• Ustawa o opłatach aboname...
  21.04.2019

Ustawa o opłatach abonamentowych

Stan prawny aktualny na dzień: 21.04.2019

Dz.U.2014.0.1204 t.j. - Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych

Obserwuj akt
Opłaty abonamentowe pobiera się w celu umożliwienia realizacji misji publicznej, o której mowa w art. 21 misja publiczna publicznej radiofonii i telewizji ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o radiofonii i telewizji", przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji.
1.
Za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe.
2.
Domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika.
3.
Obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego.
4.
Opłatę abonamentową uiszcza się za każdy odbiornik radiofoniczny i telewizyjny, z zastrzeżeniem ust. 5.
5.
Niezależnie od liczby odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych używanych przez:
1)
osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym lub w samochodzie stanowiącym ich własność,
2)
podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, publiczne i niepubliczne uczelnie, a także domy pomocy społecznej - w tym samym budynku, zespole budynków lub w samochodach będących w używaniu tych instytucji
- uiszcza się tylko jedną z opłat, o której mowa w art. 3 stawki opłat abonamentowych, uiszczanie opłat, ust. 1.
6.
Gospodarstwem domowym, w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy, jest zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie albo jedna osoba utrzymująca się samodzielnie.
7.
Odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym, w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy, jest urządzenie techniczne dostosowane do odbioru programu.
Orzeczenia: 62
1.
Wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej w danym roku kalendarzowym wynosi:
1)
za używanie odbiornika radiofonicznego - 5,94 zł;
2)
za używanie odbiornika telewizyjnego albo odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego - 18,68 zł.
1a.
Kwoty, o których mowa w ust. 1, są waloryzowane w każdym roku średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ustalonym w ustawie budżetowej.
2.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji do dnia 31 maja każdego roku ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" stawki kwotowe opłat abonamentowych na następny rok kalendarzowy obliczone zgodnie z ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.
3.
Stawki kwotowe opłat abonamentowych, o których mowa w ust. 2, zaokrągla się w górę do pełnych dziesiątek groszy.
4.
Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25. dnia miesiąca, za który opłata jest należna. Opłata może być uiszczona z góry za cały rok albo za wybrane miesiące.
5.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może określić do dnia 31 lipca każdego roku, w drodze rozporządzenia, niższą niż ustaloną w ust. 1 wysokość opłat abonamentowych na następny rok kalendarzowy, z uwzględnieniem:
1)
prognozowanych kosztów realizacji misji publicznej, o której mowa w art. 21 misja publiczna publicznej radiofonii i telewizji ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, oszacowanych na podstawie planu programowo-finansowego, o którym mowa w art. 21c plan programowo-finansowy przedsięwzięć określonych w karcie powinności ust. 1 tej ustawy oraz sprawozdania, o którym mowa w art. 31b sprawozdania zarządów spółek ust. 1 tej ustawy;;
2)
możliwości pokrywania kosztów realizacji misji, o której mowa w pkt 1, z wpływów określonych w art. 31 przychody spółek jednostek publicznej radiofonii i telewizji ust. 1 pkt 2-4 ustawy o radiofonii i telewizji;
3)
stopnia i sposobu wykorzystania w roku ubiegłym środków, o których mowa w art. 2 obowiązek uiszczania opłat abonamentowych ust. 1.
6.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji określa, w drodze rozporządzenia, zniżki za uiszczanie opłat abonamentowych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc, uwzględniając:
1)
prognozowaną, na podstawie liczby osób uiszczających opłaty z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w roku poprzednim, liczbę osób korzystających z tych zniżek;
2)
konieczność zapewnienia pokrycia kosztów realizacji misji, o której mowa w ust. 5 pkt 1.
Orzeczenia: 4
1.
Zwalnia się od opłat abonamentowych:
1)
osoby, co do których orzeczono o:
a) zaliczeniu do I grupy inwalidów lub
b) całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.), lub
c) znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), lub
d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, z późn. zm.);
2)
osoby, które ukończyły 75 lat;
3)
osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego;
4)
osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB);
5)
osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 %;
6)
osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
7)
osoby:
a) które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.),
b) spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.),
c) bezrobotne, o których mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.),
d) posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
e) posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170 oraz z 2014 r. poz. 598),
f) (pominięta),
g) (pominięta);
8)
osoby, które otrzymują zasiłek dla opiekuna określony w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567).
