• Ustawa o zasadach zarządz...
  23.03.2019

Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Stan prawny aktualny na dzień: 23.03.2019

Dz.U.2018.0.1182 t.j. - Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Obserwuj akt

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Ustawa określa zasady zarządzania mieniem państwowym, w zakresie nieuregulowanym w przepisach szczególnych.
Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o:
1)
spółce – należy przez to rozumieć spółkę handlową w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 oraz z 2018 r. poz. 398 i 650) oraz spółkę europejską w rozumieniu ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2142 oraz z 2018 r. poz. 398);
2)
akcjach – należy przez to rozumieć akcje w spółce akcyjnej, akcje w spółce komandytowo-akcyjnej, akcje w spółce europejskiej lub udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością;
3)
statucie – należy przez to rozumieć statut, umowę spółki lub akt założycielski;
4)
walnym zgromadzeniu – należy przez to rozumieć walne zgromadzenie lub zgromadzenie wspólników;
5)
członku organu zarządzającego – należy przez to rozumieć członka zarządu spółki kapitałowej, członka rady administrującej w spółce europejskiej uprawnionego do prowadzenia spraw spółki europejskiej, a także likwidatora w spółce lub członka organu zarządzającego państwowej osoby prawnej;
6)
członku organu nadzorczego – należy przez to rozumieć członka rady nadzorczej spółki, członka komisji rewizyjnej spółki, członka rady administrującej nieuprawnionego do prowadzenia spraw spółki europejskiej lub członka organu nadzorczego państwowej osoby prawnej, a także pełnomocnika wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, o którym mowa w art. 11 rada nadzorcza spółki ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2017 r. poz. 1055 oraz z 2018 r. poz. 702);
7)
kierowniku jednostki – należy przez to rozumieć dyrektora generalnego urzędu, kierownika urzędu – w urzędach, w których nie tworzy się stanowiska dyrektora generalnego urzędu, lub osobę, która na podstawie przepisów odrębnych jest odpowiedzialna za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa powierzonym jednostce budżetowej;
8)
spółce realizującej misję publiczną – należy przez to rozumieć:
a) spółkę, której przedmiot działalności albo cel działania został określony ustawą, w szczególności:
– jednostkę publicznej radiofonii i telewizji,
– spółkę zarządzającą lotniskiem użytku publicznego w rozumieniu art. 54 lotniska użytku publicznego i użytku wyłącznego ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 138, 650 i 1089),
– operatora systemu przesyłowego, operatora systemu dystrybucyjnego, operatora systemu magazynowania, operatora systemu skraplania gazu ziemnego, operatora systemu połączonego oraz operatora sieci transportowej dwutlenku węgla w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 24–28a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771 i 1000),
– spółkę, o której mowa w art. 5 monopol państwa na prowadzenie działalności w zakresie gier ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650 i 723),
– spółkę będącą zarządzającym specjalną strefą ekonomiczną, o której mowa w ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 oraz z 2018 r. poz. 650),
– zarządcę infrastruktury w rozumieniu art. 4 objaśnienie pojęć pkt 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 i 2361 oraz z 2018 r. poz. 650 i 927),
– Zarządcę Rozliczeń Spółka Akcyjna, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 569 oraz z 2018 r. poz. 9),
– Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, o której mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 826 oraz z 2018 r. poz. 8),
– podmiot zarządzający portem morskim w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933),
– drogową spółkę specjalnego przeznaczenia, utworzoną na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2093 oraz z 2018 r. poz. 12),
b) Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
c) Agencję Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
d) Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna;
9)
pełnomocniku Rządu - należy przez to rozumieć pełnomocnika Rządu ustanowionego na podstawie art. 10 pełnomocnik Rządu ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) oraz, Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, o którym mowa w art. 12a Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. poz. 1089).
1.
Państwową osobą prawną jest:
1)
jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, utworzona w drodze ustawy lub na podstawie ustawy lub w wykonaniu ustawy przez organ administracji rządowej, w celu realizacji zadań publicznych, w której:
a) przewidziane w regulujących ustrój tej osoby prawnej przepisach ustawy prawo nadawania i zmiany statutu przysługuje organowi administracji rządowej albo przepisy te przewidują, że prawo do udziału w organie stanowiącym osoby prawnej, w tym uprawnionym do zmiany statutu, przysługuje w całości Skarbowi Państwa oraz
b) przewidziane w regulujących ustrój tej osoby prawnej przepisach ustawy prawo do nadwyżki między przychodami a kosztami tej osoby prawnej, jeżeli podlegają dysponowaniu, przysługują w całości Skarbowi Państwa, chyba że przepisy te przewidują inny niż prawo do nadwyżki sposób dysponowania nią, oraz
c) w razie rozwiązania albo innej utraty bytu prawnego przez tę osobę prawną, prawa do jej majątku, w tym prawo do dysponowania tym majątkiem, przysługują wyłącznie Skarbowi Państwa;
2)
agencja wykonawcza, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000), w szczególności:
a) (uchylona)
b) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
c) Agencja Mienia Wojskowego,
d) Agencja Rezerw Materiałowych,
e) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
f) Narodowe Centrum Nauki,
g) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
h) Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych,
i) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
j) Polska Agencja Kosmiczna;
3)
instytucja gospodarki budżetowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
4)
państwowy fundusz celowy posiadający osobowość prawną;
5)
państwowa instytucja kultury;
6)
Polski Instytut Sztuki Filmowej;
7)
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina;
8)
Zakład Narodowy imienia Ossolińskich;
9)
Polska Akademia Nauk i jej jednostki naukowe posiadające osobowość prawną;
10)
uczelnia publiczna utworzona przez państwo reprezentowane przez właściwy organ władzy lub administracji rządowej;
11)
instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736);
11a)
Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka;
11b)
Polski Instytut Ekonomiczny;
11c)
Instytut Europy Środkowej;
12)
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie;
