• Ustawa o wspieraniu termo...
  20.08.2019

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Stan prawny aktualny na dzień: 20.08.2019

Dz.U.2018.0.966 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Rozdział 5. Zasady finansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych, termomodernizacyjnych i remontowych

1.
Premie przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej „BGK”, ze środków Funduszu.
2.
Inwestor składa wniosek o przyznanie premii do BGK za pośrednictwem banku kredytującego.
3.
Bank kredytujący, przekazując BGK wniosek, o którym mowa w ust. 2, dołącza do niego umowę kredytu zawartą pod warunkiem przyznania premii.
4.
W przypadku zamiaru realizacji przedsięwzięcia lub remontu, określonego w art. 10 premia kompensacyjna - podmioty uprawnione, przeznaczenie ust. 4, w całości z innych środków niż kredyt, w związku z którym przyznana została premia termomodernizacyjna lub premia remontowa, inwestor składa wniosek o przyznanie premii kompensacyjnej bezpośrednio do BGK.
5.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4, nie stosuje się warunków określonych w art. 7 przesłanki udzielania premii remontowej ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 1.
Porównania: 1 Przypisy: 2
1.
Do wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej dołącza się:
1)
audyt energetyczny;
2)
oświadczenie inwestora, że kredyt na sfinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie jest przeznaczony na sfinansowanie prac, na które uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub zaciągnięto inny kredyt, do którego przyznana została premia termomodernizacyjna lub remontowa.
2.
Audyt energetyczny powinien zawierać:
1)
dane identyfikacyjne:
a) budynku, lokalnego źródła ciepła lub lokalnej sieci ciepłowniczej,
b) inwestora, w tym dla osoby fizycznej imię i nazwisko, adres do korespondencji i numer PESEL, a w przypadku cudzoziemca nazwę i numer dokumentu tożsamości;
2)
ocenę stanu technicznego budynku, lokalnego źródła ciepła lub lokalnej sieci ciepłowniczej;
3)
opis możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
4)
wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
1.
Do wniosku o przyznanie premii remontowej dołącza się:
1)
audyt remontowy;
2)
oświadczenie inwestora, że kredyt na sfinansowanie przedsięwzięcia remontowego nie jest przeznaczony na sfinansowanie prac, na które uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub zaciągnięto inny kredyt, do którego przyznana została premia termomodernizacyjna lub remontowa;
3)
zaświadczenie albo oświadczenie o pomocy de minimis uzyskanej w ciągu bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych.
1a.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
2.
Audyt remontowy powinien zawierać:
1)
dane identyfikacyjne:
a) budynku mieszkalnego,
b) inwestora, w tym dla osoby fizycznej imię i nazwisko, adres do korespondencji i numer PESEL, a w przypadku cudzoziemca nazwę i numer dokumentu tożsamości;
2)
kalkulację wartości wskaźnika E, określającego obliczeniowe zapotrzebowanie na energię końcową (ciepło) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym;
3)
wskazanie rzeczowego zakresu prac niezbędnych do spełnienia warunku, o którym mowa w art. 7 przesłanki udzielania premii remontowej, ust. 1 pkt 1 lub ust. 2;
4)
plan robót remontowych, o którym mowa w przepisach określających warunki użytkowania budynków mieszkalnych;
5)
wskazanie zakresu prac remontowych objętych wnioskowanym przedsięwzięciem remontowym, zgodnie z planem robót remontowych i rzeczowym zakresem prac, o których mowa w pkt 3;
6)
dokumenty określające szacowany koszt przedsięwzięcia.
Porównania: 1 Przypisy: 2
1.
Wniosek o przyznanie premii kompensacyjnej składa się wraz z wnioskiem o przyznanie premii remontowej, z zastrzeżeniem ust. 4.
2.
Wniosek o premię kompensacyjną powinien zawierać:
1)
dane identyfikacyjne budynku mieszkalnego;
2)
imię i nazwisko inwestora, adres do korespondencji i numer PESEL, a w przypadku cudzoziemca nazwę i numer dokumentu tożsamości;
3)
informacje o lokalach kwaterunkowych, ich powierzchni użytkowej i okresach, w jakich ich wynajem podlegał ograniczeniom, o których mowa w art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych, pkt 13, w zakresie, w jakim wymagane są do obliczenia wysokości premii kompensacyjnej zgodnie z art. 11 wysokość premii kompensacyjnej, i art. 11a współwłasność a premia kompensacyjna,
3.