2.
(uchylony).
3.
Zwolnienia określone w ust. 1 pkt 1 i 3–8 przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień.
3a.
Zwolnienie określone w ust. 1 pkt 2 przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba ukończyła 75 lat.
4.
Osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych z wyjątkiem osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obowiązane są zgłosić placówce pocztowej operatora wyznaczonego, o której mowa w ust. 3, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskane zwolnienia, w terminie 30 dni od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła.
5.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji określi, w drodze rozporządzenia:
1)
rodzaje dokumentów potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych,
2)
wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 3
- z uwzględnieniem dokumentów wydawanych przez uprawnione organy oraz nieobciążania osób korzystających ze zwolnień nadmiernymi utrudnieniami.
Orzeczenia: 7
1.
Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne podlegają, dla celów pobierania opłat abonamentowych za ich używanie, zarejestrowaniu w placówkach pocztowych operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.
2.
Obowiązkowi rejestracji nie podlegają odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne:
1)
wykorzystywane wyłącznie przy tworzeniu audycji lub innych przekazów;
2)
wykorzystywane wyłącznie do tworzenia, rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiowych lub telewizyjnych, w tym do kontroli jakości rozpowszechniania lub rozprowadzania;
3)
przeznaczone przez przedsiębiorcę wyłącznie do sprzedaży lub przekazania osobom trzecim do używania na podstawie umów, jeżeli czynności te należą do przedmiotu działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy.
3.
W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.
4.
Uiszczenie opłaty, o której mowa w ust. 3, nie zwalnia od obowiązku uiszczania bieżącej opłaty abonamentowej za okres od dnia stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.
Orzeczenia: 78
1.
Opłaty abonamentowe są pobierane przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.
2.
Wpływy z pobranych opłat abonamentowych oraz odsetek za zwłokę w uiszczaniu tych opłat operator wyznaczony przekazuje na wyodrębniony rachunek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z przeznaczeniem na cele określone w art. 8 przeznaczanie i podział wpływów z opłat abonamentowych, ust. 1, po potrąceniu umownego wynagrodzenia za te usługi.
3.
Rachunek, o którym mowa w ust. 2 oraz w art. 7 kontrola realizacji obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz uiszczania opłaty abonamentowej, ust. 9, jest prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
4.
Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, uwzględniając dostępność placówek pocztowych operatora wyznaczonego oraz jego organizację.
Orzeczenia: 3
1.
Kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej prowadzi operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.
1a.
Operator wyznaczony, o którym mowa w ust. 1, jest uprawniony do otrzymywania danych z rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388).
2.
Nadzór nad wykonywaniem kontroli obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku pobierania opłaty abonamentowej sprawuje minister właściwy do spraw łączności.
3.
Do opłat abonamentowych oraz do opłaty, o której mowa w art. 5 rejestracja odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych ust. 3, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.
4.
W przypadku opóźnienia w uiszczaniu opłaty abonamentowej naliczane są odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.).
5.
Uprawnionymi do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków określonych w ust. 1 są kierownicy jednostek operatora wyznaczonego.
6.
W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego kierownik jednostki operatora wyznaczonego przeprowadzający kontrolę, wydaje decyzję, w której nakazuje rejestrację odbiornika oraz ustala opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, o której mowa w art. 5 rejestracja odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych ust. 3.
7.
Od decyzji, o której mowa w ust. 6, służy odwołanie do ministra właściwego do spraw łączności.
8.
Połowa wpływów z opłaty, o której mowa w art. 5 rejestracja odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych ust. 3, stanowi dochód operatora wyznaczonego.
9.
Wpływy z opłaty, o której mowa w art. 5 rejestracja odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych ust. 3, pomniejszone o kwoty, o których mowa w ust. 8, są przekazywane na wyodrębniony rachunek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z przeznaczeniem na cele wskazane w art. 8 przeznaczanie i podział wpływów z opłat abonamentowych ust. 1.
10.
Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji określi, w drodze rozporządzenia:
1)
jednostki operatora wyznaczonego przeprowadzające kontrolę określoną w ust. 1,
2)
wzór upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz zasady i tryb wydawania upoważnień
- mając na uwadze zapewnienie prawidłowego wykonania czynności kontrolnych i organizację operatora wyznaczonego.
