• Art. 149. - Przesłanki o...
  27.05.2020

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Stan prawny aktualny na dzień: 27.05.2020

Dz.U.2019.0.1373 t.j. - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Art. 149. świadcz. opieki zdr


Przesłanki odrzucenia oferty świadczeniodawcy

1.
Odrzuca się ofertę:
1)
złożoną przez świadczeniodawcę po terminie;
2)
zawierającą nieprawdziwe informacje;
3)
jeżeli świadczeniodawca nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej liczby lub ceny świadczeń opieki zdrowotnej;
4)
jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5)
jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
6)
jeżeli świadczeniodawca złożył ofertę alternatywną;
7)
jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz w szczegółowych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 146 zadania Prezesa Funduszu w zakresie postępowań w sprawach zawarcia umów na udzielanie świadczeń ust. 1 pkt 2;
8)
złożoną przez świadczeniodawcę, z którym w okresie 5 lat poprzedzających ogłoszenie postępowania, została rozwiązana przez oddział wojewódzki Funduszu umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie lub rodzaju odpowiadającym przedmiotowi ogłoszenia, bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy.
2.
W przypadku gdy braki, o których mowa w ust. 1, dotyczą tylko części oferty, ofertę można odrzucić w części dotkniętej brakiem.
3.
W przypadku gdy świadczeniodawca nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
Art. 149. Przesłanki odrzucenia oferty świadczeniodawcy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 159
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Kraków (woj. małopolskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...