• Zakład Ubezpieczeń Społec...
  09.07.2020

Ponad 2 000 wzorów pism i umów przygotowanych przez specjalistów we współpracy z kancelariami prawnymi! Czytaj więcej
Dokumenty zawierają:
 • Opis dokumentu
 • Instrukcję uzupełnienia pisma
 • Przykładowo uzupełniony wzór

Szukaj dokumentów: Szukaj czyść
Kategoria: Typ:

Znaleziono 54 dokumentów:

 • Deklaracja rozliczeniowa (ZUS DRA)
  Deklaracja rozliczeniowa (ZUS DRA) służy do rozliczania składek oraz wypłaconych w tym samym miesiącu zasiłków wraz z zasiłkami rodzinnymi i pielęgnacyjnymi podlegającymi rozliczeniu na poczet składek. Deklaracja rozliczeniowa (ZUS DRA) składana jest przez płatnika składek do 5 dnia następnego miesiąca - dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w rozumieniu art. 1...
  Kategorie dokumentu: finanse, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, deklaracja
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zawiera informacje o przedsiębiorcy, jego formy prawnej, rozmiaru i rodzaju działalności, a także sytuacji finansowej i otrzymanej pomocy de minimis. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis jest składany obowiązkowo dla ubiegających się o umorzenie składek na ubezpieczenia ZUS. Pomoc de mi...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pomoc publiczna, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zawiera informacje o przedsiębiorcy, jego formy prawnej, rozmiaru i rodzaju działalności, a także sytuacji finansowej i otrzymanej pomocy de minimis. FFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną ni...
  Kategorie dokumentu: biznes, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze
 • Imienny raport o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne (ZUS RZA)
  Imienny raport o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne (ZUS RZA) to załącznik do deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Imienny raport o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne (ZUS RZA) wypełnia płatnik składek odnośnie osób podlegających wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, nie stosuje się go w odniesieniu do osób podlegających ubezpieczeniom społecznym (obowiązkowo lub dobrowolnie)....
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, raporty
 • Imienny raport o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek (ZUS RSA)
  Imienny raport o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek (ZUS RSA) jest załącznikiem do deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Imienny raport o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek (ZUS RSA) przeznaczony jest dla przekazania informacji o wypłaconych świadczeniach i o zaistniałych przerwach w opłacaniu składek. Imienny raport o wypłaconych świadczeniach i przerwac...
  Kategorie dokumentu: praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, raporty
 • Imienny raport płatnika składek uprawnionego do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (ZUS RCA)
  Imienny raport płatnika składek uprawnionego do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (ZUS RCA) to załącznik do formularza ZUS DRA - Deklaracja rozliczeniowa. Imienny raport płatnika składek uprawnionego do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (ZUS RCA przeznaczony jest dla płatników składek uprawnionych do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.Imienny raport płatnika skła...
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, raporty
 • Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej
  Imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej to formularz służący płatnikowi składek do przekazania informacji zawartych w raportach imiennych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem ich zweryfikowania. Informacje te płatnik może przesyłać również w innej formie, ale tak by spełniała ona wymogi z art. 41 ust.8 ustawy o systemie ubezpeiczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z p...
  Kategorie dokumentu: finanse, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, raporty
 • Informacja o adresach prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek (ZUS ZAA)
  Informacja o adresach prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek (ZUS ZAA) wypełniana jest celem zawiadomienia o nowym adresie prowadzenia działalności albo likwidacji działalności pod wcześniej wskazanym adresem. Informacja o adresach prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek (ZUS ZAA) jest załącznikiem do formularza ZUS ZPA lub ZUS ZFA. Informacja o adresach ...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, spółki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, informacje
 • Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA)
  Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA) przekazywana jest przez płatnika składek do 31 stycznia danego roku za poprzedni rok kalendarzowy. Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA) przekazują płatnicy, którzy: byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składki wypadkowej od 1 stycznia do 31 grudnia i co najmniej jeden...
