• Wyszukiwarka:
  16.01.2021
Akty prawne
Znaleziono: 30
Orzeczenia
Znaleziono: 1258288
Dokumenty
Znaleziono: 914
Interpretacje
Znaleziono: 27704
Orzeczenia (1258288):
(wyniki: 1 - 30) Dalej
(wyniki: 1 - 30) Dalej
Interpretacje (27704):
(wyniki: 1 - 30) Dalej
Postanowienie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 25 sierpnia 2006 RO-XV/430/SD-354/413/JS/06
Pytanie podatnika: Czy z chwilą przyjęcia darowizny, założenie spółki cywilnej i zarejestrowanie jej w celu prowadzenia działalności zgodnie ze złożonym oświadczeniem będzie prawidłową formą prowadzenia działalności z uwagi na konieczność zachowania ...
Decyzja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 25 stycznia 2006 PD I-42181/I/25/MC/05
Pytanie podatnika: Dotyczy możliwości zaliczenia wydatków na nabycie wierzytelności oraz innych związanych z tą transakcją wydatków do ceny nabycia przedsiębiorstwa. D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie ...
Decyzja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 6 czerwca 2005 PDII-43071/1/AS/05
Pytanie podatnika: Dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawy o podatku od towarów i usług. D E C Y Z J A Działając na podstawie art.14b § 5 i art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. ...
Postanowienie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 7 lipca 2006 1472/ROP?1/423?130/218/06/RM
Pytanie podatnika: Jak ustalić przychód z tytułu przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki gruntu wraz z własnością znajdujących się na nim budynków i budowli w trybie art. 231§ 2 Kodeksu cywilnego w związku z wybudowaniem przez dzierżawcę ...
Decyzja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 1 sierpnia 2005 PI/005-131/05/P/04
Pytanie podatnika: Czy zbywając budynek wraz z jednoczesnym ustanowieniem użytkowania wieczystego gruntu należy pobrać podatek VAT od ceny obejmującej prawo wieczystego użytkowania gruntu i budynek? D E C Y Z J ADyrektor Izby Skarbowej ...
Decyzja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 26 lipca 2005 PPB1-443/434/2005
Pytanie podatnika: Czy Ochotnicza Straż Pożarna jest zwolniona z płacenia podatku VAT z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, ustanowionego na podstawie decyzji administracyjnej? DECYZJADyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając ...
Decyzja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 9 września 2005 1401/VR/4407/14-75/05/JM
Pytanie podatnika: Czy umowa cesji dotycząca przeniesienia części zobowiązań, należności i środków trwałych oraz obrotowych na osobę trzecią, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?. D E C Y Z J ANa podstawie art. 233 § 1 pk ...
Postanowienie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 29 sierpnia 2006 RO ?XV/443/SD-332/419/RF/06
Pytanie podatnika 1. Jak interpretować zapis art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od spadków i darowizn "pod warunkiem, że zakład ten będzie prowadzony przez nabywcę w stanie niepogorszonym przez okres co najmniej 5 lat"? Co należy brać pod uwagę pr ...
(wyniki: 1 - 30) Dalej
Dokumenty (914):
(wyniki: 1 - 30) Dalej
 • Informacja pracownika o kosztach poniesionych podczas podróży
  Informacja pracownika o kosztach poniesionych podczas podróży jest dokumentem przedkładanym pracodawcy przez pracownika po odbyciu podróży służbowej. Informacja pracownika o kosztach poniesionych podczas podróży służy rozliczeniu podróży służbowej i jest podstawą do otrzymania należności związanych z podróżą służbową według norm Kodeksu Pracy.