Do wniosku o przyznanie premii kompensacyjnej dołącza się dokumenty lub kopie dokumentów potwierdzających informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 3, oraz dokumenty lub kopie dokumentów potwierdzające, że są spełnione warunki, o których mowa w art. 10 premia kompensacyjna - podmioty uprawnione, przeznaczenie, ust. 1 lub 2.
4.
W przypadku, o którym mowa w art. 12 postępowanie przy udzielaniu premii, ust. 4, do wniosku o przyznanie premii kompensacyjnej dołącza się dokumenty określające zakres rzeczowy i szacowane koszty przedsięwzięcia albo remontu.
Porównania: 1 Przypisy: 4
1.
BGK przyznaje premie w granicach wolnych środków Funduszu w ramach limitów premii każdego rodzaju określonych w planie finansowym Funduszu.
2.
W przypadku okresowego braku wolnych środków Funduszu:
1)
BGK ogłasza informację o braku wolnych środków Funduszu, a banki kredytujące wstrzymują przyjmowanie wniosków, począwszy od następnego dnia po takim ogłoszeniu. Wznowienie przyjmowania wniosków po ustaniu okresowego braku wolnych środków następuje w tym samym trybie;
2)
BGK bezzwłocznie zawiadamia inwestora i bank kredytujący o pozostawieniu bez rozpatrzenia złożonego wniosku o przyznanie premii. Wnioski pozostawione bez rozpatrzenia są rozpatrywane w pierwszej kolejności po uzyskaniu wolnych środków Funduszu.
3.
BGK ogłasza informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, w Biuletynie Informacji Publicznej.
1.
BGK rozpatruje wnioski o premie według kolejności, w jakiej do niego wpłynęły.
2.
BGK dokonuje weryfikacji audytu energetycznego lub audytu remontowego w części określonej w art. 14 załączniki do wniosku o przyznanie premii remontowej ust. 2 pkt 2 i 3, albo zleca jej dokonanie innym podmiotom wyłonionym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018).
3.
O negatywnej weryfikacji audytu BGK zawiadamia inwestora i bank kredytujący.
4.
W przypadku pozytywnej weryfikacji audytu oraz stwierdzenia, że zostały spełnione warunki przyznania premii, BGK zawiadamia inwestora i bank kredytujący o przyznaniu premii, podając jej wysokość.
5.
W przypadku zmiany umowy kredytu dotyczącej zakresu przedsięwzięcia lub kwoty kredytu, niezbędne jest ponowne złożenie wniosku o premię, z wyjątkiem przypadku, gdy zmiana umowy kredytu dotyczy wyłącznie kwoty kredytu i następuje przed podjęciem przez BGK decyzji o przyznaniu premii.
1.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i formy audytu energetycznego oraz audytu remontowego w części określonej w art. 14 załączniki do wniosku o przyznanie premii remontowej ust. 2 pkt 2 i 3, a także algorytm oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz wzory kart audytu energetycznego i audytu remontowego w części określonej w art. 14 załączniki do wniosku o przyznanie premii remontowej ust. 2 pkt 2 i 3, mając na uwadze zapewnienie wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięć oraz poprawności wykonywania audytów.
2.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb weryfikacji audytu energetycznego oraz audytu remontowego w części określonej w art. 14 załączniki do wniosku o przyznanie premii remontowej ust. 2 pkt 2 i 3, a także szczegółowe warunki, jakie powinny spełniać podmioty, którym BGK może zlecać wykonanie weryfikacji takich audytów, mając na względzie zapewnienie sprawnej i prawidłowej weryfikacji audytów.
1.
Z zastrzeżeniem ust. 3, BGK przekazuje premię bankowi kredytującemu, jeżeli przedsięwzięcie zostało:
1)
zrealizowane zgodnie z projektem budowlanym;
2)
zakończone w terminie określonym w umowie kredytu.
2.
Bank kredytujący zalicza przekazaną premię na spłatę wykorzystanego przez inwestora kredytu.
3.
BGK przekazuje premię kompensacyjną po wykorzystaniu kwoty kredytu w wysokości nie niższej niż wysokość przyznanej premii kompensacyjnej.
4.
W przypadku, o którym mowa w art. 12 postępowanie przy udzielaniu premii, ust. 4, BGK przekazuje premię kompensacyjną inwestorowi po poniesieniu przez niego wydatków na realizację przedsięwzięcia lub remontu zgodnie z zakresem rzeczowym, o którym mowa w art. 15 wniosek - złożenie, treść, ust. 4, w wysokości nie niższej niż wysokość przyznanej premii kompensacyjnej.
5.
Wysokość wydatków na cele określone w ust. 4 ustala się na podstawie faktur w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.
