodą dwóch stron. Porozumienie to powinno określać umowę najmu, która ma być rozwiązana, termin jej rozwiązania, sposób rozliczeń pomiędzy stronami oraz sposób wydania przedmiotu najmu Wynajmującemu.
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, rzeczy ruchome, najem, lokal Typy dokumentu: porozumienie
 • Porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem a Gminą w przedmiocie powierzenia zadań publicznych
  Dokument, w którym Powiat przekazujący Gminie określone zadania publiczne i Gmina, która zadania te przyjmuje do realizacji określają wzajemne prawa i obowiązki oraz warunki powierzenia określonych zadań publicznych. Porozumienie powinno wyraźnie określać zadania przekazane do realizacji przez gminę.
  Kategorie dokumentu: budownictwo, urząd gminy, starostwo powiatowe, budowa, drogi publiczne Typy dokumentu: porozumienie
 • Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy
  Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy - zgodne oświadczenie woli stron stosunku pracy tj. pracownika i pracodawcy, na mocy którego dokonują oni zmian warunków zatrudnienia. Porozumienie może dotyczyć zmiany wszelkich postanowień umownych i każdego rodzaju umowy o pracę. Powinno ono jednak wyraźnie określać, które postanowienia dotychczas obowiązującej umowy o pracę ulegają zmianie np. zmi...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: oświadczenia, porozumienie
 • Porządek obrad Zgromadzenia Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Porządek obrad Zgromadzenia Wspólników sp. z ograniczoną odpowiedzialnością - sprawy, które mają być poddane pod głosowanie na najbliższym Zgromadzeniu Wspólników. Szczegółowy wykaz takich spraw powinien zostać doręczony wspólnikom wraz z zaproszeniem na zgromadzenie.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: plan
 • Potwierdzenie powierzenia pracownikowi telefonu służbowego
  Dokument, w którym pracodawca potwierdza fakt przekazania i datę przekazania pracownikowi mienia pracodawcy w postaci określonego telefonu komórkowego (wskazana marka) wraz z określonymi akcesoriami, a pracownik potwierdza jego odbiór i datę, w której on nastąpił.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, rzeczy ruchome, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: potwierdzenie
 • Potwierdzenie wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych
  Dokument, w którym pracodawca potwierdza, że pracownik wykonywał pracę w godzinach nadliczbowych (tzn. pracę ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy) w określonym dniu, w określonym czasie i w określonym wymiarze. Dokument podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania pracodawcy.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: potwierdzenie
 • Potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży
  Potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży wydawane jest przez sprzedającego dla strony kupującej na jej wyraźne żądanie. Jest to obowiązek sprzedającego. Potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży jest często wydawane dla celów dowodowych przez stronę kupującą.
  Kategorie dokumentu: biznes, sprzedaż, przedsiębiorca, własność Typy dokumentu: oświadczenia
 • Powierzenie innej pracy po zakończeniu urlopu wychowawczego
  Powierzenie innej pracy po zakończeniu urlopu wychowawczego jest dokumentem sporządzanym przez pracodawcę w przypadku, gdy pracownik wraca do pracy po zakończeniu urlopu wychowawczego i praca na dotychczas zajmowanym stanowisku nie jest możliwa. Powierzenie innej pracy po zakończeniu urlopu wychowawczego może mieć miejsce za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego prac...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: informacje, oświadczenia
 • Powierzenie pracownicy wykonywania innej pracy na czas ciąży/karmienia
  Powierzenie pracownicy wykonywania innej pracy na czas ciąży lub karmienia - zgodnie z kodeksem pracy kobiety nie mogą być zatrudnianie przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia (art. 176 k.p.). Wykaz takich prac określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Pracodawca, który zatrudnia pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy pracy wymienionej w przepisach wy...
  Kategorie dokumentu: praca, macierzyństwo Typy dokumentu: oświadczenia
 • Powierzenie pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się
  Powierzenie pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się - powierzenie pracownikowi przez pracodawcę określonych rzeczy, za które pracownik ponosi pełną odpowiedzialność, co oznacza że odpowiada w pełnej wysokości (tzn. bez ograniczeń) za wszelkie szkody powstałe w tym mieniu. Pracodawca może powierzyć pracownikowi m.in. pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, narzędzia i...
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik Typy dokumentu: oświadczenia
 • Powierzenie pracownikowi wykonywania innej pracy
  Powierzenie wykonywania innej pracy – w przypadkach uzasadnionych swoimi potrzebami pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy niż praca określona w wiążącej strony umowie o pracę na czas nieprzekraczający 3 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. Powierzona praca powinna odpowiadać kwalifikacjom pracownika oraz nie powodować obniżenia jego dotychczasowego wynagrodzenia za pracę....
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, pracownik Typy dokumentu: oświadczenia, skierowanie
 • Powierzenie wykonywania pracy
  Pracodawca, w przypadkach uzasadnionych jego potrzebami, może powierzyć powierzyć wykonywanie pracy pracownikowi na okres nieprzekraczający 3 miesięcy, jeśli nie spowoduje to obniżenia wynagrodzenia i praca będzie odpowiadać kwalifikacjom pracownika. Powierzenie wykonywania pracy nie wymaga wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy lub płacy.
  Kategorie dokumentu: praca, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Pozew o alimenty
  Pozew o alimenty to pismo procesowe, na podstawie którego powód domaga się zasądzenia od pozwanego świadczeń alimentacyjnych. Możliwość dochodzenia świadczeń alimentacyjnych została określona w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Pozew o alimenty z mocy prawa jest zwolniony od opłaty.
  Kategorie dokumentu: finanse, pisma procesowe, małżeństwo, rodzicielstwo, postępowanie sądowe, alimenty Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o eksmisję
  Pozew o eksmisję to pismo procesowe powoda przeciwko pozwanemu, którego celem jest nakazanie pozwanemu opróżnienie lokalu lub nieruchomości z osób i rzeczy i wydania uprawnionej osobie. Najczęstszą przyczyną wnoszenia pozwów o eksmisję jest nieregulowanie przez lokatora opłat związanych z używaniem lokalu. Pozew podlega opłacie stałej w kwocie 200 zł.
  Kategorie dokumentu: budownictwo, nieruchomość, pisma procesowe, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o nawiązanie stosunku pracy w ramach wykonania umowy przedwstępnej
  Pozew o nawiązanie stosunku pracy w ramach wykonania umowy przedwstępnej jest pismem wszczynającym postępowanie. Jego zadaniem jest doprowadzenie do sytuacji, iż pozwany - pracodawca, zatrudni pracownika - powoda, na zasadach wskazanych w umowie przedwstępnej. Pozew taki należy wnieść, gdy pracodawca uchyla się od swojego obowiązku.
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, Bezrobotni Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o obniżenie alimentów
  Pozew o obniżenie alimentów jest pismem wszczynającym postępowanie, w którym osoba zobowiązana domaga się obniżenia wysokości alimentów łożonych na osobę uprawnioną. Podstawą faktyczną takiego roszczenia musi być albo zmniejszenie się możliwości zarobkowych zobowiązanego, albo zmniejszenie się potrzeb uprawnionego.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, rodzicielstwo, postępowanie sądowe, alimenty Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o ochronę naruszonego posiadania
  Pozew o ochronę naruszonego posiadania to pismo procesowe, na podstawie którego osoba uprawniona może domagać się ochrony posiadania, które naruszane jest bezprawnymi działaniami innej osoby. Pozew o ochronę naruszonego posiadania nie przysługuje współposiadaczom tej samej rzeczy, jeżeli nie da się ustalić zakresu współposiadania.
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, pisma procesowe, rzeczy ruchome, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o odszkodowanie z powodu naruszenia zasady równego traktowania pracowników
  Pismo procesowe, w którym pracownik (powód) domaga się od pracodawcy (pozwanego) odszkodowania z powodu naruszenia przez pracodawcę zasady równego traktowania pracowników (niedyskryminacji). Pozew powinien zwierać dokładny opis naruszenia. W sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych WYŁĄCZNIE od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie n...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe, praca, przedsiębiorca, sądy, postępowanie sądowe, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o odszkodowanie z tytułu dyskryminacji w pracy
  Pozew o odszkodowanie z tytułu dyskryminacji w pracy jest pismem wszczynającym postępowanie. Bezpośrednim powodem wniesienie pozwu musi być wystąpienie okoliczności świadczących, że pracownik jest dyskryminowany w pracy z uwagi na jakąś szczególną cechę.
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, odszkodowanie Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o odszkodowanie z tytułu mobbingu w pracy
  Pozew o odszkodowanie z tytułu mobbingu w pracy jest pismem mającym na celu ochronę pracownika / współpracownika przed negatywnymi zachowaniami w miejscu pracy. Pracownik może domagać się stosownego odszkodowania, jeśli wykaże wystąpienie mobbingu .
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej pracodawcy (nieumyślnie)
  Pismo, w którym pracodawca (powód) domaga się od pracownika (pozwanego) odszkodowania z powodu wyrządzenia przez niego szkody. Zgodnie z przepisami pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną z tego tytułu. W sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową w kwoc...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe, praca, przedsiębiorca, sądy, pracownik, pracodawca, odszkodowanie Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez pracownika (umyślnie)
  Pismo, w którym pracodawca (powód) domaga się od pracownika (pozwanego) odszkodowania z powodu wyrządzenia przez niego szkody. Zgodnie z przepisami pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną z tego tytułu. W sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową w kwoc...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe, praca, przedsiębiorca, postępowanie sądowe, pracownik, pracodawca, odszkodowanie Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę
  Pozew o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę jest pismem wszczynającym postępowanie. Celem tego pozwu jest ochrona pracownika przed bezprawnymi działaniami pracodawcy, skutkującymi utratą zatrudnienie. Pracownik może domagać się przywrócenia do pracy, albo wypłaty odszkodowania.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o podwyższenie alimentów
  Pozew o podwyższenie alimentów jest pismem procesowym, w którym osoba uprawniona na rzecz której uiszczane są alimenty wnosi o podwyższenie świadczenia alimentacyjnego. Pozew o podwyższenie alimentów zwolniony jest od opłaty. Jeżeli powodem jest osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych w jej imieniu działa opiekun ustawowy.
  Kategorie dokumentu: finanse, pisma procesowe, małżeństwo, rodzicielstwo, postępowanie sądowe, alimenty Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o ponowne zatrudnienie w związku wygaśnięciem umowy o pracę z powodu tymczasowego aresztowania
  Pozew o ponowne zatrudnienie w związku wygaśnięciem umowy o pracę z powodu tymczasowego aresztowania jest pismem wszczynającym postępowanie. Jego celem jest umożliwienie pracownikowi powrotu do pracy. Pozew ten będzie skuteczny dla osób wobec których postępowanie umorzono lub zakończyło się wyrokiem uniewinniającym. W innych przypadkach pracodawca może odmówić ponownego zatrudnienia pracownika.
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca, Bezrobotni Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o przywrócenie do pracy
  Pozew o przywrócenie do pracy - pismo procesowe pracownika wnoszone do sądu pracy, w którym pracownik domaga się przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach na skutek rozwiązania z nim stosunku pracy bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę. O przywróceniu do pracy orzeka sąd pracy. Pracodawca może odmówić ponownego zatrudnienia pracownika, jeżeli w ciągu 7 dni od ...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o rozwiązanie spółki cywilnej
  Pozew o rozwiązanie spółki cywilnej - pismo procesowe, w którym wspólnik spółki cywilnej domaga się jej rozwiązania. Każdy wspólnik może bowiem żądać rozwiązania spółki przez sąd z ważnych powodów. Na wspólniku ciąży więc obowiązek udowodnienia, iż ważny powód zaistniał. Pozostali wspólnicy są wówczas pozwanymi. Od pozwu o rozwiązanie spółki pobierana jest opłata stała w wysokości 2.000 zł.
  Kategorie dokumentu: spółki, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o rozwiązanie spółki jawnej
  Pozew o rozwiązanie spółki jawnej - pismo procesowe, w którym wspólnik spółki jawnej (powód) domaga się jej rozwiązania przez sąd. Wspólnik ten pozywa wówczas pozostałych wspólników.Zgodnie z art. 63 kodeksu spółek handlowych każdy wspólnik może z ważnych powodów żądać rozwiązania spółki przez sąd.Jeżeli jednak ważny powód zachodzi po stronie jednego ze wspólników, sąd może na wniosek pozostałych ...
  Kategorie dokumentu: spółki, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Pozew o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest pismem wszczynającym postępowanie mające na celu zakończenie funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W doktrynie wskazuje się, że jest to ostateczny sposób rozwiązania spółki, w szczególności przy braku porozumienia pomiędzy uprawnionymi osobami.
  Kategorie dokumentu: spółki Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o rozwód
  Pozew o rozwód to pismo wnoszone przez powoda przeciwko pozwanemu o rozwiązanie małżeństwa stron. W pozwie o rozwód powinno być wskazane z czyjej winy ma być orzeczony rozwód, lub też wskazania o braku orzekania o winie. Sprawy o rozwód rozpoznawane są przed sądami okręgowymi jako sądami I instancji. Pozew o rozwód podlega opłacie stałej w wysokości 600 zł.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, małżeństwo, sądy, postępowanie sądowe, rozwód Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o rozwód wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów
  Pozew o rozwód wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów to pismo wnoszone przez powoda przeciwko pozwanemu o rozwiązanie małżeństwa stron. W pozwie powinno być wskazane z czyjej winy ma być orzeczony rozwód, lub też wskazania o braku orzekania o winie. W przypadku składania pozwu o rozwód wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych należy załączyć do pozwu oświadczenie o stanie majątkowym -...
