• Ustawa o świadczeniach ro...
  25.10.2020

Ustawa o świadczeniach rodzinnych

Stan prawny aktualny na dzień: 25.10.2020

Dz.U.2020.0.111 t.j. - Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Rozdział 4. Zasady weryfikacji świadczeń rodzinnych

1.
Kwoty, o których mowa w art. 5 wysokość dochodu uprawniającego do zasiłku rodzinnego ust. 1 i 2 oraz w art. 15b zapomoga z tytułu urodzenia dziecka ust. 2, oraz wysokość świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin.
2.
Próg wsparcia dochodowego rodzin bada i przedstawia Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
3.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania progu wsparcia dochodowego rodzin, w tym grupy wydatków i ich zakres, źródła danych, okres, z jakiego przyjmuje się wysokość cen towarów i usług, uwzględniając poziom wydatków gospodarstw domowych z II kwintyla rozkładu dochodów.
Orzeczenia: 10 Porównania: 1
1.
W roku, w którym przeprowadza się weryfikację, o której mowa w art. 18 weryfikacja wysokości świadczeń rodzinnych ust. 1, Rada Ministrów, do dnia 15 maja, przedstawia Radzie Dialogu Społecznego:
1)
propozycje wysokości kwot, o których mowa w art. 5 wysokość dochodu uprawniającego do zasiłku rodzinnego ust. 1 i 2 oraz w art. 15b zapomoga z tytułu urodzenia dziecka ust. 2;
2)
propozycje wysokości świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego;
3)
wyniki badań progu wsparcia dochodowego rodzin;
4)
informację o realizacji świadczeń rodzinnych za okres od poprzedniej weryfikacji, w tym liczbę osób otrzymujących świadczenia rodzinne oraz wydatki na ten cel w poszczególnych latach;
5)
informację o sytuacji dochodowej rodzin posiadających dzieci na utrzymaniu.
2.
Rada Dialogu Społecznego, po otrzymaniu propozycji i informacji Rady Ministrów, uzgadnia wysokość kwot, o których mowa w art. 5 wysokość dochodu uprawniającego do zasiłku rodzinnego ust. 1 i 2 oraz w art. 15b zapomoga z tytułu urodzenia dziecka ust. 2, oraz wysokość świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, w terminie do dnia 15 czerwca danego roku kalendarzowego.
3.
(uchylony)
4.
W przypadku gdy Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni w terminie, o którym mowa w ust. 2, wysokości kwot, o których mowa w art. 5 wysokość dochodu uprawniającego do zasiłku rodzinnego ust. 1 i 2 oraz w art. 15b zapomoga z tytułu urodzenia dziecka ust. 2, oraz wysokości świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, kwoty, o których mowa w art. 5 wysokość dochodu uprawniającego do zasiłku rodzinnego ust. 1 i 2 oraz w art. 15b zapomoga z tytułu urodzenia dziecka ust. 2, oraz wysokość świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, w terminie do dnia 15 sierpnia danego roku, na poziomie nie niższym niż wynika to z propozycji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
5.
Wysokość kwot, o których mowa w art. 5 wysokość dochodu uprawniającego do zasiłku rodzinnego ust. 1 i 2 oraz w art. 15b zapomoga z tytułu urodzenia dziecka ust. 2, oraz wysokość świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 sierpnia roku, w którym przeprowadza się weryfikację.
Orzeczenia: 6 Porównania: 1 Przypisy: 3
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...