12a)
federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 165 federacja ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);
13)
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, centralny organ administracji rządowej albo wojewodę, uczelnia publiczna, o której mowa w pkt 10, albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego;
14)
park narodowy;
15)
przedsiębiorstwo państwowe;
16)
bank państwowy;
17)
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;
17a)
Agencja Badań Medycznych;
18)
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
19)
Polska Organizacja Turystyczna;
20)
Urząd Dozoru Technicznego;
21)
Transportowy Dozór Techniczny;
22)
Polskie Centrum Akredytacji;
23)
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej;
24)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
25)
Narodowy Fundusz Zdrowia;
26)
Rzecznik Finansowy;
26a)
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego;
27)
Polski Klub Wyścigów Konnych;
28)
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
29)
Centrum Doradztwa Rolniczego oraz wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego;
30)
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych;
31)
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego;
32)
Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości.
2.
Jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie przestaje być państwową osobą prawną z tej przyczyny, że ustawa regulująca ustrój tej osoby prawnej przewiduje, że prawo do udziału w organie stanowiącym osoby prawnej, w tym uprawnionym do zmiany statutu, przysługiwać będzie wyłącznie albo w części innemu podmiotowi lub podmiotom, jeżeli organ administracji rządowej, chociażby inny, niż tworzący osobę prawną, sprawuje nadzór nad taką osobą prawną, wynikający z przepisów tej ustawy.
3.
Państwową osobą prawną jest także:
1)
jednostka organizacyjna niespełniająca przesłanek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli ustawa tak stanowi;
2)
spółka, której akcjonariuszami są wyłącznie Skarb Państwa lub inne państwowe osoby prawne.
4.
Przepisów ustawy dotyczących państwowych osób prawnych nie stosuje się do spółek.
1.
Mienie państwowe służy wykonywaniu zadań publicznych.
2.
Mieniem państwowym zarządza się zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, z zachowaniem szczególnej staranności.
1.
Organy administracji publicznej oraz kierownicy jednostek, kierując się zasadami określonymi w art. 4 zasady zarządzania mieniem państwowym, gospodarują nabytym lub powierzonym tym organom lub jednostkom mieniem Skarbu Państwa oraz mogą zbywać jego składniki, a w szczególności:
1)
zapewniają wycenę mienia;
2)
zabezpieczają mienie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;
3)
wykonują czynności związane z naliczaniem należności za mienie udostępnione przed ich przejęciem oraz prowadzą windykację tych należności;
4)
współpracują z innymi organami, które na mocy przepisów odrębnych gospodarują mieniem oraz z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego;
5)
podejmują czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na mieniu, o zapłatę należności za korzystanie z mienia, roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, stwierdzenie nabycia spadku, stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie;
6)
składają wnioski o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości oraz wpis w księdze wieczystej;
7)
zapewniają ochronę tego mienia.
2.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych, ich sprzedaży, dzierżawy, najmu, przekazywania i darowizny, a także likwidacji, uwzględniając konieczność ochrony interesów Skarbu Państwa.
3.
Państwowe osoby prawne mogą zbywać nieruchomości w trybie bezprzetargowym według ceny odpowiadającej cenie rynkowej na rzecz Skarbu Państwa w celu włączenia do Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. 1529 i 2161 oraz z 2018 r. poz. 756).
1.
Zarządzanie mieniem państwowym obejmuje także zapewnienie bezpieczeństwa mienia, w ramach którego możliwe jest stosowanie zabezpieczeń, w tym zabezpieczeń fizycznych oraz środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) na terenie nieruchomości i w obiektach budowlanych stanowiących mienie państwowe, a także na terenie wokół takich nieruchomości i obiektów, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa zarządzanym mieniem państwowym.
2.
Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz obiektów socjalnych.
3.
Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
4.
Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
5.
Nieruchomości i obiekty budowlane objęte monitoringiem oznacza się w sposób widoczny i czytelny informacją o monitoringu, w szczególności za pomocą odpowiednich znaków.
6.
Monitoring, w ramach którego dochodzi do przetwarzania danych osobowych, wymaga stosowania środków zabezpieczających przetwarzanie tych danych, w szczególności uniemożliwiających ich utratę lub bezprawne rozpowszechnienie, a także uniemożliwienie dostępu do danych osobom nieuprawnionym.
1.
Organy administracji publicznej oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów odrębnych do reprezentowania Skarbu Państwa reprezentują Skarb Państwa zgodnie z ich właściwością i w zakresie określonym w przepisach odrębnych.
2.
Kierownicy jednostek reprezentują Skarb Państwa w odniesieniu do nabytego i powierzonego tym jednostkom mienia Skarbu Państwa i w zakresie zadań ich urzędów, określonych w odrębnych przepisach.
3.
Kierownicy jednostek mogą, w zakresie uprawnień do reprezentowania Skarbu Państwa wynikających z przepisów odrębnych, udzielać pełnomocnictw do reprezentowania Skarbu Państwa kierownikom podporządkowanych im jednostek organizacyjnych.
4.
W sprawach odpowiedzialności Skarbu Państwa za wykonywanie władzy publicznej Skarb Państwa reprezentowany jest przez organ władzy publicznej, z którego działalnością wiąże się dochodzone roszczenie.
5.
W sprawach roszczeń z innych tytułów Skarb Państwa reprezentowany jest przez organ jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się roszczenie.
6.
W przypadku likwidacji państwowej jednostki budżetowej, w tym uzyskania przez nią osobowości prawnej lub przejęcia jej przez jednostkę samorządu terytorialnego, w sprawach związanych z jej działalnością Skarb Państwa reprezentuje kierownik jednostki, której zakres zadań obejmuje zadania zlikwidowanej jednostki, a w przypadku braku takiej jednostki – wojewoda właściwy ze względu na siedzibę zlikwidowanej jednostki.
7.
Do czynności prawnych dokonanych z naruszeniem przepisów o właściwości i zakresie reprezentacji Skarbu Państwa stosuje się odpowiednio przepis art. 103 umowa zawarta bez umocowania - falsus procurator § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 i 1104).