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, małżeństwo, postępowanie sądowe, rozwód Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o separację
  Pozew o separację to pismo procesowe wnoszone przez powoda - jednego z małżonków, przeciwko pozwanemu - drugiemu z małżonków w celu orzeczenia separacji. Pozwy w przedmiocie orzeczenia separacji rozpatrywane są przez sądy okręgowe jako I instancję. Pozew o separację podlega opłacie stałej w wysokości 600 zł.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, małżeństwo, rodzicielstwo, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o sprostowanie świadectwa pracy
  Pozew o sprostowanie świadectwa pracy - pismo procesowe pracownika wnoszone do sądu pracy, w którym pracownik - powód domaga się sprostowania świadectwa pracy wydanego przez pracodawcę. Jeżeli w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy pracownik wystąpił z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa, a pracodawca wniosku nie uwzględnił, pracownik może w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmo...
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, praca Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o uchylenie kary porządkowej wymierzonej pracownikowi
  Pismo, w którym pracownik dotknięty karą porządkową wymierzoną przez pracodawcę wnosi do sądu o jej uchylenie. Pracownik, który uważa, że kara została mu wymierzona bezpodstawnie lub z naruszeniem przepisów prawa może wnieść sprzeciw do pracodawcy. Odrzucenie sprzeciwu przez pracodawcę upoważnia pracownika do wystąpienia do sądu pracy o uchylenie kary porządkowej w ciągu 14 dni od otrzymania zaw...
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, praca, sądy, postępowanie sądowe, kara, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o unieważnienie małżeństwa
  Pozew o unieważnienie małżeństwa - pismo procesowe wnoszone przez osobę posiadającą legitymację do jego wniesienia lub jej pełnomocnika, w którym osoba ta wnosi o unieważnienie małżeństwa. Pismo wnosi się do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania małżonków w razie zaistnienia przyczyn wskazanych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Opłata sądowa od w/w pozwu wynosi 200 zł.
  Kategorie dokumentu: małżeństwo Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty
  Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty to pismo wnoszone do sądu przez powoda przeciwko pozwanemu, mające na celu ustalenie czy mężczyzna jest ojcem dziecka oraz nałożenie na niego obowiązków przewidzianych przepisami prawa. Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty może być wytoczone przez ojca lub matkę dziecka, a także przez prokuratora. Pozew taki może być połączony jednocześnie z pozwem o alimenty...
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, ojcostwo, rodzicielstwo, postępowanie sądowe, alimenty Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami
  Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami to pismo wszczynające postępowanie, na mocy którego współwłasność ustawowa, w której pozostają małżonkowie, pozostanie zniesiona, a między stronami zostanie ustanowiona rozdzielność majątkowa. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej taki może zostać wniesiony wyłącznie przez osobę pozostającą we współwłasności ustawowej.
  Kategorie dokumentu: finanse, pisma procesowe, małżeństwo, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o wydanie nieruchomości
  Pozew o wydanie nieruchomości to pismo procesowe wszczynające postępowanie w sytuacji, gdy pozwany narusza swoim działaniem czy też zaniechaniem prawo własności nieruchomości przysługujące powodowi. Powództwo to służy ochronie prawa własności. Z pozwem o wydanie nieruchomości, na zasadzie art. 222 § 1 k.c. może wystąpić właściciel rzeczy przeciwko każdej osobie, która faktycznie włada jego rzeczą...
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, pisma procesowe, własność, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o wydanie ruchomości
  Pozew o wydanie ruchomości to pismo procesowe wszczynające postępowanie w sytuacji, gdy pozwany narusza swoim działaniem czy też zaniechaniem prawo własności nieruchomości przysługujące powodowi. Pozew o wydanie ruchomości służy ochronie prawa własności. Zgodnie z art. 222 § 1 Kodeksu cywilnego właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyb...
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, rzeczy ruchome, własność, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o zachowek
  Pozew o zachowek to pismo procesowe, w którym powód dochodzi od pozwanego roszczenia z tytułu zachowku. Prawo do wniesienia pozwu o zachowek mają wszyscy spadkobiercy ustawowi, którzy zostali pominięci w testamencie. Opłata od pozwu o zachowek jest stosunkowa i wynosi 5% wartości przedmiotu sporu.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, spadki, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o zaprzeczenie ojcostwa
  Pozew o zaprzeczenie ojcostwa to pismo procesowe, którego celem jest zaprzeczenie ustaleniom, kto jest ojcem dziecka. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa może być założony przez męża matki, ojca ujawnionego w aktach stanu cywilnego, matkę, a także przez dziecko. Pozew, o ile nie jest składany przez dziecko powinien zostać złożony przeciwko matce lub ojca a także przeciwko dziecku. Pozew o zaprzeczenie o...
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, ojcostwo, rodzicielstwo, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o zapłatę dodatku należnego za pracę w porze nocnej
  Pismo procesowe wnoszone do sądu przez pracownika (powoda) przeciwko pracodawcy (pozwanemu) w sytuacji, gdy pracodawca pozostaje z zwłoce z zapłatą należnego pracownikowi dodatku za pracę w porze nocnej. Pozew ten powinien zawierać: oznaczenie powoda i pozwanego,wskazanie ich siedziby lub adresu zamieszkania, datę i miejsce sporządzenia, oznaczenie pisma, wskazanie sądu, do którego jest kierowany,...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe, praca, przedsiębiorca, sądy, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
  Pozew o zapłatę ekwiwalentu za urlop - pismo procesowe wnoszone do sądu przez powoda (pracownika) przeciwko pozwanemu (pracodawcy) z powodu nie zapłacenia przez pracodawcę ekwiwalentu za urlop pracownik. Ekwiwalent przysługuje za urlop niewykorzystany w razie rozwiązania lub wygaśnięcia łączącego strony stosunku pracy. Pozew ten nie podlega opłacie sądowej. Powinien on zawierać: oznaczenie powoda ...
  Kategorie dokumentu: finanse, pisma procesowe, praca, sądy, urlopy, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o zapłatę na formularzu
  Pozew o zapłatę na formularzu to pismo procesowe wnoszone do sądu przez powoda przeciwko pozwanemu. Jest to rodzaj pozwu o zapłatę składany na urzędowym formularzu. Pozew o zapłatę na urzędowym formularzu można złożyć jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000 zł. z reguły dochodzi się nimi roszczeń o zapłatę, np. za nie wykonaną usługę, czy niezapłaconą fakturę.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, egzekucja, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o zapłatę odszkodowania z tytułu naruszenia zakazu konkurencji przez pracownika
  Pismo procesowe wnoszone do sądu przez pracodawcę (powoda) przeciwko pracownikowi (pozwanemu) w sytuacji, gdy pracownik naruszy obowiązujący go w trakcie trwania stosunku pracy bądź po jego ustaniu zakaz konkurencji, na skutek czego pracodawca poniósł szkodę. Pozew ten powinien zawierać: oznaczenie powoda i pozwanego,wskazanie ich siedziby lub adresu zamieszkania, datę i miejsce sporządzenia, ozna...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe, praca, przedsiębiorca, postępowanie sądowe, pracownik, pracodawca, zakaz konkurencji Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o zapłatę odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy
  Pismo procesowe wnoszone do sądu przez pracownika (powoda) przeciwko pracodawcy (pozwanemu) w sytuacji, gdy pracodawca pozostaje z zwłoce z zapłatą należnego pracownikowi odszkodowania za czas obowiązywania zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy łączącego strony. Pozew ten powinien zawierać: oznaczenie powoda i pozwanego,wskazanie ich siedziby lub adresu zamieszkania, datę i miejsce sporządz...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe, praca, przedsiębiorca, sądy, pracownik, pracodawca, zakaz konkurencji Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o zapłatę wynagrodzenia należnego za prace w godzinach nadliczbowych
  Pismo procesowe wnoszone do sądu przez pracownika (powoda) przeciwko pracodawcy (pozwanemu) w sytuacji, gdy pracodawca pozostaje z zwłoce z zapłatą należnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia powinien zawierać: oznaczenie powoda i pozwanego,wskazanie ich siedziby lub adresu zamieszkania, datę i miejsce sporządzenia, oznaczenie pisma, wskazani...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe, praca, przedsiębiorca, sądy, pracownik, pracodawca, czas pracy Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę za czas powstrzymania się od wykonywania pracy/oddalenia się z miejsca zagrożenia
  Pismo procesowe wnoszone do sądu przez pracownika (powoda) przeciwko pracodawcy (pozwanemu) w sytuacji, gdy pracodawca pozostaje z zwłoce z zapłatą należnego wynagrodzenia za pracę za czas powstrzymywania się przez pracownika od pracy lub oddalenia z miejsca zagrożenia w trybie art. 210 kodeksu pracy. Pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia powinien zawierać: oznaczenie powoda i pozwanego,wskazani...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe, praca, przedsiębiorca, sądy, pracownik, pracodawca, czas pracy Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia za pracę
  Pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia za pracę - pismo procesowe wnoszone do sądu przez pracownika (powoda) przeciwko pracodawcy (pozwanemu) w sytuacji, gdy pracodawca pozostaje z zwłoce z zapłatą należnego wynagrodzenia za pracę. Pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia powinien zawierać: oznaczenie powoda i pozwanego, wskazanie ich siedziby lub miejsca zamieszkania, datę i miejsce sporządzenia,...
  Kategorie dokumentu: finanse, pisma procesowe, praca, sądy, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o zaspokojenie roszczeń pracownika w razie niewypłacalności pracodawcy
  Pismo procesowe, w którym powód (pracownik) domaga się od pozwanego (Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) określonej kwoty tytułem zaspokojenia jego roszczeń pracowniczych niezaspokojonych przez niewypłacalnego pracodawcę. Roszczenia te mogą obejmować zapłatę z tytułu: wynagrodzenia za pracę; wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy...
  Kategorie dokumentu: biznes, pisma procesowe, praca, fundusze, sądy, postępowanie sądowe, pracownik, pracodawca, odszkodowanie Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o zniesienie wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami
  Pozew o zniesienie wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami - pismo procesowe, w którym jeden z małżonków (powód) domaga się zniesienia wspólności majątkowej obowiązującej w jego małżeństwie z pozwanym. Wniesienie w/w pozwu wymaga wniesienia opłaty sądowej w wysokości 200 zł. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.Rozdzielność majątkowa pows...
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, małżeństwo, sądy Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o zwolnienie przedmiotu spod egzekucji
  Pozew o zwolnienie przedmiotu spod egzekucji jest sporządzany przez osobę trzecią, której rzecz została zajęta w postępowaniu egzekucyjnym. Pozew o zwolnienie przedmiotu spod egzekucji kieruje się do właściwego Sądu Rejonowego. Istotą tego powództwa jest to, że osoba trzecia ma prawo żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeśli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa. Za osobę...
  Kategorie dokumentu: egzekucja Typy dokumentu: pozwy, wzór
 • Pozew o zwolnienie z obowiązku płacenia alimentów
  Pozew o zwolnienie z obowiązku płacenia alimentów jest pismem wszczynającym postępowanie. Podstawą faktyczną tego roszczenia jest wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego, np poprzez usamodzielnienie się osoby uprawnionej czy też długotrwałe niepodejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia się.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, alimenty Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew w postępowaniu upominawczym
  Pozew w postępowaniu upominawczym to pismo procesowe wnoszone do sądu przez powoda przeciwko pozwanemu. Jest to najczęstsza forma dochodzenia roszczeń, których wartość przekracza 10.000 zł. Pozwem w postępowaniu upominawczym z reguły dochodzi się roszczeń o zapłatę, np. za nie wykonaną usługę, czy nie zapłaconą fakturę. Co do zasady pozew w postępowaniu upominawczym taki podlega opłacie stosunkow...
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew wzajemny
  Pismo procesowe wnoszone przez pozwanego w odpowiedzi na pozew. Roszczenie dochodzone pozwem wzajemnym musi pozostawać w związku z roszczeniem powoda oraz nadawać się do potrącenia. Pozew wzajemny wnosi się w odpowiedzi na pozew lub w oddzielnym piśmie, lecz nie później niż na pierwszej rozprawie, albo w sprzeciwie od wyroku zaocznego. Pozew wzajemny podlega opłacie tak jak i normalny pozew. Jeżel...
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pisma procesowe, pozwy
 • Pozwolenie na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych
  Pozwolenie na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych jest dokumentem wystawianym przez pracodawcę zatrudniającego pracownika w warunkach wykonywania pracy szczególnie niebezpiecznych. Pozwolenie na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych wydawane jest na wykonanie określonej pracy szczególnie niebezpiecznej.
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: pozwolenia
 • prokura
  Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, które może zostać udzielone przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie. W związku z powyższym jej wypowiedzenie również powinno mieć...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: pełnomocnictwo, prokura
 • Prokura łączna
  Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, które może zostać udzielone przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie. Prokura może być udzielona kilku osobom łącznie, lecz wtedy ...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: pełnomocnictwo, prokura
 • PROKURENCI, PEŁNOMOCNICY SPÓŁDZIELNI, PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO, INSTYTUTU BADAWCZEGO Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (KRS-WL)
  PROKURENCI, PEŁNOMOCNICY SPÓŁDZIELNI, PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO, INSTYTUTU BADAWCZEGO Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (KRS-WL) wymaga podania nazwy rejestrowanego podmiotu, a także wskazania prokurentów i pełnomocników.
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółdzielnia, przedsiębiorstwo państwowe, instytuty badawcze, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, załączniki
 • Propozycja nawiązania współpracy
  Propozycja nawiązania współpracy jest prośbą skierowaną do kontrahenta o nawiązanie bliższych relacji na rzecz osiągania wspólnych celów. Firmy o zbliżonym profilu działalności dzięki współpracy mogą wzajemnie się uzupełniać oraz realizować swoje własne cele szybciej, lepiej, z korzyścią dla obu stron jak i potencjalnych klientów.
