• Oświadczenia - Dokumenty
  05.06.2020

Ponad 2 000 wzorów pism i umów przygotowanych przez specjalistów we współpracy z kancelariami prawnymi! Czytaj więcej
Dokumenty zawierają:
 • Opis dokumentu
 • Instrukcję uzupełnienia pisma
 • Przykładowo uzupełniony wzór

Szukaj dokumentów: Szukaj czyść
Kategoria: Typ:

Znaleziono 111 dokumentów:

 • Cofnięcie przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę
  Cofnięcie przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę następuje w sytuacji, gdy pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę i wypowiedzenie doszło już do pracownika w taki sposób, że mógł on zapoznać się z wypowiedzeniem. Cofnięcie przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę nie musi zawierać powodów cofnięcia przez pracodawcę wypowiedzenia.
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Gwarancja uregulowania zaległych płatności
  Gwarancja uregulowania zaległych płatności jest to dokument, w którym gwarant przyjmuje ryzyko związane z realizacją bądź niepowodzeniem określonego w umowie przedsięwzięcia. Gwarant nie odpowiada za dłużnika i nie zobowiązuje się wykonać zobowiązania zamiast niego, lecz ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za nieosiągnięcie zagwarantowanego rezultatu.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse Typy dokumentu: oświadczenia
 • Imienne świadectwo tymczasowe w spółce akcyjnej
  Imienne świadectwo tymczasowe w spółce akcyjnej jest to dokument, stanowiący dowód częściowej wpłaty na kapitał zakładowy Spółki. Imienne świadectwo tymczasowe w spółce akcyjnej wymaga formy pisemnej. Musi być zaopatrzone w pieczęć spółki oraz podpisy Zarządu.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: oświadczenia
 • INFORMACJA O REZYGNACJI Z USTAWOWEGO ZWOLNIENIA Z VAT
  INFORMACJA O REZYGNACJI Z USTAWOWEGO ZWOLNIENIA Z VAT dotyczy tych przedsiębiorców, którzy przekroczyli dopuszczony limit zwolnienia z VAT lub dobrowolnie rezygnują ze zwolnienia z VAT. Stają się wtedy płatnikami podatku VAT i mogą wystawiać faktury VAT dla innych podmiotów będących również płatnikami podatku od towarów i usług.
  Kategorie dokumentu: biznes, podatki, urząd skarbowy Typy dokumentu: oświadczenia, zgłoszenia, deklaracja, informacja podatkowa
 • Informacja o wypowiedzeniu pełnomocnictwa
  Informacja o wypowiedzeniu pełnomocnictwa jest pismem, które może być wykorzystywane w zakładzie pracy/spółce czy też innej jednostce organizacyjnej. Celem tego pisma jest poinformowanie zainteresowanych osób/podmiotów o fakcie wypowiedzenia pełnomocnictwa oraz braku uprawnienia wskazanej osoby do dokonywania w imieniu mocodawcy czynności prawnych.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: informacje, oświadczenia, pełnomocnictwo
 • List polecający
  List polecający - dokument, w którym pracodawca wyraża swoją opinię na temat konkretnego pracownika oraz poleca tą osobę innemu pracodawcy. Dokument ten powinien określać kogo dotyczy (imię i nazwisko pracownika), jego stanowisko pracy oraz wskazanie cech charakteru i umiejętności pracownika, które były szczególnie przydatne w pracy na wskazanym stanowisku.
  Kategorie dokumentu: praca Typy dokumentu: oświadczenia
 • List referencyjny
  List referencyjny jest to dokument, w którym następuje potwierdzenie należytego wykonania usługi. List referencyjny wystawiany może być z racji bardzo udanej współpracy z jakaś firmą. Ponadto list referencyjny może być również wystawiony pracownikowi przez pracodawcę. List referencyjny sporządza się zawsze w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca Typy dokumentu: informacje, oświadczenia, zawiadomienie
 • Odpowiedź pracodawcy na wniosek złożony przez pracownika dotyczący wyrażenia zgody na pracę w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego
  Odpowiedź pracodawcy na wniosek złożony przez pracownika dotyczący wyrażenia zgody na pracę w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego jest dokumentem sporządzanym przez pracodawcę w odpowiedzi na wniosek pracownika o możliwość wykonywania pracy w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Odpowiedź pracodawcy na wniosek złożony przez pracownika dotyczący wyrażenia zgody na pracę w trakcie doda...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, rodzicielstwo, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: oświadczenia, odpowiedź
 • Odstąpienie od umowy
  Odstąpienie od umowy to jednostronne oświadczenie woli, które dla wywołania skutków prawnych wymaga złożenia drugiej stronie umowy. Złożenie drugiej stronie umowy oświadczenia o odstąpieniu od umowy powoduje, iż stosunek prawny łączący strony na podstawie uprzednio zawartej umowy wygasa ze skutkiem ex tunc tj. od momentu zawarcia przedmiotowej umowy. W takim przypadku umowę poczytuje się za nie z...
  Kategorie dokumentu: sprzedaż, rzeczy ruchome Typy dokumentu: oświadczenia
 • Odstąpienie od umowy dostawy
  Odstąpienie od umowy dostawy jest oświadczeniem skierowanym od odbiorcy do dostawcy. Dostawa w rozumieniu Kodeksu Cywilnego jest czynnością między przedsiębiorcami w obrocie profesjonalnym. W przypadku, gdy stroną jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej ani zawodowej mamy do czynienia ze sprzedażą konsumencką.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie członka otwartego funduszu emerytalnego lub osoby, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie, o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Począwszy od roku 2016, co cztery lata, w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca, członek otwartego funduszu emerytalnego lub osoba, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie, ma możliwość zmiany decyzji w zakresie przekazywania do OFE części składki na ubezpieczenie emerytalne albo zewidencjonowania tej części składki na subkoncie. Oświadczenie o przekazywaniu ...
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, fundusze, pracownik, emerytura Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie członka Rady Nadzorczej o wyrażeniu zgody na odbycie posiedzenia poza siedzibą spółki
  Oświadczenie członka Rady Nadzorczej o wyrażeniu zgody na odbycie posiedzenia poza siedzibą spółki - dokument, w którym członek Rady Nadzorczej spółki wyraża zgodę na to, by dane posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się poza siedzibą spółki. Oświadczenie powinno wskazywać miejsce, w którym odbędzie się to posiedzenie.
