• Ustawa o Inspekcji Wetery...
  20.09.2020

Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej

Stan prawny aktualny na dzień: 20.09.2020

Dz.U.2018.0.1557 t.j. - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

Obserwuj akt

Rozdział 6. Przepisy karne

1.
Kto udaremnia lub utrudnia działalność organów Inspekcji lub osób, o których mowa w art. 5 organy Inspekcji, podmioty wykonujące zadania Inspekcji ust. 2, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
1a.
Kto, będąc obowiązanym do wykonania nakazu określonego w art. 18 nakaz wykonywania czynności dla likwidacji zagrożenia epizootycznego ust. 1, nie wykonuje tego nakazu, podlega karze grzywny.
2.
Orzekanie w sprawach o czyny określone w ust. 1 i 1a następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...