  Kategorie dokumentu: biznes, przedsiębiorca Typy dokumentu: prośby
 • Prośba o przedłużenie terminu płatności
  Prośba o przedłużenie terminu płatności wynika często z opóźnienia płatności należności przez jednego z klientów. W takim przypadku gdy firma nie ma płynności finansowej zmuszona jest przesłać prośbę o przedłużenie terminu płatności. Przedłużony termin płatności ustalany jest indywidualnie, a jego przekroczenie może poważnie wpłynąć na wizerunek firmy.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse Typy dokumentu: prośby
 • Prośba o przesłanie dokumentów finansowych przedsiębiorstwa
  Prośba o przesłanie dokumentów finansowych przedsiębiorstwa umożliwia zbadanie kondycji finansowej przez jego kontrahenta. Pozwoli to na decyzję o ewentualnej kontynuacji lub zakończeniu współpracy na preferencyjnych warunkach kredytu kupieckiego. Prośba o przesłanie dokumentów finansowych przedsiębiorstwa jest często poprzedzana trudnościami płatnicznymi między przedsiębiorcami.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: prośby
 • Prośba o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
  Prośba o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron dochodzi do skutku jedynie w przypadku, gdy obie strony umowy jednocześnie wyrażą wspólne oświadczenie woli w sprawie zakończenia współpracy. Jeżeli prośba o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron nie zostaje pozytywnie rozpatrzona przez pracodawcę, pracownik pozostaje jedynie dokonanie jednostronnej czynności prawnej rozwiązującej umowę o pracę,...
  Kategorie dokumentu: praca, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: prośby, porozumienie
 • Prośba o zezwolenie na powielenie artykułu
  Prośba o zezwolenie na powielenie artykułu skierowana do wydawcy, właściciela gazety bądź autora ma na celu uzyskanie zgody na użycie części lub całości opublikowanego w prasie artykułu. Publikowanie treści bez zgody narusza prawa autorskie i może być przyczyną nieprzyjemności.
  Kategorie dokumentu: biznes Typy dokumentu: prośby
 • Prośba o zezwolenie na wywieszenie na budynku logo firmy
  Prośba o zezwolenie na wywieszenie na budynku logo firmy kierowana jest do właściciela lub administratora budynku, na którym chcemy umieścić nasze logo. Zezwolenie na wywieszenie na budynku logo firmy wydawane jest często odpłatnie w zależności od wielkości wywieszonej planszy.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: prośby
 • Protokół inwentaryzacji kasy
  Protokół inwentaryzacji kasy - inwentaryzacja kasy przeprowadzana jest obowiązkowo na koniec roku. Celem inwentaryzacji jest: ustalenie rzeczywistego stanu środków pieniężnych znajdujących się w kasie poprzez spis z natury, porównanie wyników spisu ze stanem ewidencyjnym, wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic.
  Kategorie dokumentu: biznes, przedsiębiorca Typy dokumentu: informacje
 • Protokół Posiedzenia Zarządu Spółki z o.o. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów przez wspólników
  Protokół Posiedzenia Zarządu Spółki z o.o. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów przez wspólników jest dokumentem sporządzanym przez Zarząd Spółki. Protokół Posiedzenia Zarządu Spółki z o.o. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów przez wspólników sporządzany jest w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, zarząd spółki Typy dokumentu: uchwała, protokół
 • Protokół przekazania lokalu
  Protokół przekazania lokalu - dokument, który zawiera zgodne oświadczenia stron określonego stosunku prawnego np. stosunku najmu, sprzedaży nieruchomości co do faktycznego stanu technicznego przekazywanego drugiej stronie lokalu bądź rzeczy, stanu liczników, wyposażenia i inne uwagi dotyczące przekazywanej rzeczy, stosownie do woli stron. Zazwyczaj protokół jest załącznikiem do umowy kreującej st...
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, lokal Typy dokumentu: oświadczenia, umowy
 • Protokół przekazania terenu budowy
  dokument, który zawiera zgodne oświadczenia stron (Inwestora i Wykonawcy) określonego stosunku prawnego co do faktycznego stanu technicznego przekazywanego drugiej stronie terenu budowy, stanu liczników i itp. i inne uwagi dotyczące terenu budowy stosownie do woli stron. Zazwyczaj protokół taki jest załącznikiem do umowy kreującej stosunek prawny.
  Kategorie dokumentu: biznes, budownictwo, grunty, inwestor, budowa Typy dokumentu: protokół
 • Protokół rady nadzorczej w przedmiocie powołania członków zarządu i ustalenia wynagrodzenia za pełnione funkcje
  Protokół Rady Nadzorczej jest to dokument, który sporządzany jest z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej. Protokoły Rady Nadzorcze zawierać powinny porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisywane są przez wszystkich członków zarządu obecnych na posiedzeniu.
  Kategorie dokumentu: praca, spółki, przedsiębiorca, Rada Nadzorcza, zarząd spółki Typy dokumentu: formularze
 • Protokół reklamacyjny
  Protokół reklamacyjny jest to dokument, który sporządzany jest w związku z niezgodnością towaru z umową. Sprzedawca musi sporządzić protokół reklamacyjny, w którym opisze rodzaj wady, kiedy została stwierdzona, historię napraw i żądanie klienta. Protokół reklamacyjny sporządzany jest w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: sprzedaż, reklamacja Typy dokumentu: zawiadomienie
 • Protokół wydania rzeczy lub dokumentów
  Protokół wydania rzeczy lub dokumentów jest to dokument, który zawiera zgodne oświadczenie woli stron określonego stosunku prawnego, co do przekazywanego drugiej stronie rzeczy lub dokumentu. Protokół wydania rzeczy lub dokumentów sporządza się w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
  Kategorie dokumentu: biznes Typy dokumentu: formularze
 • Protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - jest to dokument, który sporządzany jest z przebiegu obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Protokoły z obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zawierać powinny porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych udziałowców, liczbę głosów oddanych na poszczególne uch...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: protokół
 • Protokół z obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Protokół z obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to dokument, który sporządzany jest z przebiegu obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Protokół z obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zawierać powinien porządek obrad, ...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: formularze
 • Protokół zdawczo-odbiorczy
  Protokół zdawczo - odbiorczy - dokument, który zawiera zgodne oświadczenia stron określonego stosunku prawnego np. stosunku najmu co do faktycznego stanu technicznego przekazywanego lokalu bądź przekazywanej rzeczy tj. stanu liczników, wyposażenia i inne uwagi dotyczące rzeczy w dniu jej wydania przejmującemu oraz w dniu jej zwrotu przekazującemu.
  Kategorie dokumentu: biznes, nieruchomość, rzeczy ruchome Typy dokumentu: oświadczenia
 • PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (KRS-WM)
  PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (KRS-WM) wymaga podania kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności i opisów prowadzonej działalności. PKD jest umownie przyjętym, hierarchicznie usystematyzowanym podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze). Ustala symbole, nazwy i zakres...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, załączniki
 • Przedsądowe wezwanie do zapłaty
  Przedsądowe wezwanie do zapłaty jest upomnieniem skierowanym do dłużnika niewywiązującego się terminu wykonania zobowiązania pieniężnego. Przedsądowe wezwanie do zapłaty należy wysłać za potwierdzeniem odbioru dla ewentualnego przedstawienia w czasie rozprawy sądowej.
  Kategorie dokumentu: finanse, księgowość, sądy Typy dokumentu: upomnienia, wezwanie
 • Przedwstępna umowa o pracę
  Przedwstępna umowa o pracę zostaje zawarta w przypadku gdy zawarcie umowy o pracę nie jest w danym momencie możliwe z uwagi na przeszkody natury prawnej lub faktycznej. Przedwstępna umowa o pracę nie wymaga formy pisemnej, ale dla celów dowodowych warto zawrzeć ją w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: umowy
 • Przedwstępna umowa sprzedaży udziałów
  Przedwstępna umowa sprzedaży udziałów jest umową, to mowa, przez którą jedna ze stron lub obie strony zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (tzw. umowy przyrzeczonej). Przedwstępna umowa sprzedaży udziałów powinna zawierać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli w umowie przedwstępnej strony nie określiły terminu, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, umowa przyrzeczo...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, sprzedaż Typy dokumentu: umowy
 • Przesunięcie urlopu wypoczynkowego
  Przesunięcie urlopu wypoczynkowego jest dokumentem sporządzanym przez pracownika lub pracodawcę w celu przesunięcia ustalonego terminu urlopu wypoczynkowego. Przesunięcie urlopu wypoczynkowego przez pracownika musi być umotywowane ważnymi przyczynami. Przesunięcie urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę może nastąpić wyłącznie z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: przedsiębiorca, polecenie
 • Rachunek do umowy o dzieło
  Rachunek do umowy o dzieło - dokument wystawiany przez osobę, która wykonała dzieło na podstawie umowy o dzieło. Rachunek do umowy o dzieło powinien on zawierać datę i miejsce wystawienia, dane zamawiającego i wykonawcy, numer i datę zawarcia umowy o dzieło, wartość dzieła netto i brutto, sposób płatności oraz podpisy stron.
  Kategorie dokumentu: finanse, księgowość, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Rachunek do umowy zlecenia
  Rachunek do umowy zlecenia - dokument wystawiany przez osobę, która wykonała zlecenie na podstawie umowy zlecenia. Rachunek do umowy zlecenia powinien zawierać datę i miejsce wystawienia, dane zleceniodawcy i zleceniobiorcy, numer i datę zawarcia umowy zlecenia, wartość wynagrodzenia netto i brutto, sposób płatności oraz podpisy stron.
  Kategorie dokumentu: finanse, księgowość, praca Typy dokumentu: zlecenie
 • Rachunek sprzedaży
  Rachunek sprzedaży to uproszczona forma dokumentu, która potwierdza sprzedaż towaru lub usługi na żądanie kontrahenta wystawiana przez podmioty nie wystawiające faktur VAT. Rachunek sprzedaży musi zawierać następujące dane : nazwę sprzedawcy, czyli wystawcy rachunku nazwę nabywcy, adresy obu stron transakcji, datę wystawienia, numer kolejny rachunku, przedmiot sprzedaży, ...
  Kategorie dokumentu: finanse, księgowość, sprzedaż, przedsiębiorca Typy dokumentu: dokumenty sprzedaży
 • Referencje
  Referencje - dokument, w którym pracodawca wyraża swoją opinię na temat konkretnego pracownika. Referencje powinny określać kogo dotyczy (imię i nazwisko pracownika), okres zatrudnienia u danego pracodawcy, stanowisko pracy, wykonywane obowiązki oraz wskazanie cech charakteru i umiejętności pracownika, które były szczególnie przydatne w pracy na wskazanym stanowisku.
  Kategorie dokumentu: praca Typy dokumentu: informacje
 • REPREZENTANT PODMIOTU ZAGRANICZNEGO Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (KRS-WJ)
  REPREZENTANT PODMIOTU ZAGRANICZNEGO Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (KRS-WJ) wymaga podania nazwy rejestrowanego podmiotu oraz wskazania danych osobowych osób będących reprezentantami podmiotu wraz z uściśleniem funkcji jaką będą pełnić w oddziale firmy.
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, podmioty zagraniczne, przedsiębiorca Typy dokumentu: formularze, załączniki
 • Rezygnacja pracownika z urlopu wychowawczego
  Rezygnacja pracownika z urlopu wychowawczego - oświadczenie woli, w którym pracownik informuje pracodawcę o tym, że rezygnuje z udzielonego mu urlopu wychowawczego. Zgodnie z kodeksem pracy pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego w każdym czasie - za zgodą pracodawcy (art. 186 z in. 3 pkt 1) bądź po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy - najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego po...
  Kategorie dokumentu: praca, ojcostwo, macierzyństwo, urlopy, pracownik Typy dokumentu: zawiadomienie, rezygnacja
 • Rezygnacja z egzaminu na prawo jazdy
  Rezygnacja z egzaminu na prawo jazdy to dokument składany przez kandydata na prawo jazdy, który daję podstawę do zmiany miejsca cyklu egzaminacyjnego na prawo jazdy na inny ośrodek ruchu drogowego. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 9 kwietnia 2013 r. (Dz. U. z 19.04.2013 r. poz 476) zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie ...
  Kategorie dokumentu: Typy dokumentu: druki urzędowe, oświadczenia, wnioski
 • Rozliczenie zaliczki pracowniczej
  Rozliczenie zaliczki pracowniczej następuje po udostępnieniu pracownikowi określonej kwoty pieniężnej na wydatki obciążające pracodawcę. Rozliczenie zaliczki pracowniczej pod względem merytorycznym i rachunkowym następuje po ustalonym terminie, najcześciej po 14 dniach i jest czasami podstawą do wypłaty pracownikowi pieniędzy, które nadpłacił bądź do zwrotu przez niego pieniędzy, których nie wykor...
  Kategorie dokumentu: finanse, księgowość, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: formularze, informacje
 • Rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron
  Rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron - oświadczenie jednej ze stron stosunku najmu skierowane do drugiej strony, zawierające prośbę o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron. Oświadczenie takie może złożyć zarówno Wynajmujący, jak i Najemca. Powinno ono określać proponowany termin rozwiązania umowy. Druga strona umowy może nie wyrazić zgody na rozwiązanie umowy ...
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, rzeczy ruchome, najem, lokal Typy dokumentu: oświadczenia
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
  Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia - to rozwiązanie umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia przez oświadczenie woli jednej ze stron stosunku pracy tj. pracodawcy lub pracownika. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w przypadkach określonych w art. 52 i art. 53 kodeksu pracy. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę ze skutkiem ...