Rozdział 2. Wykonywanie praw z akcji

1.
Prezes Rady Ministrów:
1)
koordynuje wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach oraz dąży do zapewnienia jednolitego sposobu wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa – w przypadku określonym w art. 8 przekazanie wykonywania uprawnień Prezesa Rady Ministrów;
2)
wykonuje prawa z akcji należących do Skarbu Państwa, łącznie z wynikającymi z nich prawami osobistymi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej;
3)
wykonuje uprawnienia z akcji należących do Skarbu Państwa na walnym zgromadzeniu w sprawach, o których mowa w art. 201 zarząd spółki z o.o. § 4 oraz art. 368 zarząd spółki akcyjnej § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;
4)
składa w imieniu Skarbu Państwa oświadczenia woli o utworzeniu spółki, przystąpieniu do spółki lub objęciu akcji.
2.
W celu koordynacji wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach, Prezes Rady Ministrów może określać zasady nadzoru właścicielskiego oraz dobre praktyki, którymi kieruje się Skarb Państwa jako akcjonariusz, w szczególności w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, polityki dywidendowej, sponsoringu, a także kształtowania wynagrodzeń.
1.
Prezes Rady Ministrów może przekazać innemu członkowi Rady Ministrów, pełnomocnikowi Rządu lub państwowej osobie prawnej wykonywanie uprawnień, o których mowa w art. 7 zadania Prezesa Rady Ministrów ust. 1:
1)
pkt 2;
2)
pkt 3 lub
3)
pkt 4 w zakresie składania w imieniu Skarbu Państwa oświadczenia woli o objęciu akcji.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wykaz spółek, w których uprawnienia, o których mowa w ust. 1, wykonują inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, wskazując odrębnie dla każdej spółki, członka Rady Ministrów, pełnomocnika Rządu lub państwową osobę prawną, właściwych do wykonywania w stosunku do tej spółki uprawnień, o których mowa w ust. 1, uwzględniając przedmiot działalności spółki, a także, właściwość członka Rady Ministrów wynikającą z ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 762, 810 i 1090), zakres zadań pełnomocnika Rządu lub przedmiot działalności państwowej osoby prawnej.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawo z akcji należących do Skarbu Państwa do zwołania lub żądania zwołania walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia jest wykonywane przez Prezesa Rady Ministrów lub innego członka Rady Ministrów, pełnomocnika Rządu albo państwową osobę prawną.
1.
Wykonywanie praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej odbywa się na zasadach prawidłowej gospodarki, w celu osiągnięcia trwałego wzrostu wartości tych akcji, z uwzględnieniem polityki gospodarczej państwa.
2.
W spółce realizującej misję publiczną wykonywanie praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej odbywa się na zasadach prawidłowej gospodarki, w szczególności w celu efektywnej realizacji misji publicznej realizowanej przez tę spółkę.
Do akcji należących do Skarbu Państwa nie stosuje się przepisów art. 199 i art. 359 , w zakresie dotyczącym umorzenia przymusowego, oraz art. 418 przymusowy wykup akcji ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.
1.
Akcje w imieniu Skarbu Państwa zbywa pełnomocnik Rządu, państwowa osoba prawna, organ lub inna jednostka uprawniona do wykonywania praw z tych akcji, zwane dalej „podmiotem uprawnionym do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa”, z uwzględnieniem konieczności ochrony interesu Skarbu Państwa.
2.
Zbycie akcji należących do Skarbu Państwa wymaga zgody Rady Ministrów.
3.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się do wniesienia akcji należących do Skarbu Państwa do spółki, której akcjonariuszami są wyłącznie Skarb Państwa lub inne państwowe osoby prawne, w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki.
1.
Występując o zgodę, o której mowa w art. 11 zbywanie akcji Skarbu Państwa ust. 2, podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa dołącza dokumenty określające:
1)
proponowany tryb zbycia, w tym opis procedury wyłaniania nabywcy;
2)
wycenę;
3)
cenę sprzedaży lub sposób jej ustalenia i sposób zapłaty;
4)
projekt umowy zbycia;
5)
uzasadnienie, odnoszące się do skutków ekonomicznych i społecznych zbycia, w tym zawierające omówienie jego wpływu na ochronę interesów Skarbu Państwa oraz ochronę interesu pracowników i innych osób związanych ze spółką, a także obejmujące wskazanie sposobu ustalenia ceny sprzedaży oraz sposobu zapłaty.
2.
W przypadku wystąpienia o zgodę na zbycie akcji w obrocie zorganizowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.), nie stosuje się przepisu ust. 1 pkt 2–4.
3.
Wyrażając zgodę, o której mowa w art. 11 zbywanie akcji Skarbu Państwa ust. 2, Rada Ministrów określa tryb zbycia akcji.
Nie mogą być zbyte akcje należące do Skarbu Państwa w następujących spółkach:
1)
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
2)
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu;
3)
Energa Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku;
4)
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
5)
Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie;
6)
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach;
7)
Grupa Azoty „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach;
8)
Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku;
9)
Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu- Zdroju;
10)
KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie;
11)
PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
12)
Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu;
13)
Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
14)
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
15)
Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
16)
Polski Holding Obronny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
17)
Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku;
18)
PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
19)
PKP Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
20)
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
21)
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
22)
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
23)
Totalizator Sportowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
24)
Tauron Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach;
25)
Spółka Celowa, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.
Akcje należące do Skarbu Państwa w spółce o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa nie mogą być przedmiotem darowizny na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego.
Do zbywania akcji należących do państwowej osoby prawnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 zbywanie akcji Skarbu Państwa i art. 12 wystąpienie o zgodę na zbycie akcji Skarbu Państwa.
1.
Zbycie akcji z naruszeniem art 11–15 jest nieważne.
2.
Z powództwem o stwierdzenie nieważności zbycia akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, może wystąpić także Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
1.
Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, są obowiązane podejmować działania mające na celu określenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie tej spółki, że zgody walnego zgromadzenia wymaga:
1)
rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
– rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
– cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
– rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
– cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
2)
nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
a) 100 000 000 złotych lub
b) wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
3)
objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
a) 100 000 000 złotych lub
b) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
4)
zbycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
a) 100 000 000 złotych lub
b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
2.
Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, są obowiązane podejmować działania mające na celu określenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie tej spółki, że zgody organu nadzorczego, wymaga zawarcie:
1)
umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym;
2)
zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 1;
3)
umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana.
3.
Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, są obowiązane podejmować działania mające na celu określenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie tej spółki, że zgody organu nadzorczego wymaga zawarcie przez spółkę umowy:
1)
darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
2)
zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
4.
Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, są obowiązane podejmować działania mające na celu określenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie tej spółki, zasad zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zasady te muszą uwzględniać zastosowanie trybu przetargu oraz wyjątki od obowiązku jego zastosowania, w przypadku zbywania przez spółkę składników aktywów trwałych, o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość ta nie przekracza 20 000 zł.
5.
Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, mogą podejmować działania mające na celu określenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie tej spółki, surowszych wymagań niż określone w ust. 1–4.
6.
Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, są obowiązane podejmować działania mające na celu wprowadzenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie tej spółki, obowiązku przedkładania walnemu zgromadzeniu przez organ zarządzający zaopiniowanego przez organ nadzorczy, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
7.
Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, są obowiązane podejmować działania mające na celu wprowadzenie do statutów spółek, wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 definicje ustawowe pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 i 650), wymogów, o których mowa w ust 1–4 i 6, z uwzględnieniem ust. 5.
1.
Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, są obowiązane podejmować działania mające na celu określenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie tej spółki, że członkowie organu zarządzającego powoływani i odwoływani są przez organ nadzorczy po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego.
2.
Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, są obowiązane podejmować działania mające na celu wprowadzenie do statutów spółek, wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 definicje ustawowe pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, wymogu, o którym mowa w ust. 1.

