• Art. 93. Pr. bud. - Prze...
  12.07.2020

Prawo budowlane

Stan prawny aktualny na dzień: 12.07.2020

Dz.U.2019.0.1186 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Art. 93. Pr. bud.


Przepis karny

Kto:
1)
przy projektowaniu lub wykonywaniu robót budowlanych w sposób rażący nie przestrzega przepisów art. 5 wymogi wobec obiektu budowlanego i urządzeń budowlanych ust. 1–2b,
1a)
przy wykonywaniu robót budowlanych stosuje wyroby, naruszając przepis art. 10 dopuszczalność stosowania wyrobów przy robotach budowlanych,
2)
(uchylony)
3)
dokonuje rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, naruszając przepisy art. 28 strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę lub art. 31 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę ust. 2,
4)
przystępuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane bez dopełnienia wymagań określonych w art. 41ust . 4, art. 42 obowiązki inwestora i kierownika budowy, art. 44 obowiązki informacyjne inwestora, art. 45 dziennik budowy,
5)
dostarcza lub umożliwia dostarczenie energii, wody, ciepła lub gazu, naruszając przepis art. 41ust . 5,
6)
wykonuje roboty budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę bądź w zgłoszeniu budowy lub rozbiórki, bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu,
7)
(uchylony)
8)
nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania ust. 1 pkt 1–4a,
9)
nie spełnia, określonych w art. 63 obowiązek przechowywania dokumentów ust. 1 lub art. 64 książka obiektu budowlanego ust. 1 i 3, obowiązków przechowywania dokumentów, związanych z obiektem budowlanym lub prowadzenia książki obiektu budowlanego,
9a)
nie spełnia obowiązku przesłania protokołu, o którym mowa w art. 70 obowiązek usunięcia uszkodzeń i uzupełnienia braków stanowiących zagrożenie ust. 2,
9b)
zmienia sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia, o którym mowa w art. 71 zmiana sposobu użytkowania obiektu ust. 2, albo pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 71 zmiana sposobu użytkowania obiektu ust. 3–5,
10)
nie udziela informacji lub nie udostępnia dokumentów, o których mowa w art. 81c prawo żądania informacji lub dokumentów ust. 1, żądanych przez organ nadzoru budowlanego , związanych z prowadzeniem robót budowlanych, przekazaniem obiektu budowlanego do użytkowania lub jego utrzymaniem,
11)
(uchylony)
12)
nie stosuje się do decyzji, o której mowa w art. 66 decyzja nakazująca usunięcie nieprawidłowości ust. 1a, w terminie w niej określonym,
podlega karze grzywny.
Art. 93. Przepis karny - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 9 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Radca prawny
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...