Porównania: 1 Przypisy: 2
BGK prowadzi w formie elektronicznych baz danych rejestr budynków, w odniesieniu do których została przyznana premia, oraz rejestr przyznanych i wypłaconych premii, z uwzględnieniem potrzeb związanych ze stwierdzeniem, że zostały spełnione warunki przyznania premii, o których mowa w art. 7 przesłanki udzielania premii remontowej, i art. 10 premia kompensacyjna - podmioty uprawnione, przeznaczenie, ust. 2.
1.
Z tytułu przyznania premii BGK otrzymuje od inwestora wynagrodzenie prowizyjne równe 0,6 % kwoty przyznanej premii.
2.
Bank kredytujący pobiera wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, w dniu uruchomienia pierwszej transzy udzielonego kredytu i przekazuje je na rachunek wskazany przez BGK.
3.
W przypadku, o którym mowa w art. 12 postępowanie przy udzielaniu premii, ust. 4, BGK potrąca należne mu wynagrodzenie prowizyjne z kwoty przekazywanej inwestorowi premii kompensacyjnej.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Zasady współpracy BGK z bankiem kredytującym w zakresie trybu i terminów rozliczeń z tytułu przekazywania premii określa umowa.
1.
Minister właściwy do spraw gospodarki rozpatruje wniosek, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 4, w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z winy gminy lub z innych przyczyn niezależnych od ministra.
2.
W przypadku braków formalnych wniosku, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 4, lub dokumentów niezbędnych do jego rozpatrzenia minister właściwy do spraw gospodarki wzywa gminę do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie.
3.
Minister właściwy do spraw gospodarki, rozpatrując wniosek, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 4, bierze pod uwagę:
1)
dostępne środki finansowe na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych;
2)
spełnienie przez gminę warunków, o których mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 1;
3)
informacje o stopniu zanieczyszczenia powietrza w gminie oraz liczbę mieszkańców na jej obszarze;
4)
spodziewane korzyści z realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych objętych wnioskiem w stosunku do kosztów realizacji tych przedsięwzięć;
5)
zdolność organizacyjną gminy do realizacji porozumienia, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 1.
4.
Minister właściwy do spraw gospodarki informuje gminę, w formie pisemnej, o sposobie rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku do tej informacji dołącza się uzasadnienie.
5.
Do postępowania w sprawie zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 1, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).
1.
Porozumienie, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 1, zawiera w szczególności:
1)
liczbę przedsięwzięć niskoemisyjnych planowanych do realizacji w ramach danego porozumienia, z uwzględnieniem podziału na rodzaje przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 1b;
2)
szacowaną liczbę beneficjentów objętych porozumieniem;
3)
szacowane zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze liczone łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych objętych porozumieniem;
4)
łączną kwotę środków przeznaczoną na realizację porozumienia, w tym kwotę:
a) wsparcia ze środków Funduszu,
b) kosztów realizacji porozumienia, do których pokrycia zobowiązała się gmina;
5)
numer rachunku bankowego gminy;
6)
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji porozumienia;
7)
harmonogram wypłat zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji porozumienia;
8)
termin wykorzystania przyznanej kwoty na realizację porozumienia;
9)
sposób i warunki zwrotu kwoty niewykorzystanej w ramach realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych wykonywanych na podstawie porozumienia albo wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, albo zwróconej przez beneficjenta;
10)
numer rachunku, na który dokonywane będą zwroty, o których mowa w pkt 9;
11)
tryb kontroli realizacji porozumienia przez ministra właściwego do spraw gospodarki;
12)
zakres, formę i terminy przedkładania ministrowi właściwemu do spraw gospodarki informacji o realizacji porozumienia oraz terminy i sposób rozliczania środków Funduszu przeznaczonych na realizację porozumienia;
13)
zobowiązanie gminy do wprowadzenia do rejestru danych, pozyskanych w związku z realizacją przedsięwzięć niskoemisyjnych, o wykorzystywanych wyrobach zawierających azbest;
14)
datę zakończenia realizacji porozumienia, nie dłuższą jednak niż 3 lata od daty zawarcia porozumienia.
2.
Porozumienie, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki oraz gmina przechowują przez okres nie krótszy niż 10 lat od daty zakończenia realizacji porozumienia.
1.
Po zawarciu porozumienia, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki:
1)
przekazuje BGK jeden egzemplarz porozumienia;
2)
występuje z wnioskiem o wypłatę gminie, ze środków Funduszu, kwoty określonej w porozumieniu, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 1, w terminach w nim określonych.
2.
BGK wypłaca kwotę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, na rachunek bankowy gminy wskazany w porozumieniu, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 1.