  Kategorie dokumentu: praca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę
  Rozwiązanie umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia przez oświadczenie woli jednej ze stron stosunku pracy tj. pracodawcy. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w przypadkach określonych w art. 52 i art. 53 kodeksu pracy. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach określonych w art. 55 kodeksu pracy...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, Bezrobotni Typy dokumentu: oświadczenia, zawiadomienie
 • Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
  Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron - porozumienie się stron stosunku pracy tj. pracodawcy i pracownika co do rozwiązania wiążącej ich umowy o pracę. Może ono nastąpić praktycznie w każdym czasie. Rozwiązanie umowy za porozumieniem może od razu przybrać formę porozumienia zawierającego zgodę dwóch stron bądź najpierw stanowić oświadczenie woli jednej strony co do takiego sposobu roz...
  Kategorie dokumentu: praca Typy dokumentu: wypowiedzenia
 • Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
  Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest to skarga, którą można wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Skarga na postanowienie lub decyzję wydaną przez określony urząd kierowana jest do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pisma procesowe, skargi
 • Skarga na czynności komornika
  Skarga na czynności komornika jest środkiem zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym. Podstawą takiej skargi musi być działanie lub zaniechanie komornika. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia dokonania/zaniechania czynności. Skarga na czynności komornika podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, egzekucja, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pisma procesowe, skargi
 • Skarga na odmowę wypłaty odszkodowania
  Skarga na odmowę wypłaty odszkodowania przysługuje każdej osobie uprawnionej do odszkodowania, w której zgłasza wątpliwości co do treści decyzji ubezpieczyciela w przedmiocie wypłaty odszkodowania. Skarga na odmowę wypłaty odszkodowania powinna zawierać numer polisy i numeru szkody, uzasadnienie oraz wystąpienie o ponowne rozpatrzenie sprawy.
  Kategorie dokumentu: spółki, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji Typy dokumentu: skargi
 • Skarga na przewlekłość postępowania
  Skarga na przewlekłość postępowania jest środkiem przysługującym stronie/uczestnikowi postępowania w sytuacji, gdy organ postępuje, czy też prowadzi postępowanie w sposób opieszały. Skarga na czynności komornika, czy też przewlekłość prowadzonego przez niego postępowania podlega opłacie stałej w wysokości 100 zł.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, sądy, egzekucja, postępowanie sądowe Typy dokumentu: skargi
 • Skierowanie na badanie lekarskie
  Skierowanie na badanie lekarskie, jest to skierowanie na badania, które przeprowadzane są w celu oceny indywidualnych predyspozycji określonego pracownika do pracy na danym stanowisku w określonych warunkach, mając na uwadze czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w środowisku pracy i wypływające na stan zdrowia.
  Kategorie dokumentu: praca Typy dokumentu: skierowanie
 • Skierowanie na badanie profilaktyczne
  Skierowanie na badanie profilaktyczne, jest to skierowanie na badania, które przeprowadzane są w celu oceny indywidualnych predyspozycji określonego pracownika do pracy na danym stanowisku w określonych warunkach, mając na uwadze czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w środowisku pracy i wypływające na stan zdrowia. Skierowanie na badanie profilaktyczne może obejmować badanie wstępne, kontrol...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: skierowanie
 • Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe (azbest)
  Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe - Wystawiane jest przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który bierze pod uwagę obecny stan zdrowia pacjenta, a także brak przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego, wpływ leczenia uzdrowiskowego na stan zdrowia pacjenta. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe (azbest) musi być wypełnione czytelnie i wskazywać dokładny opis stanu zdrowia osoby kierowanej na lec...
  Kategorie dokumentu: Typy dokumentu: druki urzędowe, skierowanie
 • Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową
  Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową - wystawiane jest przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który bierze pod uwagę obecny stan zdrowia pacjenta, a także brak przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego, wpływ leczenia uzdrowiskowego na stan zdrowia pacjenta. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe musi być wypełnione czytelnie i wskazywać dokładny opis stanu zdrowia osob...
  Kategorie dokumentu: Typy dokumentu: druki urzędowe, skierowanie
 • SPOSÓB POWSTANIA PODMIOTU Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (KRS-WH)
  SPOSÓB POWSTANIA PODMIOTU Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (KRS-WH) wymaga podania w jaki sposób dany podmiot został powołany (poprzez połączenie, podział bądź przekształcenie), a także dokładniejsze scharakteryzowanie po...
  Kategorie dokumentu: Krajowy Rejestr Sądowy, stowarzyszenia, organizacje społeczne, fundacje, zakłady opieki zdrowotnej Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, załączniki
 • Sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami - załącznik do Polityki bezpieczeństwa
  Sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami jest to sposób współpracy między różnymi systemami informatycznymi. Sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami to również relacje istniejące między danymi zgromadzonymi w zbiorach, do przetwarzania których systemy te są wykorzystywane.
  Kategorie dokumentu: biznes Typy dokumentu: formularze
 • Spółdzielcza umowa o pracę
  Spółdzielcza umowa o pracę jest to umowa szczególnego rodzaju. Spółdzielcza umowa o pracę może być zawarta po uprzednim przystąpieniu i uzyskaniu członkostwa spółdzielni. Zgodnie z ustawą Prawo spółdzielcze, spółdzielnia i członek spółdzielni mają obowiązek pozostawania ze sobą w stosunku pracy. Poza wyjątkami przewidzianymi w przepisach ustawy odmowa nawiązania stosunku pracy lub pozostawania w...
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: umowy
 • SPRAWOZDANIA FINANSOWE I INNE DOKUMENTY Załącznik do wniosku o wpis / zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-ZN)
  SPRAWOZDANIA FINANSOWE I INNE DOKUMENTY Załącznik do wniosku o wpis / zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-ZN) wymaga podania okresów, za który składane jest roczne sprawozdanie finansowe, opinia biegłego rewidenta, uchwała bądź postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie z działalności. SPRAWOZDANIA FINANSOWE I INNE DOKUMENTY Załącznik do wniosku o ...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, załączniki
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki z o.o. - sprawozdanie zarządu spółki, w którym zgodnie z ustawą o rachunkowości prezentowane są istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej spółki, w tym ocena efektów wypracowanych przez spółkę oraz określenie elementów ryzyka i opis zagrożeń za dany rok obrotowy. Sprawozdanie to podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu na Zwyczajnym Zgromad...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, zarząd spółki Typy dokumentu: sprawozdanie
 • Sprzeciw małżonka dłużnika od zajęcia nieruchomości
  Sprzeciw małżonka dłużnika od zajęcia nieruchomości jest dokumentem, w którym małżonek dłużnika sprzeciwia się zajęciu nieruchomości stanowiącej część majątku wspólnego. Sprzeciw małżonka dłużnika od zajęcia nieruchomości Zgodnie z art. 923(1) § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, małżonek dłużnika będący współwłaścicielem nieruchomości, wobec której dokonano zajęcia zgodnie z tytułem wykonawczym je...
  Kategorie dokumentu: egzekucja Typy dokumentu: sprzeciwy
 • Sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych
  Każdy osoba ma prawo kontrolować przetwarzanie swoich danych, m.in. może uzyskać informację dotyczącą celu ich przetwarzania oraz odbiorców, do których są one kierowane. Może także wnieść sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych. Sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych można przesłać nawet e-mailem, chociaż przesłanie listem poleconym daje gwarancję, że oświadczenie dotarło do drugiej strony.
  Kategorie dokumentu: praca, spółki, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji Typy dokumentu: oświadczenia, sprzeciwy
 • Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym
  Pismo procesowe wnoszone w odpowiedzi na nakaz zapłaty. Skuteczne wniesienie nakazu zapłaty uchyla nakaz, w związku z czym sprawa kierowana jest na rozprawę. Pozwany w sprzeciwie powinien wskazać wszystkie dowody na poparcie swoich twierdzeń. Sprzeciw wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania nakazu zapłaty, do sądu który wydał nakaz. Sprzeciw nie podlega opłacie. Sprzeciw od nakazu zapłaty d...
  Kategorie dokumentu: finanse, pisma procesowe, egzekucja, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pisma procesowe
 • Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS
  Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS należy skierować do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składając go w jednostce organizacyjnej ZUS, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Sprzeciw może być złożony na piśmie lub wniesiony ustnie do protokołu. Protokół taki sporządza pracownik jednostki organizacyjnej ZUS. Termin na złożenie sprzeciwu wynosi 14 dni od dnia doręcz...
  Kategorie dokumentu: praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: sprzeciwy, odwołanie
 • Sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty (SP)
  Sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty (SP) to formularz pisma procesowego składanego w przypadku chęci skorzystania przez stronę postępowania sądowego z niniejszych czynności procesowych. Sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty (SP) wymaga podania danych stron i pełnomocników, wskazania sądu rejonowego, który...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, sprzeciwy
 • Sprzeciw pracownika od zastosowanej względem niego kary porządkowej (bezpodstawnie i z naruszeniem przepisów prawa)
  Dokument pracownika wobec którego zastosowana została przez pracodawcę kara porządkowa mający na celu wykazanie, iż kara zastosowana została z naruszeniem przepisów prawa. Pracownik może wnieść sprzeciw w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia od pracodawcy o zastosowaniu kary porządkowej. Pracodawca uwzględnia lub odrzuca sprzeciw pracownika po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika ...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, przedsiębiorca, kara, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: sprzeciwy
 • Sprzeciw pracownika od zastosowanej względem niego kary porządkowej (bezpodstawnie)
  Dokument pracownika wobec którego zastosowana została przez pracodawcę kara porządkowa mający na celu wykazanie, iż kara zastosowana została z naruszeniem przepisów prawa. Pracownik może wnieść sprzeciw w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia od pracodawcy o zastosowaniu kary porządkowej. Pracodawca uwzględnia lub odrzuca sprzeciw pracownika po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika ...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca, kara, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: sprzeciwy
 • Sprzeciw pracownika od zastosowanej względem niego kary porządkowej (z naruszeniem przepisów prawa)
  Dokument pracownika wobec którego zastosowana została przez pracodawcę kara porządkowa mający na celu wykazanie, iż kara zastosowana została z naruszeniem przepisów prawa. Pracownik może wnieść sprzeciw w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia od pracodawcy o zastosowaniu kary porządkowej. Pracodawca uwzględnia lub odrzuca sprzeciw pracownika po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika ...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, kara, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: sprzeciwy
 • Sprzeciw wobec obniżenia kapitału zakładowego
  Sprzeciw wobec obniżenia kapitału zakładowego jest to dokument, w którym wierzyciel sprzeciwia się na obniżenie kapitału zakładowego określonej spółki, będącej dłużnikiem jakiejś wierzytelności. Wierzyciele, którzy we właściwym terminie zgłosili sprzeciw, powinni zostać zaspokojeni lub zabezpieczeni przez spółkę. Jeżeli wierzyciel nie zgłosił sprzeciwu, wówczas uznaje się że wyraża zgodę się na ob...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, kapitał zakładowy Typy dokumentu: sprzeciwy
 • Świadectwo pracy
  Świadectwo pracy - dokument, który pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy. W świadectwie pracy powinny znaleźć się informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i upraw...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: oświadczenia, zaświadczenia
 • Taryfikator mandatów
  Taryfikator mandatów jest to załącznik do rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. taryfikator mandatów określa wysokość grzywien jakie są nakładane w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń prze uprawnione organy.
  Kategorie dokumentu: Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe
 • Testament
  Testament jest to czynność prawna, w której spadkodawca rozrządza swoim majątkiem na wypadek swojej śmierci. Spadkodawca wskazuje w testamencie swoją wolę co do tego kto i w jakich częściach powinien odziedziczyć po nim majątek. Jeżeli testament pisany jest przez spadkodawcę, to wówczas musi być cały spisany pismem ręcznym i musi być zaopatrzony w datę sporządzenia testamentu.
  Kategorie dokumentu: finanse, pisma procesowe, księgi wieczyste Typy dokumentu: oświadczenia
 • Testament własnoręczny z podstawieniem
  Testament własnoręczny z podstawieniem - oświadczenie woli spadkodawcy w formie pisemnej, zawierające podpis spadkodawcy i datę, na mocy którego spadkodawca powołuje spadkobiercę testamentowego na wypadek, gdyby inna osoba powołana jako spadkobierca ustawowy lub testamentowy nie chciała lub nie mogła być spadkobiercą.
  Kategorie dokumentu: spadki Typy dokumentu: testament
 • Testament własnoręczny z poleceniem
  Testament własnoręczny z poleceniem - oświadczenie woli spadkodawcy w formie pisemnej, zawierające podpis spadkodawcy i datę, na mocy którego spadkodawca nakłada na spadkobiercę lub na zapisobiercę obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania. Testament ten może zawierać również inne rozrządzenia.
  Kategorie dokumentu: spadki Typy dokumentu: testament
 • Testament własnoręczny z ustanowieniem wykonawcy testamentu i pozbawieniem prawa do zachowku (wydziedziczeniem)
  Testament własnoręczny z ustanowieniem wykonawcy testamentu i pozbawieniem prawa do zachowku (wydziedziczeniem) - oświadczenie woli spadkodawcy w formie pisemnej, w którym spadkodawca powołuje wykonawcę testamentu oraz pozbawia określone osoby uprawnione prawa do zachowku. Testament ten może (ale nie musi) zawierać inne rozrządzenia testamentowe.
  Kategorie dokumentu: spadki Typy dokumentu: testament
 • Testament własnoręczny z zapisem zwykłym
  Testament własnoręczny z zapisem zwykłym - oświadczenie woli spadkodawcy w formie pisemnej, zawierające podpis spadkodawcy i datą, na mocy którego spadkodawca ustanawia zapis zwykły na rzecz określonej osoby tzn. zobowiązuje spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby. Testament może zawierać powołanie spadkobiercy oraz zap...
