• Art. 95e. - Wniosek o wy...
  02.06.2020

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Stan prawny aktualny na dzień: 02.06.2020

Dz.U.2019.0.1373 t.j. - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Art. 95e. świadcz. opieki zdr


Wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji

1.
Opinię, o której mowa w art. 95d opinia o celowości inwestycji ust. 1, wydaje się na wniosek podmiotu:
1)
wykonującego działalność leczniczą,
2)
zamierzającego wykonywać działalność leczniczą,
3)
zamierzającego utworzyć podmiot leczniczy
– zwanego dalej „podmiotem wnioskującym”.
2.
Wniosek o wydanie opinii, o której mowa w art. 95d opinia o celowości inwestycji ust. 1, składa się do organu wydającego opinię w postaci papierowej lub elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.
Wniosek o wydanie opinii, o której mowa w art. 95d opinia o celowości inwestycji ust. 1, zawiera:
1)
oznaczenie organu wydającego opinię;
2)
imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu wnioskującego oraz jego numer KRS w przypadku osób prawnych albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) w przypadku osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
3)
oznaczenie siedziby albo adresu zamieszkania, albo adresu podmiotu wnioskującego;
4)
wskazanie typu inwestycji: utworzenie nowego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego lub innej inwestycji;
5)
opis inwestycji, o której mowa w art. 95d opinia o celowości inwestycji ust. 1, zawierający:
a) zakres rzeczowy inwestycji,
b) uzasadnienie celowości inwestycji,
c) okres realizacji inwestycji,
d) wskazanie miejsca realizacji inwestycji,
e) źródła finansowania inwestycji oraz rodzaje poniesionych lub planowanych kosztów, o których mowa w art. 95d opinia o celowości inwestycji ust. 4, a w przypadku inwestycji budowlanej – również jej szacunkową wartość w podziale na grupy kosztów,
f) inne informacje dotyczące inwestycji;
5a)
w przypadku inwestycji dotyczącej więcej niż jednej lekarskiej dziedziny medycyny wymienionej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 105 opłata za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – informacje o częściach inwestycji, służących udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie wskazanych dziedzin medycyny, oraz ich szacowaną wartość;
6)
wypełniony formularz określony w przepisach wydanych na podstawie art. 95h rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji ust. 1, w przypadku tworzenia nowego podmiotu leczniczego lub innej inwestycji skutkującej zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, wraz z jego numerem wygenerowanym za pośrednictwem systemu IOWISZ nie wcześniej niż w terminie miesiąca przed dniem złożenia wniosku;
6a)
wypełniony formularz określony w przepisach wydanych na podstawie art. 95h rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji ust. 2, w przypadku inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, wraz z jego numerem wygenerowanym za pośrednictwem systemu IOWISZ nie wcześniej niż w terminie miesiąca przed dniem złożenia wniosku;
7)
wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji, jeżeli dotyczy;
8)
oświadczenie, o którym mowa w ust. 4;
9)
datę jego sporządzenia;
10)
podpis osoby upoważnionej do jego złożenia.
4.
Wniosek o wydanie opinii, o której mowa w art. 95d opinia o celowości inwestycji ust. 1, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Podmiot wnioskujący jest obowiązany do złożenia oświadczenia o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
5.
Do wniosku dołącza się oryginał lub kopię dokumentu poświadczającego upoważnienie osoby określonej w ust. 3 pkt 10 do działania w imieniu podmiotu wnioskującego.
6.
Złożenie wniosku o wydanie opinii, o której mowa w art. 95d opinia o celowości inwestycji ust. 1, podlega opłacie:
1)
w przypadku inwestycji o wartości poniżej 1 000 000 zł – w wysokości 2000 zł;
2)
w przypadku inwestycji o wartości co najmniej 1 000 000 zł:
a) jeżeli dotyczy jednej dziedziny medycyny – w wysokości 4000 zł,
b) jeżeli dotyczy kilku dziedzin medycyny – w wysokości określonej w lit. a, powiększonej o 1000 zł za każdą kolejną dziedzinę medycyny.
7.
Opłata, o której mowa w ust. 6, stanowi dochód budżetu państwa. Potwierdzenie wniesienia opłaty dołącza się do wniosku.
Art. 95e. Wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Kraków (woj. małopolskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...