• Art. 18a. sam. gm. - Cel...
  27.01.2020

Ustawa o samorządzie gminnym

Stan prawny aktualny na dzień: 27.01.2020

Dz.U.2019.0.506 t.j. - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Art. 18a. sam. gminny


Cel powołania komisji rewizyjnej

1.
Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.
2.
W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 przewodniczący i wiceprzewodniczący - tryb powoływania i zadania ust. 1.
3.
Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.
4.
Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez radę gminy na podstawie art. 21 tryb i zasady działania komisji ust. 1.
5.
Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy.
Art. 18a. Cel powołania komisji rewizyjnej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Porównania: 1 Przypisy: 3
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Prawnik
Grodzisk (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Aplikant
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Krosno (woj. podkarpackie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...