  Kategorie dokumentu: spadki Typy dokumentu: oświadczenia
 • Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dotycząca poniesienia kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia
  Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dotycząca poniesienia kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia - uchwała, na mocy której Zgromadzenie Wspólników sp. z o.o rozstrzyga o poniesieniu bądź nie kosztów zwołania i odbycia nadzwyczajnego zgromadzenia przez spółkę. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych wspólnicy, którzy reprezentują minimum 1/10 kapitału zakładowego spółki mogą domagać się ...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dotycząca poniesienia kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia (podjęta poza porządkiem obrad)
  Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dotycząca poniesienia kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia podjęta poza porządkiem obrad - uchwała, na mocy której Zgromadzenie Wspólników sp. z o.o rozstrzyga o poniesieniu bądź nie kosztów zwołania i odbycia nadzwyczajnego zgromadzenia przez spółkę. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych wspólnicy, którzy reprezentują minimum 1/10 kapitału zakłado...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Rady Gminy w przedmiocie przyjęcia zarządzania drogami powiatowymi
  Dokument, na mocy którego określona Gmina przejmuje od określonego powiatu (na mocy uchwały Rady tego Powiatu) prowadzenie określonych zadań publicznych w zakresie zarządzania powiatowymi drogami publicznymi. Powiat może powierzyć, a Gmina może przejąć od Powiatu prowadzenie określonych zadań publicznych innej lokalnej jednostce samorządu terytorialnego na mocy zawartego z nią porozumienia.
  Kategorie dokumentu: budownictwo, urząd gminy, starostwo powiatowe, budowa, drogi publiczne Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia zabezpieczenia wierzycielowi spółki
  Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia zabezpieczenia wierzycielowi spółki - uchwała organu nadzoru spółki, na mocy której wierzyciel spółki uzyskuje od spółki zabezpieczenie spłaty przysługującej mu wierzytelności w określonej formie. W przypadku wierzyciela spółek łączących się lub spółki podlegającej podziałowi odmowa udzielenia zabezpieczenia przez spółkę umożliwia wierzycielowi wystąpie...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, Rada Nadzorcza, wierzyciel Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta
  Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta - zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdania finansowe spółek kapitałowych podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. Biegły rewident wydaje opinię na piśmie oraz raport odnośnie m.in. przestrzegania przez spółkę zasad rachunkowości i rzetelności. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje organ, który zatwierdził sprawozdanie finansowe spółk...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, Rada Nadzorcza Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Rady Powiatu w przedmiocie powierzenia Gminie zarządzania drogami powiatowymi
  Dokument, na mocy którego Rada - organ stanowiący określonego powiatu powierza określonej Gminie prowadzenie określonych zadań publicznych. Powiat może powierzyć prowadzenie zadań publicznych innej lokalnej jednostce samorządu terytorialnego na mocy zawartego z nią porozumienia. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do wyłącznej właściwości Rady Powiatu.
  Kategorie dokumentu: budownictwo, urząd gminy, starostwo powiatowe, budowa, drogi publiczne Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała w przedmiocie rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Uchwała w przedmiocie rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to uchwała, w której wspólnicy postanawiają o rozwiązaniu spółki. Uchwała w przedmiocie rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzana jest w formie pisemnej i zawiera podpisy wszystkich wspólników.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej
  Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej jest to uchwała, w której Rada Nadzorcza powołuje określone osoby na stanowisko Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej sporządzana jest w formie pisemnej. Zostaje podpisana przez wszystkic...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, Rada Nadzorcza Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Uchwała w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest to uchwała, której przedmiotem jest zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia sporządzana jest w formie pisemnej. Zostaje podpisana przez wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, Rada Nadzorcza Typy dokumentu:
 • Uchwała Zarządu sp. z o.o. dotycząca terminu wniesienia dopłat przez wspólników
  Uchwała Zarządu sp. z o.o. dotycząca terminu wniesienia dopłat przez wspólników - uchwała, na mocy której Zarząd spółki oznacza termin wniesienia dopłat przez wspólników. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych zarówno termin wnoszenia dopłat, jak i ich wysokość powinny być W MIARĘ POTRZEBY określone w uchwale wspólników.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, zarząd spółki Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zarządu spółki dotycząca wyrażenie zgody na zastawienie udziałów przez wspólnika
  Uchwała Zarządu spółki dotycząca wyrażenie zgody na zastawienie udziałów przez wspólnika - uchwała, w której zarząd spółki wyraża zgodę na zastawienie udziałów przez wspólnika. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych zastawienie udziału umowa spółki może uzależnić od zgody spółki lub innych ograniczeń. Zgoda spółki wyrażana jest przez zarząd w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, zarząd spółki Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca jednoczesnego obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego spółki
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca jednoczesnego obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego spółki - uchwała, na mocy której dokonuje się obniżenia kapitału zakładowego spółki, a następnie jego podwyższenia. Uchwała ta wiąże się ze zmianą umowy spółki.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, kapitał zakładowy Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca obniżenia kapitału zakładowego przez obniżenie wartości nominalnej istniejących udziałów
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca obniżenia kapitału zakładowego przez obniżenie wartości nominalnej istniejących udziałów - uchwała, której przedmiotem jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W uchwale takiej podaje się o jaką kwotę kapitał zostanie obniżony oraz sposób tego obniżenia tj. umorzenie udziałów, zmniejszenie wartości nominalnej udziałów. ...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, kapitał zakładowy Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego ze środków pochodzących z wpłat dotychczasowych wspólników przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego ze środków pochodzących z wpłat dotychczasowych wspólników przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów - uchwała, na mocy której kapitał zakładowy spółki ulega podwyższeniu poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów wspólników. Kwota, o którą kapitał zostaje podwyższony pochodzi z wp...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, kapitał zakładowy Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego ze środków pochodzących z wpłat dotychczasowych wspólników przez ustanowienie nowych udziałów
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego ze środków pochodzących z wpłat dotychczasowych wspólników przez ustanowienie nowych udziałów - uchwała, na mocy której kapitał zakładowy ulega podwyższeniu poprzez zmianę umowy spółki. Podwyższenie kapitału odbywa się poprzez utworzenie nowych udziałów, które przysługują dotychczasowym wspólnikom - przysługuje im prawo pi...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, kapitał zakładowy Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego ze środków pochodzących z wpłat nowych wspólników przez ustanowienie nowych udziałów
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego ze środków pochodzących z wpłat nowych wspólników przez ustanowienie nowych udziałów - uchwała, na mocy której kapitał zakładowy ulega podwyższeniu poprzez zmianę umowy spółki.Podwyższenie kapitału odbywa się poprzez utworzenie nowych udziałów, które przysługują nowym wspólnikom. Kwota, o którą kapitał zostaje podwyższony...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, kapitał zakładowy Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów - uchwała, na mocy której kapitał zakładowy spółki ulega podwyższeniu poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów wspólników. Kwota, o którą kapitał zostaje podwyższony pochodzi z kapitału zapasowego lub rezerwowego spó...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, kapitał zakładowy Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki przez ustanowienie nowych udziałów
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników sp. z o.o. dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki przez ustanowienie nowych udziałów - uchwała, na mocy której kapitał zakładowy ulega podwyższeniu poprzez zmianę umowy spółki. Kwota, o którą kapitał zostaje podwyższony pochodzi z kapitału zapasowego lub rezerwowego spółki (czyli z zysku spółki). Podwyższenie kapitału odbywa się poprzez utworz...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, kapitał zakładowy Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca połączenia spółek z o.o. (połączenie przez przejęcie)
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie połączenia spółek z o.o. - zgodnie z kodeksem spółek handlowych połączenie się spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga uchwały zgromadzenia wspólników każdej z łączących się spółek, podjętej większością 3/4 głosów, reprezentujących przynajmniej 1/2 kapitału zakładowego, chyba że umowa spółki przewidują surowsze warunki. Uchwała ta powinna zawierać z...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca przekształcenia spółki z o. o. w spółkę osobową
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca przekształcenia spółki z o. o. w spółkę osobową - uchwała wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której wyrażają oni zgodą na przekształcenie spółki w spółkę osobową. Aby przekształcenie spółki z o.o. w spółkę osobową było możliwe muszą się za nim opowiedzieć wspólnicy reprezentujący co najmniej dwie trzecie kapitału zakładowego, chyba że um...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca przyjęcia bilansu oraz rachunku zysków i strat spółki
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca przyjęcia bilansu oraz rachunku zysków i strat spółki - uchwała wspólników, na podstawie której zatwierdzane są części sprawozdania finansowego spółki za określony rok obrotowy tj. bilans oraz rachunek zysków i strat. Uchwała powinna być podpisana przynajmniej przez przewodniczącego Zgromadzenia i osobę sporządzającą protokół.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca wskazania miejsca przechowywania ksiąg i dokumentów spółki po jej rozwiązaniu
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca wskazania miejsca przechowywania ksiąg i dokumentów spółki po jej rozwiązaniu - uchwała wspólników wskazująca osobę, której przekazane zostaną na przechowanie księgi dokumenty spółki po jej rozwiązaniu. Księgi i dokumenty spółki po jej rozwiązaniu powinny być przekazane osobie oznaczonej w uchwale wspólników bądź w umowie spółki. Jeżeli ani umowa, ani uch...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca wyrażenia zgody na potrącenie wierzytelności wspólnika z wierzytelnością spółki z tytułu wpłaty na poczet udziałów
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca wyrażenia zgody na potrącenie wierzytelności wspólnika z wierzytelnością spółki z tytułu wpłaty na poczet udziałów - zgodnie z kodeksem spółek handlowych co do zasady wspólnik sp. z o.o. nie może dokonać potrącenia wierzytelności przysługującej mu względem spółki z wierzytelnością spółki względem niego z tytułu wpłaty na udziały. Jednakże jeżeli umowa spó...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca wyznaczenia dnia wypłaty dywidendy
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca wyznaczenia dnia wypłaty dywidendy - uchwała wspólników spółki z ograniczona odpowiedzialnością, na mocy której ustalany jest termin wypłacenia wspólnikom dywidendy. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych dzień wypłaty dywidendy powinna określać uchwała wspólników. Jeżeli jednak uchwała wspólników go nie określa dywidenda wypłacana jest wspólnikom w dniu ok...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, dywidenda Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki - uchwała, na mocy której wspólnicy spółki zatwierdzają sprawozdanie z działalności spółki za dany rok obrotowy. Sprawozdanie z działalności spółki opracowuje Zarząd spółki. Powinno ono zostać rozpatrzone i zatwierdzone na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników spółki.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: uchwała, sprawozdanie
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników spółki dotycząca wyznaczenia dnia dywidendy
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników spółki dotycząca wyznaczenia dnia dywidendy - uchwała Zgromadzenia Wspólników spółki, w której wyznaczony zostaje tzw. DZIEŃ DYWIDENDY - dzień, data według której ustala się wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. Co do zasady, dywidenda za dany rok obrotowy przysługuje wspólników, którzy posiadali udziały w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku....
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, dywidenda Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników spółki dotycząca zatwierdzenia informacji dodatkowej
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników spółki dotycząca zatwierdzenia informacji dodatkowej - uchwała, na mocy której wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zatwierdzają informację dodatkową sprawozdania finansowego spółki za określony rok obrotowy.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników spółki o wniesieniu dopłat przez wspólników
  Uchwała Zgromadzenie Wspólników spółki w sprawie dopłat wspolników - uchwała Zgromadzenia Wspólników, na mocy której wspólnicy spółki obowiązani są do dokonania dopłat. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych do dokonania dopłat wspólników spółki może zobowiązywać umowa spółki .Dopłaty mogą być dokonywane w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziałów. Ponadto powinny one być uiszcz...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników spółki o zwrocie dokonanych dopłat
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników spółki o zwrocie dokonanych dopłat - uchwała, na mocy której spółka dokona zwrotu dopłat dokonanych przez wspólników. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych zwrot dopłat może być dokonany, jeżeli nie są one przeznaczone na pokrycie straty. Zwrot dopłat może nastąpić, jeżeli upłynął przynajmniej MIESIĄC od dnia ogłoszenia o planowanym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników spółki przejmującej o dopłatach dla wspólników spółki przejmowanej
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników spółki przejmującej o dopłatach dla wspólników spółki przejmowanej - w przypadku łączenia się spółek poprzez przejęcie jednej z nich przez drugą oraz wydaniu w zamian za to wspólnikom spółki przejmowanej udziałów lub akcji w spółce przejmującej możliwe jest również otrzymanie przez wspólników spółki przejmowanej dopłat w gotówce. Dopłaty te dokonywane są z kapitału ...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników spółki z o.o. o podziale zysku spółki
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników spółki o podziale zysku spółki - uchwała podejmowana przez Zgromadzenie Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie podziału zysku wypracowanego przez spółkę w danym roku obrotowym, jeżeli powzięcie przedmiotowej uchwały nie zostało powierzone innemu organowi. Nie jest możliwe głosowanie pisemne. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk przypa...
  Kategorie dokumentu: finanse, spółki Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników spółki z o.o. o pokryciu straty
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników spółki z o.o. o pokryciu straty - uchwała podejmowana przez Zgromadzenie Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie pokrycia poniesionej straty za rok obrotowy, jeżeli powzięcie przedmiotowej uchwały nie zostało powierzone innemu organowi. Nie jest możliwe głosowanie pisemne. Strata spółki może zostać pokryta w różny sposób np. poprzez dopłaty wnie...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki z o.o. w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki z o.o. w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego jest to uchwała, której przedmiotem jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W uchwale takiej podaje się o jaką kwotę następuje obniżenie kapitału zakładowego, a także osoby, których udziały zostają umorzone z podaniem ich liczby i wartości nominalnej każdego udziału. Uchw...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, kapitał zakładowy Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki z o.o. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki z o.o. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego jest to uchwała, której przedmiotem jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W uchwale takiej podaje się o jaką kwotę następuje podwyższenie kapitału zakładowego, a także osoby, które obejmują nowo utworzone udziały z podaniem ich liczby. Uchwała Zgromadzenia Wspólni...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, kapitał zakładowy Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie dopłat wspólników w okresie likwidacji spółki
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników spółki w sprawie dopłat wspólników w okresie likwidacji - uchwała, na mocy której wspólnicy spółki obowiązani są do dokonania dopłat, pomimo otwarcia likwidacji spółki. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych w okresie likwidacji Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o dokonaniu dopłat przez wspólników, jednak wymaga to zgody WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse Typy dokumentu: uchwała
 • Uchylenie się od skutków oświadczenia woli
  Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu jest to dokument, w którym osoba składająca oświadczenie, oświadcza że w momencie składania oświadczenia woli działała pod wpływem błędu co do treści czynności prawnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, sprzedaż Typy dokumentu: oświadczenia
 • UDZIAŁY SPÓŁDZIELNI EUROPEJSKIEJ Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (KRS-WO)
  UDZIAŁY SPÓŁDZIELNI EUROPEJSKIEJ Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (KRS-WO) wymaga podania nazwy rejestrowanego podmiotu, a także ustalenia czy dotyczy nowej kategorii udziałów czy też zmiany informacji o istniejącej kategorii udziałów. Należy również podać nazwę kategorii oraz wartość nominalną udziałów w danej walucie.
