• Art. 113. - Uprawnienia ...
  21.02.2020

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

Stan prawny aktualny na dzień: 21.02.2020

Dz.U.2019.0.768 t.j. - Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

Art. 113. KAS


Uprawnienia do uzyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji

1.
W celu wykonywania zadań, o których mowa w art. 2 zadania KAS ust. 1 pkt 1, 2, 13-16a i 16c oraz art. 14 zadania Szefa KAS ust. 1 pkt 7, oraz ścigania przestępstw na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych właściwe organy KAS, na potrzeby realizacji czynności określonych w niniejszym przepisie, w art 114-117, art. 118 kontrola operacyjna ust. 1-17, art. 119 niejawne nabycie, zbycie lub przejęcie przedmiotów ust. 1-10, art. 120 niejawne nadzorowanie wytwarzania, przemieszczania i przechowywania przedmiotów przestępstwa oraz obrotu nimi ust. 1-6, art 122-126, art. 127 uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji i danych ust. 1-5, art. 127a korzystanie przez Szefa KAS i naczelnika urzędu celno-skarbowego z informacji stanowiących tajemnicę bankową ust. 1, 2 i 6-12, art. 128 korzystanie przez funkcjonariuszy z pomocy innych osób ust. 1 oraz art. 131 zadania Szefa KAS w zakresie ochrony form, środków i metod wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych ust. 1, 2 i 5, z zachowaniem ograniczeń wynikających z art 114-126, art. 127 uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji i danych ust. 1-5 i art. 127a korzystanie przez Szefa KAS i naczelnika urzędu celno-skarbowego z informacji stanowiących tajemnicę bankową ust. 1-12, mogą uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać:
1)
informacje zawierające dane osobowe,
2)
dane, o których mowa w art. 114 odesłanie do przepisów innych ustaw ust. 1 oraz w art. 115 uzyskiwanie i przetwarzanie informacji przez funkcjonariuszy wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze ust. 1,
3)
informacje o dochodach, obrotach, rzeczach i prawach majątkowych
– podmiotów podlegających kontroli oraz podmiotów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa albo przestępstwa skarbowego lub posiadania mienia zagrożonego przepadkiem.
2.
Czynności, o których mowa w ust. 1, mogą być prowadzone w formie czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym umożliwiających uzyskiwanie informacji oraz utrwalanie śladów i dowodów w sposób niejawny.
3.
Czynności, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają wyłącznie:
1)
funkcjonariusze pełniący służbę w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych urzędu obsługującego ministra albo urzędu celno-skarbowego,
2)
funkcjonariusze, o których mowa w art. 2 zadania KAS ust. 2a, oddelegowani do wykonywania zadań służbowych w komórkach, o których mowa w pkt 1
– zwani dalej „funkcjonariuszami wykonującymi czynności operacyjno-rozpoznawcze”.

Art. 113. Uprawnienia do uzyskiwania, gromadzenia, przetw... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Radca prawny
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...