• Art. 30. reg. Sejmu - Wni...
  21.09.2020

Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Stan prawny aktualny na dzień: 21.09.2020

Dz.U.2012.0.32 t.j. - Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 30. Regulamin Sejmu


Wnioski w sprawie powołania osób na stanowiska państwowe

1.
Wnioski w sprawie wyboru lub powołania przez Sejm poszczególnych osób na stanowiska państwowe określone w art. 26 wybór członków TS, IPN, KRRiT, Rady Polityki Pieniężnej, sędziów TK, członków Krajowej Rady Sądownictwa i Krajowej Rady Prokuratury i art. 29 powołanie Prezesa NIK mogą zgłaszać Marszałek Sejmu albo co najmniej 35 posłów, z tym że na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego - Prezydium Sejmu albo co najmniej 50 posłów, a na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka - Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, grupa co najmniej 35 posłów lub co najmniej 15 senatorów. Art. 4 wybór Marszałka Sejmu ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
2.
Do wniosku dołącza się uzasadnienie, dane o kandydacie i jego zgodę na kandydowanie.
3.
Wnioski składa się Marszałkowi Sejmu w terminie:
1)
30 dni przed upływem kadencji,
2)
21 dni od dnia odwołania lub stwierdzenia wygaśnięcia mandatu,
3)
ustalonym przez Marszałka Sejmu w pierwszym dniu pierwszego posiedzenia Sejmu - w stosunku do kandydatów na zastępców przewodniczącego i członków Trybunału Stanu,
4)
ustalonym przez Marszałka Sejmu w przypadku wyboru organu po raz pierwszy, jeżeli ustawa nie określiła terminów zgłaszania kandydatów, a także kolejnych wyborów, jeżeli upływ kadencji nie wynika z aktów ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski",
5)
ustalonym przez Marszałka Sejmu w przypadku zaistnienia innych niż określone w pkt 1–4 okoliczności powodujących konieczność dokonania wyboru.
4.
Poddanie pod głosowanie wniosków w sprawie wyboru lub powołania przez Sejm poszczególnych osób na stanowiska państwowe określone w art. 26 wybór członków TS, IPN, KRRiT, Rady Polityki Pieniężnej, sędziów TK, członków Krajowej Rady Sądownictwa i Krajowej Rady Prokuratury, art. 27 powołanie Prezesa NBP-29 nie może odbyć się wcześniej niż siódmego dnia od dnia doręczenia posłom druku zawierającego kandydatury, chyba że Sejm postanowi inaczej.
5.
Wnioski w sprawie wyboru lub powołania przez Sejm poszczególnych osób na stanowiska państwowe określone w art. 26 wybór członków TS, IPN, KRRiT, Rady Polityki Pieniężnej, sędziów TK, członków Krajowej Rady Sądownictwa i Krajowej Rady Prokuratury, art 27-29 albo odwołania z tych stanowisk Marszałek Sejmu kieruje do właściwej komisji sejmowej w celu zaopiniowania. Inna zainteresowana komisja może delegować swoich przedstawicieli na posiedzenie komisji właściwej.
6.
Opinię w sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, komisja przedstawia na piśmie Marszałkowi Sejmu.
7.
Marszałek Sejmu zarządza doręczenie posłom druku zawierającego opinię komisji.
8.
Rozpatrzenie przez Sejm wniosku, o którym mowa w ust. 1, może się odbyć nie wcześniej niż następnego dnia po dniu doręczenia posłom druku zawierającego opinię komisji.
9.
Sejm w szczególnych wypadkach może skrócić postępowanie przez przystąpienie do rozpatrzenia wniosku:
1)
bez przesyłania go do właściwej komisji,
2)
w terminie krótszym niż określony w ust. 8.
Art. 30. Wnioski w sprawie powołania osób na stanowiska p... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...