• Rozporządzenie Ministra S...
  02.04.2020

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie obniżonych opłat konsularnych

Stan prawny aktualny na dzień: 02.04.2020

Dz.U.2015.0.2274 - Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie obniżonych opłat konsularnych

Obserwuj akt

     Na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca – Prawo konsularne (Dz. U. poz. 1274) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:
1)
państwo przyjmujące oraz grupę interesantów, od których opłaty konsularne pobiera się w obniżonej wysokości;
2)
wykaz czynności, za które opłaty konsularne pobiera się w obniżonej wysokości, oraz wysokość tych opłat;
3)
termin, do którego opłaty konsularne pobiera się w obniżonej wysokości, lub warunek, którego zaistnienie będzie skutkowało przywróceniem pobierania opłat w pełnej wysokości.
1.
Wykaz czynności, za które pobiera się opłaty konsularne w obniżonej wysokości, wysokość tych opłat, państwa przyjmujące oraz grupy interesantów, od których pobiera się opłaty konsularne w obniżonej wysokości, jak również termin, do którego pobiera się opłaty konsularne w obniżonej wysokości, lub warunek, którego zaistnienie będzie skutkowało przywróceniem pobierania opłat w pełnej wysokości, zawiera taryfa obniżonych opłat konsularnych.
2.
Taryfa obniżonych opłat konsularnych jest określona w załączniku do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.


Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych

 z dnia 22 grudnia 2015 r. (poz. 2274)

 

TARYFA OBNIŻONYCH OPŁAT KONSULARNYCH

<table class="akt_table"><tr><td><b>Poz.</b></td><td><b>Państwo przyjmujące</b></td><td><b>Grupa interesantów</b></td><td><b>Rodzaj czynności</b></td><td><b>Wysokość<em>opłaty</em>w euro</b></td><td><b>Termin, do którego<em>opłaty konsularne</em>będą pobierane</b><b>w<em>obniżonej</em>wysokości, lub warunek, którego zaistnienie będzie skutkowało przywróceniem pobierania<em>opłat</em>w pełnej wysokości</b></td></tr><tr><td>1</td><td>Republika Białorusi</td><td>Obywatele Republiki Białorusi</td><td>Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej</td><td>0</td><td>31 grudnia 2020 r.</td></tr><tr><td>2</td><td>Republika Bułgarii</td><td>Obywatele Republiki Bułgarii, którzy utracili obywatelstwo polskie na podstawie Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii w<em>sprawie</em>uregulowania podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 7 lutego 1972 r. (Dz. U. Nr 41, poz. 262)</td><td>Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w<em>sprawie</em>o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego<sup>*)</sup></td><td>40</td><td>31 grudnia 2025 r.</td></tr><tr><td>3</td><td>Republika Czeska</td><td>Obywatele Republiki Czeskiej, którzy utracili obywatelstwo polskie na podstawie Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r. (Dz. U. z 1966 r. Nr 19, poz. 120)</td><td>Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w<em>sprawie</em>o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego<sup>*)</sup></td><td>40</td><td>31 grudnia 2025 r.</td></tr><tr><td>4</td><td>Mongolia</td><td>Obywatele Mongolii, którzy utracili obywatelstwo polskie na podstawie Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej w<em>sprawie</em>uregulowania zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa i zapobiegania przypadkom jego powstawania, podpisanej w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 1, poz. 5)</td><td>Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w<em>sprawie</em>o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego<sup>*)</sup></td><td>40</td><td>31 grudnia 2025 r.</td></tr><tr><td>5</td><td>Republika Federalna Niemiec</td><td>Obywatele Republiki Federalnej Niemiec, którzy utracili obywatelstwo polskie na podstawie Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o uregulowaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Berlinie dnia 12 listopada 1975 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 15, poz. 91)</td><td>Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w<em>sprawie</em>o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego<sup>*)</sup></td><td>40</td><td>31 grudnia 2025 r.</td></tr><tr><td>6</td><td>Federacja Rosyjska</td><td>Obywatele Federacji Rosyjskiej<sup>**)</sup>, którzy utracili obywatelstwo polskie na podstawie Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w<em>sprawie</em>uregulowania obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie, podpisanej w Warszawie dnia 21 stycznia 1958 r. (Dz. U.Nr 32, poz. 143) albo na podstawie Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w<em>sprawie</em>zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r. (Dz. U. z 1966 r. Nr 4, poz. 19)</td><td>Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w<em>sprawie</em>o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego<sup>*)</sup></td><td>40</td><td>31 grudnia 2025 r.</td></tr><tr><td>7</td><td>Republika Słowacka</td><td>Obywatele Republiki Słowackiej, którzy utracili obywatelstwo polskie na podstawie Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r. (Dz. U. z 1966 r. Nr 19, poz. 120)</td><td>Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w<em>sprawie</em>o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego<sup>*)</sup></td><td>40</td><td>31 grudnia 2025 r.</td></tr><tr><td>8</td><td>Węgry</td><td>Obywatele Węgier, którzy utracili obywatelstwo polskie na podstawie Konwencji pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową w<em>sprawie</em>uregulowania obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie, podpisanej w Budapeszcie dnia 5 lipca 1961 r. (Dz. U. z 1962 r. Nr 5, poz. 18)</td><td>Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w<em>sprawie</em>o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego<sup>*)</sup></td><td>40</td><td>31 grudnia 2025 r.</td></tr></table>

 

*) Za czynności konsularne dokonywane w ramach opracowywania dokumentacji nie pobiera się dodatkowych opłat, z wyjątkiem opłat za sporządzenie i poświadczenie lub sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia dokumentów innych niż dokumenty stanu cywilnego lub inne dokumenty o treściach powtarzalnych oraz dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów o treściach powtarzalnych (poz. 6.08, 6.09 i 6.10 taryfy opłat konsularnych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. poz. 2237)).

**) Dotyczy również obywateli: Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżanu, Republiki Białorusi, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdawii, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy i Republiki Uzbekistanu.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...