• Kodeks Etyki Zawodowej Ko...
  09.03.2021
Obserwuj akt

Rozdział II. Wykonywanie zawodu

Komornik jest zobowiązany troszczyć się o sprawność podejmowanych czynności egzekucyjnych, a w szczególności:
1)
przestrzegać wyznaczonych terminów czynności i przyjmowania interesantów,
2)
kontrolować przebieg i wyniki czynności,
3)
dbać o zachowanie kultury miejsca pracy odpowiednio do godności urzędu i materialnych możliwości.
1.
Komornik działa w interesie wierzyciela, zachowując wymogi dotyczące ochrony dłużnika i zachowaniu lojalności wobec wymiaru sprawiedliwości.
2.
Komornik nie może usprawiedliwiać naruszenia zasad etyki i godności zawodu w prowadzonych czynnościach powołaniem się na poczynione przez uczestnika postępowania sugestie.
1.
Komornik zobowiązany jest szczególnie dbać o zachowanie powagi i niezależności urzędu, jeśli stroną czynności jest instytucja publiczna (państwowa czy też samorządowa).
2.
Niedopuszczalne jest okazywanie przez komornika zażyłości z osobami zatrudnionymi w sądach oraz innych organach i instytucjach państwowych.
1.
Komornik oraz osoba, która była komornikiem, obowiązani są zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli się w związku z prowadzeniem czynności.
2.
Komornik odpowiada za zachowanie tajemnicy zawodowej przez jego pracowników.
3.
Znajdujące się w aktach sprawy materiały (dokumenty i notatki) objęte są tajemnicą zawodową.
4.
Komornik stosujący w pracy środki elektronicznego utrwalania danych obowiązany jest wdrożyć oprogramowanie zabezpieczające dane przed ich niepowołanym ujawnieniem.
5.
Komornik podczas przekazywania wiadomości środkami elektronicznymi obowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności dla wyeliminowania przypadkowego udostępniania informacji objętych tajemnicą osobie postronnej.
Jeśli dokonywane jest przeszukanie w lokalu, w którym komornik wykonuje zawód lub w mieszkaniu prywatnym komornika, może on żądać uczestnictwa w tej czynności przedstawiciela samorządu komorniczego.
Komornikowi nie wolno podjąć się prowadzenia czynności, jeżeli zachodzą przesłanki do wyłączenia komornika, określone w art. 48 wyłączenie sędziego z mocy ustawy (iudex inhabilis), i art. 49 wyłączenie sędziego na jego żądanie lub wniosek strony (iudex suspectus), k.p.c. w związku z art. 9 wniosek o wyłączenie komornika, ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.
Komornik jest obowiązany czuwać nad biegiem sprawy, informować klienta o jej postępach i niezwłocznie udzielić informacji o jej wyniku.
W sprawach finansowych obowiązuje komornika w stosunku do stron czynności szczególna skrupulatność.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...