• Ustawa o wykonywaniu prac...
  28.01.2021

Ustawa o wykonywaniu prac podwodnych

Stan prawny aktualny na dzień: 28.01.2021

Dz.U.2020.0.397 t.j. - Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych

Obserwuj akt

Rozdział 4. Zawody związane z wykonywaniem prac podwodnych

1.
Ustala się następujące zawody związane z wykonywaniem prac podwodnych:
1)
nurek;
2)
kierownik prac podwodnych;
3)
operator systemów nurkowych do prowadzenia głębinowych i długotrwałych prac podwodnych.
2.
Dla nurka ustala się następujące dyplomy:
1)
nurka III klasy uprawniający do wykonywania prac podwodnych na małych głębokościach;
2)
nurka II klasy uprawniający do wykonywania prac podwodnych na średnich i małych głębokościach;
3)
nurka I klasy uprawniający do wykonywania głębinowych prac podwodnych oraz prac podwodnych na średnich i małych głębokościach;
4)
nurka saturowanego uprawniający do wykonywania bez ograniczeń wszystkich rodzajów prac podwodnych.
3.
Dla kierownika prac podwodnych ustala się następujące dyplomy:
1)
kierownika prac podwodnych III klasy uprawniający do kierowania pracami podwodnymi na małych głębokościach;
2)
kierownika prac podwodnych II klasy uprawniający do kierowania pracami podwodnymi na średnich i małych głębokościach;
3)
kierownika prac podwodnych I klasy uprawniający do kierowania bez ograniczeń wszystkimi rodzajami prac podwodnych.
4.
Dla operatora systemów nurkowych ustala się świadectwo operatora systemów nurkowych uprawniające do obsługiwania zainstalowanych w bazie prac podwodnych urządzeń i wyposażenia technicznego wymaganego do prowadzenia głębinowych i długotrwałych prac podwodnych.
1.
Warunkiem uzyskania dyplomów, o których mowa w art. 19 zawody związane z wykonywaniem prac podwodnych ust. 2 i 3, oraz świadectwa, o którym mowa w art. 19 zawody związane z wykonywaniem prac podwodnych ust. 4, jest złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu teoretycznego z zakresu wymaganej wiedzy oraz spełnienie przesłanek określonych odpowiednio w ust. 3–10.
2.
Dla uzyskania dyplomów, o których mowa w art. 19 zawody związane z wykonywaniem prac podwodnych ust. 2 pkt 1 i art. 19 zawody związane z wykonywaniem prac podwodnych ust. 3 pkt 1, dodatkowo wymagane jest złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu praktycznego z wymaganej wiedzy i umiejętności.
3.
Dyplom nurka III klasy może otrzymać osoba, która:
1)
ukończyła 18 lat;
2)
posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla nurka III klasy.
4.
Dyplom nurka II klasy może otrzymać osoba, która posiada:
1)
dyplom nurka III klasy;
2)
co najmniej dwuletnią praktykę zawodową w charakterze nurka III klasy;
3)
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla nurka II klasy.
5.
Dyplom nurka I klasy może otrzymać osoba, która posiada:
1)
dyplom nurka II klasy;
2)
co najmniej dwuletnią praktykę zawodową w charakterze nurka II klasy;
3)
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla nurka I klasy.
6.
Dyplom nurka saturowanego może otrzymać osoba, która posiada:
1)
dyplom nurka I klasy;
2)
co najmniej roczną praktykę zawodową w charakterze nurka I klasy;
3)
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla nurka saturowanego.
7.
Dyplom kierownika prac podwodnych III klasy może otrzymać osoba, która posiada:
1)
wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
2)
dyplom nurka III klasy;
3)
co najmniej dwuletnią praktykę zawodową w charakterze nurka III klasy;
4)
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kierownika prac podwodnych III klasy.
8.
Dyplom kierownika prac podwodnych II klasy może otrzymać osoba, która posiada:
1)
wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
2)
dyplom nurka II klasy i co najmniej roczną praktykę zawodową w charakterze nurka II klasy lub dyplom kierownika prac podwodnych III klasy i co najmniej trzyletnią praktykę zawodową w charakterze kierownika prac podwodnych III klasy;
3)
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kierownika prac podwodnych II klasy.
9.
Dyplom kierownika prac podwodnych I klasy może otrzymać osoba, która posiada:
1)
dyplom nurka II klasy;
2)
dyplom kierownika prac podwodnych II klasy;
3)
co najmniej trzyletnią praktykę zawodową w charakterze kierownika prac podwodnych II klasy;
4)
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kierownika prac podwodnych I klasy.
10.
Świadectwo operatora systemów nurkowych może otrzymać osoba posiadająca zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla operatora systemów nurkowych.
1.
Praktykę nurka w zakresie wykonywania prac podwodnych wpisuje się do książeczki nurka z uwzględnieniem informacji, o których mowa w art. 8 obowiązki kierownika prac podwodnych, ust. 2 pkt 7.
2.
