• Art. 16. detek. - Wpis do...
  16.01.2021

Ustawa o usługach detektywistycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 16.01.2021

Dz.U.2020.0.129 t.j. - Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych

Art. 16. usługi detekt.


Wpis do rejestru działalności detektywistycznej

1.
Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać następujące dane:
1)
firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
2)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
3)
numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4)
imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz w przypadku posiadania licencji – numer licencji:
a) przedsiębiorcy oraz pełnomocnika, jeżeli został ustanowiony – w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,
b) członków organu zarządzającego, prokurentów i pełnomocników ustanowionych do kierowania wnioskowaną działalnością przedsiębiorcy – w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną;
5)
adres stałego miejsca wykonywania działalności.
2.
Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:
„Oświadczam, że:
1)
dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności detektywistycznej są kompletne i zgodne z prawdą;
2)
znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie usług detektywistycznych, określone w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych.”.
3.
Oświadczenie powinno również zawierać:
1)
firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
2)
oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3)
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
4.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, zawierającego oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, oraz wzory wniosków o zmianę danych zawartych w rejestrze i o wykreślenie z rejestru, w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294).
Art. 16. Wpis do rejestru działalności detektywistycznej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Porównania: 1 Przypisy: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...