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, podmioty zagraniczne, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, załączniki
 • Udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego
  Udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego zgodnie z art. 168 w zw. z art. 163 Kodeksu pracy należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego I PK 124/05 nawet wtedy, gdy ten nie wyraża na to zgody.
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: formularze, skierowanie, przedsiębiorca, polecenie
 • Ugoda
  Ugoda to umowa wzajemna, regulująca stosunku pomiędzy stronami. Treść ugody uzgadniana jest pomiędzy stronami, które same kreują jej treść - istnieje znaczna swoboda w kreowaniu stosunku prawnego. Brak jest szczególnych regulacji dotyczących treści i formy ugody.
  Kategorie dokumentu: biznes, pisma procesowe, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: ugoda
 • Ugoda pozasądowa dotycząca naprawienia przez pracownika szkody wyrządzonej osobie trzeciej
  Pracownik, który przy wykonywaniu swoich obowiązków pracowniczych wyrządził szkodę może zawrzeć ugodę pozasądowa dotycząca naprawienia przez pracownika szkody wyrządzonej osobie trzeciej z pracodawcą. Zobowiązany do naprawienia szkody jest pracodawca. Jednakże to pracownik ponosi odpowiedzialność przewidzianą w przepisach Kodeksu pracy, wobec pracodawcy, który naprawił szkodę wyrządzoną osobie trz...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: ugoda
 • Umorzenie udziałów bez wynagrodzenia – zgoda wspólnika
  Umorzenie udziałów bez wynagrodzenia – zgoda wspólnika jest dokumentem, w którym wspólnik Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawiadamia Zarząd o wyrażeniu zgodny na umorzenie udziałów bez wynagrodzenia. Umorzenie udziałów bez wynagrodzenia – zgoda wspólnika skierowane jest do Zarządu spółki i sporządzone jest w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, zarząd spółki Typy dokumentu: oświadczenia
 • Umowa agencyjna
  Umowa agencyjna - uregulowana w kodeksie cywilnym art. 758-764, umowa nazwana, w ramach której przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu. Do zawierania umów w imieniu dającego zlecenie oraz...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa darowizny
  Umowa darowizny to nieodpłatne przysporzenie Darczyńcy na korzyść Obdarowanego. Wymaga formy aktu notarialnego, lecz darowizna staje się ważna w momencie jej wykonania. Odwołanie darowizny może nastąpić w przypadku rażącej niewdzięczności Obdarowanego. Umowa darowizny jest opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn.
  Kategorie dokumentu: finanse Typy dokumentu: umowy
 • Umowa darowizny kwoty pieniężnej
  Umowa darowizny kwoty pieniężnej jest to cywilnoprawna umowa nazwana, w której darczyńca zobowiązuje się do przeniesienia prawa majątkowego lub niemajątkowego na obdarowanego w sposób nieodpłatny, a obdarowany zobowiązuje się do przyjęcia tego prawa. Umowa darowizny kwoty pieniężnej wymaga formy pisemnej.
  Kategorie dokumentu: finanse, urząd skarbowy, darowizny Typy dokumentu: umowy
 • Umowa darowizny nieruchomości - projekt aktu notarialnego
  Umowa darowizny - cywilnoprawna umowa nazwana (art. 888 - art. 902 kodeksu cywilnego), w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Jednakże...
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, darowizny Typy dokumentu: umowy
 • Umowa dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego
  Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - Jest to ubezpieczenie, które dotyczy osób nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, a zatem nie przysługują im bezpłatne świadczenia medyczne z Narodowego Funduszu Zdrowia. Ubezpieczyć dobrowolnie mogą się osoby, które: są zatrudnione na podstawie umowy o dzieło czy pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym. Celem przystąpienia do dobrowoln...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa dzierżawy
  Umowa dzierżawy - unormowana w kodeksie cywilnym (art. 693 – 709 k.c.) umowa, zgodnie z którą wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy określoną rzecz do używania oraz pobierania z niej pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, natomiast dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu określony w umowie czynsz. Umowa dzierżawy jest umową nazwaną, dwustronnie zobowiązującą, wza...
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, dzierżawa Typy dokumentu: umowy
 • Umowa dzierżawy powierzchni reklamowej
  Umowa dzierżawy - unormowana w kodeksie cywilnym (art. 693 – 709 k.c.) umowa, zgodnie z którą wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy określoną rzecz do używania oraz pobierania z niej pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, natomiast dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu określony w umowie czynsz. Umowa dzierżawy jest umową nazwaną, dwustronnie zobowiązującą, wza...
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, rzeczy ruchome, dzierżawa Typy dokumentu: umowy
 • Umowa komisu
  Umowa komisu to konsensualna, dwustronnie zobowiązująca, wzajemna i odpłatna umowa należąca do umów cywilnoprawnych, zgodnie z którą komisant z w imieniu własnym obowiązuje się do sprzedaży lub kupna rzeczy ruchomych na rzecz komitenta. Komitent natomiast jest zobowiązany do zapłacenia za tę usługę wynagrodzenia (prowizję) Komisantowi. Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przeds...
  Kategorie dokumentu: sprzedaż Typy dokumentu: umowy
 • Umowa kredytu
  Umowa wykorzystywana w obrocie bankowym. W jej treści bank oraz kredytobiorca ustalają warunki udzielenia kredytu bankowego: stawkę oprocentowania, liczbę transz kredytu. Podpisanie umowy kredytowej skutkuje uruchomieniem kredytu. Środki pieniężne są co do zasady przekazywane na wskazane przez kredytobiorcę konto.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse Typy dokumentu: umowy
 • Umowa kupna - sprzedaży samochodu
  Umowa kupna - sprzedaży samochodu to wzajemna umowa zobowiązująca, w której sprzedający sprzedaje, a kupujący kupuje samochód za określoną cenę. Umowa kupna - sprzedaży samochodu powinna być zawarta w formie pisemnej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
  Kategorie dokumentu: sprzedaż, własność Typy dokumentu: umowy
 • Umowa lombardowa
  Umowa lombardowa to umowa nienazwana, która nie została uregulowana w Kodeksie cywilnym. Umowa lombardowa jest podobna do umowy pożyczki, z tym że zwrot pożyczki zabezpieczony jest w postaci zabezpieczenia spłaty w postaci zastawu. Umowa lombardowa składa się z dwóch części. Pierwsza określa dokładne warunki, na jakich zostaje udzielona pożyczka określonej kwoty pieniężnej. Natomiast w drugiej czę...
  Kategorie dokumentu: biznes, sprzedaż Typy dokumentu: umowy
 • Umowa najmu części powierzchni użytkowej
  Umowa najmu to umowa, przez którą wynajmujący (osoba oddająca rzecz do najmu) zobowiązuje się oddać najemcy (osoba, która rzecz wynajmuje) rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W razie niezachowania tej formy poczytuj...
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, najem, lokal Typy dokumentu: umowy
 • Umowa najmu lokalu mieszkalnego
  Umowa najmu to umowa, przez którą wynajmujący (osoba oddająca rzecz do najmu) zobowiązuje się oddać najemcy (osoba, która rzecz wynajmuje) rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W razie niezachowania tej formy poczytuj...
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, najem, lokal Typy dokumentu: umowy
 • Umowa najmu lokalu użytkowego
  Umowa najmu lokalu użytkowego to umowa, przez którą wynajmujący (osoba oddająca rzecz do najmu) zobowiązuje się oddać najemcy (osoba, która rzecz wynajmuje) lokal użytkowy do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W razie nieza...
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, najem, lokal Typy dokumentu: umowy
 • Umowa najmu pojazdu
  Umowa najmu pojazdu jest dokumentem stwierdzającym fakt wynajęcia danego pojazdu przez najemcę, w którym najemca zobowiązuje się do zapłaty wynajmującemu określonej kwoty za najem pojazdu, a wynajmujący do przekazania sprawnego i kompletnego pojazdu.
  Kategorie dokumentu: biznes, najem Typy dokumentu: umowy
 • UMOWA O PRAKTYKĘ ABSOLWENCKĄ
  Pracodawca może zawrzeć z absolwentem umowę o praktykę absolwencką. Umowa ta może zostać zawarta na okres do 3 miesięcy. Umowa o praktykę absolwencką musi być zawarta na piśmie. Praktyka absolwencka może odbywać się odpłatnie lub nieodpłatnie w zależności od woli stron.
  Kategorie dokumentu: praca, studiowanie, przedsiębiorca, pracodawca, Bezrobotni Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o dofinansowanie studiów podyplomowych bezrobotnego
  Umowa zawierana pomiędzy starostą a bezrobotnym, w ramach której starosta zobowiązuje się pokryć ze środków finansowych powiatowego urzędu pracy koszt/część kosztów studiów podyplomowych bezrobotnego. Umowa zawierana jest po pozytywnym rozpatrzeniu przez starostę wniosku złożonego przez bezrobotnego. Określa ona w szczególności: prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazywania środków na...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, studiowanie, starostwo powiatowe, szkolenia, Bezrobotni, urząd pracy Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o dzieło
  Umowa o dzieło - to umowa nazwana, odpłatna, konsensualna i wzajemna, uregulowana w kodeksie cywilnym (art. 627 - art. 646), w ramach której przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia. To umowa rezultatu, bowiem jej celem jest wykonanie przez przyjmującego zamówienie określonego w umowie dzieła. Jeżeli umowa nie st...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o mediację
  Umowa o mediację jest dokumentem, w którym sporne strony wyrażają zgodę na przeprowadzenie mediacji. Umowa o mediację sporządza się w formie pisemnej w co najmniej dwóch egzemplarzach dla każdej ze stron. W umowie o mediację wskazuje się mediatora, który ma przeprowadzić mediację między spornymi stronami.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o oddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego
  Umowa o oddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego jest umową, którą zawierają strony w przypadku, gdyby zaistniał między nimi spór w związku z wykonaniem zawartej między nimi umowy. Umowa o oddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wymaga formy pisemnej. Strony mogą w umowie określić liczbę sędziów sądu polubownego (arbitrów).
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o odpowiedzialności materialnej pracowników za mienie powierzone
  Pracodawca może zawrzeć z pracownikami umowę o odpowiedzialności materialnej pracowników za mienie powierzone, na mocy której pracownicy przyjmują wspólną odpowiedzialność materialną za mienie łącznie z obowiązkiem wyliczenia się. Umowa ta powinna być zawarta na piśmie. Kwestie związane ze wspólną odpowiedzialnością pracowników za mienie powierzone im przez pracodawcę reguluje szczegółowo Rozporzą...
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika
  Dokument określający prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika podnoszącego swoje kwalifikacje zawodowe za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy. Zawierana jest w formie pisemnej. Postanowienia w niej zawarte nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż postanowienia zawarte w rozdziale III kodeksu pracy pt. Kwalifikacje zawodowe. Obowiązek zawarcia umowy nie istnieje, jeżeli pracodawca nie zobo...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, spółki, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, szkolenia Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o podział majątku wspólnego po ustanowieniu rozdzielności majątkowej - projekt aktu notarialnego
  Umowa o podział majątku wspólnego - po ustanowieniu rozdzielności majątkowej w drodze umowy pomiędzy małżonkami bądź na mocy wyroku sądu (ustanie wspólności ustawowej) oraz po ustaniu małżeństwa w wyniku rozwodu każdemu z małżonków przysługuje udział w majątku wspólnym. W razie ustania wspólności ustawowej na skutek w/w zdarzeń, udziały małżonków są równe, chyba że umowa majątkowa małżeńska stanow...
  Kategorie dokumentu: finanse, nieruchomość, małżeństwo Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony
  Umowa o pracę na czas nieokreślony - sposób nawiązania stosunku pracy, zgodne oświadczenia woli stron stosunku pracy, w którym pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy przez czas nieokreślony, pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego określonym, a pracodawca zobowiązuje się do zapłaty określonego w umowie wynagrodzenia. Umowa o pracę na czas ...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o pracę na czas określony
  Umowa o pracę na czas określony - sposób nawiązania stosunku pracy, zgodne oświadczenia woli stron stosunku pracy, w którym pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy przez określony czas, pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego określonym, a pracodawca zobowiązuje się do zapłaty określonego w umowie wynagrodzenia. Umowa o pracę powinna być za...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy
  Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy - umowa o pracę zawierana pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, w której pracodawca powierza pracownikowi wykonanie określonej, ograniczonej w czasie pracy. Umowa ta nie określa wprost terminu zakończenia stosunku pracy, lecz zostaje zawarta na czas wykonania wskazanego w umowie zadania. Termin ustania stosunku pracy jest więc uzależniony od zakończe...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o pracę na czas zastępstwa
  Umowa o pracę na czas zastępstwa - umowa o pracę, na mocy której pracodawca zatrudnia pracownika, gdy zachodzi konieczność zastępstwa innego pracownika w razie jego usprawiedliwionej nieobecności. Umowa ta może być poprzedzona okresem próbnym. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas zastępstwa innego pracownika wynosi 3 dni robocze.
