• § 20. - Zakres rozdziału...
  13.08.2020

Załącznik Nr 1 do Regulaminu ASO, Dokument informacyjny

Stan prawny aktualny na dzień: 13.08.2020

Obserwuj akt

§ 20 nr 1 ASO


Zakres rozdziału "Sprawozdania finansowe"

1.
W rozdziale "Sprawozdania finansowe" zamieszcza się co najmniej:
1)
sprawozdanie finansowe emitenta za ostatni rok obrotowy, sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta, a w przypadku emitenta z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi;
2)
skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej emitenta za ostatni rok obrotowy, sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta, zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, przy czym obowiązek objęcia konsolidacją jednostki zależnej nie powstaje wyłącznie w przypadku, gdy emitent jest zwolniony z takiego obowiązku na podstawie art. 57 lub 58 ustawy o rachunkowości; emitent z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może sporządzić oraz poddać badaniu skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie ze standardami uznawanymi w skali międzynarodowej;
3)
w przypadku gdy emitent prowadzi działalność krócej niż przez okres, za który wymagane jest przedstawienie sprawozdania finansowego, o którym mowa w pkt 1) lub 2), a jego prawnym poprzednikiem była inna osoba prawna - sprawozdanie finansowe lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe prawnych poprzedników emitenta, za okres nieobjęty sprawozdaniem finansowym emitenta, zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, przy czym obowiązek objęcia konsolidacją jednostki zależnej nie powstaje wyłącznie w przypadku, gdy emitent jest zwolniony z takiego obowiązku na podstawie art. 57 lub 58 ustawy o rachunkowości;
4)
opinię (opinie) podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanych sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, o których mowa w pkt 1) - 3), sporządzoną (sporządzone) zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
2.
W przypadku gdy emitent sporządza zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane sprawozdania finansowe, w dokumencie informacyjnym zamieszcza się co najmniej skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
2a.
W przypadku gdy wniosek o wprowadzenie do obrotu instrumentów finansowych emitenta zostanie złożony po upływie 3 miesięcy od zakończenia półrocza roku obrotowego emitenta, w dokumencie informacyjnym zamieszcza się dodatkowo dane finansowe lub skonsolidowane dane finansowe emitenta za to półrocze – w zakresie określonym odpowiednio w § 12 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 lub § 13 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; obowiązek ten nie powstaje w przypadku, gdy dane finansowe za to półrocze objęte są zakresem sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust. 1 lub 2.
3.
W przypadku gdy emitent prowadzi działalność krócej niż przez okres, za który przedstawia się sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w dokumencie informacyjnym zamieszcza się sprawozdanie finansowe lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia rejestracji do ostatniego dnia drugiego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wprowadzenie do obrotu instrumentów finansowych tego emitenta, sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta, przy czym obowiązek objęcia konsolidacją jednostki zależnej nie powstaje wyłącznie w przypadku, gdy emitent jest zwolniony z takiego obowiązku na podstawie art. 57 lub 58 ustawy o rachunkowości; emitent z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może sporządzić sprawozdanie finansowe lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie ze standardami uznawanymi w skali międzynarodowej.
§ 20 Zakres rozdziału "Sprawozdania finansowe" - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...