• Art. 4. - Sfera zadań pu...
  23.03.2019

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Stan prawny aktualny na dzień: 23.03.2019

Dz.U.2018.0.450 t.j. - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Art. 4. wolont.


Sfera zadań publicznych

1.
Sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 1, obejmuje zadania w zakresie:
1)
pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
1a)
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
1b)
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
2)
działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3)
działalności charytatywnej;
4)
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5)
działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
5a)
działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
6)
ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138);
7)
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8)
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9)
działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10)
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11)
działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12)
działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
13)
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14)
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15)
działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
16)
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17)
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
18)
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19)
turystyki i krajoznawstwa;
20)
porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21)
obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
22)
upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
22a)
udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
23)
ratownictwa i ochrony ludności;
24)
pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
25)
upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
26)
działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
27)
promocji i organizacji wolontariatu;
28)
pomocy Polonii i Polakom za granicą;
29)
działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
29a)
działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203, z 2017 r. poz. 60 oraz z 2018 r. poz. 138);
30)
promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31)
działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
32)
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
32a)
rewitalizacji;
33)
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32a.
2.
Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, zadania w zakresie innym niż wymienione w ust. 1 jako należące do sfery zadań publicznych, kierując się ich szczególną społeczną użytecznością oraz możliwością ich wykonywania przez podmioty, o których mowa w art. 5 współpraca organów administracji publicznej z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ust. 1, w sposób zapewniający wystarczające zaspokajanie potrzeb społecznych.
Art. 4. Sfera zadań publicznych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 14 Interpretacje: 4 Porównania: 1 Przypisy: 1
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...