• Art. 10. - Ewidencje pap...
  16.12.2019

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Stan prawny aktualny na dzień: 16.12.2019

Dz.U.2019.0.623 t.j. - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Art. 10. oferta. publ. spół.


Ewidencje papierów wartościowych oraz instrumentów finansowych nie będących papierami wartościowymi

1.
Komisja prowadzi ewidencję:
1)
papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2)
papierów wartościowych oraz instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- z wyłączeniem papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski.
2.
Ewidencja, o której mowa w ust. 1, jest jawna.
3.
Wpis do ewidencji dotyczący papierów wartościowych, które były przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem wpisu dotyczącego papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej, podlega opłacie, o której mowa w art. 94 opłata za wpis do ewidencji papierów wartościowych, zwanej dalej "opłatą ewidencyjną", jeżeli te papiery wartościowe nie zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 12 miesięcy od dnia ich przydziału.
4.
Komisja dokonuje wpisu do ewidencji na podstawie zawiadomienia o:
1)
przydziale papierów wartościowych;
2)
dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi.
5.
Do przekazania zawiadomienia obowiązany jest:
1)
emitent lub sprzedający – w terminie 14 dni od dnia:
a) przydziału papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej,
b) dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu;
2)
podmiot ubiegający się o dopuszczenie instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu
na rynku regulowanym albo o wprowadzenie ich do alternatywnego systemu obrotu – w terminie 14 dni odpowiednio od dnia tego dopuszczenia albo dnia wprowadzenia.
6.
W terminie, o którym mowa w ust. 5, podmiot obowiązany do przekazania zawiadomienia uiszcza opłatę ewidencyjną albo składa oświadczenie, że papiery będące przedmiotem oferty publicznej zostaną objęte wnioskiem o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu. Dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej albo oświadczenie dołącza się do zawiadomienia.
7.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób prowadzenia ewidencji, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań Komisji w zakresie nadzoru nad rynkiem kapitałowym oraz umożliwienia identyfikacji podmiotów i instrumentów finansowych;
2)
wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, uwzględniając konieczność zapewnienia podstawowych danych o instrumentach finansowych i trybie przeprowadzenia ich subskrypcji lub sprzedaży na podstawie oferty publicznej, dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu;
3)
tryb udostępniania ewidencji, w tym udostępniania jej na stronie internetowej Komisji.
Art. 10. Ewidencje papierów wartościowych oraz instrument... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Aplikant
Poznań (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Radca prawny
Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...