  Kategorie dokumentu: spółki, Rada Nadzorcza Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie członka Rady Nadzorczej w sprawie oddania głosu na piśmie
  Oświadczenie członka Rady Nadzorczej w sprawie oddania głosu na piśmie - dokument, w którym członek Rady Nadzorczej spółki nieobecny na posiedzeniu Rady oddaje głos w sprawach przewidzianych w porządku obrad za pośrednictwem innego członka tej Rady. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady n...
  Kategorie dokumentu: spółki, Rada Nadzorcza Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie dotyczące cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Oświadczenie dotyczące cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest to dokument, w którym osoba składająca dokument żąda zniszczenia jej danych osobowych i zakazu dalszego przetwarzania jej danych osobowych. Oświadczenie dotyczące cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych składane jest w formie pisemnej do administratora.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie kandydata na członka rady nadzorczej spółki akcyjnej
  Oświadczenie kandydata na członka rady nadzorczej spółki akcyjnej jest dokumentem składanym przez osobę będącą kandydatem na członka rady nadzorczej spółki akcyjnej. Oświadczenie kandydata na członka rady nadzorczej spółki akcyjnej sporządza się w formie pisemnej. Oświadczenie kandydata na członka rady nadzorczej spółki akcyjnej powinno zawierać wszelkie dane kandydata oraz niezbędne załączniki.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, Rada Nadzorcza Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie lustracyjne
  Oświadczenie lustracyjne to zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, to obowiązek złożenia oświadczenia, przez osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 2...
  Kategorie dokumentu: Typy dokumentu: druki urzędowe, oświadczenia
 • Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych
  Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych to informacja podatnika skierowana do właściwego naczelnika urzędu skarbowego po przekroczeniu obowiązującego limitu obrotu sprzedaży. Zwolnienie ze stosowania kasy rejestrującej traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót 20.000,00 zł.
  Kategorie dokumentu: praca, urząd skarbowy Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o niekaralności
  Oświadczenie o niekaralności jest pismem, w którym osoba stwierdza, że nie została skazana prawomocnym wyrokiem skazującym za przestępstwo umyślne oraz nie wydano w stosunku do mnie prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
  Kategorie dokumentu: Typy dokumentu: druki urzędowe, oświadczenia
 • Oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego
  Oświadczenie rodzica lub opiekuna o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego jest to oświadczenie składane pracodawcy przez matkę, ojca lub opiekuna w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego wymaga formy pisemnej.
  Kategorie dokumentu: praca, macierzyństwo, urlopy Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
  Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis składa przedsiębiorca w ZUS pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, jeśli ubiega o umorzenie składek. Pomoc de minimis to rodzaj nie podlegającej notyfikacji pomocy publicznej (ingerencji instytucji państwowych w postaci przyznania w jakiejkolwiek formie, pomocy danemu podmiotowi gospodarczemu bądź ich grupie, która prowadzi do z...
  Kategorie dokumentu: biznes, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pomoc publiczna, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, oświadczenia
 • Oświadczenie o nieprzedłużeniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
  Oświadczenie o nieprzedłużeniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest to dokument, który sporządzany jest w sytuacji, gdy abonent nie chce dłużej korzystać z usług z podmiotu świadczącego usługi telekomunikacyjne. Oświadczenie o nieprzedłużeniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych sporządza się w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość Typy dokumentu: oświadczenia, wypowiedzenia
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe składane jest najczęściej przez osobę aplikującą na stanowisko pracy, na którym wymagana jest niekaralność kandydata. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe może być złożone po zatarciu skazania za przestępstwo.
  Kategorie dokumentu: praca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o odrzuceniu spadku
  Oświadczenie o odrzuceniu spadku - spadkobierca może odrzucić spadek poprzez oświadczenie złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania. Jeżeli w w/w terminie spadkobierca nie złoży oświadczenia o odrzuceniu spadku przyjmuje się, że przyjął go w sposób prosty. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności...
  Kategorie dokumentu: spadki Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy to realizacja prawa do odstąpienia od umowy wyrażona przez jedną ze stron. Skutek prawny tego oświadczenia zachodzi w momencie doręczenia go drugiej stronie. Umowa uważana jest wtedy za niezawartą. W przypadku zastosowania w umowie instytucji odstępnego oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest ważne wówczas, gdy nastąpiło wraz z jego zapłatą.
  Kategorie dokumentu: biznes, sprzedaż Typy dokumentu: oświadczenia, umowy
 • Oświadczenie o odwołaniu darowizny
  Jeżeli osoba obdarowana dopuściła się względem darczyńcy lub osoby jej bliskiej rażącej niewdzięczności, to darczyńca może złożyć oświadczenie o odwołaniu darowizny, jednak nie po upływie roku od dnia, w którym to dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego. Oświadczenie o odwołaniu darowizny należy złożyć obdarowanemu na piśmie.
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, rzeczy ruchome, spadki, małżeństwo, własność Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich
  Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich jest pismem, w którym osoba stwierdza, że posiada obywatelstwo polskie, a także korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich. W oświadczeniu należy podać miejsce i datę sporządzenia pisma i własnoręcznie się podpisać.
  Kategorie dokumentu: praca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
  Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych jest pismem, w którym osoba stwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych. W oświadczeniu należy podać miejsce i datę sporządzenia pisma i własnoręcznie się podpisać.
  Kategorie dokumentu: praca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB3)
  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane to oświadczenie składane przez osobę, która ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane rozumie się tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, pr...
  Kategorie dokumentu: budownictwo, nieruchomość Typy dokumentu: druki urzędowe, oświadczenia
 • Oświadczenie o potrąceniu wierzytelności
  Oświadczenie o potrąceniu wierzytelności jest to dokument, który sporządza się w sytuacji, gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą b...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, sprzedaż Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o powołaniu się na zarzut przedawnienia roszczenia
  Oświadczenie o powołaniu się na zarzut przedawnienia roszczenia jest to dokument, który sporządzany jest przez osobę, która została wezwana do uiszczenia jakiejś kwoty pieniężnej, jednakże w momencie, kiedy nastąpiło już przedawnienie roszczenia. Oświadczenie o powołaniu się na zarzut przedawnienia roszczenia sporządza się w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, sprzedaż Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o przyjęciu spadku wprost
  Oświadczenie o przyjęciu spadku wprost - spadkobierca może przyjąć spadek poprzez oświadczenie złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania. Jeżeli spadkobierca zamierza przyjąć spadek WPROST nie musi w ogóle składać żadnego oświadczenia, bowiem jeżeli w w/w terminie spadkobierca nie go nie złoży to przyjmuje się, że przyjął spadek w sposób prosty. Wyj...
