• Art. 146. Konst. - Kompet...
  11.12.2018
Testuj za darmo - w tym akcie wszystkie orzeczenia są dostępne zupełnie za darmo. Kup dostęp do całego orzecznictwa.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan prawny aktualny na dzień: 11.12.2018

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Art. 146. Konst.


Kompetencje Rady Ministrów

1.
Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Do Rady Ministrów należą sprawy polityki państwa nie zastrzeżone dla innych organów państwowych i samorządu terytorialnego.
3.
Rada Ministrów kieruje administracją rządową.
4.
W zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach Rada Ministrów w szczególności:
1)
zapewnia wykonanie ustaw,
2)
wydaje rozporządzenia,
3)
koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej,
4)
chroni interesy Skarbu Państwa,
5)
uchwala projekt budżetu państwa,
6)
kieruje wykonaniem budżetu państwa oraz uchwala zamknięcie rachunków państwowych i sprawozdanie z wykonania budżetu,
7)
zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek publiczny,
8)
zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa,
9)
sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi,
10)
zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz zatwierdza i wypowiada inne umowy międzynarodowe,
11)
sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju oraz określa corocznie liczbę obywateli powoływanych do czynnej służby wojskowej,
12)
określa organizację i tryb swojej pracy.
Orzeczenia: 1
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...