  Kategorie dokumentu: praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, informacje
 • Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek (ZUS ZBA)
  Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek (ZUS ZBA) składana jest celem zawiadomienia o nowym rachunku bankowym bądź zamknięciu dotychczasowego rachunku. Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek (ZUS ZBA) to załącznik do formularza ZUS ZPA lub ZUS ZFA. Formularz ten wypełniany jest przez płatnika, który w zgłoszeniu ZUS ZPA w dziale IV, pole 04 lub ZUS ZFA - "Zg...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, informacje
 • Informacja o rachunku bankowym (ZUS)
  Informacja o rachunku bankowym (ZUS) jest formularzem przeznaczonym dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w którym wskazuje on numer rachunku bankowego, na który mają być przelewane pobierane przez niego świadczenia. Informacja o rachunku bankowym (ZUS) składana jest przez świadczeniobiorcę bądź jego pełnomocnika.
  Kategorie dokumentu: finanse, księgowość, praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, informacje
 • Odwołanie
  Środek zaskarżenia decyzji. Wnosi się do go organu wyższego rzędu, nadzorującego za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzje. Odwołania do sądu od orzeczeń organów ubezpieczeniowym, w zakresie decyzji dotyczących ubezpieczeń społecznych nie podlegają opłacie.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: odwołanie
 • Oświadczenie członka otwartego funduszu emerytalnego lub osoby, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie, o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Począwszy od roku 2016, co cztery lata, w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca, członek otwartego funduszu emerytalnego lub osoba, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie, ma możliwość zmiany decyzji w zakresie przekazywania do OFE części składki na ubezpieczenie emerytalne albo zewidencjonowania tej części składki na subkoncie. Oświadczenie o przekazywaniu ...
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, fundusze, pracownik, emerytura Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
  Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis składa przedsiębiorca w ZUS pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, jeśli ubiega o umorzenie składek. Pomoc de minimis to rodzaj nie podlegającej notyfikacji pomocy publicznej (ingerencji instytucji państwowych w postaci przyznania w jakiejkolwiek formie, pomocy danemu podmiotowi gospodarczemu bądź ich grupie, która prowadzi do z...
  Kategorie dokumentu: biznes, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pomoc publiczna, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, oświadczenia
 • Oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej
  Oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej składane jest przez osoby, które prowadziły pozarolniczą działalność w dniu 1 września 2012 r. albo w dniu, w którym złozyły wniosku o umorzenie zaległości z tytułu nieopłaconych składek ZUS, chcące skorzystać z abolicji ZUS na podstawie ustawy dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopł...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, oświadczenia
 • Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS
  Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS należy skierować do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składając go w jednostce organizacyjnej ZUS, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Sprzeciw może być złożony na piśmie lub wniesiony ustnie do protokołu. Protokół taki sporządza pracownik jednostki organizacyjnej ZUS. Termin na złożenie sprzeciwu wynosi 14 dni od dnia doręcz...
  Kategorie dokumentu: praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: sprzeciwy, odwołanie
 • Upoważnienie do odbioru zaświadczenia
  Upoważnienie do odbioru zaświadczenia to podstawa działania upoważnionej osoby w zakresie dokonania czynności materialno-technicznej w zastępstwie upoważnionego. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia nie dotyczy czynności prawnej, zatem nie wymaga sporządzenia pełnomocnictwa.
  Kategorie dokumentu: urząd skarbowy, urząd stanu cywilnego, urząd wojewódzki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: upoważnienie
 • Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego (ZUS Z-15)
  Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego (ZUS Z-15) to formularz, który ubezpieczony składa celem ubiegania się o ten zasiłek. Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu podlegającemu ubezpieczeniu chorobowemu, z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia lat 14 oraz innym chorym członkiem rodziny, z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat....
