• Ustawa o wojewodzie i adm...
  08.07.2020

Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

Stan prawny aktualny na dzień: 08.07.2020

Dz.U.2019.0.1464 t.j. - Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

Rozdział 8. Przepisy przejściowe i końcowe

1.
Z dniem 1 kwietnia 2009 r. wojewodowie i wicewojewodowie powołani na podstawie ustawy uchylanej w art. 82 utrata mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie stają się odpowiednio wojewodami i wicewojewodami w rozumieniu niniejszej ustawy.
2.
Z dniem 1 kwietnia 2009 r. delegatury urzędów wojewódzkich utworzone na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 82 utrata mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie stają się delegaturami urzędów wojewódzkich, o których mowa w art. 14 delegatury urzędu wojewódzkiego niniejszej ustawy.
3.
Z dniem 1 kwietnia 2009 r. delegatury komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, utworzone na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 82 utrata mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie, stają się delegaturami urzędów obsługujących organy rządowej administracji zespolonej w województwie, o których mowa w art. 2 podmioty wykonujące zadania administracji rządowej w województwie pkt 2 niniejszej ustawy.
4.
Z dniem 1 kwietnia 2009 r. pracownicy delegatur komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, utworzonych na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 82 utrata mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie, stają się pracownikami delegatur urzędów obsługujących organy rządowej administracji zespolonej w województwie, o których mowa w art. 2 podmioty wykonujące zadania administracji rządowej w województwie pkt 2 niniejszej ustawy.
Statuty urzędów wojewódzkich wydane na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 82 utrata mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie, zachowują moc do czasu wejścia w życie statutów wydanych na podstawie art. 15 statut urzędu wojewódzkiego ust. 1 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy.
1.
Zachowują moc porozumienia wojewody z zarządem jednostki samorządu terytorialnego, właściwym organem innego samorządu lub kierownikiem państwowej osoby prawnej albo innej państwowej jednostki organizacyjnej na obszarze województwa, dotyczące powierzenia, na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 82 utrata mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie, prowadzenia, w imieniu wojewody, niektórych spraw z zakresu jego właściwości.
2.
Do porozumień, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 38 i art. 41 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 82 utrata mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 21 uchylony i art. 61 przesłanki uchylenia aktów prawa miejscowego i tryb ich kontroli ust. 2 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
Traci moc ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. poz. 872, z późn. zm.).
Orzeczenia: 1
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2009 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 26.02.2009 r. - Dz.U. z 2009 r. poz. 206]
Orzeczenia: 3
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...