• Art. 46b. - Wpis do wyka...
  26.09.2020

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Stan prawny aktualny na dzień: 26.09.2020

Dz.U.2020.0.326 t.j. - Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Obserwuj akt

Art. 46b. opiek. nad dziećmi 3


Wpis do wykazu dziennych opiekunów

1.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonuje wpisu do wykazu na podstawie wniosku.
2.
Wniosek zawiera:
1)
w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
2)
numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;
3)
w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL;
4)
oświadczenie o weryfikacji spełniania przez dziennego opiekuna warunków, o których mowa w art. 39 wymogi wobec opiekuna dziennego ust. 1;
5)
imię i nazwisko dziennego opiekuna;
6)
miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, przez które rozumie się nazwę wsi, miasta, dzielnicy i ulicy;
7)
liczbę dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna;
8)
czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;
9)
wysokość opłat u dziennego opiekuna.
3.
Wnioski, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 47a zmiana danych lub informacji zawartych w wykazie pkt 1, są składane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a system informatyczny służący realizacji ustawy.
4.
Wniosek jest składany za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a system informatyczny służący realizacji ustawy, po zastosowaniu zapewnionych w tym systemie sposobów potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych w postaci elektronicznej. Uwierzytelnianie użytkowników w tym systemie wymaga użycia profilu zaufanego, profilu osobistego, środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a krajowy schemat identyfikacji elektronicznej ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej wymaganego dla usług świadczonych w tym systemie, danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online, albo innych technologii, jeżeli zostaną udostępnione w tym systemie.
5.
W sprawach z wniosków, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 47a zmiana danych lub informacji zawartych w wykazie pkt 1, wójt, burmistrz lub prezydent miasta doręcza pisma wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a system informatyczny służący realizacji ustawy.
6.
W celu sprawdzenia zgodności danych, o których mowa w ust. 2, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość lub zaświadczenia o niekaralności dziennego opiekuna. Przedstawienie tych dokumentów nie jest wymagane, w przypadku gdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych wynikających z tych dokumentów, dane te są mu znane z urzędu lub możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza.
6a.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany dokonać wpisu do wykazu w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, o którym mowa w ust. 1 lub w art. 47a zmiana danych lub informacji zawartych w wykazie pkt 1.
7.
Po dokonaniu wpisu do wykazu, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w terminie 3 dni od dokonania wpisu, umożliwia podmiotowi zatrudniającemu dziennych opiekunów oraz osobie, o której mowa w art. 36 dzienny opiekun ust. 1 pkt 1, dostęp do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a system informatyczny służący realizacji ustawy, w zakresie dotyczącym sporządzania i przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 64 sprawozdania z zakresu opieki nad dziećmi ust. 1.
Art. 46b. Wpis do wykazu dziennych opiekunów - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...