• Ustawa o opiece nad dzieć...
  17.01.2021

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Stan prawny aktualny na dzień: 17.01.2021

Dz.U.2021.0.75 t.j. - Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Obserwuj akt

Rozdział 3. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zwanego dalej „rejestrem”.
Orzeczenia: 1
1.
Rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego przy użyciu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a system informatyczny służący realizacji ustawy.
2.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta publikuje rejestr za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a system informatyczny służący realizacji ustawy.
3.
Dane zawarte w rejestrze publikowane są przy użyciu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a system informatyczny służący realizacji ustawy, na stronach podmiotowych właściwej gminy oraz ministra właściwego do spraw rodziny.
4.
Rejestr zawiera:
1)
nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
2)
numer NIP podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
3)
miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
4)
informację o zawieszaniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
5)
informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
6)
adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
7)
liczbę miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym;
8)
liczbę dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;
9)
informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
10)
wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.
5.
Adres będącego osobą fizyczną podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy nie podlega ujawnieniu na stronach podmiotowych gminy prowadzącej rejestr i ministra właściwego do spraw rodziny, jeżeli jest inny niż adres prowadzenia przez tę osobę żłobka lub klubu dziecięcego.
1.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonuje wpisu do rejestru na podstawie wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy. Wniosek zawiera:
1)
w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
2)
numer NIP, o ile wnioskodawcy taki numer nadano;
3)
decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych, o której mowa w art. 25 rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych żłobka lub klubu dziecięcego ust. 2;
3a)
odpowiednio decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych, o której mowa w art. 25 rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych żłobka lub klubu dziecięcego ust. 2a pkt 1, lub opinię, o której mowa w art. 25 rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych żłobka lub klubu dziecięcego ust. 2a pkt 2;
4)
w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
5)
oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
6)
w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL;
7)
informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
8)
adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
9)
informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
10)
wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.
2.
(uchylony)
3.
Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, podmiot przedstawia stosowne oświadczenie, w celu potwierdzenia dokonanej opłaty, o której mowa w art. 33 opłata za wpis do rejestru.
4.
W celu sprawdzenia zgodności danych, o których mowa w ust. 1, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub
klub dziecięcy. Przedstawienie tych dokumentów nie jest wymagane, w przypadku gdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych wynikających z tych dokumentów, dane te są mu znane z urzędu lub możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza.
5.
Po dokonaniu wpisu do rejestru, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w terminie 3 dni od dokonania wpisu, umożliwia podmiotowi prowadzącemu żłobek lub klub dziecięcy dostęp do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a system informatyczny służący realizacji ustawy, w zakresie dotyczącym:
1)
dokonywania przez podmiot wpisany do rejestru samodzielnych zmian danych lub informacji, o których mowa w art. 27 rejestr żłobków i klubów dziecięcych ust. 4 pkt 5, 6, 8 i 10;
2)
sporządzania i przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 64 sprawozdania z zakresu opieki nad dziećmi ust. 1.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Organ prowadzący rejestr prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy, niezgodności z treścią wniosku przedsiębiorcy lub niezgodności ze stanem faktycznym wynikającym z innych rejestrów publicznych.
1.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru.
2.
Zaświadczenie zawiera następujące dane:
1)
nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;
2)
datę i numer wpisu do rejestru;
3)
formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;
4)
nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
5)
miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.
1.
Organ prowadzący rejestr jest obowiązany dokonać wpisu podmiotu do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z dołączonymi do niego dokumentami, o których mowa w art. 28 wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych ust. 1 i 3.
2.
Jeżeli organ prowadzący rejestr nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, podmiot może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał podmiot do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta odmawia wpisu do rejestru, w przypadku gdy:
1)
podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
2)
wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
3)
w stosunku do przedsiębiorcy wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku:
1)
złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
2)
nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
3)
przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, o których mowa w art. 28 wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;
4)
wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
5)
(uchylony)
6)
uzyskania przez organ prowadzący rejestr informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.
Wraz z wykreśleniem z rejestru z przyczyn, o których mowa w art. 32 przesłanki wykreślenia z rejestru pkt 2 lub 3, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wydać decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, mając na uwadze skalę, zakres oraz powtarzalność naruszeń.
1.
Przedsiębiorca, w stosunku do którego wydano decyzję, o której mowa w art. 32a decyzja o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem do rejestru, może uzyskać ponowny wpis do rejestru w tym samym zakresie działalności nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podmiotu, który wykonywał działalność bez wpisu do rejestru. Nie dotyczy to sytuacji określonej w art. 30a termin dokonania wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych ust. 2.
1.
Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy.
2.
Wysokość opłaty ustala rada gminy w drodze uchwały.
3.
Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 1000 zł.
4.
Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.
5.
Gmina jest zwolniona z opłaty za wpis do rejestru.
Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następują w drodze decyzji administracyjnej.
1.
W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do:
1)
wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji - w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art. 27 rejestr żłobków i klubów dziecięcych ust. 4 pkt 1–4, 7 i 9;
2)
dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a system informatyczny służący realizacji ustawy - w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art. 27 rejestr żłobków i klubów dziecięcych ust. 4 pkt 5, 6, 8 i 10.
2.
Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, organ prowadzący rejestr dokonuje zmian w rejestrze oraz z urzędu wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie, o którym mowa w art. 30 zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru, uwzględniające te zmiany.
1.
Wnioski, o których mowa w art. 28 wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych ust. 1, art. 32 przesłanki wykreślenia z rejestru pkt 1 i art. 35 obowiązek informacyjny podmiotu wpisanego do rejestru ust. 1 pkt 1, oraz dokumenty, o których mowa w art. 25 rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych żłobka lub klubu dziecięcego ust. 2 i 2a, są składane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a system informatyczny służący realizacji ustawy.
2.
Wnioski, o których mowa w art. 28 wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych ust. 1, art. 32 przesłanki wykreślenia z rejestru pkt 1 i art. 35 obowiązek informacyjny podmiotu wpisanego do rejestru ust. 1 pkt 1, składane są zgodnie z wzorami określonymi przez ministra właściwego do spraw rodziny zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 62a system informatyczny służący realizacji ustawy.
3.
Wniosek jest składany za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a system informatyczny służący realizacji ustawy, po zastosowaniu zapewnionych w tym systemie sposobów potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych w postaci elektronicznej. Uwierzytelnianie użytkowników w tym systemie wymaga użycia profilu zaufanego, profilu osobistego, innego środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a krajowy schemat identyfikacji elektronicznej ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173), adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej wymaganego dla usług świadczonych w tym systemie, danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online, albo innych technologii, jeżeli zostaną udostępnione w tym systemie.
4.
Do wniosku dołącza się:
1)
oryginały dokumentów, o których mowa w art. 25 rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych żłobka lub klubu dziecięcego ust. 2 i 2a, w postaci elektronicznej lub
2)
elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w art. 25 rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych żłobka lub klubu dziecięcego ust. 2 i 2a, po uwierzytelnieniu ich w sposób określony w ust. 3.
5.
W sprawach z wniosków, o których mowa w art. 28 wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych ust. 1, art. 32 przesłanki wykreślenia z rejestru pkt 1 i art. 35 obowiązek informacyjny podmiotu wpisanego do rejestru ust. 1 pkt 1, wójt, burmistrz lub prezydent miasta doręcza pisma wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a system informatyczny służący realizacji ustawy.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...