• Art. 133. - Przepis prze...
  09.04.2020

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych

Stan prawny aktualny na dzień: 09.04.2020

Dz.U.2020.0.154 t.j. - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

Obserwuj akt

Art. 133. przewóz towarów nieb


Przepis przejściowy

1.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 29 ustawy z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 962, z 2005 r. poz. 1184, z 2006 r. poz. 1834, z 2007 r. poz. 1238 oraz z 2011 r. poz. 622 i 1016) zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 72 rozporządzenie w sprawie oceny zgodności i badań okresowych ciśnieniowych urządzeń transportowych, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie:
1)
art. 9 ust. 5, art. 11 ust. 3, art. 18 ust. 2, art. 23 ust. 3, art. 26, art. 27 ust. 4 i art. 31 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 1671, z późn. zm.) zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie odpowiednio art. 31 rozporządzenie w sprawie egzaminów i zaświadczeń ADR, art. 41 roczne sprawozdania doradcy ust. 3, art. 49 rozporządzenie w sprawie egzaminu i świadectw doradcy, art. 58 rozporządzenie dotyczące podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, art. 63 rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR i świadectwa dopuszczenia statku ADN ust. 1 i art. 106 rozporządzenia w sprawie wzorów formularzy i sprawozdań oraz i miejsc do usuwania pojazdów przewożących towary niebezpieczne,
2)
art. 32 ust. 3 i art. 34 ust. 7 ustawy z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie odpowiednio art. 41 roczne sprawozdania doradcy ust. 3 i art. 49 rozporządzenie w sprawie egzaminu i świadectw doradcy,
3)
art. 41 przewóz statkami żeglugi śródlądowej materiałów niebezpiecznych ust. 8 i art. 41d uchylony ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie odpowiednio art. 49 rozporządzenie w sprawie egzaminu i świadectw doradcy i art. 63 rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR i świadectwa dopuszczenia statku ADN ust. 2
- nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
3.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 80d Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie upoważnienia w brzmieniu nadanym ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 133. Przepis przejściowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Krosno (woj. podkarpackie)
Adwokat
Kraków (woj. małopolskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...