Rozdział 3. Wymogi dla kandydatów na członków organów nadzorczych oraz organów zarządzających

1.
Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, jako kandydata na członka organu nadzorczego wskazuje osobę, posiadającą pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 zadania Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych pkt 1, która:
1)
posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
c) ukończyła studia Master of Business Administration (MBA),
d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.),
i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 przedstawiciele pracowników w radzie nadzorczej ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1055 oraz z 2018 r. poz. 702),
j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;
2)
nie pozostaje w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
3)
nie posiada akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
4)
nie pozostaje ze spółką, o której mowa w pkt 3, w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
5)
nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki;
6)
spełnia inne niż wymienione w pkt 1–5 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach.
2.
Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 zadania Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych pkt 1, wymóg spełnienia przesłanek określonych w ust. 1 pkt 1 oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 4, nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników.
3.
Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych.
4.
(uchylony)
5.
Podmiot uprawiony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce nie może wskazać jako kandydata na członka organu nadzorczego osoby, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1)
pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
2)
wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
3)
jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.
6.
W przypadku gdy członek organu nadzorczego nie spełnia wymogów określonych w ust. 1–5, organ właściwy do jego odwołania niezwłocznie podejmuje działania mające na celu odwołanie członka organu nadzorczego.
7.
Przepisy ust. 1–6 stosuje się odpowiednio do kandydata na członka organu nadzorczego państwowej osoby prawnej.
Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, są obowiązane podejmować działania mające na celu wprowadzenie do statutów spółek, wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 definicje ustawowe pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, wymogów, o których mowa w art. 19 wymogi dla kandydatów na członków organów nadzorczych ust. 1–5.
1.
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych, zwany dalej „egzaminem”, przeprowadza komisja egzaminacyjna wyznaczana przez Prezesa Rady Ministrów.
2.
Egzamin jest sprawdzianem teoretycznego przygotowania kandydatów na członków organów nadzorczych z następujących dziedzin:
1)
prawa gospodarczego publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem niniejszej ustawy oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190), ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2012) oraz ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1857),
2)
prawa gospodarczego prywatnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek kapitałowych,
3)
prawa pracy,
4)
prawa rynku kapitałowego,
5)
podstaw ekonomii,
6)
podstaw zarządzania,
7)
finansów przedsiębiorstw,
8)
rewizji finansowej oraz analizy sprawozdań finansowych,
9)
zasad ładu korporacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w Europie i na świecie,
10)
prawa gospodarczego Unii Europejskiej
– w zakresie związanym z pełnieniem funkcji członka organu nadzorczego.
3.
Termin egzaminu określa Prezes Rady Ministrów.
4.
Za egzamin pobiera się opłatę, w wysokości nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 negocjacje w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę ust. 3 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), która stanowi dochód budżetu państwa.
5.
Komisja egzaminacyjna, o której mowa w ust. 1, zwana dalej „komisją”, składa się z co najmniej trzech członków. Prezes Rady Ministrów wskazuje przewodniczącego i sekretarza komisji.
6.
Przewodniczący komisji kieruje jej pracami.
7.
Członkom komisji przysługuje wynagrodzenie za udział w jej pracach, w wysokości nie wyższej niż jednokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
8.
Obsługę administracyjno-biurową komisji i egzaminu zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Wydatki związane z działalnością komisji, w tym z przeprowadzaniem egzaminu, oraz wynagrodzenie członków komisji pokrywane są z części budżetu państwa, która pozostaje w dyspozycji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
9.
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4, oraz tryb i warunki dokonywania zwrotu wniesionych opłat, mając na uwadze koszty przeprowadzania egzaminów oraz wydatki związane z funkcjonowaniem komisji;
2)
regulamin przeprowadzania egzaminów, uwzględniając konieczność zapewnienia równego traktowania osób składających egzamin, poufności egzaminów oraz ich sprawnej organizacji;
3)
sposób ustalania i wysokość wynagrodzeń członków komisji, uwzględniając zakres obowiązków poszczególnych członków.
Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, są obowiązane podejmować działania mające na celu określenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie tej spółki, wymogów, jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego, uwzględniając w szczególności, że członkiem organu zarządzającego spółki:
1)
może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) spełnia inne niż wymienione w lit. a–c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
2)
nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.
Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, są obowiązane podejmować działania mające na celu wprowadzenie do statutów spółek, wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 zasady zarządzania mieniem państwowym pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, wymogów, o których mowa w art. 22 wymogi dla kandydatów na członków organów zarządzających.