Za okres rocznej praktyki zawodowej nurka uznaje się okres co najmniej 100 godzin łącznego przebywania nurka pod powierzchnią wody i w warunkach sztucznie wytworzonego podwyższonego ciśnienia atmosferycznego.
3.
Dokumentem potwierdzającym praktykę zawodową w charakterze kierownika prac podwodnych III klasy lub II klasy jest świadectwo pracy lub pisemne zaświadczenie organizatora prac podwodnych.
4.
Za okres rocznej praktyki zawodowej kierownika prac podwodnych uznaje się okres co najmniej 150 godzin kierowania pracami podwodnymi.
1.
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, na wniosek zainteresowanej osoby, wydaje odpowiedni dyplom, świadectwo i książeczkę nurka.
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się zaświadczenie ośrodka szkoleniowego o ukończeniu wymaganego szkolenia oraz dokument potwierdzający praktykę w zakresie wykonywania prac podwodnych.
3.
Dyplomy nurka III, II i I klasy oraz nurka saturowanego zachowują ważność przez okres 5 lat od dnia ich wydania.
4.
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, na wniosek zainteresowanej osoby, przedłuża ważność dyplomu, o którym mowa w ust. 3, pod warunkiem udokumentowania okresu co najmniej 250-godzinnej praktyki w zakresie wykonywania prac podwodnych, uzyskanej w okresie 5 lat od dnia wydania dyplomu.
5.
Do wniosku o wydanie dyplomu nurka albo o przedłużenie jego ważności załącza się kopię aktualnego orzeczenia, o którym mowa w art. 11 wymogi wobec wykonującego prace podwodne i nadzór medyczny ust. 1.
5a.
W przypadku utraty ważności dyplomu możliwe jest jego odnowienie pod warunkiem ukończenia szkolenia uzupełniającego dotyczącego odnowienia dyplomu oraz posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania prac podwodnych.
6.
Organ, o którym mowa w ust. 1, prowadzi rejestr wydanych dyplomów, świadectw, książeczek nurka oraz certyfikatów bezpieczeństwa konstrukcji i wyposażenia obiektu zanurzalnego.
7.
Za wydanie dokumentów, o których mowa w ust. 1, przedłużenie ważności dyplomów i wydanie duplikatów pobiera się opłaty w wysokości określonej w załączniku; opłaty stanowią dochód budżetu państwa.
8.
Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, kierując się specyfiką zawodów, o których mowa w art. 19 zawody związane z wykonywaniem prac podwodnych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb wydawania dyplomów, świadectw, książeczek nurka, o których mowa w ust. 1, oraz dziennika prac podwodnych, a także wzory tych dokumentów.
1.
Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 19 zawody związane z wykonywaniem prac podwodnych, uznaje się te kwalifikacje na zasadach określonych w przepisach o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
2.
(uchylony)
3.
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie ust. 6 i 7, na wniosek osoby zainteresowanej posiadającej dokumenty kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania prac podwodnych, wydane przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej (kwalifikacje wojskowe) albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wydaje odpowiedni dyplom, książeczkę nurka lub świadectwo potwierdzające uprawnienia do wykonywania zawodu, pod warunkiem udokumentowania okresu co najmniej 250-godzinnej praktyki w zakresie wykonywania prac podwodnych, uzyskanej w okresie 5 lat od dnia wydania dokumentu.
4.
(uchylony)
5.
Za uznanie kwalifikacji lub potwierdzenie kwalifikacji do wykonywania zawodów, o których mowa w ust. 1-3, pobiera się opłaty w wysokości określonej w załączniku; opłaty stanowią dochód budżetu państwa.
6.
Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje wojskowe osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych odpowiadające kwalifikacjom do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 19 zawody związane z wykonywaniem prac podwodnych, kierując się zakresem programu szkoleń.
7.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, odpowiadające kwalifikacjom do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 19 zawody związane z wykonywaniem prac podwodnych, kierując się zakresem programu szkoleń.
1.
Szkolenia w zakresie wykonywania zawodów, o których mowa w art. 19 zawody związane z wykonywaniem prac podwodnych, prowadzą ośrodki szkoleniowe uznane w drodze decyzji Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.
2.
Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje się na okres 24 miesięcy, na wniosek ośrodka szkoleniowego, po przeprowadzeniu kontroli i oceny tych szkoleń oraz przedstawieniu certyfikatu, o którym mowa w art. 4 certyfikat spełniania wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ust. 1.
3.
Za przeprowadzenie kontroli i oceny szkoleń prowadzonych przez ośrodek szkoleniowy lub rozszerzenie ich zakresu pobiera się opłatę w wysokości określonej w załączniku.
4.
