• Art. 35b. - Składanie wn...
  31.10.2020

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Stan prawny aktualny na dzień: 31.10.2020

Dz.U.2020.0.326 t.j. - Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Obserwuj akt

Art. 35b. opiek. nad dziećmi 3


Składanie wniosków i dokumentów drogą elektroniczną

1.
Wnioski, o których mowa w art. 28 wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych ust. 1, art. 32 przesłanki wykreślenia z rejestru pkt 1 i art. 35 obowiązek informacyjny podmiotu wpisanego do rejestru ust. 1 pkt 1, oraz dokumenty, o których mowa w art. 25 rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych żłobka lub klubu dziecięcego ust. 2 i 2a, są składane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a system informatyczny służący realizacji ustawy.
2.
Wnioski, o których mowa w art. 28 wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych ust. 1, art. 32 przesłanki wykreślenia z rejestru pkt 1 i art. 35 obowiązek informacyjny podmiotu wpisanego do rejestru ust. 1 pkt 1, składane są zgodnie z wzorami określonymi przez ministra właściwego do spraw rodziny zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 62a system informatyczny służący realizacji ustawy.
3.
Wniosek jest składany za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a system informatyczny służący realizacji ustawy, po zastosowaniu zapewnionych w tym systemie sposobów potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych w postaci elektronicznej. Uwierzytelnianie użytkowników w tym systemie wymaga użycia profilu zaufanego, profilu osobistego, innego środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a krajowy schemat identyfikacji elektronicznej ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 i 1590), adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej wymaganego dla usług świadczonych w tym systemie, danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online, albo innych technologii, jeżeli zostaną udostępnione w tym systemie.
4.
Do wniosku dołącza się:
1)
oryginały dokumentów, o których mowa w art. 25 rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych żłobka lub klubu dziecięcego ust. 2 i 2a, w postaci elektronicznej lub
2)
elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w art. 25 rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych żłobka lub klubu dziecięcego ust. 2 i 2a, po uwierzytelnieniu ich w sposób określony w ust. 3.
5.
W sprawach z wniosków, o których mowa w art. 28 wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych ust. 1, art. 32 przesłanki wykreślenia z rejestru pkt 1 i art. 35 obowiązek informacyjny podmiotu wpisanego do rejestru ust. 1 pkt 1, wójt, burmistrz lub prezydent miasta doręcza pisma wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a system informatyczny służący realizacji ustawy.
Art. 35b. Składanie wniosków i dokumentów drogą elektroni... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...