• Ustawa o działalności lec...
  01.03.2021
Obserwuj akt

Oddział 3. Podmiot leczniczy w formie jednostki budżetowej oraz jednostki wojskowej

Tworzenie, przekształcenie i likwidacja podmiotu leczniczego w formie jednostki budżetowej oraz jednostki wojskowej następuje w drodze:
1)
zarządzenia:
a) ministra,
b) centralnego organu administracji rządowej,
c) wojewody;
2)
uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.
Zarządzenie albo uchwała o utworzeniu podmiotu, o którym mowa w art. 83 tworzenie, przekształcenie i likwidacja podmiotu leczniczego w formie jednostki budżetowej oraz wojskowej, określa w szczególności:
1)
nazwę podmiotu;
2)
miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
3)
formę organizacyjno-prawną;
4)
rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.
Przekształcenie podmiotu, o którym mowa w art. 83 tworzenie, przekształcenie i likwidacja podmiotu leczniczego w formie jednostki budżetowej oraz wojskowej, polega na zmianie rodzaju działalności leczniczej lub istotnej zmianie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.
1.
Podmiot, o którym mowa w art. 83 tworzenie, przekształcenie i likwidacja podmiotu leczniczego w formie jednostki budżetowej oraz wojskowej, prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.
2.
Podmiot leczniczy w formie jednostki budżetowej gospodaruje przekazaną w zarząd częścią mienia Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz przydzielonymi środkami finansowymi, kierując się efektywnością ich wykorzystania, na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.
3.
W odniesieniu do działalności leczniczej wykonywanej przez jednostkę wojskową prawa i obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości, gospodarowania mieniem oraz gromadzenia i rozdysponowywania środków publicznych są wykonywane przez kierownika właściwej dla tego podmiotu leczniczego państwowej jednostki budżetowej, utworzonej przez Ministra Obrony Narodowej, na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473).
1.
Zarządzenie albo uchwała o likwidacji podmiotu, o którym mowa w art. 83 tworzenie, przekształcenie i likwidacja podmiotu leczniczego w formie jednostki budżetowej oraz wojskowej, powinny zawierać w szczególności:
1)
określenie podmiotu podlegającego likwidacji;
2)
oznaczenie dnia zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych, nie wcześniej niż 3 miesiące od dnia wydania zarządzenia albo podjęcia uchwały;
3)
oznaczenie dnia otwarcia likwidacji, nie później niż 30 dni od dnia, o którym mowa w pkt 2;
4)
określenie sposobu i trybu zadysponowania składnikami materialnymi i niematerialnymi;
5)
oznaczenie dnia zakończenia likwidacji.
2.
Przepis art. 60 likwidacja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ust. 4 stosuje się do zarządzeń i uchwał określonych w ust. 1.
3.
Zarządzenie albo uchwała:
1)
o likwidacji podmiotu, o którym mowa w art. 83 tworzenie, przekształcenie i likwidacja podmiotu leczniczego w formie jednostki budżetowej oraz wojskowej, stanowi podstawę wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, z dniem zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych;
2)
o przekształceniu podmiotu, o którym mowa w art. 83 tworzenie, przekształcenie i likwidacja podmiotu leczniczego w formie jednostki budżetowej oraz wojskowej, stanowi podstawę dokonania zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
1.
Wynagrodzenie pracownika:
1)
podmiotu, o którym mowa w art. 83 tworzenie, przekształcenie i likwidacja podmiotu leczniczego w formie jednostki budżetowej oraz wojskowej
2)
(uchylony)
- składa się z wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla zajmowanego stanowiska pracy oraz odpowiednio dodatku funkcyjnego, dodatku za stopień lub tytuł naukowy oraz dodatku za wieloletnią pracę, z zastrzeżeniem ust. 3.
2.
Dodatek za wieloletnią pracę, o którym mowa w ust. 1, wynosi po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
3.
Pracownikom podmiotu leczniczego działającego w formie jednostki budżetowej, utworzonej przez ministra właściwego do spraw zdrowia w celu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom, wobec których sąd orzekł zastosowanie środka zabezpieczającego lub środka leczniczego, przysługuje oprócz składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, dodatek w wysokości od 10% do 50% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek przysługuje pracownikom, którzy przy wykonywaniu swoich obowiązków mają bezpośredni kontakt z osobami, wobec których sąd orzekł zastosowanie środka zabezpieczającego lub środka leczniczego.
3a.
Pracownikom podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 37 podmioty lecznicze podlegające szczególnym regulacjom ust. 4a, przysługuje oprócz składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, dodatek w wysokości od 10% do 50% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek przysługuje pracownikom, którzy przy wykonywaniu swoich obowiązków mają bezpośredni kontakt z osobami, wobec których sąd orzekł o umieszczeniu w tym podmiocie.
4.
Pracownikom wykonującym zawód medyczny oraz innym pracownikom, których praca pozostaje w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zatrudnionym w jednostce organizacyjnej więziennictwa, z tytułu pracy z osobami pozbawionymi wolności, przysługuje dodatek w wysokości od 10% do 50% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
5.
Miesięczna stawka wynagrodzenia zasadniczego przysługuje za pełny wymiar czasu pracy.
6.
Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy wszystkie składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
7.
Przy ustalaniu stawki dodatku funkcyjnego pracodawca powinien kierować się w szczególności specyfiką i charakterem wykonywanych zadań oraz wielkością komórki organizacyjnej, w której pracownik wykonuje pracę.
8.
Przepisów ust. 1-7 nie stosuje się, jeżeli przepisy odrębne stanowią inaczej.
9.
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, warunki wynagradzania za pracę pracowników, o których mowa w ust. 1, w tym kwoty wynagrodzenia zasadniczego i tabele zaszeregowania pracowników, oraz warunki ustalania i wypłacania innych składników wynagrodzenia, kierując się kwalifikacjami zawodowymi tych pracowników oraz zakresem świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty określone w ust. 1.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...