3.
Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 2:
1)
niewykorzystane w terminie określonym w porozumieniu, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 1,
2)
zwrócone przez beneficjenta w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w art. 11f obowiązek zwrotu gminie kosztów realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego ust. 1, 3 i 6,
3)
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
4)
pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości
– podlegają zwrotowi do Funduszu w terminie określonym w art. 169 dotacje podlegające zwrotowi do budżetu państwa ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem, że środki, o których mowa w pkt 1 i 2, podlegają zwrotowi bez odsetek.
4.
Środki, o których mowa w ust. 3, oraz środki niewypłacone na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w danym roku, pozostają w Funduszu z przeznaczeniem na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych.
5.
Do udzielania i rozliczania środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczące dotacji udzielanych z budżetu państwa.
6.
Warunki i tryb współpracy ministra właściwego do spraw gospodarki i BGK w zakresie współfinansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu określa odrębne porozumienie.
7.
Środki przekazane gminie na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na podstawie porozumienia, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 1, stanowią dochody gminy, w rozumieniu art. 3 dochody jednostek samorządu terytorialnego ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, 2161, 2193 i 2245).
8.
Minister właściwy do spraw gospodarki zapewnia przekazywanie środków budżetu państwa na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych do Funduszu.
1.
W BGK tworzy się Fundusz Termomodernizacji i Remontów.
2.
Fundusz przejmuje aktywa i zobowiązania Funduszu Termomodernizacji, utworzonego na podstawie ustawy, o której mowa w art. 30 stosowanie przepisów dotychczasowych,
3.
Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, dostosuje statut BGK do przepisów ustawy, biorąc pod uwagę zasady tworzenia i wykorzystywania Funduszu.
1.
Na Fundusz składają się:
1)
środki przekazywane z budżetu państwa - w wysokości określonej w ustawie budżetowej;
1a)
środki przekazane przez Krajowy Zasób Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. 1529 i 2161 oraz z 2018 r. poz. 756).
2)
odsetki od lokat środków Funduszu w bankach;
3)
wpływy z inwestycji środków Funduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w papiery wartościowe określające świadczenia pieniężne, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 fundusz inwestycyjny otwarty jako fundusz rynku pieniężnego ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z późn. zm.);
4)
darowizny i zapisy;
5)
inne wpływy.
2.
Suma lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w jednym banku lub w grupie banków powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć 15 % okresowo wolnych środków Funduszu.
1.
Środki Funduszu przeznacza się na:
1)
wypłatę przyznanych premii;
1a)
wypłatę kwot określonych w porozumieniach, o których mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 1;
2)
pokrycie kosztów weryfikacji audytów energetycznych i audytów remontowych;
3)
pokrycie kosztów obsługi Funduszu;
4)
pokrycie kosztów promocji Funduszu.
2.
Okresowo wolne środki Funduszu mogą być:
1)
lokowane w innych bankach, z zastrzeżeniem art. 24 składowe Funduszu ust. 2;
2)
inwestowane w papiery wartościowe lub jednostki uczestnictwa, o których mowa w art. 24 składowe Funduszu ust. 1 pkt 3.
1.
BGK:
1)
wyodrębnia w swoim planie finansowym plan finansowy Funduszu opracowany w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw:
a) finansów publicznych,
b) środowiska,
c) budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
d) gospodarki
– do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, na który plan jest opracowywany;
1a)
przekazuje projekt planu finansowego Funduszu na dany rok do uzgodnienia organom wymienionym w pkt 1, do dnia 15 czerwca roku poprzedniego;
2)
sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat, wchodzące w skład sprawozdania finansowego banku.
2.
W planie finansowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wyszczególnia się kwotę przeznaczoną na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych.
1.
BGK składa ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w terminie do końca miesiąca następującego po każdym kwartale, informacje o wysokości przyznanych premii, przewidywanych terminach ich przekazania oraz o wysokości wypłaconych premii odrębnie dla premii termomodernizacyjnych, premii remontowych i premii kompensacyjnych.
2.
Na podstawie informacji uzyskanych z audytów energetycznych BGK składa ministrowi właściwemu do spraw środowiska, w okresach rocznych, informację na temat planowanych zmian zapotrzebowania na paliwa oraz planowanego zmniejszenia zapotrzebowania na energię, przewidywanych w wyniku zrealizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
3.
BGK składa ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w okresach kwartalnych, sprawozdanie z realizacji planu finansowego Funduszu.
4.
BGK składa ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych sprawozdanie z realizacji planu finansowego
Funduszu w poprzednim roku do dnia 30 kwietnia roku następnego.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...