Orzeczenia: 88
1.
Wpływy, o których mowa w art. 2 obowiązek uiszczania opłat abonamentowych ust. 1, art. 5 rejestracja odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych ust. 3 i art. 7 kontrola realizacji obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz uiszczania opłaty abonamentowej ust. 4, z wyłączeniem potrąceń przewidzianych w art. 6 pobieranie i przekazywanie opłat abonamentowych ust. 2 i art. 7 kontrola realizacji obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz uiszczania opłaty abonamentowej ust. 8, są przeznaczane wyłącznie na realizację przez nadawców publicznej radiofonii i telewizji misji, o której mowa w art. 21ust . 1 ustawy o radiofonii i telewizji, w wysokości nieprzekraczającej wydatków ponoszonych w związku z realizacją tej misji.
2.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustala corocznie, po analizie planu programowo-finansowego, o którym mowa w art. 21c plan programowo-finansowy przedsięwzięć określonych w karcie powinności ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, oraz sprawozdania, o którym mowa w art. 31b sprawozdania zarządów spółek ust. 1 tej ustawy, za poprzedni rok kalendarzowy i analizie określonych w nich kosztów, nie później niż do dnia 30 września, sposób podziału wpływów, o których mowa w ust. 1, między jednostki publicznej radiofonii i telewizji w następnym roku kalendarzowym, w tym minimalny udział terenowych oddziałów spółki, o której mowa w art. 26 forma prawna telewizji publicznej i radiofonii publicznej ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji.
3.
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przekazuje zaliczkowo jednostkom publicznej radiofonii i telewizji środki na realizację misji, o której mowa w art. 21ust . 1 ustawy o radiofonii i telewizji, na podstawie sposobu podziału wpływów, o którym mowa w ust. 2.
4.
Jeżeli na podstawie sprawozdania, o którym mowa w art. 31b sprawozdania zarządów spółek pkt 3 ustawy o radiofonii i telewizji, zostanie wykazane, że wpływy, o których mowa w art. 31 przychody spółek jednostek publicznej radiofonii i telewizji ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji, przekraczają wartość wydatków na realizację misji, o której mowa w art. 21 misja publiczna publicznej radiofonii i telewizji ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, nadwyżka podlega zaliczeniu na poczet wydatków na realizację tej misji w następnym kwartale.
Orzeczenia: 1
1.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, na wniosek kierownika jednostki operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe umarza zaległości w płatności opłat abonamentowych, odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu oraz opłatę, o której mowa w art. 5 rejestracja odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, ust. 3, i odsetki za zwłokę w jej uiszczeniu, w przypadku gdy:
1)
niemożliwe jest ustalenie podmiotu zobowiązanego do uiszczenia tych opłat lub jego adresu lub
2)
podmiot zobowiązany do uiszczenia tych opłat nie posiada majątku, z którego można zaspokoić należności.
2.
Podstawą do umorzenia należności w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są ustalenia dokonane przez kierownika jednostki operatora wyznaczonego, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, informacja organu egzekucyjnego o nieskuteczności egzekucji.
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wraz z wykazem dłużników, należnych od nich opłat i odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu oraz wskazaniem przyczyny braku możliwości uzyskania tych należności, kierownik jednostki operatora wyznaczonego przedstawia Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji raz na kwartał.
1.
W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych, odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu, opłatę, o której mowa w art. 5 rejestracja odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, ust. 3, oraz odsetki za zwłokę w jej uiszczeniu.
2.
Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty należności wymienionych w ust. 1 podmiot zobowiązany do uiszczania opłat abonamentowych składa do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
3.
Podmiot zobowiązany do uiszczania opłat abonamentowych składa w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe dokument stwierdzający umorzenie lub rozłożenie na raty należności wymienionych w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
Orzeczenia: 8
W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
1.
W roku 2019 minister właściwy do spraw budżetu, na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przekaże jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowe papiery wartościowe jako rekompensatę z tytułu utraconych w latach 2018 i 2019 opłat abonamentowych z tytułu zwolnień, o których mowa w art. 4 zwolnienia od opłat abonamentowych ust. 1.
2.