  Kategorie dokumentu: spadki Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza
  Oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza - spadkobierca może przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza poprzez oświadczenie złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania. Jeżeli w w/w terminie spadkobierca w ogóle nie złoży żadnego oświadczenia to przyjmuje się, że przyjął spadek w sposób prosty tzn. bez ograniczenia odpowiedzialn...
  Kategorie dokumentu: spadki Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o przystąpieniu do grupy - postępowanie grupowe
  Oświadczenie o przystąpieniu do grupy jest to oświadczenie, w którym osoba składające oświadczenie, oświadcza iż przystępuje do grupy w postępowaniu grupowym. Oświadczenie reprezentanta grupy o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji reprezentanta sporządza się zawsze w formie pisemnej w terminie określonym przez Sąd.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: oświadczenia, pisma procesowe
 • Oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki
  Oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki jest to dokument składany przez członka rady nadzorczej w związku z zrzeczeniem się pełnienia tejże funkcji. Oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki sporządza się w formie pisemnej i składa na ręce przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  Kategorie dokumentu: finanse, spółki, Rada Nadzorcza Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o rezygnacji z prawa do objęcia akcji
  Oświadczenie o rezygnacji z prawa do objęcia akcji jest dokumentem, w którym pracownik oświadcza, że rezygnuje z prawa do objęcia akcji. Oświadczenie o rezygnacji z prawa do objęcia akcji sporządzane jest w formie pisemnej z podaniem miejsca i daty sporządzenia dokumentu oraz wskazaniem liczby opcji.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, spółki Typy dokumentu: oświadczenia, akcje
 • Oświadczenie o rozwiązaniu umowy najmu
  Oświadczenie o rozwiązaniu umowy najmu - to rozwiązanie umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia przez oświadczenie woli jednej ze stron stosunku najmu. Zgodnie z kodeksem cywilnym umowa najmu może być rozwiązana w w/w sposób przez najemcę jeżeli w chwili wydania najemcy rzecz miała wady, które uniemożliwiają przewidziane w umowie używanie rzeczy, albo jeżeli...
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, rzeczy ruchome, najem, lokal Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli
  Każdy, kto składając innej osobie oświadczenie woli, działał pod wpływem błędu lub groźby ma prawo do uchylenia się od jego skutków prawnych. Należy złożyć pisemne oświadczenie o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli tej osobie. Oświadczenie o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli powinno zawierać przesłanki do jego złożenia, czyli należy wymienić faktyczne okoliczności uzasadniające zło...
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, sprzedaż, rzeczy ruchome Typy dokumentu: oświadczenia, umowy
 • Oświadczenie o udzieleniu poręczenia
  Oświadczenie o udzieleniu poręczenia - dokument, w którym określona osoba zwana poręczycielem zobowiązuje się wobec wierzyciela do spłaty określonego zobowiązania na wypadek, gdyby dłużnik główny go nie wykonał. Oświadczenie o udzieleniu poręczenia powinien zawierać dane poręczyciela, dane wierzyciela, dane dłużnika głównego, zobowiązanie główne, maksymalną kwotę poręczenia. W przypadku, gdy porę...
  Kategorie dokumentu: finanse Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o uznaniu długu
  Oświadczenie o uznaniu długu jest to dokument, który sporządzany jest przez dłużnika, w którym dłużnik wykazuje wobec wierzyciela chęć zapłaty długu lub przyznanie się do istnienia obowiązku spełnienia świadczenia. Oświadczenie o uznaniu długu powinno sporządzić się w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, sprzedaż Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o wyborze komornika
  Oświadczenie o wyborze komornika jest to oświadczenie składane przez wierzyciela, w którym wierzyciel oświadcza, że korzysta z prawa wyboru komornika zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Oświadczenie o wyborze komornika musi zostać złożone w formie pisemnej do komornika, którego wybraliśmy zgodnie z oświadczeniem o wyborze komornika.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem 19%
  Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem 19% właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia danego roku podatkowego muszą złożyć przedsiębiorcy, którzy chcą zmienić formę opodatkowania na 19% podatek liniowy. Jeżeli w kolejnych latach przedsiębiorca nadal chce się rozliczać w ten sposób, nie musi już składać oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem 19%.
  Kategorie dokumentu: podatki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, oświadczenia
 • Oświadczenie o wykonaniu prawa do objęcia akcji
  Oświadczenie o wykonaniu prawa do objęcia akcji jest to dokument, w którym pracownik oświadcza, że dokonuje wykonania prawa do objęcia akcji. Oświadczenie o wykonaniu prawa do objęcia akcji składane jest przez pracownika w formie pisemnej. Opcja pracownicza jest to narzędzie mające na celu motywację pracownika. Akcje oraz udziały pracownicze stanowiące element długoterminowych planów motywacyjnych...
  Kategorie dokumentu: praca, spółki Typy dokumentu: oświadczenia, akcje
 • Oświadczenie o wykonaniu prawa odkupu
  Oświadczenie o wykonaniu prawa odkupu to skorzystanie przez sprzedającego z przywileju wynikającego z umowy. Najczęściej oświadczenie o wykonaniu prawa odkupu wykonuje się przez zapłatę tej samej ceny, jednak wyjątkiem są często spekulacyjne transakcje finansowe papierami wartościowymi.
  Kategorie dokumentu: sprzedaż, własność Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej
  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej to wyrażenie zgody na możliwość zostania członkiem organu kontrolnego w spółce, sprawującego stały nadzór we wszystkich dziedzinach jej działalności. Przed złożeniem oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej warto rozważyć czy proponowany zakres obowiązków oraz wiążąca się z nim odpowiedzialno...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca, Rada Nadzorcza Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie w skład zarządu spółki
  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie w skład zarządu spółki - dokument, w którym wspólnik/akcjonariusz spółki lub osoba spoza ich grona wyraża zgodę na powołanie go/jej w skład zarządu danej spółki. Oświadczenie powinno być złożone na piśmie, zawierać dane osoby powoływanej w skład zarządu, nazwę spółki oraz własnoręczny podpis składającego oświadczenie.
