• Art. 41. - Umowa na real...
  26.06.2019

Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 26.06.2019

Dz.U.2019.0.784 t.j. - Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Obserwuj akt

Art. 41. refundacja leków


Umowa na realizację recept

1.
W celu realizacji świadczeń, o których mowa w art. 15 kwalifikacja do grup limitowych ust. 2 pkt 14, 17 i 18 ustawy o świadczeniach, podmiot prowadzący aptekę zawiera umowę z Funduszem na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, zwaną dalej "umową na realizację recept".
2.
Umowa na realizację recept określa w szczególności:
1)
imię i nazwisko osoby będącej kierownikiem apteki;
2)
wskazanie adresu prowadzenia apteki;
3)
zobowiązanie do stosowania limitów, cen oraz odpłatności i dopłat świadczeniobiorcy w wysokości określonej w obwieszczeniu, o którym mowa w art. 37 obwieszczenie o wykazach refundowanych leków, środków i wyrobów medycznych;
4)
kary umowne;
5)
warunki jej wypowiedzenia albo rozwiązania.
3.
Umowa na realizację recept jest zawierana odrębnie dla każdej apteki na czas nieokreślony. Umowa podpisywana jest również przez kierownika apteki.
4.
W celu zawarcia umowy na realizację recept podmiot prowadzący aptekę przedstawia następujące dokumenty:
1)
kopię zezwolenia na prowadzenie apteki;
2)
kopie dokumentów uprawniających kierownika apteki do pełnienia tej funkcji;
3)
aktualną ewidencję osób zatrudnionych w aptece wraz z numerami dokumentów uprawniających do wykonywania zawodu;
4)
numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego aptekę.
4a.
W celu obsługi umów na realizację recept, Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 4 pkt 3.
5.
Fundusz nie może odmówić zawarcia umowy na realizację recept, z zastrzeżeniem ust. 7. Do zawierania umowy nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.
6.
Fundusz rozwiązuje umowę na realizację recept ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1)
uniemożliwiania czynności kontrolnych;
2)
niewykonania w terminie zaleceń pokontrolnych.
7.
Fundusz nie zawiera kolejnej umowy przez okres:
1)
jednego roku w przypadku pierwszego rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 6;
2)
trzech lat w przypadku drugiego rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 6.
8.
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, ogólne warunki umów na realizację recept oraz ramowy wzór umowy na realizację recept, kierując się koniecznością zapewnienia właściwej ich realizacji.
Promuj swoją kancelarię!
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Radca prawny
Poznań (woj. wielkopolskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Grodzisk (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Orzeczenia: 1
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...