• Wezwanie - Dokumenty
  05.08.2020

Ponad 2 000 wzorów pism i umów przygotowanych przez specjalistów we współpracy z kancelariami prawnymi! Czytaj więcej
Dokumenty zawierają:
 • Opis dokumentu
 • Instrukcję uzupełnienia pisma
 • Przykładowo uzupełniony wzór

Szukaj dokumentów: Szukaj czyść
Kategoria: Typ:

Znaleziono 17 dokumentów:

 • Nota odsetkowa
  Nota odsetkowa jest żądaniem zapłaty odsetek powstałych wskutek przekroczenia terminu wykonania zobowiązania przez dłużnika. Nota odsetkowa to jednocześnie informacja o samym długu i jego podstawie, terminie opóźnienia w płatności zobowiązania pieniężnego, kwocie zaległości głównych i powstałych odsetkach.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość Typy dokumentu: nakaz zapłaty, wezwanie
 • Przedsądowe wezwanie do zapłaty
  Przedsądowe wezwanie do zapłaty jest upomnieniem skierowanym do dłużnika niewywiązującego się terminu wykonania zobowiązania pieniężnego. Przedsądowe wezwanie do zapłaty należy wysłać za potwierdzeniem odbioru dla ewentualnego przedstawienia w czasie rozprawy sądowej.
  Kategorie dokumentu: finanse, księgowość, sądy Typy dokumentu: upomnienia, wezwanie
 • Wezwanie do naprawienia szkody w związku z bezskutecznym wyłączeniem wspólnika
  Wezwanie do naprawienia szkody w związku z bezskutecznym wyłączeniem wspólnika jest dokumentem, w którym osoba wzywa do naprawienia szkody z tytułu bezskutecznego wyłączenia wspólnika. Wezwanie do naprawienia szkody w związku z bezskutecznym wyłączeniem wspólnika sporządza się w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: wezwanie
 • Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa
  Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa służy temu, aby wykorzystać możliwość załatwienia sprawy przez dany organ, bez konieczności wnoszenia skargi do sądu. Natomiast jeżeli skarżący, spełniając wymóg formalny, złożył organowi wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, to nie ma obowiązku oczekiwać na odpowiedź organu na wniesione wezwanie i ma prawo złożyć następnie skargę do sądu administracyjnego.
  Kategorie dokumentu: urząd gminy, urząd miasta Typy dokumentu: druki urzędowe, skargi, wezwanie
 • Wezwanie do zapłaty ceny przejęcia udziałów
  Wezwanie do zapłaty ceny przejęcia udziałów jest dokumentem, w którym wspólnik wzywa do do zapłaty ceny przejęcia jego udziałów przez innych wspólników. Wezwanie do zapłaty ceny przejęcia udziałów sporządza się w formie pisemnej i kieruje do wszystkich wspólników.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, udziały Typy dokumentu: wezwanie
 • Wezwanie do zapłaty czynszu
  Wezwanie do zapłaty czynszu jest żądaniem spełnienia świadczenia pieniężnego skierowanym od wynajmującego do najemcy spóźniającego się z zapłatą czynszu. Wezwanie do zapłaty czynszu powinno zawierać następujące elementy: strony, wysokość czynszu i ostateczny termin zapłaty, którego przekroczenie skutkować będzie złożeniem pozwu cywilnego o zapłatę należności.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, nieruchomość Typy dokumentu: wezwanie
 • Wezwanie do zapłaty odszkodowania od biura podroży
  Wezwanie do zapłaty odszkodowania od biura podroży jest dokumentem, który sporządza klient niezadowolony w związku z wykupioną w danym biurze podróży wycieczką. Wezwanie do zapłaty odszkodowania od biura podroży powinno zawierać informacje dotyczące nienależytego zrealizowania przedmiotowej umowy.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe Typy dokumentu: formularze, wezwanie
 • Wezwanie spadkobierców wspólnika do wskazania wspólnego przedstawiciela do wykonywania swoich praw w spółce
  Wezwanie spadkobierców wspólnika do wskazania wspólnego przedstawiciela do wykonywania swoich praw w spółce jest dokumentem, w którym następuje Wezwanie spadkobierców wspólnika do wskazania wspólnego przedstawiciela do wykonywania swoich praw w spółce. Wezwanie spadkobierców wspólnika do wskazania wspólnego przedstawiciela do wykonywania swoich praw w spółce powinno być sporządzone w formie pisemn...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: wezwanie
 • Wezwanie wspólnika do należnej wypłaty
  Wezwanie wspólnika do należnej wypłaty jest dokumentem, w którym wspólnik wzywa do uiszczenia określonej kwoty pieniężnej. Wezwanie wspólnika do należnej wypłaty sporządzane jest w formie pisemnej i skierowane jest do wspólników Spółki. W przypadku nie uiszczenia kwoty w wyznaczonym w wezwaniu terminie, sprawa może zostać skierowana na drogę postępowania sądowego.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: wezwanie