Rozdział 4. Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych

Do zadań Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, zwanej dalej „Radą”, należy wydawanie opinii dotyczących:
1)
kandydatów na członków organów nadzorczych wskazanych przez Skarb Państwa albo państwową osobę prawną, albo organy spółek, wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 definicje ustawowe pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
2)
dokumentów dotyczących polityki państwa w zakresie zarządzania mieniem państwowym;
3)
projektów aktów normatywnych w zakresie zarządzania mieniem państwowym;
4)
kandydatów na członków organów zarządzających, w przypadku określonym w art. 26 podmioty uprawnione do uzyskania opinii Rady;
5)
spraw związanych z zarządzaniem mieniem państwowym, na wniosek Prezesa Rady Ministrów.
1.
Rada wydaje opinię, o której mowa w art. 24 zadania Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych pkt 1, na wniosek podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, organu spółki wobec której spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 definicje ustawowe pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo organu uprawnionego do powoływania członków organu nadzorczego państwowej osoby prawnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
2.
Wniosek o wydanie opinii, o której mowa w art. 24 zadania Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych pkt 1, zawiera imię, nazwisko oraz adres zamieszkania kandydata. Do wniosku dołącza się:
1)
oświadczenia kandydata i informacje dotyczące wiedzy, umiejętności i doświadczenia, a w szczególności wykształcenia, przebiegu pracy zawodowej i ukończonych szkoleń zawodowych;
2)
oświadczenia kandydata i informacje dotyczące funkcji pełnionych w organach innych podmiotów;
3)
oświadczenie kandydata o braku okoliczności wymienionych w art. 19 wymogi dla kandydatów na członków organów nadzorczych ust. 1 pkt 2–5 i ust. 5;
4)
informacje o karalności oraz oświadczenie kandydata o prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowaniach karnych i postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe;
5)
oświadczenie kandydata o sankcjach administracyjnych nałożonych na kandydata lub inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata.
3.
Do wniosku o wydanie opinii, o której mowa w art. 24 zadania Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych pkt 1, można dołączyć dokumenty i oświadczenia kandydata, dotyczące innych okoliczności mogących mieć wpływ na ocenę spełniania przez kandydata wymogów określonych w art. 19 wymogi dla kandydatów na członków organów nadzorczych.
4.
Niezajęcie stanowiska przez Radę w terminie określonym w ust. 1 jest równoznaczne z opinią pozytywną.
5.
Rada, wydając opinię, o której mowa w art. 24 zadania Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych pkt 1, ocenia, czy kandydat:
1)
posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie, wymagane do pełnienia funkcji członka organu nadzorczego;
2)
spełnia ustawowe wymogi dla kandydata na członka organu nadzorczego;
3)
daje rękojmię należytego pełnienia funkcji członka organu nadzorczego.
6.
Informacja o wydaniu pozytywnej opinii, o której mowa w art. 24 zadania Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych pkt 1, podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
7.
Rada przetwarza dane osobowe kandydatów na członków organów nadzorczych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Rady.
1.
O opinię, o której mowa w art. 24 zadania Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych pkt 4, mogą zwrócić się do Rady uprawnione do powoływania członka organu zarządzającego organy spółek:
1)
z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej;
2)
wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 zasady zarządzania mieniem państwowym pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
2.
Do wydawania opinii, o której mowa w ust. 1, przepis art. 25 opinie Rady stosuje się odpowiednio, z tym że do wniosku o wydanie opinii dołącza się:
1)
oświadczenia kandydata i informacje dotyczące wiedzy, umiejętności i doświadczenia, a w szczególności wykształcenia, przebiegu pracy zawodowej i ukończonych szkoleń zawodowych;
2)
oświadczenia kandydata i informacje dotyczące funkcji pełnionych w organach innych podmiotów;
3)
oświadczenie kandydata o spełnianiu wymogów, określonych w art. 22 wymogi dla kandydatów na członków organów zarządzających;
4)
informacje o karalności oraz oświadczenie kandydata o prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowaniach karnych i postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe;
5)
oświadczenie kandydata o sankcjach administracyjnych nałożonych na kandydata lub inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata.
1.
W skład Rady wchodzi 9 członków.
2.
Członkiem Rady może być osoba, która:
1)
posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2)
korzysta w pełni z praw publicznych;
3)
nie została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)
posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnienia funkcji w Radzie i wykonywania powierzonych jej obowiązków, oraz daje rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków;
5)
spełnia wymogi określone w art. 19 wymogi dla kandydatów na członków organów nadzorczych oraz inne wymogi określone w przepisach odrębnych dla członka organu nadzorczego.
3.
Członek Rady nie może być członkiem organu nadzorczego spółki z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej ani spółki, wobec której spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 definicje ustawowe pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
1.
Członków Rady powołuje i odwołuje:
1)
Prezes Rady Ministrów – trzech członków;
2)
minister właściwy do spraw gospodarki – trzech członków;
3)
minister właściwy do spraw energii – trzech członków.
2.
Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą:
1)
odwołania odpowiednio przez Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw gospodarki lub ministra właściwego do spraw energii;
2)
złożenia rezygnacji;
3)
śmierci;
4)
skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3.
Informacja o powołaniu i odwołaniu członka Rady jest zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej – na stronach podmiotowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw gospodarki oraz ministra właściwego do spraw energii.
1.
Prezes Rady Ministrów powołuje przewodniczącego Rady spośród członków Rady.
2.
Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i kieruje jej pracami.
3.
W sprawach wymagających rozstrzygnięcia Rada podejmuje uchwały. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów. Uchwała jest ważna, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 5 członków Rady.
4.
Przewodniczącemu Rady przysługuje miesięczne wynagrodzenie za udział w jej pracach w wysokości 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Pozostałym członkom Rady przysługuje miesięczne wynagrodzenie za udział w jej pracach w wysokości 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
5.
Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, ustala regulamin organizacyjny Rady określający szczegółową organizację Rady, w tym sposób podejmowania uchwał w czasie posiedzeń Rady oraz przy użyciu technicznych środków porozumiewania się na odległość, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia warunków dla efektywnego działania Rady oraz należytego zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa.
1.
Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
2.
Koszty działania Rady, w tym wynagrodzenia jej członków, są pokrywane z części budżetu państwa, która pozostaje w dyspozycji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Rozdział 5. Wykonywanie praw z akcji w spółkach o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa

1.
Spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, której przedmiotem jest:
1)
wytwarzanie lub przesyłanie energii elektrycznej lub
2)
produkcja benzyn silnikowych lub oleju napędowego, lub
3)
transport rurociągowy ropy naftowej, benzyn silnikowych lub oleju napędowego, lub
4)
magazynowanie i przechowywanie benzyn silnikowych, oleju napędowego, gazu ziemnego, lub
5)
podziemne magazynowanie ropy naftowej lub gazu ziemnego, lub
6)
produkcja chemikaliów, nawozów oraz wyrobów chemicznych, lub
7)
wytwarzanie lub obrót materiałami wybuchowymi, bronią lub amunicją oraz wyrobami lub technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, lub
8)
regazyfikacja lub skraplanie gazu ziemnego, lub
9)
przeładunek towarów w portach morskich, w szczególności w zakresie ropy naftowej i jej produktów oraz skroplonego gazu ziemnego, lub
10)
dystrybucja gazu ziemnego lub energii elektrycznej, lub
11)
działalność telekomunikacyjna, lub
12)
przesyłanie paliw gazowych, lub
13)
wydobywanie lub przerób rud metali wykorzystywanych do wytwarzania materiałów wybuchowych, broni lub amunicji oraz wyrobów lub technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, lub
14)
wydobywanie węgla kamiennego, gazu ziemnego lub ropy naftowej, lub
15)
wydobywanie i przerób rudy miedzi, lub
16)
działalność finansowa lub ubezpieczeniowa, lub
17)
działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, lub
18)
zarządzanie specjalną strefą ekonomiczną, o której mowa w ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, lub
19)
produkcja artykułów spożywczych, lub
20)
działalność holdingów finansowych, lub
21)
działalność w zakresie transportu lądowego, wodnego, w tym morskiego, lub lotniczego, lub
22)
działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych, lub
23)
działalność w zakresie informacji i komunikacji
– może być uznana za spółkę o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa.
2.
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, uwzględniając znaczenie prowadzonej przez spółkę działalności dla gospodarki państwa.
Osoba wykonująca w imieniu podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, w spółce uznanej za spółkę o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, uprawnienia przysługujące Skarbowi Państwa lub państwowej osobie prawnej na walnym zgromadzeniu w sprawach, o których mowa w art. 17 wymóg uzyskania zgody walnego zgromadzenia spółki, oraz w sprawach, o których mowa w art. 2031 zasady wynagradzania członków zarządu spółki z o.o., art. 215 skład rady nadzorczej spółki z o.o., art. 2221 wynagrodzenie członków rady nadzorczej spółki z o.o., art. 378 wynagrodzenia członków zarządu spółki akcyjnej § 2, art. 385 skład rady nadzorczej spółki akcyjnej i art. 392 wynagrodzenie członków rady spółki akcyjnej ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, działa na podstawie pisemnej instrukcji do głosowania sporządzonej przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwową osobę prawną, zatwierdzanej przez Prezesa Rady Ministrów.
Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa przysługujących tym podmiotom, jako kandydata na członka organu nadzorczego spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa wskazuje osobę, która:
1)
spełnia wymogi, o których mowa w art. 19 wymogi dla kandydatów na członków organów nadzorczych;
2)
posiada wiedzę lub doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania działalnością przedsiębiorstw, nadzoru nad działalnością organów zarządzających przedsiębiorców, doradztwa gospodarczego lub specyfiki funkcjonowania rynku objętego przedmiotem działalności spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

Rozdział 6. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa innym niż akcje

Wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w stosunku do państwowej osoby prawnej odbywa się zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, w szczególności z uwzględnieniem polityki gospodarczej państwa, w celu efektywnej realizacji zadań tej osoby prawnej.
1.
Do czasu rozstrzygnięcia o sposobie zagospodarowania mienia państwowego, właściwy wojewoda:
1)
wykonuje uprawnienia przysługujące Skarbowi Państwa wobec innego niż środki finansowe mienia:
a) pozostałego po zlikwidowanych państwowych jednostkach organizacyjnych lub spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
b) pozostałego po rozwiązanych bądź wygasłych umowach o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania,
c) przejętego przez Skarb Państwa z innych tytułów;
2)
reprezentuje Skarb Państwa w odniesieniu do spadków przypadających Skarbowi Państwa, w tym długów spadkowych, z zastrzeżeniem kompetencji przyznanych starostom wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej oraz konsulom;
3)
przejmuje inne niż środki finansowe mienie pozostałe po przedsiębiorstwie państwowym wykreślonym z rejestru przedsiębiorców lub gospodaruje tym mieniem;
4)
przyjmuje na rzecz Skarbu Państwa darowizny mienia;
5)
przyjmuje, a także wykonuje czynności zwykłego zarządu oraz przekraczające zakres zwykłego zarządu wobec spadków i darowizn mienia na rzecz Skarbu Państwa, zabezpieczonych i zrealizowanych przez konsula na mocy przepisów odrębnych;
6)
sporządza plan realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, o której mowa w art. 10a polityka gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000 i 1089), oraz przedkłada go, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, Prezesowi Rady Ministrów celem akceptacji;
7)
wykonuje inne czynności, o których mowa w art. 5 gospodarka nabytym lub powierzonym mieniem Skarbu Państwa ust. 1.
2.
Właściwość wojewody ustala się:
1)
w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b – według siedziby jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej lub spółki z udziałem Skarbu Państwa, w przypadku gdy mienie jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej lub spółki z udziałem Skarbu Państwa znajduje się na obszarze właściwości jednego wojewody, albo miejsca, w którym znajduje się przejęte przez Skarb Państwa mienie lub jego przeważająca część, gdy mienie jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej lub spółki z udziałem Skarbu Państwa znajduje się na obszarze właściwości kilku wojewodów;
2)
w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c oraz pkt 3 – według miejsca, w którym znajduje się mienie lub jego przeważająca część;
3)
w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 – według miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić, według miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego przeważająca część;
4)
w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 – według miejsca położenia przeważającej części składników majątkowych będących przedmiotem darowizn na rzecz Skarbu Państwa.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, właściwy jest wojewoda mazowiecki.
4.
O sposobie zagospodarowania mienia, w tym nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, rozstrzyga właściwy wojewoda.
5.
Wojewoda przekazuje nieruchomości, wchodzące w skład mienia, o którym mowa w ust. 1, wraz z dokumentacją, na żądanie ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia żądania, w przypadku przeznaczenia tych nieruchomości przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa na cele określone w art. 51 wyposażenie utworzonej jednostki w nieruchomości, art. 51a doposażenie w nieruchomości Skarbu Państwa, art. 58 nieruchomości jako aport do spółki ust. 1, art. 59 darowizna nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz fundacji lub organizacji pożytku publicznego ust. 1 i art. 60 gospodarowanie nieruchomościami z zasobu Skarbu Państwa przeznaczonymi na potrzeby statutowe niektórych jednostek organizacyjnych ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na rzecz podmiotu wskazanego w żądaniu.
6.
Wojewoda przekazuje nieruchomości, wchodzące w skład mienia, o którym mowa w ust. 1, wraz z dokumentacją, na żądanie ministra właściwego do spraw zagranicznych, w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia żądania, w przypadku przeznaczenia tych nieruchomości na cele określone w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na rzecz podmiotu wskazanego w żądaniu.
1.
Jeżeli z przepisów odrębnych nie wynika, której państwowej osobie prawnej przysługują prawa majątkowe do składnika mienia państwowego, prawa te przysługują Skarbowi Państwa.
2.
Prezes Rady Ministrów wykonuje w imieniu Skarbu Państwa uprawnienia określone w przepisach odrębnych oraz uprawnienia przysługujące Skarbowi Państwa względem państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 441 definicja mienia państwowego ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, chyba że z przepisów odrębnych wynika właściwość innego organu jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej.
3.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych wykonuje w imieniu Skarbu Państwa uprawnienia przysługujące Skarbowi Państwa do składnika mienia państwowego, chyba że z przepisów odrębnych lub czynności prawnej wynika właściwość innego organu lub jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa.
4.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wykonuje w imieniu Skarbu Państwa przysługujące Skarbowi Państwa uprawnienia wynikające z prawa własności nieruchomości, chyba że z przepisów odrębnych lub czynności prawnej wynika właściwość innego organu, jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej.
5.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wykonuje w imieniu Skarbu Państwa uprawnienia wynikające z praw autorskich i pokrewnych oraz praw zależnych, chyba że z przepisów odrębnych lub czynności prawnej wynika właściwość innego organu, jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej.
6.
Prezes Rady Ministrów może przekazać wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa do poszczególnych składników mienia państwowego innemu organowi lub jednostce organizacyjnej Skarbu Państwa.
1.
Potrącenie z wierzytelności Skarbu Państwa przysługującej danemu podmiotowi reprezentującemu Skarb Państwa może być dokonane, jeżeli potrącana wierzytelność wzajemna przysługuje wobec tego samego podmiotu reprezentującego Skarb Państwa.
2.
Z wierzytelności Skarbu Państwa nie można potrącić wierzytelności wzajemnej, która była przedmiotem obrotu jako wierzytelność wobec Skarbu Państwa.