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o pracę na okres próbny
  Umowa o pracę na okres próbny - umowa o pracę zawarta na okres, w którym pracodawca i pracownik sprawdzają siebie nawzajem. Okres próbny może poprzedzać umowę o pracę na czas nieokreślony, określony, umowę na czas wykonania określonej pracy oraz na zastępstwo. Nie może on przekraczać 3 miesięcy. Umowa o pracę zawarta na okres próbny może zostać wypowiedziana. Termin wypowiedzenia zależy od długoś...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o pracę nakładczą
  Umowa o pracę nakładczą - umowa, na mocy której osoba zwana "wykonawcą" wykonuje pracę nakładczą na rzecz tzw. "nakładcy". Umowa o pracę nakładczą powinna być zawarta na piśmie, określać rodzaj umowy i jej podstawowe warunki, a w szczególności rodzaj pracy i termin jej rozpoczęcia oraz zasady wynagradzania. Umowa może zostać zawarta na okres próbny nieprzekraczający 3 miesięcy, na czas określony,...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o pracę tymczasową
  Umowa o pracę tymczasową - umowa o pracę zawierana pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym, na mocy której pracownik tymczasowy świadczy pracę na rzecz tzw. pracodawcy użytkownika. Umowa ta powinna określać strony umowy, rodzaj umowy i datę zawarcia umowy oraz wskazywać pracodawcę użytkownika i ustalony okres wykonywania na jego rzecz pracy tymczasowej, a także warunki zatrud...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
  Umowa w celu przygotowania zawodowego jest sporządzana przez pracodawcę zatrudniającego młodocianego pracownika, w celu przyuczenia go zawodu. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego sporządzana jest w formie pisemnej. Przy zawieraniu umowy w celu przygotowania zawodowego stosuje się przepisy Kodeksu pracy dotyczące umów o pracę na czas nieokreślony.
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca, szkoła Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o pracę z niepełnosprawnym pracownikiem
  Umowa o pracę z niepełnosprawnym pracownikiem jest to standardowa umowa o pracę, jednakże różniąca się pewnymi elementami. Umowa o pracę z niepełnosprawnym pracownikiem jest regulowana przepisami kodeksu pracy oraz przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o roboty budowlane
  Umowa o roboty budowlane - umowa nazwana uregulowana w kodeksie cywilnym (art. 647-658 k.c.), w ramach której wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania tere...
  Kategorie dokumentu: budownictwo, praca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego
  Dokument, w którym Inwestor - Zleceniodawca powierza, a Projektant podejmuje się sprawowania nadzoru nad prowadzeniem robót budowlanych przez Wykonawcę zgodnie ze sporządzonym projektem budowlanym. Umowa ta określa wzajemne prawa i obowiązki stron (Zleceniodawcy i Projektanta).
  Kategorie dokumentu: budownictwo, nieruchomość, inwestor, budowa Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o sprawowanie nadzoru inwestorskiego
  dokument, w którym Inwestor - Zleceniodawca powierza, a Inspektor Nadzoru Budowlanego podejmuje się sprawowania nadzoru nad prowadzeniem robót budowlanych przez Wykonawcę zgodnie ze sporządzonym projektem budowlanym, zasadami techniki oraz przepisami prawa, w szczególności budowlanego. Umowa ta określa wzajemne prawa i obowiązki stron.
  Kategorie dokumentu: budownictwo, nieruchomość, inwestor, budowa Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o ustanowieniu rozdzielności majątkowej - projekt aktu notarialnego
  Umowa o ustanowieniu rozdzielności majątkowej - małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie AKTU NOTARIALNEGO ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa. Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność usta...
  Kategorie dokumentu: małżeństwo, własność, rozwód Typy dokumentu: oświadczenia
 • Umowa o używanie pojazdu nie będącego własnością pracodawcy do celów służbowych (podróż służbowa)
  Pracodawca wraz z pracownikiem mogą zawrzeć umowę o używanie pojazdu nie będącego własnością pracodawcy do celów służbowych, na podstawie której pracownik otrzyma wynagrodzenie za używanie w celach służbowych swojego pojazdu. Umowa o używanie pojazdu nie będącego własnością pracodawcy do celów służbowych może dotyczyć samochodu, motocyklu czy motoroweru. Umowa ta musi być zawarta na piśmie.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, pracownik, pracodawca, Podróż służbowa, delegacja Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o wykorzystanie prywatnego samochodu do celów służbowych
  Umowa o wykorzystanie prywatnego samochodu do celów służbowych jest umową między pracodawcą a pracownikiem. Aby pracodawca mógł zaliczyć wyjazdy służbowe prywatnym pojazdem pracownika do kosztów uzyskania przychodu niezbędna jest umowa o wykorzystanie prywatnego samochodu do celów służbowych.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
  Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy - odrębna od umowy o pracę umowa zawarta pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, w której strony postanawiają, że pracownik, który ma dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę nie będzie mógł prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy...
  Kategorie dokumentu: praca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy
  Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy - odrębna od umowy o pracę umowa zawarta pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, w której strony postanawiają, że pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji). Umowa o zakazi...
  Kategorie dokumentu: praca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa odnowienia długu
  Umowa odnowienia długu - to umowa zawierana pomiędzy dotychczasowym wierzycielem i dłużnikiem, na mocy której dotychczasowy dłużnik zobowiązuje się spełnić na rzecz wierzyciela za jego zgodą inne świadczenie lub świadczenie dotychczasowe, ale oparte na innej podstawie prawnej w celu umorzenia dotychczasowego zobowiązania. Wówczas istniejące dotychczas zobowiązanie wygasa. Umowa odnowienia długu po...
  Kategorie dokumentu: finanse, sprzedaż, rzeczy ruchome Typy dokumentu: umowy
 • Umowa podnajmu lokalu użytkowego
  Umowa podnajmu - umowa, w ramach której dotychczasowy najemca rzeczy oddaje ją w całości bądź w części osobie trzeciej w podnajem lub w bezpłatne używanie. Zgodnie z art. 668 kodeksu cywilnego najemca może rzecz najętą oddać w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem, jeżeli umowa mu tego nie zabrania. W razie oddania rzeczy osobie trzeciej zarówno najemca, jak i...
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, najem, lokal Typy dokumentu: umowy
 • umowa poręczenia
  Umowa poręczenia jest stosunkiem prawnym na podstawie którego poręczyciel zobowiązuje się, iż w przypadku nie wykonania przez dłużnika umowy na rzecz wierzyciela sam ją wykona. Umowa poręczenia, pod rygorem nieważności, powinna zostać zawarta na piśmie.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse Typy dokumentu: umowy
 • Umowa powierzenia pracownikowi komputera służbowego
  Dokument, na mocy którego pracodawca powierza pracownikowi swoje mienie tj. komputer służbowy, a pracownik wyraża na to zgodę. Umowa ta określa wzajemne prawa i obowiązki stron, zasady powierzenia mienia, termin powierzenia, sposób powierzenia (z obowiązkiem zwrotu czy wyliczenia się), zasady odpowiedzialności pracownika za szkody wyrządzone w w/w mieniu, zasady zwrotu, zasady używania mienia.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, rzeczy ruchome, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa powierzenia pracownikowi samochodu slużbowego
  Dokument, na mocy którego pracodawca powierza pracownikowi swoje mienie tj. samochód służbowy, a pracownik wyraża na to zgodę. Umowa ta określa wzajemne prawa i obowiązki stron, zasady powierzenia pojazdu, termin powierzenia, sposób powierzenia (z obowiązkiem zwrotu czy wyliczenia się), zasady odpowiedzialności pracownika za szkody wyrządzone w w/w mieniu, zasady zwrotu, zasady używania pojazdu.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, rzeczy ruchome, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa pożyczki
  Umowa pożyczki jest najprostszą umową kredytową. Oddane na własność pożyczkobiorcy pieniądze muszą być przez niego oddane po określonym czasie. Umowa pożyczki może być odpłatna. Odpłatność najczęściej przejawia się poprzez konieczność zapłaty odsetek.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, rzeczy ruchome, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa przechowania
  Umowa przechowania polega na udostępnieniu przez Składającego określonej rzeczy, do której przechowywania zobowiązał się Przechowawca. Umowa przechowania dotyczy jedynie rzeczy ruchomych. Może być umową odpłatną. Składający powinien zwrócić Przechowawcy wydatki, które zostały przez niego poniesione na należyte przechowanie rzeczy.
  Kategorie dokumentu: biznes Typy dokumentu: umowy
 • Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości
  Umowa przedwstępna - to umowa, przez którą jedna ze stron lub obie strony zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (tzw. umowy przyrzeczonej). Umowa ta powinna zawierać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli w umowie przedwstępnej strony nie określiły terminu, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, umowa przyrzeczona powinna zostać zawarta w terminie wyznaczonym przez st...
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, sprzedaż Typy dokumentu: umowy
 • Umowa przejęcia długu
  Umowa przejęcia długu może występować w dwóch formach: między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika albo między dłużnikiem i osobą trzecią za zgodą wierzyciela. Umowa przejęcia długu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa przejęcia długu powoduje wygaśnięcie zabezpieczeń w postaci poręczeń i ograniczonych praw rzeczowych, chyba że poręczyciel lub osoba trzecia, która ustano...
  Kategorie dokumentu: finanse Typy dokumentu: umowy
 • Umowa przelewu wierzytelności
  Umowa przelewu (cesji) wierzytelności - umowa, na mocy której następuje zmiana wierzyciela w stosunku zobowiązaniowym łączącym strony. Co do zasady zmiana wierzyciela w stosunku zobowiązaniowym może nastąpić bez zgody dłużnika, na podstawie umowy przelewu zawartej pomiędzy dotychczasowym wierzycielem (cedentem) a osobą trzecią (cesjonariuszem). Wówczas na cesjonariusza przechodzą również wszelkie ...
  Kategorie dokumentu: finanse, rzeczy ruchome Typy dokumentu: umowy
 • Umowa przewozu
  Umowa przewozu polega na tym, że przewoźnik zobowiązuje się do przewiezienia osób, zwierząt lub rzeczy, za wynagrodzeniem i w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa,a nadawca ( wysyłający) zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za świadczone usługi.
  Kategorie dokumentu: biznes Typy dokumentu: umowy
 • Umowa spedycji
  Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem. Spedycja to działalność mająca na celu organizowanie przewozu ładunków i wykonywanie wszystkich lub tylko części związanych z tym czynności.
  Kategorie dokumentu: biznes, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa spedycji z zastrzeżeniem kary umownej
  Umowa spedycji - to umowa nazwana, uregulowana w przepisach kodeksu cywilnego, na mocy której jedna ze stron tj. spedytor zobowiązuje się do świadczenia na rzecz drugiej strony tj. dającego zlecenie usług polegających na wysyłaniu lub odbiorze przesyłki albo innych usług związanych z jej przewozem. Spedytor powinien wykonywać w/w czynności w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa.
  Kategorie dokumentu: biznes Typy dokumentu: umowy
 • Umowa spółki cywilnej
  Umowa spółki cywilnej zobowiązuje wspólników do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów. Umowa spółki cywilnej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać: 1) firmę i siedzibę spółki, 2) określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, 3) przedmiot działalności spółki, 4) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.
  Kategorie dokumentu: biznes, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa spółki jawnej
  Umowa spółki jawnej zobowiązuje wspólników do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów. Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Umowa spółki jawnej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa sprzedaży
  Umowa sprzedaży to wzajemna umowa zobowiązująca, Forma aktu notarialnego wymagana jest przy sprzedaży spadku, nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego. Forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi wymagana jest przy sprzedaży przedsiębiorstwa.
  Kategorie dokumentu: biznes, sprzedaż, przedsiębiorca, własność Typy dokumentu: umowy
 • Umowa sprzedaży pojazdu
  Umowa sprzedaży pojazdu - umowa wzajemna, nazwana, konsensualna, w której sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia na kupującego własności rzeczy i do wydania tej rzeczy, a kupujący zobowiązuje się do zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej zwanej ceną i odebrania rzeczy. Umowa kupna-sprzedaży pojazdu zawierać powinna: określenie stron tj. sprzedającego i kupującego, określenie przedmiotu sprzedaż...
  Kategorie dokumentu: sprzedaż, rzeczy ruchome Typy dokumentu: umowy
 • Umowa sprzedaży ratalnej
  Umowa sprzedaży ratalnej następuje między konsumentem, a przedsiębiorcą. Przedmiot umowy wydawany jest przed ostateczną zapłatą ceny. Umowa sprzedaży ratalnej jest dogodną formą sprzedaży, w przypadku, gdy kupujący nie posiada odpowiedniej ilości środków, aby zapłacić całą cenę z góry.
  Kategorie dokumentu: sprzedaż, własność Typy dokumentu: umowy
 • Umowa sprzedaży udziałów
  Umowa sprzedaży udziałów to cywilnoprawna dwustronna transakcja kupna-sprzedaży pomiędzy kupującym, a sprzedającym - wspólnikiem danej spółki. Umowa sprzedaży udziałów jest najczęściej uzależniona od zgody najważniejszego organu spółki - zgromadzaenia wspólników.
  Kategorie dokumentu: spółki, sprzedaż, przedsiębiorca, własność Typy dokumentu: umowy
 • Umowa sprzedaży wierzytelności
  Umowa sprzedaży wierzytelności przenosi jest zmianą wierzyciela na osobę trzecią. Umowa sprzedaży wierzytelności jest jedną z form przelewu wierzytelności. Jeśli wierzytelność wynika z dokumentu o formie pisemnej, to umowa sprzedaży wierzytelności również wymaga takiej samej formy.
