• Ustawa o kredycie konsume...
  18.01.2021

Ustawa o kredycie konsumenckim

Stan prawny aktualny na dzień: 18.01.2021

Dz.U.2019.0.1083 t.j. - Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

Obserwuj akt

Rozdział 7. Przepisy przejściowe i końcowe

1.
Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
Konsument ma prawo do otrzymywania informacji na podstawie art. 36 informacja o zmianie wysokości stopy oprocentowania umowy o kredyt, art. 38 wyciąg z rachunku w czasie obowiązywania umowy o kredyt konsumencki w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, i art 42–44, w przypadku umów o kredyt odnawialny zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy oraz w przypadku zmiany tych umów.
Traci moc ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. poz. 1081, z późn. zm.).
Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 17.06.2011 r. - Dz. U. z 2011 r. poz. 715]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...