• Rozporządzenie Ministra S...
  18.09.2020

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 18.09.2020

Dz.U.2003.208.2026 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Obserwuj akt

Na podstawie art. 95 § 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148 oraz z 2003 r. Nr 109, poz. 1031) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:
1)
uprawnienie strażników straży gminnych, zwanych dalej "strażnikami", do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;
2)
wykaz wykroczeń, za które strażnicy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;
3)
warunki i sposób wydawania strażnikom upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
1.
Strażnicy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w:
1)
art. 49 okazywanie lekceważenia Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej, jej organom i symbolom narodowym symbolom narodowym, art. 50 nieopuszczanie zbiegowiska publicznego , art. 51 zakłócanie spokoju lub wywołanie zgorszenia § 1 i 2, art. 52 naruszanie przepisów o zgromadzeniach § 2 i 3 pkt 2–3, art. 54 naruszanie przepisów o zachowywaniu się w miejscach publicznych, art. 55 kąpiel w miejscach zabronionych, art. 56 bezprawna publiczna zbiórka ofiar § 1, art. 58 żebranie w miejscu publicznym § 1, art. 601 § 1–3 i § 4 pkt 1, art. 603 prowadzenie sprzedaży poza miejscem wyznaczonym przez gminę § 1, art. 63a bezprawne umieszczenie ogłoszenia lub plakatu § 1, art. 64 niedopełnianie obowiązków w zakresie tabliczek z numerem nieruchomości, nazwą ulicy lub miejscowości, art. 65 wprowadzanie w błąd co do swojej tożsamości, art. 66 bezprawne wywołanie alarmu § 1, art. 67 uniemożliwianie zaznajomienia się z informacją zamieszczoną przez instytucję publiczną, art. 72 niezabezpieczenie miejsca niebezpiecznego, art. 74 niszczenie lub usuwanie oznaczeń miejsc niebezpiecznych § 1, art. 75 niezachowanie należytej ostrożności w postępowaniu z przedmiotami i płynami § 1, art 77–79, art. 80 naruszanie ograniczeń w użytkowaniu wałów przeciwpowodziowych § 1 i 2, art. 81 niszczenie lub uszkadzanie umocnień brzegów wód, art. 82 sprowadzanie niebezpieczeństwa pożaru § 3 i 4, art. 82a naruszanie obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej § 2, art. 84 zaniechanie obowiązku oznaczenia przeszkody w ruchu drogowym, art. 85 samowolne ustawianie albo niszczenie lub uszkadzanie znaku lub sygnału alarmowego § 1 i 2, art. 85a naruszanie przepisów dotyczących sposobu znakowania dróg, art. 89 dopuszczenie do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub torach pojazdu szynowego, art. 91 zanieczyszczanie drogi publicznej lub spowodowanie na niej utrudnienia w ruchu, art. 96 dopuszczenie do prowadzenia pojazdu przez osoby nieuprawnione lub dopuszczenie pojazdu do jazdy wbrew przepisom prawa § 3, art. 99 niszczenie drogi, przynależności lub urządzeń drogowych § 1 pkt 2 i 3, art 100–102, art. 104 skłanianie do żebrania, art. 106 dopuszczenie do przebywania w okolicznościach niebezpiecznych małoletniego lub osoby pod opieką lub nadzorem, art. 108 szczucie psem człowieka, art. 109 zanieczyszczanie wód, art. 117 nieutrzymywanie czystości i porządku w obrębie nieruchomości i higieny w środkach transportu
, art. 138d wprowadzanie w błąd co do posiadania uprawnień przewodnika górskiego § 1, art. 140 dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku, art. 141 umieszczenie w miejscu publicznym nieprzyzwoitego ogłoszenia, napisu lub rysunku lub używanie słów nieprzyzwoitych, art. 143 utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z urządzeń publicznych § 1, art. 144 niszczenie roślinności § 1 i 2, art. 145 zanieczyszczenie miejsca publicznego, art. 151 wypasanie zwierząt na cudzych gruntach § 1–3, art. 153 uszkadzanie roślinności w cudzym lesie, zbieranie grzybów lub owoców leśnych w miejscach zabronionych lub w niedozwolony sposób § 1, art. 154 użytkowanie cudzego gruntu leśnego lub rolnego, niszczenie urządzeń § 1 i 2, art. 157 nieopuszczanie cudzego gruntu § 1, art. 161 bezprawny wjazd pojazdem do cudzego lasu w miejscu niedozwolonym, art. 162 zanieczyszczanie gleby, wody lub lasu § 1, art. 166 puszczanie w lesie psa luzem ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618 i 911);
2)
art XII § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz. U. poz. 142 oraz z 1990 r. poz. 198);
3)
art. 431 ust. 1 i 2, art. 45 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 2245 i 2439 oraz z 2018 r. poz. 310, 650 i 1669);
4)
art. 13 przepis karny ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1446);
5)
art. 10 odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy ust. 1–2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150, 284 i 875);
6)
art. 37 odpowiedzialność karna za naruszenie nakazów lub zakazów ustawy ust. 1 za czyny określone w art. 9 obowiązki utrzymującego zwierzę domowe, art. 10a zakaz obrotu zwierzętami na targowiskach ust. 1–3, art. 25 obowiązki kierowcy, który potrącił zwierzę, art. 37a odpowiedzialność karna za prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia ust. 1 oraz art. 37e odpowiedzialność karna za nabywanie zwierząt domowych na targowiskach ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 oraz z 2018 r. poz. 650 i 663);
