• Interpretacja indywidualn...
  24.09.2020

IPPP3/443-205/10-4/MPe

Interpretacja indywidualna
z dnia 9 czerwca 2010

Artykuły przypisane do interpretacji

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 41 interpretacje.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się ta interpretacja podatkowa. Znajdź inne potrzebne interpretacje.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18.02.2010r. (data wpływu 01.03.2010r.) uzupełnione w dniu 26.05.2010 r. (data wpływu) na wezwanie z dnia 18.05.2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia dla usług lotniskowych - jest prawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 01.03.2010r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony w dniu 26.05.2010 r. (data wpływu) na wezwanie z dnia 18.05.2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia dla usług lotniskowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Przedsiębiorstwo P., jako państwowy organ zarządzający lotniskiem pobiera opłaty za wykonywanie usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników powietrznych oraz innych podmiotów wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym - wykaz szczegółowy zawiera „katalog usług lotniskowych”. Biorąc pod uwagę rodzaj przedmiotowych usług należy wskazać, że są one ściśle związane z nieruchomościami, jakimi dysponuje P. — np. usługa polegająca na udostępnianiu przewoźnikom infrastruktury lotniskowej w celu wykonania startu i lądowania statku powietrznego, ze swej istoty wiąże się z udostępnieniem nieruchomości stwarzającej odpowiednie warunki do przeprowadzenia powyższych czynności. P. oddaje, więc do używania/korzystania przewoźnikom czy też innym podmiotom nie tylko płytę lotniska, ale także budynki znajdujące się na lotnisku jak i urządzenia potrzebne do wykonania ww. usług. Ponadto, każdy używający port lotniczy/lotnisko podmiot musi mieć zapewnioną niezbędną pomoc medyczną, ochronę przeciwpożarową oraz inne niezbędne do wykonania niniejszych usług wymogi techniczne takie jak np. utrzymywanie lotniska i jego elementów w stanie odpowiadającym warunkom technicznym określonym przez właściwy organ oraz zgodnie z danymi wpisanymi do rejestru lotnisk cywilnych. Zarządzający lotniskiem ma także obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na terenie lotniska poprzez koordynowanie prac lokalnego zespołu do spraw bezpieczeństwa lotnisk. Przedmiotem obowiązków zarządzającego lotniskiem jest także m.in. organizowanie i utrzymywanie wizualnych pomocy nawigacyjnych, organizacja, urządzanie i utrzymanie pola naziemnego ruchu lotniczego, ocena warunków hamowania na drogach startowych czy też ochrona przed wtargnięciem zwierzyny. Ponadto zarządzający lotniskiem użytku publicznego obowiązany jest prowadzić eksploatację lotniska w sposób zapewniający ciągłość ruchu lotniczego.

Katalog usług lotniskowych zawiera następujące usługi świadczone na rzecz przewoźników lub innych podmiotów wykonujących przewozy lotnicze:

1. udostępnienie infrastruktury lotniskowej do obsługi startu i lądowania statku powietrznego;

2. udostępnienie infrastruktury płytowej do postoju statków powietrznych w czasie od ich lądowania do startu (pominięciem czasu postoju w hangarach);

3. udostępnienie terminali pasażerskich i towarowych do obsługi pasażerów i towarów;

4. usługi handlingowe świadczone na rzecz samolotów lądujących na lotniskach.

Na każdą z ww. usług składają się różne usługi pomocnicze.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wymieniony „katalog usług lotniskowych” należy zakwalifikować, jako usługi związane z nieruchomościami...

Zdaniem Spółki, na podstawie art. 28e ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm., dalej zwana ustawą o VAT) miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku, jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości. Podobną definicję zawiera Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnotowego systemu od wartości dodanej Dz. Urz. UE L nr 347, s. 1 z późn. zm.). W myśl art. 47 ww. Dyrektywy miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług rzeczoznawców i agentów nieruchomości, usługi zakwaterowania w sektorze hotelarskim lub sektorach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub w miejsca przeznaczone do użytku, jako kempingi, przyznawanie prawa użytkowania nieruchomości oraz usług związanych z przygotowaniem i koordynacją prac budowlanych, takich jak usługi architektów i biur nadzoru budowlanego, jest miejsce, w którym znajduje się nieruchomość.

