• Art. 41. - Umowa na real...
  26.09.2020

Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 26.09.2020

Dz.U.2020.0.357 t.j. - Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Obserwuj akt

Art. 41. refundacja leków


Umowa na realizację recept

1.
W celu realizacji świadczeń, o których mowa w art. 15 kwalifikacja do grup limitowych ust. 2 pkt 14, 17 i 18 ustawy o świadczeniach, podmiot prowadzący aptekę zawiera umowę z Funduszem na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, zwaną dalej "umową na realizację recept".
2.
Umowa na realizację recept określa w szczególności:
1)
imię i nazwisko osoby będącej kierownikiem apteki;
2)
wskazanie adresu prowadzenia apteki;
3)
zobowiązanie do stosowania limitów, cen oraz odpłatności i dopłat świadczeniobiorcy w wysokości określonej w obwieszczeniu, o którym mowa w art. 37 obwieszczenie o wykazach refundowanych leków, środków i wyrobów medycznych;
4)
kary umowne;
5)
warunki jej wypowiedzenia albo rozwiązania.
3.
Umowa na realizację recept jest zawierana odrębnie dla każdej apteki na czas nieokreślony. Umowa podpisywana jest również przez kierownika apteki.
4.
W celu zawarcia umowy na realizację recept podmiot prowadzący aptekę przedstawia następujące dokumenty:
1)
kopię zezwolenia na prowadzenie apteki;
2)
kopie dokumentów uprawniających kierownika apteki do pełnienia tej funkcji;
3)
aktualną ewidencję osób zatrudnionych w aptece wraz z numerami dokumentów uprawniających do wykonywania zawodu;
4)
numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego aptekę.
4a.
W celu obsługi umów na realizację recept, Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 4 pkt 3.
5.
Fundusz nie może odmówić zawarcia umowy na realizację recept, z zastrzeżeniem ust. 7. Do zawierania umowy nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.
6.
Fundusz rozwiązuje umowę na realizację recept ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1)
uniemożliwiania czynności kontrolnych;
2)
niewykonania w terminie zaleceń pokontrolnych.
7.
Fundusz nie zawiera kolejnej umowy przez okres:
1)
jednego roku w przypadku pierwszego rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 6;
2)
trzech lat w przypadku drugiego rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 6.
8.
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, ogólne warunki umów na realizację recept oraz ramowy wzór umowy na realizację recept, kierując się koniecznością zapewnienia właściwej ich realizacji.
Art. 41. Umowa na realizację recept - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...