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, przedsiębiorca, pracownik Typy dokumentu: informacje,
 • pełnomocnictwo procesowe
  Pełnomocnictwo procesowe jest dokumentem na podstawie którego pełnomocnik jest uprawniony do zastępowania przed sądem, czy też innymi organami mocodawcy. Pełnomocnictwo procesowe powinno zostać okazane odpowiedniemu organowi przy pierwszej czynności procesowej pełnomocnika. Pełnomocnictwo procesowe może być w każdym czasie odwołane. Pełnomocnik działa w imieniu i na rzecz mocodawcy.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, przedsiębiorca, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pełnomocnictwo,
 • Zapytanie o kredyt
  Zapytanie o kredyt to prośba o umożliwienie dokonywania transakcji kupna-sprzedaży na preferencyjnych warunkach z opóźnionym terminem płatności. Zapytanie o kredyt poprzedzone było dokonaniem wcześniejszych transakcji kupna-sprzedaży z danym przedsiębiorcą.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse Typy dokumentu: prośby, wnioski
 • Otwarcie nowego rachunku - nieponoszenie odpowiedzialności za długi osoby trzeciej
  Wniosek o otwarcie nowego rachunku – nieponoszenie odpowiedzialności za długi osoby trzeciej to oświadczenie woli, w którym zrzekamy się ciężaru odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania zaciągnięte przez współposiadacza rachunku bankowego. Opcjonalnie jest to również żądanie likwidacji wspólnego rachunku i otwarcia nowego, którego posiadaczem będzie wyłącznie wnioskodawca.
  Kategorie dokumentu: finanse, księgowość Typy dokumentu: podania, wnioski
 • Informacja o ewidencjonowaniu kosztów podróży służbowej
  Informacja o ewidencjonowaniu kosztów podróży służbowej służy przypomnieniu o prawidłowym dokumentowaniu wszelkich wydatków, które pracownik poniósł podczas podróży służbowej wraz z ewidencją czasu trwania podróży i przebytych kilometrach samochodem służbowym.
  Kategorie dokumentu: praca Typy dokumentu: informacje
 • Nota odsetkowa
  Nota odsetkowa jest żądaniem zapłaty odsetek powstałych wskutek przekroczenia terminu wykonania zobowiązania przez dłużnika. Nota odsetkowa to jednocześnie informacja o samym długu i jego podstawie, terminie opóźnienia w płatności zobowiązania pieniężnego, kwocie zaległości głównych i powstałych odsetkach.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość Typy dokumentu: nakaz zapłaty, wezwanie,
 • Zgłoszenie robót budowlanych
  Na podstawie zgłoszenia robót budowlanych mogą być rozpoczęte roboty budowlane, które nie wymagają wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę. Zgłoszenie robót budowlanych nie podlega opłacie i należy je złożyć do urzędu właściwego ze względu na położenie nieruchomości, na której będą wykonywane prace.
  Kategorie dokumentu: budownictwo Typy dokumentu: zgłoszenia
 • Zgłoszenie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków
  Zgłoszenie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków ma na celu aktualizację informacji o właścicielach nieruchomości. Właściciele nieruchomości mają obowiązek zgłaszać właściwemu staroście (ze względu na miejsce położenia nieruchomości) wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
  Kategorie dokumentu: budownictwo, grunty Typy dokumentu: zgłoszenia,
 • Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  Jeżeli działka, na której chcemy budować nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego musimy wystąpić z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu co do zasady składamy w Urzędzie Gminy. Decyzję o warunkach zabudowy wydaje wówczas wójt/burmistrz/prezydent miasta. Decyzję o warunkach zabudow...
  Kategorie dokumentu: budownictwo, grunty Typy dokumentu: wnioski,
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy to realizacja prawa do odstąpienia od umowy wyrażona przez jedną ze stron. Skutek prawny tego oświadczenia zachodzi w momencie doręczenia go drugiej stronie. Umowa uważana jest wtedy za niezawartą. W przypadku zastosowania w umowie instytucji odstępnego oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest ważne wówczas, gdy nastąpiło wraz z jego zapłatą.
  Kategorie dokumentu: biznes, sprzedaż Typy dokumentu: oświadczenia, umowy
 • odwołanie prokury
  Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, które może zostać udzielone przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie. W związku z powyższym jej wypowiedzenie również powinno mieć...
  Kategorie dokumentu: spółki Typy dokumentu: pełnomocnictwoprokura
 • Wniosek o przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę
  Wniosek o przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę składa się odpowiedniemu organowi za zgodą strony, na rzecz której decyzja ta została wydana, w celu przeniesienia decyzji pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu. W przypadku kupna/sprzedaży działki budowalnej lub domu w budowie możliwe jest przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby.