Rozdział 7. Nadzór nad czynnościami prawnymi państwowych osób prawnych

1.
Dokonanie przez państwową osobę prawną czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienia ich jako wkładu do spółki lub spółdzielni, wymaga zgody, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 200 000 złotych:
1)
organu nadzorującego – jeżeli wartość rynkowa składników aktywów trwałych wynosi do 5 000 000 złotych,
2)
Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej – jeżeli wartość rynkowa składników aktywów trwałych przekracza 5 000 000 złotych,
3)
Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku gdy państwowa osoba prawna nie posiada organu nadzorującego – jeżeli wartość rynkowa składników aktywów trwałych przekracza 200 000 złotych,
4)
Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej – jeżeli organem nadzorującym państwowej osoby prawnej jest Prezes Rady Ministrów
– zwanych dalej „organami właściwymi”.
2.
Dokonanie przez państwową osobę prawną czynności prawnej w zakresie oddania składników, o których mowa w ust. 1, do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, wymaga zgody, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 200 000 złotych:
1)
organu nadzorującego – jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej wynosi do 5 000 000 złotych,
2)
Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej – jeżeli wartość rynkowa świadczenia za oddanie do korzystania przedmiotu czynności prawnej przekracza 5 000 000 złotych,
3)
Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku gdy państwowa osoba prawna nie posiada organu nadzorującego – jeżeli wartość rynkowa świadczenia za oddanie do korzystania przedmiotu czynności prawnej przekracza 200 000 złotych,
4)
Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej – jeżeli organem nadzorującym państwowej osoby prawnej jest Prezes Rady Ministrów
– zwanych dalej „organami właściwymi”.
3.
Wartością rynkową przedmiotu czynności prawnej przyjmowaną dla wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, jest w przypadku:
1)
umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika, o którym mowa w ust. 1, do odpłatnego korzystania innym podmiotom – wartość świadczeń za:
a) rok – jeżeli oddanie składnika, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
b) cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony;
2)
umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innemu podmiotowi – równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy za:
a) rok – jeżeli oddanie składnika, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieokreślony,
b) cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony.
4.
Czynność prawna dokonana z naruszeniem obowiązku określonego w ust. 1 lub 2 jest nieważna.
5.
Nie wymaga zgody, o której mowa w ust. 1 lub 2, czynność prawna:
1)
zbycia akcji;
2)
w zakresie rozporządzenia akcjami albo obligacjami dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
3)
dokonywana w postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym lub restrukturyzacyjnym;
4)
nabycia lub rozporządzania uprawnieniami do emisji, w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 568 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 650);
5)
nabycia lub rozporządzania jednostkami przyznanej emisji, jednostkami redukcji emisji, jednostkami poświadczonej redukcji emisji w rozumieniu ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2017 r. poz. 286, 1566 i 1999);
6)
dokonywana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencję Mienia Wojskowego – w zakresie dotyczącym powierzonych tym agencjom wykonawczym, na podstawie przepisów odrębnych, składników mienia Skarbu Państwa;
7)
oddania przez muzeum państwowe do korzystania innym podmiotom muzealiów, o ile korzystanie to odbywa się w związku z ich przeniesieniem w trybie art. 29 przenoszenie muzealiów poza teren muzeum ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720);
8)
udzielenia finansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799).
1.
Z wnioskiem o wyrażenie zgody, o której mowa w art. 38 nadzór nad czynnościami prawnymi państwowych osób prawnych ust. 1 lub 2, występuje państwowa osoba prawna dokonująca czynności prawnej, wskazując:
1)
składniki aktywów trwałych, których dotyczy czynność prawna, z wyszczególnieniem danych ewidencyjnych identyfikujących składniki aktywów trwałych;
2)
wartość rynkową składników aktywów trwałych, których dotyczy czynność prawna, lub wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej;
3)
sposób rozporządzenia lub oddania do korzystania;
4)
podmiot, na rzecz którego nastąpi rozporządzenie lub oddanie do korzystania;
5)
uzasadnienie gospodarcze czynności prawnej.
2.
Do wniosku dołącza się:
1)
dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest państwową osobą prawną, chyba że osobowość prawna została nadana wnioskodawcy ustawą;
2)
dokumenty potwierdzające prawo do składników aktywów trwałych, których dotyczy czynność prawna;
3)
wycenę rzeczoznawcy określającą wartość rynkową składników aktywów trwałych, których dotyczy czynność prawna lub wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej albo oświadczenie wnioskodawcy określające tę wartość – jeżeli wartość rynkową składników aktywów trwałych można ustalić na podstawie opublikowanych cenników lub notowań giełdowych albo jeżeli koszt wyceny przewyższa 20% wartości bilansowej składników aktywów trwałych; oświadczenie wnioskodawcy nie dotyczy nieruchomości;
4)
projekt umowy, na podstawie której ma być dokonane rozporządzenie lub oddanie do korzystania;
5)
inne dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku.
3.
Jeżeli złożony wniosek nie spełnia wymagań określonych w ust. 1 i 2, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, pod rygorem zwrotu wniosku. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 4, ulega zawieszeniu do dnia usunięcia braków.
4.
Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie miesiąca od dnia doręczenia organowi właściwemu wniosku spełniającego wymagania określone w ust. 1 i 2.
5.
W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia wniosku może ulec wydłużeniu, nie więcej jednak niż o 30 dni. O przyczynie wydłużenia terminu rozpatrzenia wniosku organ właściwy zawiadamia wnioskodawcę.
6.
Jeżeli organ właściwy zleci sporządzenie dodatkowej wyceny nieruchomości lub wystąpi do organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych o dokonanie oceny prawidłowości tej wyceny albo wyceny, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c, w trybie art. 157 ocena operatu szacunkowego ust. 1 albo 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, bieg terminu, o którym mowa w ust. 4, ulega zawieszeniu do dnia otrzymania dodatkowej wyceny albo oceny prawidłowości sporządzanej wyceny, nie dłużej jednak niż na 60 dni.
1.
Zgoda, o której mowa w art. 38 nadzór nad czynnościami prawnymi państwowych osób prawnych ust. 1 lub 2, jest wyrażana na czas oznaczony, nie dłuższy niż rok.
2.
Zgoda może być wydana z zastrzeżeniem warunków.
3.
W przypadku zgody wydanej z zastrzeżeniem warunków, odmowy wyrażenia zgody albo zwrotu wniosku, organ właściwy jest obowiązany do pisemnego uzasadnienia.
W razie dokonania czynności prawnej z naruszeniem lub w celu obejścia obowiązku określonego w art. 38 nadzór nad czynnościami prawnymi państwowych osób prawnych ust. 1 lub 2, o nieważności czynności prawnej orzeka sąd także na żądanie organu właściwego.

Rozdział 8. Ewidencja mienia Skarbu Państwa

1.
Mienie Skarbu Państwa podlega ewidencjonowaniu.
2.
Ewidencję mienia Skarbu Państwa prowadzi się z uwzględnieniem:
1)
właściwych dla danego podmiotu zasad ewidencji, określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
2)
zasad ewidencji przedmiotowo wyróżnionych składników mienia, określonych w odrębnych przepisach.
3.
Stan mienia Skarbu Państwa ustala się lub rejestruje na dzień 31 grudnia każdego roku.
4.
Przepisy ust. 2 i 3 nie naruszają obowiązków państwowych jednostek organizacyjnych w zakresie prowadzenia ewidencji mienia Skarbu Państwa, wynikających z przepisów odrębnych.
Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej:
1)
przygotowuje i przedkłada Sejmowi coroczne sprawozdania o stanie mienia Skarbu Państwa;
2)
prowadzi ewidencję podmiotów, w szczególności państwowych jednostek organizacyjnych, którym przysługuje prawo wykonywania uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa lub do działania w imieniu Skarbu Państwa;
3)
prowadzi zbiorczą ewidencję mienia Skarbu Państwa.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa, w tym sposób prowadzenia zbiorczej ewidencji, o której mowa w art. 43 zadania Prezesa Prokuratorii Generalnej pkt 3, oraz związane z tym obowiązki państwowych jednostek organizacyjnych, którym powierzono to mienie, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia dostępu do informacji umożliwiających zarządzanie mieniem Skarbu Państwa.

Rozdział 9. Przepis karny

1.
Kto wykonując prawa z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, głosuje za powołaniem do organu nadzorczego osoby, która nie uzyskała pozytywnej opinii Rady, wydanej na podstawie art. 24 zadania Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych pkt 1
– podlega grzywnie.
2.
Tej samej karze podlega, kto powołuje do organu nadzorczego państwowej osoby prawnej osobę, która nie uzyskała pozytywnej opinii Rady, wydanej na podstawie art. 24 zadania Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych pkt 1.
3.
Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, toczy się na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1904, z późn. zm.).

Rozdział 10. Przepis końcowy

Ustawa wchodzi w życie w terminie określonym w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260).


----------
[Ustawa została ogłoszona 30.12.2016 r. (Dz.U.z 2016 r. poz. 2259) i zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260) - wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. ]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...