  Kategorie dokumentu: spółki, zarząd spółki Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych to udzielenie dobrowolnej zgody na udostępnienie oraz przetwarzanie własnych danych osobowych. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych to także potwierdzenie, iż zostało się poinformowanym o dobrowolności podania swoich danych osobowych oraz o prawie dostępu do ich treści i poprawiania ich.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, studiowanie Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie wizerunku
  Samo uwiecznienie kogoś na zdjęciu nie wymaga zgody tej osoby, jednak już do rozpowszechniania takiej fotografii wymagane jest od niej oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie wizerunku. Zgoda może zostać wyrażona w formie ustnej lub pisemnej, jednak pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie wizerunku pozwala uniknąć wątpliwości podczas próby dochodzenia roszczeń przez tą os...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (PIT-2K)
  Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (PIT-2K) składane jest dla naczelnika urzędu skarbowego przez podatnika, który rozpoczyna rozliczanie ulgi odsetkowej. W latach kolejnych składać należy z formularza PIT/D. Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (PIT-2K) wskazuje na w...
  Kategorie dokumentu: finanse, podatki, urząd skarbowy Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, oświadczenia, informacja podatkowa
 • Oświadczenie o zapoznaniu z obowiązkiem zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych
  Oświadczenie o zapoznaniu z obowiązkiem zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych jest to oświadczenie, w którym pracownik oświadcza, iż został pouczony o obowiązkach wynikających z ochrony danych prawnie chronionych w zakresie ochrony danych osobowych, a także związanych z zachowaniem w tajemnicy informacji stanowiących tajemnice określonego przedsiębiorstwa. Oświadczenie o zapoznaniu...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o zwolnieniu hipoteki
  Oświadczenie o zwolnieniu hipoteki jest to oświadczenie składane przez pracownika Banku, w związku z faktem całkowitej lub częściowej spłaty kredytu. W oświadczeniu o zwolnieniu hipoteki wyraża zgodę na wykreślenie hipoteki wraz ze wszelkimi wpisami dodatkowymi. Oświadczenie o zwolnieniu hipoteki wymaga dla swej ważności podpisów notarialnie poświadczonych.
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, księgi wieczyste, hipoteka Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie osoby o zarejestrowaniu w rejestrze bezrobotnych
  Oświadczenie osoby o zarejestrowaniu w rejestrze bezrobotnych potwierdza posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub statusu osoby poszukującej pracy, czyli np. osoby zatrudnionej, ale chcącej zmienić pracę lub podjąć dodatkowe zatrudnienie. W firmach, przy zatrudnianiu nowych pracowników, wymagane jest od nich oświadczenie osoby o zarejestrowaniu w rejestrze bezrobotnych, gdyż muszą poinformować urz...
  Kategorie dokumentu: praca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie osoby skierowanej do prac społecznie użytecznych o uczestnictwie w szkoleniu bhp
  Dokument, w którym osoba bezrobotna skierowana przez starostę (powiatowy urząd pracy) do wykonywania prac społecznie użytecznych oświadcza, iż uczestniczyła w szkoleniu tj. zapoznała się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Oświadczenie to stanowi dokumentację, którą gmina obowiązana jest prowadzić na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, urząd gminy, urząd miasta, starostwo powiatowe, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, Bezrobotni, urząd pracy Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie powoda o cofnięciu apelacji i zrzeczeniu się roszczenia
  Oświadczenie powoda o cofnięciu apelacji i zrzeczeniu się roszczenia jest to dokument, który sporządza powód w sytuacji, gdy cofa złożoną apelację i zrzeka się roszczenia. Oświadczenie powoda o cofnięciu apelacji i zrzeczeniu się roszczenia należy wnosić na piśmie, do sądu odwoławczego.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: oświadczenia, pisma procesowe
 • Oświadczenie pracodawcy o monitoringu
  Oświadczenie pracodawcy o monitoringu ma na celu oznajmienie pracownikom o instalacji w firmie kamer przemysłowych w celu lepszej ochrony lub określenia efektywności pracy pracowników. Oświadczenie pracodawcy o monitoringu powinno zawierać datę instalacji systemu kamer, a każdy pracownik powinien zostać o tym fakcie poinformowany.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca, pracodawca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu bezpłatnego
  Oświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu bezpłatnego - dokument, w którym pracodawca w odpowiedzi na wniosek pracownika o udzielenie urlopu bezpłatnego udziela pracownikowi tego urlopu. Oświadczenie to powinno wskazywać okres, w którym pracownikowi przysługiwał będzie w/w urlop. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracow...
  Kategorie dokumentu: praca, urlopy, pracodawca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu macierzyńskiego
  Oświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu macierzyńskiego - dokument, w którym pracodawca w odpowiedzi na wniosek pracownika o udzielenie urlopu macierzyńskiego udziela pracownikowi tego urlopu. Oświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu macierzyńskiego powinno wskazywać okres, w którym pracownikowi przysługiwał będzie w/w urlop.
  Kategorie dokumentu: praca, macierzyństwo, urlopy, pracodawca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego
  Oświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego - dokument, w którym pracodawca w odpowiedzi na wniosek pracownika o udzielenie urlopu wychowawczego udziela pracownikowi tego urlopu. Oświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego powinno wskazywać okres, w którym pracownikowi przysługiwał będzie w/w urlop.
  Kategorie dokumentu: praca, urlopy, pracodawca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wypoczynkowego
  Oświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wypoczynkowego - dokument, w którym pracodawca w odpowiedzi na wniosek pracownika o udzielenie urlopu wypoczynkowego udziela pracownikowi tego urlopu. Oświadczenie to powinno wskazywać okres, w którym pracownikowi przysługiwał będzie w/w urlop.