Łączna wartość nominalna skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kwoty 1 260 000 tys. zł.
3.
Do rekompensaty, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o radiofonii i telewizji dotyczące opłat abonamentowych.
4.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustali, w drodze uchwały, do dnia 31 maja 2019 r.:
1)
kwotę rekompensaty, o której mowa w ust. 1, nie większą niż kwota, o której mowa w ust. 2, uwzględniając średnioroczną liczbę osób zwolnionych, o których mowa w art. 4 zwolnienia od opłat abonamentowych ust. 1, obliczoną na podstawie danych za rok 2017, przekazanych przez operatora wyznaczonego, dotyczących liczby tych osób zwolnionych, i rodzaju opłat, których te zwolnienia dotyczą, oraz wysokość opłat abonamentowych ustalonych na rok 2019;
2)
wartość nominalną skarbowych papierów wartościowych dla poszczególnych jednostek publicznej radiofonii i telewizji z przeznaczeniem na realizację misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, kierując się koniecznością zachowania proporcjonalności publicznego finansowania misji publicznej radiofonii i telewizji, w wysokości nieprzekraczającej wydatków ponoszonych w związku z realizacją tej misji.
5.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przekazuje uchwałę, o której mowa w ust. 4, ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
6.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 4, składa wniosek do ministra właściwego do spraw budżetu o przekazanie jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych.
7.
Minister właściwy do spraw budżetu określi w liście emisyjnym warunki emisji skarbowych papierów wartościowych oraz sposób realizacji świadczeń z nich wynikających.
8.
List emisyjny zawiera w szczególności:
1)
datę emisji;
2)
powołanie podstawy prawnej emisji;
3)
jednostkową wartość nominalną w złotych;
4)
cenę i sposób jej ustalenia;
5)
stopę procentową lub sposób jej obliczania;
6)
określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz należności ubocznych;
7)
datę, od której nalicza się oprocentowanie skarbowych papierów wartościowych tej emisji;
8)
termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego wykupu.
9.
Emisja skarbowych papierów wartościowych następuje z dniem zarejestrowania skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych oraz w kwocie równej wartości nominalnej wyemitowanych papierów wartościowych.
10.
Do emisji skarbowych papierów wartościowych nie stosuje się przepisów art. 98 list emisyjny i art. 102 zbywanie i emisja skarbowych papierów wartościowych ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz przepisów wydanych na podstawie art. 97 tej ustawy.
11.
Rozporządzanie skarbowymi papierami wartościowymi, o których mowa w ust. 1, wymaga zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Zachowują prawo do zwolnień od opłat abonamentowych osoby, które korzystają z tego prawa na podstawie dotychczasowych przepisów, pod warunkiem złożenia, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 4 zwolnienia od opłat abonamentowych ust. 3.
Orzeczenia: 1
Do dnia 30 września 2005 r. opłaty abonamentowe są pobierane w wysokości określonej w dotychczasowych przepisach.
1.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w terminie do dnia 30 czerwca 2005 r.:
1)
ogłosi stawki kwotowe opłat abonamentowych albo
2)
w drodze rozporządzenia, o którym mowa w art. 3 stawki opłat abonamentowych, uiszczanie opłat ust. 5, określi wysokość opłat abonamentowych
- na okres od dnia 1 października 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
2.
W przypadku uiszczenia opłaty abonamentowej z góry za rok 2005 lub za wybrane miesiące obejmujące okres od dnia 1 października 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.:
1)
jeżeli wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, będzie niższa od wysokości opłaty określonej na rok 2005 w dotychczasowych przepisach, różnica nie podlega zwrotowi;
2)
jeżeli wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, będzie wyższa od wysokości opłaty określonej na rok 2005 w dotychczasowych przepisach, różnica nie podlega uzupełnieniu.
3.
Na 2006 r. czynności, o których mowa w art. 3 stawki opłat abonamentowych, uiszczanie opłat ust. 2 i 5, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dokona do dnia 30 czerwca 2005 r.
Do postępowań wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, w sprawach umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych i odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu stosuje się art. 9 umorzenie zaległości w płatności opłat abonamentowych i opłat za używanie niezarejestrowanych odbiornika na wniosek operatora i 10.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 6 pobieranie i przekazywanie opłat abonamentowych, ust. 3, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...