• Art. 37. pod. tow. i usł....
  25.06.2019

Ustawa o podatku od towarów i usług

Stan prawny aktualny na dzień: 25.06.2019

Dz.U.2018.0.2174 t.j. - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Art. 37. pod. tow. i usł.


Obowiązek zapłaty różnicy podatkowej

1.
Podatnik jest obowiązany zapłacić różnicę między podatkiem wynikającym z decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego, o których mowa w art. 33 kwota podatku w zgłoszeniu celnym ust. 2 i 3 oraz w art. 34 należności podatkowe, a podatkiem:
1)
pobranym przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego do poboru kwoty należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego,
2)
należnym z tytułu importu towarów wykazanym przez podatnika w:
a) zgłoszeniu celnym i rozliczonym w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a rozliczenie kwoty podatku z tytułu importu towarów objętych procedurą uproszczoną, lub
b) deklaracji importowej, zgodnie z art. 33b deklaracja importowa
– w terminie 10 dni, licząc od dnia doręczenia tych decyzji.
1a.
W przypadku gdy kwota podatku należnego z tytułu importu towarów została określona w decyzjach, o których mowa w art. 33 kwota podatku w zgłoszeniu celnym ust. 2 i 3 oraz w art. 34 należności podatkowe, naczelnik urzędu skarbowego właściwy do poboru kwoty należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego pobiera od niepobranej kwoty podatku odsetki z uwzględnieniem wysokości i zasad obowiązujących na potrzeby odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem ust. 1aa i 1ab, z tym że ich wysokość jest liczona od dnia następującego po dniu powstania obowiązku podatkowego do dnia powiadomienia o wysokości należności podatkowych.
1aa.
W przypadku gdy kwota podatku została określona w decyzji, o której mowa w art. 33 kwota podatku w zgłoszeniu celnym ust. 2 i 3, odsetki pobiera się w wysokości:
1)
50% stawki odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 56 stawka odsetek za zwłokę § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli zgłaszający:
a) złoży wniosek o dokonanie sprostowania zgłoszenia celnego, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia celnego, oraz
b) uiści w terminie 10 dni od dnia powiadomienia niepobraną na podstawie zgłoszenia celnego kwotę podatku wraz z odsetkami;
2)
150% stawki odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 56 stawka odsetek za zwłokę § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli w wyniku kontroli zgłoszenia celnego dokonanej z urzędu stwierdzono zaniżenie kwoty podatku w wysokości przekraczającej 25% kwoty należnej i wyższej niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności należności.
1ab.
W przypadku gdy kwota podatku została określona w decyzji, o której mowa w art. 34 należności podatkowe, odsetki pobiera się w wysokości 150% stawki odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 38 odpowiednie stosowanie przepisów celnych_ 56 § 1 Ordynacji podatkowej.
1b.
Od kwoty podatku wynikającego z decyzji, o której mowa w art. 33 kwota podatku w zgłoszeniu celnym ust. 2 i 3 oraz w art. 34 należności podatkowe, niezapłaconej w terminie, pobiera się odsetki za zwłokę zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.
2.
(uchylony)
3.
Przepisy ust. 1-1b stosuje się odpowiednio do decyzji dyrektora izby administracji skarbowej.
Promuj swoją kancelarię!
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Radca prawny
Poznań (woj. wielkopolskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Grodzisk (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Orzeczenia: 306 Porównania: 1
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...