  Kategorie dokumentu: sprzedaż Typy dokumentu: umowy
 • Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu
  Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu to standardowa cywilnoprawna umowa dwustronna, Zastrzeżenie polega na możliwości wykonania przez sprzedającego w oznaczonym terminie prawa odkupienia rzeczy przez kupującego. Nie ma znaczenia przy tym jego zgoda na wykonanie tego prawa.
  Kategorie dokumentu: sprzedaż, własność Typy dokumentu: umowy
 • Umowa szkoleniowa z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe
  Umowa szkoleniowa z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe jest to umowa określająca wzajemne prawa i obowiązki stron w związku z podjęciem szkolenia przez pracownika, w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych pracownika. Umowa szkoleniowa z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe wymaga formy pisemnej.
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa użyczenia
  Umowa użyczenia to nieodpłatne oddanie rzeczy ruchomej w użytkowanie innej osobie. Umowa użyczenia zawierana jest na czas oznaczony lub nieoznaczony. Rzecz powinna być użytkowana zgodnie z umową lub przeznaczeniem. Biorący ponosi koszty utrzymania rzeczy.
  Kategorie dokumentu: biznes, rzeczy ruchome, organizacje społeczne, organizacje pożytku publicznego Typy dokumentu: umowy
 • Umowa użytkowania
  Umowa użytkowania polega na oddaniu ruchomości lub nieruchomości w użytkowanie i pobieranie pożytków z rzeczy. Umowa użytkowania dotycząca nieruchomości musi mieć formę aktu notarialnego. Prawo to podlega wówczas ujawnieniu w księdze wieczystej nieruchomości.
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, rzeczy ruchome, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy
  Dokument określający prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika podnoszącego swoje kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy. Zawierana jest w formie pisemnej. Postanowienia w niej zawarte nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż postanowienia zawarte w rozdziale III kodeksu pracy pt. Kwalifikacje zawodowe. Obowiązek zawarcia umowy nie istnieje, jeżeli pracodawca nie zobowiązał pracow...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, studiowanie, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, szkolenia Typy dokumentu: umowy
 • Umowa z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe za zgodą pracodawcy
  Dokument określający prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika podnoszącego swoje kwalifikacje zawodowe za zgodą pracodawcy. Zawierana jest w formie pisemnej. Postanowienia w niej zawarte nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż postanowienia zawarte w rozdziale III kodeksu pracy pt. Kwalifikacje zawodowe. Obowiązek zawarcia umowy nie istnieje, jeżeli pracodawca nie zobowiązał pracownika...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, studiowanie, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, szkolenia Typy dokumentu: umowy
 • Umowa zlecenia
  Umowa zlecenie - to umowa nazwana, uregulowana w kodeksie cywilnym w art. 734 - art. 751, w ramach której przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (zleceniodawca). Umowa ta określana jest jako umowa starannego/należytego działania. Oznacza to, iż kluczową rolę odgrywają tu czynności zleceniobiorcy, jego "staranne działa...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa zlecenia na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy
  Umowa, w ramach której przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do dokonania określonej czynności, usługi z zakresu medycyny dla dającego zlecenie (zleceniodawca) - np. dla pracodawcy zatrudniającego pracowników podlegających badaniom stanu zdrowia: wstępnym, okresowym bądź kontrolnym. Określa ona wzajemne prawa i obowiązki stron. Zleceniobiorca wykonuje w ramach w/w umowy zadania wy...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, inspektor pracy Typy dokumentu: umowy
 • Upomnienie ws. poprawności wystawianych faktur VAT
  Upomnienie ws. poprawności wystawianych faktur VAT służy zdyscyplinowaniu kontrahenta. Przy znacznym obrocie między przedsiębiorcami wystawianie setek korygujących faktur VAT jest bardzo uciążliwe. Upomnienie ws. poprawności wystawianych faktur VAT służy wyeliminowaniu takich negatywnych sytuacji.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, przedsiębiorca Typy dokumentu: upomnienia
 • Upoważnienie do odbioru zaświadczenia
  Upoważnienie do odbioru zaświadczenia to podstawa działania upoważnionej osoby w zakresie dokonania czynności materialno-technicznej w zastępstwie upoważnionego. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia nie dotyczy czynności prawnej, zatem nie wymaga sporządzenia pełnomocnictwa.
  Kategorie dokumentu: urząd skarbowy, urząd stanu cywilnego, urząd wojewódzki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: upoważnienie
 • Upoważnienie do podpisywania faktur VAT i potwierdzania sald rozrachunków
  Upoważnienie do podpisywania faktur VAT i potwierdzania sald rozrachunków czyni możlwym dokonywanie niniejszych czynności przez osobę trzecią. Upoważnienie do podpisywania faktur VAT i potwierdzania sald rozrachunków jest wydawane na czas oznaczony lub nieoznaczony.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, przedsiębiorca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Upoważnienie do potwierdzania salda oraz wystawiania i podpisywania faktur
  Upoważnienie do potwierdzania salda oraz wystawiania i podpisywania faktur- to podstawa dokonywania czynności materialno-technicznych, oświadczeń wiedzy i załatwiania spraw administracyjnych. Upoważnienie nie dotyczy czynności prawnych. Upoważniający wskazuje w tym dokumencie czynności, które dokonywać może Upoważniony oraz okres, w jakim dokument ten jest ważny. Udzielenie upoważnienie do potwie...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, spółki Typy dokumentu: oświadczenia
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
  Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wymagane jest przy wykonywaniu jakichkolwiek operacji na danych osobowych. W zakres czynności wykonywanych na danych osobowych, do których niezbędne jest upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wliczamy m.in. ich zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, zmienianie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, fundacje, przedsiębiorstwo państwowe, instytuty badawcze Typy dokumentu: upoważnienie
 • Upoważnienie do składania dokumentów
  Upoważnienie do składania dokumentów jest dokumentem, w którym osoba upoważniająca upoważnia osobę upoważnioną do składania w jej imieniu dokumentów w różnego rodzaju instytucjach. Upoważnienie do składania dokumentów zawsze musi być sporządzone w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, podatki, praca, studiowanie, urząd skarbowy Typy dokumentu: pełnomocnictwo
 • Upoważnienie w sprawie dostępu do danych osobowych
  Upoważnienie w sprawie dostępu do danych osobowych upoważnienie nadane przez administratora danych. Upoważnienie w sprawie dostępu do danych osobowych wydaje się imiennie dla konkretnej osoby wskazanej w upoważnieniu. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są obowiązane zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia.
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: upoważnienie
 • UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-WK1)
  UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-WK1) wymaga podania nazwy rejestrowanej spółki EZIG, a także: informacji o sposobie reprezentacji podmiotu przez prokurentów, osoby prawne (zarządcy) i osób fizycznych będących przedstawicielami zarządców wraz z ich danymi.
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, podmioty zagraniczne, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, załączniki
 • Usprawiedliwienie nieobecności w pracy
  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy przyczynami, które mogą stanowić usprawiedliwienie nieobecności pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadc...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, ojcostwo, macierzyństwo, rodzicielstwo, pracownik, pracodawca, zwolnienie od pracy Typy dokumentu: usprawiedliwienie
 • Ustalenie wartości majątku spółki (załącznik do Planu połączenia spółek)
  Ustalenie wartości majątku spółki (załącznik do Planu połączenia spółek) - dokument stanowiący załącznik do planu połączenia spółek, w którym dokonuje się ustalenia wartości majątku spółki przejmowanej bądź spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: załączniki
 • Uzupełnienie braków formalnych wniosku
  Uzupełnienie braków formalnych wniosku jest dokumentem, w którym wierzyciel lub pełnomocnik działający w imieniu wierzyciela uzupełnia na wezwanie komornika braki formalne złożonego wniosku egzekucyjnego. Uzupełnienie braków formalnych wniosku powinno nastąpić w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
  Kategorie dokumentu: egzekucja Typy dokumentu: uzupełnienia
 • Uzupełnienie danych o wnioskodawcy (RZ-W)
  Uzupełnienie danych o wnioskodawcy (RZ-W) jest formularzem składanym do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania (siedziby) zastawcy. Urzędowy formularz uzupełnienia wniosku RZ-W stanowi załącznik do urzędowych formularzy wniosków RZ-2 oraz RZ-3. Wypełnia się go w taki sam sposób, jak wyżej wskazane urzędowe formularze wniosków w części dotyczącej wnioskodawcy.
  Kategorie dokumentu: rzeczy ruchome Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski, uzupełnienia
 • Uzupełnienie wniosku o wpis zastawu danymi o osobach (RZ-D)
  Uzupełnienie wniosku o wpis zastawu danymi o osobach (RZ-D) to urzędowy formularz stanowiący załącznik do wniosku RZ-1. Wypełnia się go w taki sam sposób, jak wniosek RZ-1 dla rubryk „Zastawnik”, „Zastawca”, „Dłużnik”. Uzupełnienie wniosku o wpis zastawu danymi o osobach (RZ-D) składa wnioskodawca do sądu rejonowego właściwego według jego miejsca zamieszkania (siedziby). Uzupełnienie może dotyczy...
  Kategorie dokumentu: rzeczy ruchome Typy dokumentu: druki urzędowe, wnioski, uzupełnienia
 • Uzupełnienie wniosku o wpisanie zmian w rubrykach 2,3 i 4 (RZ-Z)
  Uzupełnienie wniosku o wpisanie zmian w rubrykach 2,3 i 4 (RZ-Z) składany jest przez wnioskodawcę do sądu rejonowego, w którym dokonano wpisu do rejestru zastawów. Uzupełnienie wniosku o wpisanie zmian w rubrykach 2,3 i 4 (RZ-Z) to formularz stanowiący załącznik do wniosku RZ-2 i jest wypełniany tak samo, jak w części drugiej formularza RZ-2. Zmiany mogą dotyczyć zastawnika, zastawcy bądź dłużnika...
  Kategorie dokumentu: finanse, rzeczy ruchome Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wezwanie do naprawienia szkody w związku z bezskutecznym wyłączeniem wspólnika
  Wezwanie do naprawienia szkody w związku z bezskutecznym wyłączeniem wspólnika jest dokumentem, w którym osoba wzywa do naprawienia szkody z tytułu bezskutecznego wyłączenia wspólnika. Wezwanie do naprawienia szkody w związku z bezskutecznym wyłączeniem wspólnika sporządza się w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: wezwanie
 • Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa
  Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa służy temu, aby wykorzystać możliwość załatwienia sprawy przez dany organ, bez konieczności wnoszenia skargi do sądu. Natomiast jeżeli skarżący, spełniając wymóg formalny, złożył organowi wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, to nie ma obowiązku oczekiwać na odpowiedź organu na wniesione wezwanie i ma prawo złożyć następnie skargę do sądu administracyjnego.
  Kategorie dokumentu: urząd gminy, urząd miasta Typy dokumentu: druki urzędowe, skargi, wezwanie
 • Wezwanie do wykonania prawa pierwszeństwa nabycia akcji
  Wezwanie do wykonania prawa pierwszeństwa nabycia akcji jest to dokument, w którym akcjonariusz wzywa innego akcjonariusza do skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia akcji. Wezwanie do wykonania prawa pierwszeństwa nabycia sporządza się w formie pisemnej. Prawo pierwszeństwa nabycia akcji jest to prawo akcjonariusza, które polega na tym, że ma on pierwszeństwo w nabyciu sprzedawanych przez inne...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: akcje
 • Wezwanie do zapłaty ceny przejęcia udziałów
  Wezwanie do zapłaty ceny przejęcia udziałów jest dokumentem, w którym wspólnik wzywa do do zapłaty ceny przejęcia jego udziałów przez innych wspólników. Wezwanie do zapłaty ceny przejęcia udziałów sporządza się w formie pisemnej i kieruje do wszystkich wspólników.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, udziały Typy dokumentu: wezwanie
 • Wezwanie do zapłaty czynszu
  Wezwanie do zapłaty czynszu jest żądaniem spełnienia świadczenia pieniężnego skierowanym od wynajmującego do najemcy spóźniającego się z zapłatą czynszu. Wezwanie do zapłaty czynszu powinno zawierać następujące elementy: strony, wysokość czynszu i ostateczny termin zapłaty, którego przekroczenie skutkować będzie złożeniem pozwu cywilnego o zapłatę należności.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, nieruchomość Typy dokumentu: wezwanie
 • Wezwanie do zapłaty odszkodowania od biura podroży
  Wezwanie do zapłaty odszkodowania od biura podroży jest dokumentem, który sporządza klient niezadowolony w związku z wykupioną w danym biurze podróży wycieczką. Wezwanie do zapłaty odszkodowania od biura podroży powinno zawierać informacje dotyczące nienależytego zrealizowania przedmiotowej umowy.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe Typy dokumentu: formularze, wezwanie
 • Wezwanie spadkobierców wspólnika do wskazania wspólnego przedstawiciela do wykonywania swoich praw w spółce
  Wezwanie spadkobierców wspólnika do wskazania wspólnego przedstawiciela do wykonywania swoich praw w spółce jest dokumentem, w którym następuje Wezwanie spadkobierców wspólnika do wskazania wspólnego przedstawiciela do wykonywania swoich praw w spółce. Wezwanie spadkobierców wspólnika do wskazania wspólnego przedstawiciela do wykonywania swoich praw w spółce powinno być sporządzone w formie pisemn...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: wezwanie
 • Wezwanie wspólnika do należnej wypłaty
  Wezwanie wspólnika do należnej wypłaty jest dokumentem, w którym wspólnik wzywa do uiszczenia określonej kwoty pieniężnej. Wezwanie wspólnika do należnej wypłaty sporządzane jest w formie pisemnej i skierowane jest do wspólników Spółki. W przypadku nie uiszczenia kwoty w wyznaczonym w wezwaniu terminie, sprawa może zostać skierowana na drogę post