• Ustawa o opiece nad dzieć...
  29.11.2020

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Stan prawny aktualny na dzień: 29.11.2020

Dz.U.2020.0.326 t.j. - Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Obserwuj akt

Rozdział 11. Przepis końcowy

Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1)
art. 6 roczne sprawozdania z realizacji ustawy, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.;
2)
art 50-53 i 70-73, które wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia;
3)
art. 62 programy rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i ich finansowanie i art. 63 dotacje celowe z budżetu państwa, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;
4)
art. 64 sprawozdania z zakresu opieki nad dziećmi ust. 2, który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.


----------
[Ustawa została ogłoszona 03.03.2011 r. - Dz.U. z 2011 r. poz.235]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...