• Regulamin Sejmu Rzeczypos...
  18.01.2021

Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Stan prawny aktualny na dzień: 18.01.2021

Dz.U.2012.0.32 t.j. - Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Dział V. Przepisy szczególne i końcowe

Zmiana niniejszej uchwały może nastąpić na wniosek Prezydium Sejmu, Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych lub co najmniej piętnastu posłów.
Projekty uchwał w sprawie Regulaminu Sejmu rozpatruje się w trzech czytaniach, chyba że Sejm postanowi inaczej; art. 36 czytania projektu ustaw lub uchwał, autopoprawki-50 stosuje się odpowiednio.
W przypadku podjęcia wobec członka Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych uchwały, o której mowa w art. 21 odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy ust. 1, art. 22 odpowiedzialność za niewykonywanie obowiązków poselskich ust. 1, art. 25 obniżenie uposażenia lub diety na skutek wykluczenia z posiedzenia ust. 1 i 2 lub art. 147 decyzje Komisji w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad etyki ust. 1, od której w terminie nie wniesiono odwołania albo którą odpowiednio Sejm albo Prezydium Sejmu utrzymało w mocy - członek Komisji traci członkostwo w Komisji.
1.
Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych uchwala projekt regulaminu Komisji określającego szczegółowy tryb działania i pracy Komisji, w szczególności sposób dostępu do dokumentów dotyczących postępowania w sprawach o pociągnięcie posłów oraz osób pełniących funkcje, o których mowa w art. 130a rozpatrywanie wniosków w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie albo aresztowanie lub zatrzymanie, do odpowiedzialności za przestępstwa lub wykroczenia albo o aresztowanie bądź zatrzymanie.
2.
Projekt regulaminu Komisji podlega zatwierdzeniu przez Marszałka Sejmu. Marszałek Sejmu zatwierdza albo odmawia zatwierdzenia projektu w całości.
3.
Komisja uchwala zatwierdzony projekt regulaminu Komisji.
4.
Regulamin Komisji podlega udostępnieniu w Systemie Informacyjnym Sejmu.
5.
Do zmian regulaminu Komisji stosuje się przepisy ust. 1-4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
Traci moc uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 1986 r. - Tymczasowy Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 21, poz. 151, z 1987 r. Nr 29, poz. 225 i Nr 36, poz. 303, z 1989 r. Nr 26, poz. 202, z 1990 r. Nr 16, poz. 121 i Nr 30, poz. 229, z 1991 r. Nr 43, poz. 296 i 297 oraz z 1992 r. Nr 8, poz. 55).
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia uchwalenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...