  Kategorie dokumentu: finanse, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o emeryturę pomostową (ZUS Rp-1Epom)
  Wniosek o emeryturę pomostową (ZUS Rp-1Epom) składany jest przez osobę, chcącą mieć obliczaną emeryturę na podstawie odpowiednio zwaloryzowanych składek emerytalnych zgromadzonych na koncie w ZUS oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego. Od 1 stycznia 2009 r. osoby urodzone po 1948 r., które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, mogą ubiegać się o przyznanie em...
  Kategorie dokumentu: finanse, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy /choroby zawodowej
  Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy /choroby zawodowej przysługuje w razie wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej pracownika, jeśli doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.Wniosek o jednorazowe odszkodowanie...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego (ZUS KP-3)
  Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego (ZUS KP-3) wprowadziła nowelizacja ustawy emerytalnej z 28 lipca 2011 r. Przepisy obowiązujące od 23 września 2011 r. pozwalają na ustalenie podstawy wymiaru kapitału początkowego z dziesięciu kolejnych lat kalendarzowych z całego okresu przypadającego do 31 grudnia 1998 r., a nie tak jak dotychczas – wyłącznie z okresu od 1980 do 1998 r. Nowe regu...
  Kategorie dokumentu: finanse, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, kapitał zakładowy Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy (ZUS RP-1A)
  Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy (ZUS RP-1A) składany jest w przypadku orzeczenia czasowej niezdolności do pracy. Prawo do okresowej renty z tytułu niezdolności do pracy ustaje zatem z upływem okresu, na jaki świadczenie zostało przyznane. W celu ustalenia prawa do renty na dalszy okres należy zgłosić, na piśmie lub ustnie do protokołu, wniosek w tej sprawi...
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o rentę rodzinną (ZUS RP-2)
  Wniosek o rentę rodzinną (ZUS RP-2) składana jest przez członków rodziny zmarłego po jego śmierci. Renta rodzinna przysługuje, gdy zmarła ubezpieczona osoba posiadała w chwili śmierci prawo do emerytury lub świadczeń przedemerytalnych. Konieczne są również dodatkowe warunku: przekroczenie wieku 50 lat małżonka, niezdolność do pracy małżonka, całkowita niezdolność do pracy dziecka (do 16 lat albo d...
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o rentę socjalną
  Wniosek o rentę socjalną składany jest przez osoby, które nie mają wymaganego stażu ubezpieczeniowego do renty z tytułu niezdolności do pracy. We wniosku konieczne jest podanie danych personalnych, adresowych, także określenia sposobu przekazywania renty. Wnioskodawca składa oświadczenie co do okoliczności mogących spowodować odmowę lub zawieszenie przyznawania renty socjalnej, np. przychody z dzi...
  Kategorie dokumentu: finanse, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy (ZUS RP-1R)
  Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy (ZUS RP-1R) stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w ZUS – rozpatrzenia uprawnień i wydania decyzji w sprawie renty z tytułu niezdolności do pracy oraz do wszczęcia postępowania o rentę zagraniczną. Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy (ZUS RP-1R) należy złożyć w Oddziale lub Inspektoracie ZUS właściwym ze względu na miejsce zameldowania...
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o skierowanie zapytania do właściwego ZUS
  Wniosek o skierowanie zapytania do właściwego ZUS jest dokumentem składanym przez wierzyciela lub jego pełnomocnika, w celu skierowanie zapytania do właściwego ZUS, w celu ustalenia miejsca pracy dłużnika i osoby płatnika składek na jego ubezpieczenie społeczne. Wniosek o skierowanie zapytania do właściwego ZUS sporządza się zawsze w formie pisemnej. Czynność odpłatna.
  Kategorie dokumentu: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, egzekucja Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o świadczenie przedemerytalne (ZUS RP-26)
  Wniosek o świadczenie przedemerytalne (ZUS RP-26) to formularz o przyznanie świadczenia osobie w wieku przedemerytalnym, która spełnia określone w ustawie warunki.Celem jest pomoc finansowa dla osoby bezrobotnej pozostającej w tym stanie z powodu osiągniętego wieku. Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która: pobierała zasiłek dla bezrobotnych przez co najmniej 6 miesięcy, a ...
