• Art. 29. Pr. bud. - Wyłą...
  16.07.2020

Prawo budowlane

Stan prawny aktualny na dzień: 16.07.2020

Dz.U.2019.0.1186 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Art. 29. Pr. bud.


Wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę

1.
Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
1)
obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 midx2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
b) płyt do składowania obornika,
c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę,
d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 midx³ i wysokości nie większej niż 7 m,
e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 midx2,
f) silosów na kiszonkę;
1a)
wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
2)
wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 midx², przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 midx² powierzchni działki;
2a)
wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 midx2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 midx2 powierzchni działki;
2b)
wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 midx2;
2c)
wiat o powierzchni zabudowy do 50 midx2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 midx2 powierzchni działki;
2d)
wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 midx2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 midx2 powierzchni działki;
3)
przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 midx3 na dobę;
3a)
zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 midx3;
4)
altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176);
5)
wiat przystankowych i peronowych;
6)
parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 midx2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa;
7)
wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;
8)
parkometrów z własnym zasilaniem;
8a)
stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317, 1356 i 2348) oraz punktów ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 17 tej ustawy, z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 tej ustawy;
9)
boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;
10)
miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;
11)
zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach;
11a)
zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;
11b)
przepustów o średnicy do 100 cm;
11c)
urządzeń instalowanych w pasie drogowym dróg publicznych, wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia:
a) służących do zarządzania drogami, w tym do wdrażania inteligentnych systemów transportowych,
b) służących do zarządzania ruchem drogowym, w tym urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c) o których mowa w art. 13o instalacja urządzeń do poboru lub kontroli opłaty elektronicznej lub opłaty za przejazd ust. 1 i art. 20g instalacja urządzeń do obserwacji i rejestracji obrazu zdarzeń na drogach ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698 i 730);
12)
tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 obowiązek zgłoszenia budowy i robót budowlanych ust. 1, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
13)
gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 midx2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;
14)
obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
15)
przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 midx2;
16)
pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:
a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,
b) uprawiania wędkarstwa,
c) rekreacji;
17)
opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;
18)
pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
19)
instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 midx3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
19a)
sieci:
a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
b) wodociągowych,
c) kanalizacyjnych,
d) cieplnych,
e) (uchylona)
f) gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5MPa;
20)
przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
20a)
telekomunikacyjnych linii kablowych;
20aa)
podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych;
20b)
kanalizacji kablowej;
21)
urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:
a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,
b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,
c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;
22)
obiektów małej architektury;
23)
ogrodzeń;
24)
obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;
25)
tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;
26)
znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody;
27)
instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku;
28)
obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 i 730) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów;
29)
poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności: stanowisk obronnych, przepraw, budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz obiektów kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki;
30)
niecek dezynfekcyjnych, w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem.
2.
Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:
1)
remoncie obiektów budowlanych;
1a)
przebudowie obiektów, o których mowa w ust. 1;
1aa)
przebudowie budynków, innych niż budynki, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem ich przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, a także z wyłączeniem przebudowy, której projekt budowlany wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej;
1b)
przebudowie przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków;
1c)
remoncie lub przebudowie urządzeń budowlanych;
2)
(uchylony)
3)
(uchylony)
4)
dociepleniu budynków o wysokości do 25 m;
5)
utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;
6)
instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
7)
(uchylony)
8)
(uchylony)
9)
wykonywaniu i przebudowie urządzeń melioracji wodnych;
10)
wykonywaniu obudowy ujęć wód podziemnych;
11)
przebudowie sieci gazowych oraz elektroenergetycznych innych niż wymienione w ust. 1 pkt 19a lit. a;
12)
przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;
12a)
budowie kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 katalog pojęć ustawowych pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi;
13)
(uchylony)
14)
instalowaniu krat na obiektach budowlanych;
15)
instalowaniu stanowiących albo nie stanowiących całości techniczno-użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, na obiektach budowlanych;
16)
montażu pomp ciepła, wolnostojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm) z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego, stosuje się obowiązek uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu budowlanego, o którym mowa w art. 6b wymóg uzgodnienia projektu budowlanego obiektu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 i 1518), oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a tej ustawy.
17)
(uchylony)
3.
Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 przedsięwzięcia wymagające oceny oddziaływania na środowisko ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
4.
Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonywane:
1)
przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków – wymagają pozwolenia na budowę,
2)
na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – wymagają dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 obowiązek zgłoszenia budowy i robót budowlanych ust. 1
– przy czym do wniosku o pozwolenie na budowę oraz do zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
5.
Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się do przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 12, polegających na budowie i przebudowie przenośnych wolno stojących masztów antenowych, w przypadku, gdy inwestorem jest przedsiębiorca telekomunikacyjny lub podmiot, o którym mowa w art. 4 warunki zabudowy nieruchomości gruntowej ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374 i 695).
Art. 29. Wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 1251 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Radca prawny
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...