• Art. 211. - Odpowiedzial...
  19.01.2019

Prawo lotnicze

Stan prawny aktualny na dzień: 19.01.2019

Dz.U.2018.0.1183 t.j. - Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze

Obserwuj akt

Art. 211. Pr. Lot.


Odpowiedzialność karna za wykonywanie lotów i transportu lotniczego statkami powietrznymi wbrew przepisom ustawy

1.
Kto:
1)
wykonuje lot przy użyciu statku powietrznego nieposiadającego wymaganej zdatności do lotów lub niezgodnie z ograniczeniami określonymi w świadectwie zdatności do lotów,
2)
wbrew obowiązkom określonym w art. 45 warunki używania na terytorium RP statku powietrznego wykonuje lot statkiem powietrznym,
2a)
wbrew art. 53 świadectwo zdatności w zakresie hałasu wykonuje lot z naruszeniem wymagań dotyczących ochrony środowiska przed nadmiernym hałasem statków powietrznych i zanieczyszczeniami ziemi, wody i powietrza,
3)
wbrew art. 84 system ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej lotniska lub wymaganiom zawartym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 85 rozporządzenie w sprawie przygotowania i działania lotniska w sytuacji zagrożenia ustawy, nie dopełniając ciążącego na nim obowiązku, narusza przepisy o ratownictwie na lotniskach i ochronie przeciwpożarowej lotnisk,
4)
wbrew art. 87 przeszkody lotnicze ust. 1-3 lub warunkom określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 92 rozporządzenie w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych pkt 4 i 5 ustawy wznosi przeszkody lotnicze, dopuszcza do ich powstania lub przeszkód takich nie zgłasza i nie likwiduje lub nie oznakowuje,
5)
wbrew art. 97 zakaz wykonywanie niektórych czynności lotniczych ustawy wykonuje lot lub inne czynności lotnicze, nie mając ważnej licencji lub świadectwa kwalifikacji lub niezgodnie z ich treścią i warunkami,
6)
wbrew art. 105 obowiązek poddania się badaniom lotniczo-lekarskim ust. 2 ustawy wykonuje loty lub inne czynności lotnicze mimo utraty wymaganej sprawności psychicznej i fizycznej,
7)
wbrew art. 115 uprawnienia dowódcy statku powietrznego ust. 1 ustawy nie wykonuje poleceń dowódcy statku powietrznego związanych z bezpieczeństwem lotu,
8)
wbrew art. 122 obowiązki użytkownika polskiej przestrzeni powietrznej ust. 2 nie wykonuje poleceń organów, o których mowa w tym przepisie,
9)
wbrew art. 123 pokazy lotnicze ust. 1 wykonuje lot próbny, akrobacyjny nad osiedlem lub innym skupiskiem ludności,
9a)
wbrew art. 123 pokazy lotnicze ust. 2 dokonuje w czasie lotu zrzutu ze statku powietrznego,
10)
działając we własnym imieniu lub za osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej prowadzącą przedsiębiorstwo:
a) podejmuje lub prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu lotniczego i innych usług lotniczych bez wymaganej koncesji, zezwolenia lub certyfikatu albo niezgodnie z ich warunkami i ograniczeniami,
b) uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie przez członków Komisji lub osoby, o których mowa w art. 136 uprawnienia członków Komisji Badania Wypadków Lotniczych ust. 3 i 3a, czynności, o których mowa w art. 136 uprawnienia członków Komisji Badania Wypadków Lotniczych ust. 1 i 2,
11)
(uchylony)
12)
wbrew zakazom określonym w art. 87a emisja wiązki lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej emituje lub powoduje emisję wiązki lasera lub światła z innych źródeł w kierunku statku powietrznego w sposób mogący spowodować olśnienie, oślepienie lub wystąpienie poświaty i w rezultacie stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa statku powietrznego lub zdrowia załogi i pasażerów na jego pokładzie
- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.
2.
Tym samym karom podlega, kto, nie dopełniając ciążącego na nim obowiązku, dopuszcza do popełnienia czynów określonych w ust. 1.
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...