Osobie, która ukończyła szkolenie, ośrodek szkoleniowy wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w art. 20 dokumenty uprawniające do wykonywania prac podwodnych ust. 3–10.
1.
Egzaminy, o których mowa w art. 20 dokumenty uprawniające do wykonywania prac podwodnych ust. 1 i 2, przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna dla Nurków, działająca przy Dyrektorze Urzędu Morskiego w Gdyni, zwana dalej „komisją”.
2.
Przewodniczącego komisji powołuje na okres 3 lat i odwołuje minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, na wniosek Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.
3.
Zastępcę przewodniczącego, sekretarza i pozostałych członków komisji powołuje, spośród osób posiadających kwalifikacje zawodowe związane z wykonywaniem prac podwodnych, i odwołuje Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, na wniosek przewodniczącego komisji.
4.
Do zadań komisji należy:
1)
rozpatrywanie wniosków osób ubiegających się o uzyskanie dyplomów lub świadectw i weryfikowanie załączonych do wniosków dokumentów potwierdzających wykształcenie, praktykę zawodową i ukończenie wymaganych szkoleń;
2)
przeprowadzanie egzaminów praktycznych i teoretycznych z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności;
3)
opiniowanie opracowanych przez ośrodki szkoleniowe szczegółowych programów i metod szkolenia w zakresie wykonywania prac podwodnych oraz nadzorowanie przebiegu tych szkoleń;
4)
nadzorowanie przebiegu szkoleń związanych z wprowadzaniem nowych technologii prac podwodnych, procedur, sprzętu nurkowego i wyposażenia;
5)
opracowywanie zaleceń z zakresu bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych;
6)
ustalanie, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, państwowego inspektora pracy lub prokuratora, przyczyn i okoliczności wypadków powstałych przy wykonywaniu prac podwodnych.
Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, mając na uwadze specyfikę zawodów, o których mowa w art. 19 zawody związane z wykonywaniem prac podwodnych, i uwzględniając aktualny stan wiedzy w tej dziedzinie, określi, w drodze rozporządzenia:
1)
tryb i kryteria uznawania szkoleń prowadzonych przez ośrodek szkoleniowy, cofania uznania oraz przeprowadzania kontroli i oceny tych szkoleń;
2)
ramowe programy szkoleń i wymagań egzaminacyjnych;
3)
tryb, sposób i terminy przeprowadzania egzaminów przez komisję;
4)
(uchylony)
5)
kryteria, którym powinni odpowiadać kandydaci na przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i członków komisji.
1.
Za przeprowadzenie egzaminu pobiera się opłaty w wysokości określonej w załączniku.
2.
(uchylony)
3.
Za przeprowadzenie egzaminu i kontrolę oraz ocenę szkoleń prowadzonych przez ośrodek szkoleniowy członkom komisji oraz obsłudze administracyjnej egzaminu przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w załączniku oraz zwrot należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą. Do określenia wysokości oraz warunków ustalania należności związanych z podróżą stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 775 należności z tytułu podróży służbowej § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).
1.
Minister Obrony Narodowej, mając na uwadze specyfikę zawodów i prac podwodnych prowadzonych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, a także aktualny stan wiedzy w tej dziedzinie, określi, w drodze rozporządzenia:
1)
tryb i kryteria nabywania kwalifikacji wojskowych uprawniających do wykonywania prac podwodnych;
2)
wzory dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji, o których mowa w pkt 1, a także innych dokumentów związanych z wykonywaniem prac podwodnych;
3)
sposób ustalania okoliczności wypadków z udziałem nurków w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
2.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych, mając na uwadze specyfikę zawodów i prac podwodnych prowadzonych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a także aktualny stan wiedzy w tej dziedzinie, określi, w drodze rozporządzenia:
1)
tryb i kryteria nabywania kwalifikacji uprawniających do wykonywania prac podwodnych;
2)
wzory dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji, o których mowa w pkt 1, a także wzory innych dokumentów związanych z wykonywaniem prac podwodnych;
3)
sposób ustalania okoliczności wypadków z udziałem nurków w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Do postępowania w sprawach uznawania i potwierdzania kwalifikacji, wydawania dyplomów, świadectw, certyfikatów bezpieczeństwa konstrukcji i wyposażenia obiektu zanurzalnego oraz uznawania szkoleń prowadzonych przez ośrodki szkoleniowe, o których mowa w art. 24 szkolenia w zakresie wykonywania prac podwodnych, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...