  Kategorie dokumentu: praca, urlopy, pracodawca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie pracodawcy o wymierzeniu kary porządkowej nagany
  Oświadczenie pracodawcy o wymierzeniu kary porządkowej nagany może zostać przekazane pracownikowi, który nie przestrzega m.in. ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. Celem oświadczenia pracodawcy o wymierzeniu kary porządkowej nagany jest ukaranie pracownika nieprzestrzegającego obowiązków pracowniczych w sposób...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, organizacje zawodowe, przedsiębiorca, pracodawca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie pracodawcy o wymierzeniu pracownikowi kary porządkowej
  Oświadczenie pracodawcy o wymierzeniu pracownikowi kary porządkowej może zostać doręczone pracownikowi po upływie 2 tygodni od momentu powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego oraz po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Oświadczenie pracodawcy o wymierzeniu pracownikowi kary porządkowej zawsze powinno zawierać rodzaj przewinienia pracowniczego oraz rodzaj kary ...
  Kategorie dokumentu: praca, spółki, organizacje zawodowe, przedsiębiorca, pracodawca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie pracodawcy o zwolnieniu pracownicy z obowiązku świadczenia pracy w okresie ciąży/karmienia piersią
  Dokument, w którym pracodawca zwalnia z obowiązku pracy pracownicę w ciąży bądź karmiącą piersią przez okres tej ciąży bądź karmienia piersią, po ustaleniu iż inne rozwiązania przewidziane w przepisach kodeksu pracy (np. przeniesienie pracownicy do innej pracy, dostosowanie warunków pracy do obowiązujących przepisów) są niemożliwe lub niecelowe.
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, macierzyństwo, rodzicielstwo, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie pracodawcy o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy
  Oświadczenie pracodawcy o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy dopuszczalne jest zawsze za zgodą pracownika oraz przy zachowaniu prawa do wynagrodzenia. Pracownik jednak może odmówić przyjęcia oświadczenia pracodawcy o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy kiedy uzna że nie jest to dla niego korzystne.
  Kategorie dokumentu: biznes, księgowość, praca, przedsiębiorca, pracodawca Typy dokumentu: oświadczenia, wypowiedzenia
 • Oświadczenie pracownika o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
  Dokument, w którym pracownik potwierdza, iż przyjmuje odpowiedzialność materialną za określone mienie powierzone ( a dokładniej za za wszelkie szkody powstałe w tym mieniu) mu przez pracodawcę w trybie art. 124 kodeksu pracy (z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się) tj. np. za pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony i...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, rzeczy ruchome, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie pracownika o skorzystaniu z dwóch dni opieki nad dzieckiem
  Oświadczenie pracownika o skorzystaniu z dwóch dni opieki nad dzieckiem jest składane przez pracownika, który chce skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 188 Kodeksu pracy. Oświadczenie pracownika o skorzystaniu z dwóch dni opieki nad dzieckiem jest składane do pracodawcy w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: praca, rodzicielstwo, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie pracownika o wyrażeniu zgody na przekazywanie wynagrodzenia na rachunek bankowy
  Oświadczenie pracownika o wyrażeniu zgody na przekazywanie wynagrodzenia na rachunek bankowy to oświadczenie pracownika, w którym wyraża on zgodę na to, by jego wynagrodzenie za pracę przekazywane było na wskazany prze niego rachunek bankowy, a nie wypłacane gotówką do jego rąk. Oświadczenie takie powinno być złożone w formie pisemnej. Wynika to wyraźnie z przepisu art. 86 § 3 kodeksu pracy, zgodn...
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, pracownik Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie pracownika opiekującego się dzieckiem w wieku do lat 4 o niewyrażeniu zgody na zatrudnienie w porze nocnej
  Dokument, w którym pracownik wychowujący lub opiekujący się dzieckiem w wieku do lat 4 wyraża bądź nie wyraża zgody na zatrudnianie go w porze nocnej, godzinach nadliczbowych, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139 kodeksu pracy (system przerywany), delegowanie go poza stałe miejsce pracy. Jeżeli zatrudnieni są oboje rodzice bądź opiekunowie dziecka w wieku do lat 4 z uprawnienia do niew...
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, ojcostwo, macierzyństwo, rodzicielstwo, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie pracownika opiekującego się dzieckiem w wieku do lat 4 o wyrażeniu zgody na zatrudnienie w porze nocnej
  Dokument, w którym pracownik wychowujący lub opiekujący się dzieckiem w wieku do lat 4 wyraża bądź nie wyraża zgody na zatrudnianie go w porze nocnej, godzinach nadliczbowych, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139 kodeksu pracy (system przerywany), delegowanie go poza stałe miejsce pracy. Jeżeli zatrudnieni są oboje rodzice bądź opiekunowie dziecka w wieku do lat 4 z uprawnienia do nie...
  Kategorie dokumentu: praca, ojcostwo, macierzyństwo, rodzicielstwo, pracownik, pracodawca, urząd pracy Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie pracownika wychowującego dziecko do lat 4
  Pracownik wychowujący lub opiekujący się dzieckiem w wieku do lat 4 wyraża bądź nie wyraża zgody na zatrudnianie go w porze nocnej, godzinach nadliczbowych, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139 Kodeksu pracy (system przerywany), delegowanie go poza stałe miejsce pracy. Oświadczenie pracownika wychowującego dziecko do lat 4 składa się do pracodawcy. Jeżeli zatrudnieni są oboje rodzice b...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, ojcostwo, macierzyństwo, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie reprezentanta grupy o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji reprezentanta grupy
  Oświadczenie reprezentanta grupy o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji reprezentanta grupy jest to dokument, który sporządzany jest przez osobę, która wytoczyła powództwo w postępowaniu grupowym i w związku z tym, zgodziła się na pełnienie funkcji reprezentanta grupy. Oświadczenie reprezentanta grupy o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji reprezentanta sporządza się zawsze w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, pisma procesowe Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej
  Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej, jest to oświadczenie które spisywane jest przez osobę, która spowodował kolizję drogową. Kolizja drogowa to kreślenie wypadku drogowego, w którego wyniku osoby w nim uczestniczące nie doznają urazów ani nie ponoszą śmierci, a uszkodzeniu ulega wyłącznie mienie (np. samochód).