  Kategorie dokumentu: budownictwo Typy dokumentu: wnioskipozwolenia
 • Wniosek o wydanie dziennika budowy
  Wniosek o wydanie dziennika budowy - Dziennik budowy jest to urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Wniosek o wydanie dziennika budowy możemy złożyć dopiero po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.
  Kategorie dokumentu: budownictwo Typy dokumentu: wnioski
 • Zawiadomienie o likwidacji działalności gospodarczej
  Zgłoszenie likwidacji działalności gospodarczej - Jeśli przedsiębiorca uzna, że nie może kontynuować prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ na przykład, nie przynosi ona założonych zysków, może zadecydować o jej zakończeniu. Likwidacja działalności gospodarczej przez osoby fizyczne wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia zaprzestania działalności do organu ewidencyjnego oraz dokonaniem rozlicz...
  Kategorie dokumentu: biznes, urząd skarbowy Typy dokumentu: zgłoszenia,
 • Informacja o sporządzeniu remanentu
  Informacja o sporządzeniu remanentu dotyczy przedsiębiorców prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, którzy zobowiązani są do sporządzenia na koniec każdego roku podatkowego oraz na dzień 1 stycznia, tak zwanego remanentu, czyli spisu z natury składników majątku firmy. Informacja o sporządzeniu remanentu dotyczy również tych przedsiębiorców, którzy zakończyli prowadzenie działalności ...
  Kategorie dokumentu: biznes, urząd skarbowy Typy dokumentu: informacje, zgłoszenia
 • INFORMACJA O REZYGNACJI Z USTAWOWEGO ZWOLNIENIA Z VAT
  INFORMACJA O REZYGNACJI Z USTAWOWEGO ZWOLNIENIA Z VAT dotyczy tych przedsiębiorców, którzy przekroczyli dopuszczony limit zwolnienia z VAT lub dobrowolnie rezygnują ze zwolnienia z VAT. Stają się wtedy płatnikami podatku VAT i mogą wystawiać faktury VAT dla innych podmiotów będących również płatnikami podatku od towarów i usług.
  Kategorie dokumentu: biznes, podatki, urząd skarbowy Typy dokumentu: oświadczenia, zgłoszenia, deklaracjainformacja podatkowa
 • Zawiadomienie o zawiązaniu spółki cywilnej
  Zawiadomienie o zawiązaniu spółki cywilnej - spółka cywilna powstaje z chwilą zawarcia umowy spółki. Dokument ten musi określać wspólników, ich wspólny cel gospodarczy oraz do jakiego działania zobowiązują się, aby go osiągnąć. Zawiadomienie o zawiązaniu spółki cywilnej składa się we właściwym Urzędzie Skarbowym.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, urząd skarbowy Typy dokumentu: informacje, zawiadomienie,
 • Informacja o spisie z natury wobec likwidacji działalności gospodarczej
  Zgodnie z artykułem 14 ust. 5 ustawy o VAT czynni podatnicy VAT, którzy zaprzestaną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zobowiązani są sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Dodatkowo do deklaracji podatkowej za dany okres powinna zostać złożona informacja o dokonanym spisie z natury.
  Kategorie dokumentu: biznes, podatki, urząd skarbowy Typy dokumentu: informacje, zgłoszenia,
 • Rozliczenie zaliczki pracowniczej
  Rozliczenie zaliczki pracowniczej następuje po udostępnieniu pracownikowi określonej kwoty pieniężnej na wydatki obciążające pracodawcę. Rozliczenie zaliczki pracowniczej pod względem merytorycznym i rachunkowym następuje po ustalonym terminie, najcześciej po 14 dniach i jest czasami podstawą do wypłaty pracownikowi pieniędzy, które nadpłacił bądź do zwrotu przez niego pieniędzy, których nie wykor...
  Kategorie dokumentu: finanse, księgowość, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: formularze, informacje,
 • Odrzucenie wniosku kredytowego
  Odrzucenie wniosku kredytowego to decyzja banku lub innego przedsiębiorstwa skierowana do wnioskodawcy, która zawiera odmowę kredytowania. Odrzucenie wniosku kredytowego jest najczęstszą konsekwencją negatywnego wyniku badania zdolności kredytowej wnioskodawcy.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse Typy dokumentu: informacje, zawiadomienie
 • Zgłoszenie likwidacji działalności gospodarczej
  Zgłoszenie likwidacji działalności gospodarczej - Jeśli przedsiębiorca uzna, że nie może kontynuować prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ na przykład, nie przynosi ona założonych zysków, może zadecydować o jej zakończeniu. Likwidacja działalności gospodarczej przez osoby fizyczne wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia zaprzestania działalności do organu ewidencyjnego oraz dokonaniem rozlicz...