 • Wezwanie wspólnika do uiszczenia dopłat po terminie ich wniesienia
  Wezwanie wspólnika do uiszczenia dopłat po terminie ich wniesienia jest dokumentem, w którym Spółka wzywa wspólników do iszczenia dopłat po terminie ich wniesienia. Wezwanie wspólnika do uiszczenia dopłat po terminie ich wniesienia sporządza się w formie pisemnej i kieruje do wszystkich wspólników Spółki.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: wezwanie
 • Wezwanie wspólnika do wyrównania strat z powodu wady aportu
  Wezwanie wspólnika do wyrównania strat z powodu wady aportu jest dokumentem sporządzanym przez Spółkę i skierowanym do wspólnika w celu wyrównania strat z powodu wady aportu. Wezwanie wspólnika do wyrównania strat z powodu wady aportu sporządzane jest w formie pisemnej. przypadku wniesienia do spółki aportu mającego wady fizyczne bądź prawne może to spowodować szkodę po jej stronie. Spółka wówcza...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: wezwanie
 • Wezwanie wspólnika do złożenia oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej
  Wezwanie wspólnika do złożenia oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej jest to wezwanie wspólników, w sposób przewidziany dla ich zawiadamiania, do złożenia, w terminie miesiąca od dnia powzięcia uchwały o przekształceniu spółki, oświadczeń o uczestnictwie w spółce przekształconej. Wezwanie wspólnika do złożenia oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej nie dotyczy to wsp...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: wezwanie
 • Wezwanie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do wykonania prawa pierwszeństwa
  Wezwanie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do wykonania prawa pierwszeństwa jest dokumentem, w którym następuje wezwanie wspólnika do skorzystania z prawa zakupu udziałów. Wezwanie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do wykonania prawa pierwszeństwa sporządzane jest przez Zarząd Spółki w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: wezwanie
 • Wezwanie wspólników do pokrycia powstałego wskutek nienależnej wypłaty ubytku w majątku spółki
  Wezwanie wspólników do pokrycia powstałego wskutek nienależnej wypłaty ubytku w majątku spółki jest dokumentem sporządzanym w celu wezwania wspólników do tego,aby dokonali pokrycia ubytku w majątku spółki powstałego wskutek nienależnej wypłaty . Wezwanie wspólników do pokrycia powstałego wskutek nienależnej wypłaty ubytku w majątku spółki sporządzane jest w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: wezwanie
 • Wezwanie żądającego badania rachunkowości oraz działalności spółki do poniesienia kosztu badania
  Wezwanie żądającego badania rachunkowości oraz działalności spółki do poniesienia kosztu badania to dokument, w którym spółka wzywa osobę, która żądała badania rachunkowości oraz działalności spółki do poniesienia kosztu przeprowadzenia tego badania. Wezwanie żądającego badania rachunkowości oraz działalności spółki do poniesienia kosztu badania sporządza się w formie pisemnej. Wynagrodzenie biegł...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, spółki Typy dokumentu: wezwanie
 • Wniosek o zwolnienie od pracy z powodów osobistych
  Dokument, w którym pracownik zwraca się z prośbą do pracodawcy o zwolnienie go z obowiązku świadczenia pracy w określonym dniu/dniach na podstawie przepisów wykonawczych do kodeksu pracy - Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy tj. w razie zaistnienia następuj...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, małżeństwo, przedsiębiorca, ojcostwo, macierzyństwo, rodzicielstwo, urlopy, pracownik, pracodawca, zwolnienie od pracy Typy dokumentu: wezwanie
 • Zawezwanie do próby ugodowej
  Zawezwanie do próby ugodowej składa się przed wniesieniem pozwu i wszczęciem właściwego procesu między stronami. W przypadku, gdy w ramach postępowania pojednawczego dojdzie do zawarcia ugody, wówczas zastępuje taki proces. Zawezwanie do próby ugodowej jest pismem, w którym należy jak najdokładniej określić zakres swoich roszczeń, nie wymaga przedstawienia szczegółowych dowodów. Zawezwanie do prób...
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, spółki, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pisma procesowe, wezwanie
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...