• Ustawa o ochronie osób i ...
  19.06.2019

Ustawa o ochronie osób i mienia

Stan prawny aktualny na dzień: 19.06.2019

Dz.U.2018.0.2142 t.j. - Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

Rozdział 7. Nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi oraz kontrola stanu ochrony obszarów, obiektów i urządzeń przez nie chronionych

1.
Komendant Główny Policji sprawuje nadzór nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, z zastrzeżeniem art. 44 nadzór Ministra Obrony Narodowej i art. 44a nadzór sprawowany przez Komendanta Głównego SG, w zakresie:
1)
zasad i sposobów realizacji zadań ochrony osób i mienia;
2)
sposobów użycia przez pracowników tych formacji środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej;
3)
posiadania przez pracowników ochrony niezbędnych kwalifikacji.
2.
Nadzór, o którym mowa w ust. 1, polega na:
1)
kontroli organizacji i zasad działania, uzbrojenia, wyposażenia oraz współpracy z innymi formacjami i służbami;
2)
kontroli zgodności aktualnego stanu ochrony jednostki z planem ochrony;
3)
wstępie na teren obszarów i obiektów, a także innych miejsc, w których jest prowadzona ochrona, oraz żądaniu wyjaśnień i udostępniania bądź wglądu w dokumentację ochronną;
4)
wstępie na teren siedziby przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie ochrony osób i mienia, w takich dniach i godzinach, w jakich jest prowadzona lub powinna być prowadzona działalność;
5)
wydawaniu pisemnych zaleceń mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i dostosowanie działalności specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej do przepisów prawa.
3.
Naruszenia przepisów prawa i nieprawidłowości stwierdzone w ramach sprawowanego nadzoru, o którym mowa w ust. 1, w terminie określonym w zaleceniu, usuwa:
1)
kierownik jednostki, w skład której wchodzą obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;
2)
osoba działająca w imieniu lub interesie przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, posiadającego świadectwo broni;
3)
kierownik jednostki, w której utworzono wewnętrzną służbę ochrony.
Porównania: 1 Przypisy: 2
1.
Minister Obrony Narodowej, w zakresie określonym w art. 43 nadzór Komendanta Głównego Policji, sprawuje nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi działającymi na terenach, o których mowa w art. 4 możliwość stosowania innych przepisów prawa ust. 1 pkt 1.
1a.
Kontrolę ochrony terenów, o których mowa w art. 4 możliwość stosowania innych przepisów prawa ust. 1 pkt 1, przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne może przeprowadzać Żandarmeria Wojskowa.
2.
Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ochrony terenów podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych jednostek organizacyjnych, chronionych przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne.
Porównania: 1
1.
Komendant Główny Straży Granicznej, na zasadach określonych w art. 43 nadzór Komendanta Głównego Policji, oraz w przepisach dotyczących ochrony lotnictwa cywilnego, sprawuje nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie wykonywania zadań związanych z kontrolą bezpieczeństwa przeprowadzaną w portach lotniczych. Przepis art. 46 zasady wykonywania czynności nadzorczych przez funkcjonariuszy Policji, stosuje się odpowiednio.
2.
W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Komendant Główny Straży Granicznej może powierzyć przeprowadzenie kontroli komendantom oddziałów Straży Granicznej.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Przepisy art. 43 nadzór Komendanta Głównego Policji, art. 44 nadzór Ministra Obrony Narodowej i art. 44a nadzór sprawowany przez Komendanta Głównego SG nie naruszają uprawnień właściwych ministrów, kierowników urzędów centralnych w zakresie sprawowania przez nich nadzoru nad działalnością wewnętrznych służb ochrony oraz pracowników przedsiębiorców świadczących usługi ochrony osób i mienia w podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych jednostkach organizacyjnych.
Porównania: 1
1.
Funkcjonariuszowi Policji przysługuje prawo do wykonywania czynności, o których mowa w art. 43 nadzór Komendanta Głównego Policji, ust. 2, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia.
2.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady wydawania upoważnień do kontroli oraz tryb wykonywania czynności, o których mowa w art. 43 nadzór Komendanta Głównego Policji, ust. 2.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi).
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...