  Kategorie dokumentu: biznes, urząd skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przedsiębiorca Typy dokumentu: informacje, zgłoszenia,
 • Prośba o przesłanie dokumentów finansowych przedsiębiorstwa
  Prośba o przesłanie dokumentów finansowych przedsiębiorstwa umożliwia zbadanie kondycji finansowej przez jego kontrahenta. Pozwoli to na decyzję o ewentualnej kontynuacji lub zakończeniu współpracy na preferencyjnych warunkach kredytu kupieckiego. Prośba o przesłanie dokumentów finansowych przedsiębiorstwa jest często poprzedzana trudnościami płatnicznymi między przedsiębiorcami.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: prośby,
 • prokura
  Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, które może zostać udzielone przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie. W związku z powyższym jej wypowiedzenie również powinno mieć...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: pełnomocnictwo, prokura,
 • Prokura łączna
  Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, które może zostać udzielone przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie. Prokura może być udzielona kilku osobom łącznie, lecz wtedy ...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: pełnomocnictwo, prokura,
 • Przedsądowe wezwanie do zapłaty
  Przedsądowe wezwanie do zapłaty jest upomnieniem skierowanym do dłużnika niewywiązującego się terminu wykonania zobowiązania pieniężnego. Przedsądowe wezwanie do zapłaty należy wysłać za potwierdzeniem odbioru dla ewentualnego przedstawienia w czasie rozprawy sądowej.
  Kategorie dokumentu: finanse, księgowość, sądy Typy dokumentu: upomnienia, wezwanie,
 • Pełnomocnictwo administracyjne
  Pełnomocnictwo administracyjne jest dokumentem na podstawie którego pełnomocnik jest uprawniony do zastępowania przed organami administracji publicznej mocodawcy. Pełnomocnictwo powinno zostać okazane odpowiedniemu organowi przy pierwszej czynności pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane. Pełnomocnik działa w imieniu i na rzecz mocodawcy.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: pełnomocnictwo ogólne,
 • Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej
  Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej jest dokumentem na podstawie którego pełnomocnik jest uprawniony do działąnia w imieniu mocodzwcy przy czynnościach zwykłego zarządu związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo procesowe może być w każdym czasie odwołane. Pełnomocnik działa w imieniu i na rzecz mocodawcy.
  Kategorie dokumentu: spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: pełnomocnictwo,
 • Pełnomocnictwo do zawarcia umowy
  Pełnomocnictwo do zawarcia umowy jest dokumentem na podstawie którego pełnomocnik jest uprawniony do zawarcia w imieniu mocodawcy konkretnej umowy. Pełnomocnictwo takie powinno zostać okazane drugiej stronie umowy przed dokonaniem czynności prawnej. Jeżeli umowa jest sporządzana na piśmie pełnomocnictwo może zostać do niej załączone. Pełnomocnictwo może być odwołąne przed zawarciem umowy. Pełnomo...
  Kategorie dokumentu: biznes, sprzedaż Typy dokumentu: pełnomocnictwo,
 • Złożenie prokury przez prokurenta
  Złożenie prokury przez prokurenta jest oświadczeniem woli na podstawie którego stosunek łączący strony pełnmocnictwa wygasa. Od chwili złożenia prokury prokurent nie może występować w imieniu pełnomocnika, chyba że co innego wynika z treści prokury lub też z oświadczenia o złożeniu prokury.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: pełnomocnictwo, prokura,
 • Odwołanie pełnomocnictwa
  Pełnomocnictwo jest dokumentem na podstawie którego pełnomocnik jest uprawniony do występowania w imieniu mocodawcy.Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane. Od chwili, gdy pełnomocnik dowiedział się o odwołaniu pełnomocnictwa nie ma on prawa do występowania w imieniu mocodawcy.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: pełnomocnictwo,
(wyniki: 1 - 30) Dalej
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...