  Kategorie dokumentu: finanse Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie wierzyciela o zwolnieniu z długu
  Oświadczenie wierzyciela o zwolnieniu z długu dłużnika jest to dokument, w którym wierzyciel odstępuje od przysługujące mu od dłużnika wierzytelności i zwalnia go z długu. Oświadczenie wierzyciela o zwolnieniu z długu dłużnika powoduje wygaśnięcie zobowiązania względem dłużnika.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, sprzedaż, wierzyciel Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie wobec wierzycieli, którzy zgłosili sprzeciw wobec obniżenia kapitału zakładowego
  Oświadczenie wobec wierzycieli, którzy zgłosili sprzeciw wobec obniżenia kapitału zakładowego jest to dokument, w którym Członkowie Zarządu określonej Spółki oświadczają, że wierzyciele, którzy zgłosili sprzeciw wobec obniżenia kapitału zakładowego zostali w całości zaspokojeni. Oświadczenie wobec wierzycieli, którzy zgłosili sprzeciw wobec obniżenia kapitału zakładowego jest podpisane przez Człon...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, zarząd spółki, kapitał zakładowy, wierzyciel Typy dokumentu: oświadczenia, sprzeciwy
 • Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy
  Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy - oświadczenie jednego z małżonków zawierające zgodę na dokonanie określonej czynności przez drugiego małżonka. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez ...
  Kategorie dokumentu: sprzedaż, rzeczy ruchome, małżeństwo Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie zarządu dotyczące sprawozdania finansowego
  Oświadczenie zarządu dotyczące sprawozdania finansowego jest to dokument, w którym wspólnicy Spółki oświadczają, że sprawozdanie finansowe z działalności Spółki zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i w sposób rzetelny, prawdziwy i jasny odzwierciedlają sytuację majątkową i finansową. Oświadczenie zarządu dotyczące sprawozdania finansowego sporządzane jest w formie pi...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, zarząd spółki Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej
  Oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej składane jest przez osoby, które prowadziły pozarolniczą działalność w dniu 1 września 2012 r. albo w dniu, w którym złozyły wniosku o umorzenie zaległości z tytułu nieopłaconych składek ZUS, chcące skorzystać z abolicji ZUS na podstawie ustawy dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopł...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, oświadczenia
 • Pismo wyjaśniające stan rozliczeń
  Pismo wyjaśniające stan rozliczenia jest to pismo wyjaśniające stan rozliczenia, z którym nie zgadza się klient w związku z niezgodnością cen z wcześniej ustalonymi, a także w przypadku otrzymania uszkodzonego towaru. Pismo wyjaśniające stan rozliczenia sporządza się w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość Typy dokumentu: informacje, oświadczenia, zawiadomienie
 • Polecenie wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych
  Polecenie wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych – oświadczenie woli pracodawcy, w którym pracodawca zobowiązuje pracownika do świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych. Polecenie pracownikowi świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych nie wymaga zachowania szczególnej formy. Pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych w przypadkach wskazanych w kodeks...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: oświadczenia, zlecenie
 • Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy
  Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy - zgodne oświadczenie woli stron stosunku pracy tj. pracownika i pracodawcy, na mocy którego dokonują oni zmian warunków zatrudnienia. Porozumienie może dotyczyć zmiany wszelkich postanowień umownych i każdego rodzaju umowy o pracę. Powinno ono jednak wyraźnie określać, które postanowienia dotychczas obowiązującej umowy o pracę ulegają zmianie np. zmi...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: oświadczenia, porozumienie
 • Potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży
  Potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży wydawane jest przez sprzedającego dla strony kupującej na jej wyraźne żądanie. Jest to obowiązek sprzedającego. Potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży jest często wydawane dla celów dowodowych przez stronę kupującą.
  Kategorie dokumentu: biznes, sprzedaż, przedsiębiorca, własność Typy dokumentu: oświadczenia
 • Powierzenie innej pracy po zakończeniu urlopu wychowawczego
  Powierzenie innej pracy po zakończeniu urlopu wychowawczego jest dokumentem sporządzanym przez pracodawcę w przypadku, gdy pracownik wraca do pracy po zakończeniu urlopu wychowawczego i praca na dotychczas zajmowanym stanowisku nie jest możliwa. Powierzenie innej pracy po zakończeniu urlopu wychowawczego może mieć miejsce za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego prac...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: informacje, oświadczenia
 • Powierzenie pracownicy wykonywania innej pracy na czas ciąży/karmienia
  Powierzenie pracownicy wykonywania innej pracy na czas ciąży lub karmienia - zgodnie z kodeksem pracy kobiety nie mogą być zatrudnianie przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia (art. 176 k.p.). Wykaz takich prac określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Pracodawca, który zatrudnia pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy pracy wymienionej w przepisach wy...
  Kategorie dokumentu: praca, macierzyństwo Typy dokumentu: oświadczenia
 • Powierzenie pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się
  Powierzenie pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się - powierzenie pracownikowi przez pracodawcę określonych rzeczy, za które pracownik ponosi pełną odpowiedzialność, co oznacza że odpowiada w pełnej wysokości (tzn. bez ograniczeń) za wszelkie szkody powstałe w tym mieniu. Pracodawca może powierzyć pracownikowi m.in. pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, narzędzia i...
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik Typy dokumentu: oświadczenia
 • Powierzenie pracownikowi wykonywania innej pracy
  Powierzenie wykonywania innej pracy – w przypadkach uzasadnionych swoimi potrzebami pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy niż praca określona w wiążącej strony umowie o pracę na czas nieprzekraczający 3 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. Powierzona praca powinna odpowiadać kwalifikacjom pracownika oraz nie powodować obniżenia jego dotychczasowego wynagrodzenia za pracę....
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, pracownik Typy dokumentu: oświadczenia, skierowanie
 • Powierzenie wykonywania pracy
  Pracodawca, w przypadkach uzasadnionych jego potrzebami, może powierzyć powierzyć wykonywanie pracy pracownikowi na okres nieprzekraczający 3 miesięcy, jeśli nie spowoduje to obniżenia wynagrodzenia i praca będzie odpowiadać kwalifikacjom pracownika. Powierzenie wykonywania pracy nie wymaga wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy lub płacy.