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne (ZUS NP-7)
  Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne (ZUS NP-7) może złożyć ubezpieczony, który po okresie pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy (360 dni). Świadczenie rehabilitac...
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek
  Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek z okresu od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. przewidywany jest przez ustawę z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r., poz. 1551). Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek jest zasadny w przypadku stwierdzenia całkowitej nieśc...
  Kategorie dokumentu: finanse, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski, przedsiębiorca
 • Wniosek o ustalenie kapitału początkowego (ZUS KP-1)
  Wniosek o ustalenie kapitału początkowego (ZUS KP-1) rozpatruje i wydaje decyzję w sprawie jednostka ZUS właściwa według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia. Osoby, którym ZUS wyliczy kapitał początkowy, nie muszą ponownie przekazywać przy składaniu wniosku o emeryturę dokumentów potwierdzających okresy składkowe i nieskładkowe sprzed 1999 r. oraz wysokość osiąganeg...
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, kapitał zakładowy Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego spowoduje postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które prowadzi organ właściwy wierzyciela tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamie...
  Kategorie dokumentu: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, alimenty Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o wydanie interpretacji przez ZUS
  Wniosek o wydanie interpretacji przez ZUS rozpatrują wyłącznie dwa Oddziały:Oddział ZUS w Gdańsku i Oddział ZUS w Lublinie. Oddział ZUS w Gdańsku wydaje interpretacje w sprawach wnioskodawców z zakresu terytorialnego Oddziałów w: Białymstoku, Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, Łodzi I, Olsztynie, Ostrowie Wielkopolskim, Pile, Płocku, Poznaniu I, Poznaniu II, Siedlcac...
  Kategorie dokumentu: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o wydanie legitymacji emeryta – rencisty
  W celu otrzymania legitymacji emeryta - rencisty należy złożyć wniosek do właściwego organu rentowego. Wniosek o wydanie legitymacji emeryta - rencisty jest dokumentem potwierdzającym status emeryta-rencisty oraz potwierdzającym fakt objęcia świadczeniobiorcy ubezpieczeniem zdrowotnym. Właściwym organem rentowym jest jednostka wypłacająca emeryturę lub rentę. Do wniosku o wydanie legitymacji eme...
  Kategorie dokumentu: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, emerytura, renta Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (ZUS Z-12)
  Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (ZUS Z-12) składa wnioskujący, który pokrył koszty pogrzebu. Przy tradycyjnym rozumieniu ceremonii pochówku wnioskodawca winien wykazać zatem co najmniej poniesienie wydatków związanych z zakupem trumny, wykopaniem grobu, złożeniem ciała i ewentualnie przewozem zwłok. Zasiłek pogrzebowy przysługuje również w przypadku kremacji zwłok. W przypadku gdy koszty po...
  Kategorie dokumentu: finanse, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o wystąpienie z OFE
  Wniosek o wystąpienie z OFE składany jest przez ubezpieczonych stanowiących grupę urodzonych w latach 1949-1968. W przypadku, gdy ich decyzja o wyborze OFE z 1999 r. zablokowała im drogę do emerytury na starych zasadach istnieje możliwość wypisania się z OFE. Osoby takie - zarówno te, które nabędą prawo do świadczenia w przyszłości, jak i te, które nabyły już takie uprawnienia i są w trakcie stara...