7)
art. 334 nie przestrzeganie przepisów uchwały sejmiku województwa w sprawie dopuszczonych do stosowania paliw i art. 343 zakaz używania instalacji nagłaśniających ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.);
8)
art. 26 odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376, 650, 1338, 1480 i 1669);
9)
art. 92 naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.) w zakresie określonym w art. 28 ust. 4 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 i 2371 oraz z 2018 r. poz. 317, 650, 907 i 1669);
10)
art. 112 naruszenie zakazów lub ograniczeń obowiązujących w parku kulturowym ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 oraz z 2018 r. poz. 10 i 1669);
11)
art. 85 odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967);
12)
art. 131 odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy pkt 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614);
13)
art. 48 odpowiedzialność karna za nieprzekazanie pojazdu wycofanego z eksploatacji uprawnionym podmiotom ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 578 i 1479);
14)
art. 50 odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy pkt 5 w związku z art. 38a zakazy w zakresie stref uzdrowiskowych ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056);
15)
art. 78 umieszczanie baterii lub akumulatorów w pojemniku z innymi odpadami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1479);
16)
art. 79 odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1464 oraz z 2018 r. poz. 730);
17)
art. 494 naruszenie przepisów ustawy w zakresie zasad prowadzenia agitacji wyborczej i art. 495 oraz art. 498 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349);
18)
art. 171 przepis karny, art. 175 przepis karny, art. 177 przepis karny, art. 188 przepis karny oraz art. 191 przepis karny ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 i 875);
19)
art. 95 odpowiedzialność karna za umieszczanie zużytego sprzętu z innymi odpadami i art. 96 odpowiedzialność karna za nieprzekazywanie zużytego sprzętu z gospodarstw domowych ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466 i 1479);
20)
art. 478 przepis karny pkt 2, 5, 6 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566, z późn. zm.);
21)
aktach prawa miejscowego, ustanawiających przepisy porządkowe w zakresie zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, których naruszenie zagrożone jest karą grzywny.
2.
Strażnicy mogą ponadto nakładać grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w art. 88 prowadzenie pojazdu bez wymaganych świateł lub pozostawienie pojazdu bez wymaganego oświetlenia,
art. 90 tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej, art. 92 niestosowanie się do znaków drogowych lub sygnałów osób uprawnionych do kierowania ruchem lub kontroli ruchu § 1, art. 94 prowadzenie pojazdu bez uprawnień lub pojazdu niedopuszczonego do ruchu § 1 i 2, art. 95 prowadzenie pojazdu bez wymaganych dokumentów, art. 96 dopuszczenie do prowadzenia pojazdu przez osoby nieuprawnione lub dopuszczenie pojazdu do jazdy wbrew przepisom prawa § 1 pkt 2, art. 96b nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową osoby niepełnosprawnej, art. 96c oraz art. 97 naruszanie przepisów o ruchu drogowym ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń.
1.
Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydaje strażnikom komendant straży gminnej.
1a.
Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego komendantom straży gminnych (miejskich) wydaje, na imienny wniosek komendanta straży gminnej (miejskiej), właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta).
2.
W strażach umiejscowionych w strukturze urzędu gminy upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydaje strażnikom na imienny wniosek komendanta straży gminnej właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta).
1.
Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego powinno zawierać oznaczenie organu wydającego upoważnienie, datę wydania i termin ważności, podstawę prawną wydania, imię, nazwisko i stanowisko służbowe upoważnionego strażnika, numer znaku identyfikacyjnego, obszar, na którym upoważnienie jest ważne, oraz powinno wskazywać, że strażnik jest uprawniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w § 2 ust. 1 albo w § 2 ust. 1 i 2.
2.
Upoważnienie powinno być podpisane przez organ, który je wydał, oraz opatrzone odciskiem pieczęci urzędowej.
Upoważnienia, które zostały wydane na podstawie przepisów dotychczasowych i których termin ważności nie upłynął w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, pozostają w mocy po dniu jego wejścia w życie, jednak nie dłużej niż do upływu terminu ważności tych upoważnień.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...