  Kategorie dokumentu: praca, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Protokół przekazania lokalu
  Protokół przekazania lokalu - dokument, który zawiera zgodne oświadczenia stron określonego stosunku prawnego np. stosunku najmu, sprzedaży nieruchomości co do faktycznego stanu technicznego przekazywanego drugiej stronie lokalu bądź rzeczy, stanu liczników, wyposażenia i inne uwagi dotyczące przekazywanej rzeczy, stosownie do woli stron. Zazwyczaj protokół jest załącznikiem do umowy kreującej st...
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, lokal Typy dokumentu: oświadczenia, umowy
 • Protokół zdawczo-odbiorczy
  Protokół zdawczo - odbiorczy - dokument, który zawiera zgodne oświadczenia stron określonego stosunku prawnego np. stosunku najmu co do faktycznego stanu technicznego przekazywanego lokalu bądź przekazywanej rzeczy tj. stanu liczników, wyposażenia i inne uwagi dotyczące rzeczy w dniu jej wydania przejmującemu oraz w dniu jej zwrotu przekazującemu.
  Kategorie dokumentu: biznes, nieruchomość, rzeczy ruchome Typy dokumentu: oświadczenia
 • Rachunek do umowy o dzieło
  Rachunek do umowy o dzieło - dokument wystawiany przez osobę, która wykonała dzieło na podstawie umowy o dzieło. Rachunek do umowy o dzieło powinien on zawierać datę i miejsce wystawienia, dane zamawiającego i wykonawcy, numer i datę zawarcia umowy o dzieło, wartość dzieła netto i brutto, sposób płatności oraz podpisy stron.
  Kategorie dokumentu: finanse, księgowość, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Rezygnacja z egzaminu na prawo jazdy
  Rezygnacja z egzaminu na prawo jazdy to dokument składany przez kandydata na prawo jazdy, który daję podstawę do zmiany miejsca cyklu egzaminacyjnego na prawo jazdy na inny ośrodek ruchu drogowego. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 9 kwietnia 2013 r. (Dz. U. z 19.04.2013 r. poz 476) zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie ...
  Kategorie dokumentu: Typy dokumentu: druki urzędowe, oświadczenia, wnioski
 • Rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron
  Rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron - oświadczenie jednej ze stron stosunku najmu skierowane do drugiej strony, zawierające prośbę o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron. Oświadczenie takie może złożyć zarówno Wynajmujący, jak i Najemca. Powinno ono określać proponowany termin rozwiązania umowy. Druga strona umowy może nie wyrazić zgody na rozwiązanie umowy ...
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, rzeczy ruchome, najem, lokal Typy dokumentu: oświadczenia
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
  Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia - to rozwiązanie umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia przez oświadczenie woli jednej ze stron stosunku pracy tj. pracodawcy lub pracownika. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w przypadkach określonych w art. 52 i art. 53 kodeksu pracy. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę ze skutkiem ...
  Kategorie dokumentu: praca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę
  Rozwiązanie umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia przez oświadczenie woli jednej ze stron stosunku pracy tj. pracodawcy. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w przypadkach określonych w art. 52 i art. 53 kodeksu pracy. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach określonych w art. 55 kodeksu pracy...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, Bezrobotni Typy dokumentu: oświadczenia, zawiadomienie
 • Sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych
  Każdy osoba ma prawo kontrolować przetwarzanie swoich danych, m.in. może uzyskać informację dotyczącą celu ich przetwarzania oraz odbiorców, do których są one kierowane. Może także wnieść sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych. Sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych można przesłać nawet e-mailem, chociaż przesłanie listem poleconym daje gwarancję, że oświadczenie dotarło do drugiej strony.
  Kategorie dokumentu: praca, spółki, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji Typy dokumentu: oświadczenia, sprzeciwy
 • Świadectwo pracy
  Świadectwo pracy - dokument, który pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy. W świadectwie pracy powinny znaleźć się informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i upraw...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: oświadczenia, zaświadczenia
 • Testament
  Testament jest to czynność prawna, w której spadkodawca rozrządza swoim majątkiem na wypadek swojej śmierci. Spadkodawca wskazuje w testamencie swoją wolę co do tego kto i w jakich częściach powinien odziedziczyć po nim majątek. Jeżeli testament pisany jest przez spadkodawcę, to wówczas musi być cały spisany pismem ręcznym i musi być zaopatrzony w datę sporządzenia testamentu.
  Kategorie dokumentu: finanse, pisma procesowe, księgi wieczyste Typy dokumentu: oświadczenia
 • Testament własnoręczny z zapisem zwykłym
  Testament własnoręczny z zapisem zwykłym - oświadczenie woli spadkodawcy w formie pisemnej, zawierające podpis spadkodawcy i datą, na mocy którego spadkodawca ustanawia zapis zwykły na rzecz określonej osoby tzn. zobowiązuje spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby. Testament może zawierać powołanie spadkobiercy oraz zap...
  Kategorie dokumentu: spadki Typy dokumentu: oświadczenia
 • Uchylenie się od skutków oświadczenia woli
  Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu jest to dokument, w którym osoba składająca oświadczenie, oświadcza że w momencie składania oświadczenia woli działała pod wpływem błędu co do treści czynności prawnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, sprzedaż Typy dokumentu: oświadczenia
 • Umorzenie udziałów bez wynagrodzenia – zgoda wspólnika
  Umorzenie udziałów bez wynagrodzenia – zgoda wspólnika jest dokumentem, w którym wspólnik Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawiadamia Zarząd o wyrażeniu zgodny na umorzenie udziałów bez wynagrodzenia. Umorzenie udziałów bez wynagrodzenia – zgoda wspólnika skierowane jest do Zarządu spółki i sporządzone jest w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, zarząd spółki Typy dokumentu: oświadczenia
 • Umowa o ustanowieniu rozdzielności majątkowej - projekt aktu notarialnego
  Umowa o ustanowieniu rozdzielności majątkowej - małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie AKTU NOTARIALNEGO ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa. Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność usta...