  Kategorie dokumentu: finanse, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym LIKWIDACJA, ROZWIĄZANIE / UNIEWAŻNIENIE (KRS-Z61)
  Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym LIKWIDACJA, ROZWIĄZANIE / UNIEWAŻNIENIE (KRS-Z61)kierowany jest do sądu rejonowego właściwego według siedziby/adresu podmiotu. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym LIKWIDACJA, ROZWIĄZANIE / UNIEWAŻNIENIE (KRS-Z61) dotyczy rozwiązania/ unieważnienia podmiotu (wymagane podanie daty orzeczenia sądu, uchwały, decyzji organu oraz podani...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, podmioty zagraniczne, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski, przedsiębiorca
 • Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym ZALEGŁOŚĆ PODATKOWA, CELNA, na rzecz ZUS (KRS-Z40)
  Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym ZALEGŁOŚĆ PODATKOWA, CELNA, na rzecz ZUS (KRS-Z40) kierowany jest do sądu rejonowego właściwego według siedziby/adresu podmiotu. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym ZALEGŁOŚĆ PODATKOWA, CELNA, na rzecz ZUS (KRS-Z40) dotyczy zgłoszenia jednej z w.w. zaległości, wykreślenia w.w. zaległości bądź zgłoszenia zakończenia egzekucji (w ty...
  Kategorie dokumentu: finanse, Krajowy Rejestr Sądowy, urząd skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urząd celny Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek (ZUS S-72B)
  Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek (ZUS S- 72B) najczęściej wymagany jest w trakcie ubiegania się o różnego rodzaju kredyty. Nierzadko również zaświadczenie to stanowi atut w prowadzeniu działalności gospodarczej poświadczając wiarygodność potencjalnych kontrahentów. Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek...
  Kategorie dokumentu: finanse, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski, przedsiębiorca
 • Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej (ZUS RW-3)
  Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej (ZUS RW-3) wymaga podania danych osobowych, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji oraz dyspozycji: doręczenie na rachunek bankowy, na adres wnioskodawcy bądź na adres pełnomocnika. Renta rodzinna przysługuje, gdy zmarła ubezpieczona osoba posiadała w chwili śmierci prawo do emerytury lub świadczeń przedemerytalnych. Konieczne są również dod...
  Kategorie dokumentu: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wyrejestrowanie płatnika składek (ZUS ZWPA)
  Wyrejestrowanie płatnika składek (ZUS ZWPA) wypełniane jest w celu wyrejestrowania płatnika składek będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającej osobowości prawnej, a także wyrejestrowania płatnika składek będącego osobą fizyczną z możliwością zgłoszenia korekty danych wyrejestrowania płatnika składek.
  Kategorie dokumentu: praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, zgłoszenia
 • Wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA)
  Wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) składane jest celem wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych, wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego, a także zgłoszenia korekty danych o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń społecznych / ubezpieczenia zdrowotnego. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) należy złożyć w terminie 7 dni o...
  Kategorie dokumentu: praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wyrejestrowania
 • Wywiad zawodowy (ZUS N-10)
  Wywiad zawodowy (ZUS N-10) składa osoba, która stara się o wydanie orzeczenia o niezdolności do pracy. Wywiad zawodowy (ZUS N-10) dotyczy charakteru i rodzaju pracy i jest wypełniany przez pracodawcę. Oprócz tego do wniosku dołączyć należy aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się pracownik, w stosunku do którego ma być wydane orzeczenie...
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, informacje
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (ZUS RP7)
  Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (ZUS RP7) to formularz potwierdzający osiągnięte przez pracownika zarobki w poszczególnych latach.Pracodawca ma obowiązek wystawiania zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (ZUS Rp-7) zarówno aktualnym, jak i byłym pracownikom. Wypełnia je na podstawie dokumentacji źródłowej, np. list płac, kart wynagrodzeń. Dowodem może być również zaświadczenie o ...
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, zaświadczenia
 • Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu odwołania od decyzji organu emeryta w przedmiocie ponownego przeliczenia świadczeń
  Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu odwołania od decyzji organu emeryta w przedmiocie ponownego przeliczenia świadczeń jest dokumentem, w którym powód wnosi o ponowne przeliczenie świadczeń. Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu odwołania od decyzji organu emeryta w przedmiocie ponownego przeliczenia świadczeń wnosi się za pośrednictwem Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Od zażaleni...
