• Art. 22a. - Wniosek w sp...
  20.08.2019

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Stan prawny aktualny na dzień: 20.08.2019

Dz.U.2018.0.966 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Art. 22a. termomoderniz.


Wniosek w sprawie porozumienia o współfinansowaniu przedsięwzięcia niskoemisyjnego

1.
Minister właściwy do spraw gospodarki rozpatruje wniosek, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 4, w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z winy gminy lub z innych przyczyn niezależnych od ministra.
2.
W przypadku braków formalnych wniosku, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 4, lub dokumentów niezbędnych do jego rozpatrzenia minister właściwy do spraw gospodarki wzywa gminę do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie.
3.
Minister właściwy do spraw gospodarki, rozpatrując wniosek, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 4, bierze pod uwagę:
1)
dostępne środki finansowe na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych;
2)
spełnienie przez gminę warunków, o których mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 1;
3)
informacje o stopniu zanieczyszczenia powietrza w gminie oraz liczbę mieszkańców na jej obszarze;
4)
spodziewane korzyści z realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych objętych wnioskiem w stosunku do kosztów realizacji tych przedsięwzięć;
5)
zdolność organizacyjną gminy do realizacji porozumienia, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 1.
4.
Minister właściwy do spraw gospodarki informuje gminę, w formie pisemnej, o sposobie rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku do tej informacji dołącza się uzasadnienie.
5.
Do postępowania w sprawie zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 1, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).
Art. 22a. Wniosek w sprawie porozumienia o współfinansowa... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Radca prawny
Poznań (woj. wielkopolskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Grodzisk (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...