• Ustawa o podatku od towar...
  02.04.2020

Ustawa o podatku od towarów i usług

Stan prawny aktualny na dzień: 02.04.2020

Dz.U.2020.0.106 t.j. - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Rozdział 2. Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

1.
W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej
dostawy, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 20a powstanie obowiązku podatkowego a przemieszczanie towarów,
1a.
W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów wykonywanej w sposób ciągły przez okres dłuższy niż miesiąc uważa się ją za dokonaną z upływem każdego miesiąca do czasu zakończenia dostawy tych towarów.
2.
(uchylony)
3.
(uchylony)
4.
W przypadku, o którym mowa w art. 13 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów ust. 5, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą ustania okoliczności, o których mowa w art. 13 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów ust. 4.
5.
W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 oraz art. 20b towary w magazynie konsygnacyjnym a obowiązek podatkowy. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio.
6.
(uchylony)
7.
(uchylony)
8.
W przypadku, o którym mowa w art. 12 wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów a przemieszczanie towarów ust. 2, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą ustania okoliczności, o których mowa w art. 12 wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów a przemieszczanie towarów ust. 1.
9.
W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania tych towarów, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej.
Orzeczenia: 50 Interpretacje: 21 Porównania: 1
1.
W przypadku przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 13 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów ust. 3, do miejsca odpowiadającego magazynowi konsygnacyjnemu w celu ich późniejszej dostawy podatnikowi podatku od wartości dodanej, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dostawy towarów, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej tę dostawę podatnikowi podatku od wartości dodanej, pod warunkiem że podatnik podatku od wartości dodanej jest obowiązany wykazać dokonane przemieszczenie towarów w państwie członkowskim zakończenia transportu lub wysyłki oraz dostawę towarów jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w miesiącu, w którym u podatnika powstał obowiązek podatkowy z tytułu tej dostawy.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się, jeżeli:
1)
przemieszczenia towarów dokonuje podatnik, który nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku od wartości dodanej w państwie członkowskim zakończenia transportu lub wysyłki;
2)
podatnik, który przemieszcza towary do miejsca odpowiadającego magazynowi konsygnacyjnemu, prowadzi ewidencję towarów przemieszczanych do tego miejsca zawierającą datę ich przemieszczenia, datę dostawy towarów podatnikowi podatku od wartości dodanej, dane pozwalające na identyfikację towarów, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3 - także dane dotyczące powrotnego przemieszczenia towarów; przepis art. 109 obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży ust. 3 stosuje się odpowiednio.
3.
W przypadku powrotnego przemieszczenia towarów przez podatnika, który pierwotnie dokonał ich przemieszczenia, lub na jego rzecz, które nie były przedmiotem dostawy zgodnie z ust. 1, nie powstaje obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów w odniesieniu do tych towarów.
Interpretacje: 1 Porównania: 1
1.
W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, o którym mowa w art. 12a przemieszczenie towarów do magazynu konsygnacyjnego ust. 1, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą pobrania towarów z magazynu konsygnacyjnego, nie później jednak niż z dniem wystawienia faktury.
2.
Z chwilą, gdy warunki określone w art. 12a przemieszczenie towarów do magazynu konsygnacyjnego ust. 1 przestają być spełnione, u podatnika, który przemieścił towary do magazynu konsygnacyjnego, powstaje obowiązek podatkowy w odniesieniu do towarów pozostałych w tym magazynie.
3.
W przypadku gdy w okresie 24 miesięcy od dnia wprowadzenia towarów do magazynu konsygnacyjnego nastąpi powrotne przemieszczenie przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz towarów, które zostały przez niego wprowadzone do magazynu konsygnacyjnego i nie zostały pobrane, nie powstaje obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów i w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów w odniesieniu do tych towarów.
Interpretacje: 2 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...