  Kategorie dokumentu: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: zażalenie
 • Załącznik do wniosku o rentę rodzinną (ZUS RP-2A)
  Załącznik do wniosku o rentę rodzinną (ZUS RP-2A) jest składany, jeżeli z wnioskiem o rentę rodzinną występują dwie lub więcej osoby pełnoletnie. Renta rodzinna przysługuje, gdy zmarła ubezpieczona osoba posiadała w chwili śmierci prawo do emerytury lub świadczeń przedemerytalnych. Konieczne są również dodatkowe warunku: przekroczenie wieku 50 lat małżonka, niezdolność do pracy małżonka, całkowita...
  Kategorie dokumentu: finanse, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, załączniki
 • Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA)
  Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA) dokonywane jest przez płatników i dotyczy okresów pracy, w których ubezpieczeni pracowali w szczególnych warunkach lub wykonywali pracę o szczególnym charakterze. Od 1 stycznia 2009 r. osoby urodzone po 1948 r., które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, mogą u...
  Kategorie dokumentu: praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, zgłoszenia
 • Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej (ZUS ZFA)
  Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej (ZUS ZFA) to fomularz przeznaczony dla płatników składek będących osobami fizycznymi. Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej (ZUS ZFA) należy wypełnić celem zgłoszenia płatnika składek, zmiany jego danych (oprócz zmiany danych identyfikacyjnych płatnika, zgłaszanych przez formularz ZUS ZIPA), a także korekty danyc...
  Kategorie dokumentu: finanse, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, zgłoszenia
 • Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej (ZUS ZPA)
  Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej (ZUS ZPA) to formularz, który przeznaczony jest dla płatników składek będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej. Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej oso...
  Kategorie dokumentu: spółki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, zgłoszenia
 • Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZCNA)
  Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZCNA) to formularz do zgłoszenia danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania jest niezgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego, zgłoszenia utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny.
  Kategorie dokumentu: praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, zgłoszenia
 • Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej (ZUS ZUA)
  Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej (ZUS ZUA) wypełnia się celem zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, zmiany / korekty danych ubezpieczonego (oprócz zmiany danych identyfikacyjnych zgłaszanych na formularzu ZUS ZIUA). Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej (ZUS ZUA) składa się w ciągu 7 dni od dnia...
  Kategorie dokumentu: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, zgłoszenia
 • Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych (ZUS ZZA)
  Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych (ZUS ZZA) to formularz wypełniany celem zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, zmiany danych osoby ubezpieczonej (oprócz zmiany danych identyfikacyjnych, które należy zgłaszanych na formularzu ZUS ZIUA), a także korekty danych osoby ubezpieczonej (oprócz korekty danych identyfikacyjnych zgłaszanych na formularzu ZUS ZIUA). Zgłosz...
  Kategorie dokumentu: praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, zgłoszenia
 • Zgłoszenie likwidacji działalności gospodarczej
  Zgłoszenie likwidacji działalności gospodarczej - Jeśli przedsiębiorca uzna, że nie może kontynuować prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ na przykład, nie przynosi ona założonych zysków, może zadecydować o jej zakończeniu. Likwidacja działalności gospodarczej przez osoby fizyczne wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia zaprzestania działalności do organu ewidencyjnego oraz dokonaniem rozlicz...
  Kategorie dokumentu: biznes, urząd skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przedsiębiorca Typy dokumentu: informacje, zgłoszenia
 • Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej (ZUS ZIUA)
  Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej (ZUS ZIUA) wypełnia się dla osób zgłoszonych formularzami ZUS ZUA lub ZUS ZZA w przypadku, gdy uległy zmianie lub wymagają korekty dane identyfikacyjne, podane w dziale III formularza ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej lub ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmi...
  Kategorie dokumentu: praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, zgłoszenia
 • Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek (ZUS ZIPA)
  Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek (ZUS ZIPA)jest wypełniany celem zgłoszenia zmiany / korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, a także zgłoszenia zmiany / korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek będącego osobą fizyczną.
  Kategorie dokumentu: finanse, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: zgłoszenia
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...