  Kategorie dokumentu: małżeństwo Typy dokumentu: oświadczenia
 • Upoważnienie do podpisywania faktur VAT i potwierdzania sald rozrachunków
  Upoważnienie do podpisywania faktur VAT i potwierdzania sald rozrachunków czyni możlwym dokonywanie niniejszych czynności przez osobę trzecią. Upoważnienie do podpisywania faktur VAT i potwierdzania sald rozrachunków jest wydawane na czas oznaczony lub nieoznaczony.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, przedsiębiorca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Upoważnienie do potwierdzania salda oraz wystawiania i podpisywania faktur
  Upoważnienie do potwierdzania salda oraz wystawiania i podpisywania faktur- to podstawa dokonywania czynności materialno-technicznych, oświadczeń wiedzy i załatwiania spraw administracyjnych. Upoważnienie nie dotyczy czynności prawnych. Upoważniający wskazuje w tym dokumencie czynności, które dokonywać może Upoważniony oraz okres, w jakim dokument ten jest ważny. Udzielenie upoważnienie do potwie...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, spółki Typy dokumentu: oświadczenia
 • Wskazanie spadkobierców wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ich udziałów
  Wskazanie spadkobierców wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ich udziałów jest dokumentem, w którym wskazuje się spadkobierców po zmarłym wspólniku ze wskazaniem ich udziału. Wskazanie spadkobierców wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ich udziałów sporządza się w formie pisemnej. W przypadku śmierci wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jego spadkob...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, udziały Typy dokumentu: oświadczenia
 • Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadacza pojazdu mechanicznego
  Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego - oświadczenie posiadacza pojazdu mechanicznego tj. ubezpieczonego skierowane do zakładu ubezpieczeń, na mocy którego ubezpieczający rozwiązuje umowę ubezpieczenia oc pojazdu Wypowiedzenie powinno być złożone na piśmie, najpóźniej na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy (czas trwania umowy). Jeżel...
  Kategorie dokumentu: rzeczy ruchome Typy dokumentu: oświadczenia, wypowiedzenia
 • Żądanie płatności gotówkowej
  Żądanie płatności gotówkowej jest to dokument, w którym żąda się od adresata pisma, aby dokonywała zapłaty w formie gotówkowej. Żądanie płatności gotówkowej można sporządzić w formie pisemnej. Płatność gotówkowa to forma płatności, która polega na tym, że płatności dokonuje się w formie gotówkowej, to znaczy wyłącznie posiadając pieniądze w formie materialnej (gotówkowej).
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość Typy dokumentu: oświadczenia, zawiadomienie
 • Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników
  Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników - uprawnienie, które przysługuje wspólnikom posiadającym minimum 1/10 kapitału zakładowego. Umowa spółki może przyznać takie uprawnienie wspólnikom reprezentującym mniejszą część kapitału. Przedmiotowe żądanie powinno być zgłoszone na piśmie ZARZĄDOWI spółki nie później niż na miesiąc przed planowanym zgr...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: oświadczenia, żądanie
 • Żądanie wspólnika/wspólników dotyczące zwrotu kosztów przeprowadzonego badania rachunkowości i działalności spółki
  Żądanie wspólnika dotyczące zwrotu kosztów przeprowadzonego badania rachunkowości i działalności spółki - zgodnie z kodeksem spółek handlowych na wniosek wspólników reprezentujących przynajmniej 1/10 kapitału zakładowego spółki sąd rejestrowy może (po uprzednim wezwaniu zarządu spółki do złożenia oświadczenia) wskazać podmiot, który dokona badania rachunkowości oraz działalności spółki. Po sporząd...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: oświadczenia, żądanie
 • Zawiadomienie Naczelnika Urzędu Skarbowego o zmianie składu osobowego spółki cywilnej
  Informacja o zmianie składu osobowego spółki - dokument, w którym zgłaszają Naczelnikowi Urzędu Skarbowego zmiany, które dokonały się w składzie osobowym spółki. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 13 października 1995 r.o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników podmioty podlegające obowiązkowi zgłoszenia identyfikacyjnego mają również obowiązek aktualizowania danych objętych tym zgło...
  Kategorie dokumentu: spółki Typy dokumentu: informacje, oświadczenia, zawiadomienie
 • Zawiadomienie o przyznaniu nagrody
  Zawiadomienie o przyznaniu nagrody - dokument, w którym pracodawca informuje pracownika w formie pisemnej o tym, że przyznał mu nagrodę. Zgodnie z art. 105 kodeksu pracy nagroda może być przyznana pracownikowi, który przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczynia się szczególnie do wykonywania zadań pracodawcy. ODPI...
  Kategorie dokumentu: praca Typy dokumentu: oświadczenia, zawiadomienie
 • Zgoda wspólnika na przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową
  Zgoda wspólnika na przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową jest dokumentem sporządzanym przez wspólnika Spółki, w którym wyraża on zgodę na przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową. Zgoda wspólnika na przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową sporządzana jest w formie pisemnej i skierowana j...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: oświadczenia
 • Zgoda wspólnika na zawiadamianie za pomocą poczty elektronicznej o zwoływanych zgromadzeniach wspólników
  Zgoda wspólnika na zawiadamianie za pomocą poczty elektronicznej o zwoływanych zgromadzeniach wspólników jest dokumentem, w którym wspólnik wyraża zgodę na zawiadamianie go o zwoływanych zgromadzeniach wspólników za pomocą poczty elektronicznej. Zgoda wspólnika na zawiadamianie za pomocą poczty elektronicznej o zwoływanych zgromadzeniach wspólników skierowana jest do Zarządu ze wskazaniem adresu e...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: oświadczenia
 • Zgoda wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na przeprowadzenie Zgromadzenia Wspólników poza siedzibą spółki
  Zgoda wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na przeprowadzenie Zgromadzenia Wspólników poza siedzibą spółki jest dokumentem, w którym wspólnik Spółki wyraża zgodę, na to żeby Zgromadzenie Wspólników odbyło się poza siedzibą spółki. Zgoda wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na przeprowadzenie Zgromadzenia Wspólników poza siedzibą spółki skierowane jest do Zarządu i sporząd...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: oświadczenia
 • Zwrot zbyt drogiego prezentu
  Zwrot zbyt drogiego prezentu może nastąpić w sytuacji, gdy otrzymaliśmy od kogoś bardzo drogi i cenny prezent, a którego z powodu osobistych zasad nie możemy przyjąć. Pismo skierowane do osoby, która wręczyła nam taki prezent powinno być sporządzone w taki sposób, żeby nie spowodować obrazy darczyńcy.
  Kategorie dokumentu: biznes Typy dokumentu: oświadczenia
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...