Przepisy ustawy o VAT oraz przepisy Dyrektywy 2006/112/WE nie zawierają szczegółowych wytycznych w zakresie interpretacji pojęcia „usługi związane z nieruchomościami”. Niemniej jednak kierując się jedną z podstawowych zasad wspólnego sytemu VAT, jaką jest zasada opodatkowania transakcji w miejscu faktycznej konsumpcji towaru lub usługi należy uznać, że ww. usługi powinny być świadczone na nieruchomości (tj. w miejscu, w którym położona jest nieruchomość). Nie ulega, bowiem wątpliwości, iż wszystkie z ww. usług odbywają się w porcie lotniczym/lotnisku, gdzie są ostatecznie konsumowane. Zgodnie z pkt 6 preambuły do dyrektywy Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług (Dz.U.UE L z dnia 20 lutego 2008r.) w niektórych okolicznościach ogólne zasady dotyczące miejsca świadczenia usług zarówno na rzecz podatników, jak i osób niebędących podatnikami nie mają zastosowania i powinny mieć wtedy zastosowanie określone wyłączenia. Wyłączenia te powinny być w znacznej mierze oparte na istniejących kryteriach i odzwierciedlać zasadę opodatkowania w miejscu konsumpcji (...). Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. prawo lotnicze (Dz. U. 2006 nr 100 poz. 696 z późn. zm.) lotniskiem - jest wydzielony obszar na lądzie, wodzie lub innej powierzchni w całości lub w części przeznaczony do wykonywania startów, lądowań i naziemnego lub nawodnego ruchu statków powietrznych, wraz ze znajdującymi się w jego granicach obiektami i urządzeniami budowlanymi o charakterze trwałym wpisany do rejestru lotnisk. W myśl art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 października 1987 r. (Dz.U.1987 Nr 33 poz. 165 z późn. zm.) o przedsiębiorstwie państwowym P. - portami lotniczymi w rozumieniu niniejszej ustawy są obiekty budowlane i urządzenia obejmujące: lotniska komunikacyjne, drogi startowe, lotnicze urządzenia naziemne, w tym radionawigacyjne i radiolokacyjne, dworce lotnicze pasażerskie i towarowe, a także inne obiekty zaplecza portowego.

Zdaniem Wnioskodawcy czynności w wyniku, których nieruchomość (lotnisko/port lotniczy) jest odpłatnie oddawana/udostępniana do używania są zawiązane z nieruchomością. Charakterystyczne dla usług znajdujących się w katalogu usług lotniskowych jest to, że w celu ich realizacji zarządzający lotniskiem oddaje do używania przewoźnikowi powietrznemu lub innemu podmiotowi nieruchomość (lotnisko/port lotniczy) bez udziału, której przewoźnik nie może świadczyć usług związanych z transportem pasażerów czy towarów. Do realizacji niniejszych usług niezbędne są bowiem m.in. pasy startowe, budowle i inne urządzenia znajdujące się na lotnisku jak np. sortownia bagażu czy też lotnicze urządzenia naziemne. Ponadto większość czynności wykonywanych przez zarządzającego lotniskiem sprowadza się do utrzymywania nieruchomości (lotniska/portu lotniczego) w stanie odpowiadającym określonym standardom i wymogom technicznym, których zachowanie jest niezbędne do bezpiecznego udostępniania infrastruktury lotniskowej przewoźnikom czy też innym podmiotom.

Wnioskodawca ma tu na uwadze takie rzeczy jak m.in. stacjonowanie na terenie lotniska straży pożarnej, służb medycznych, służby ochrony lotniska oraz wszelkie działania podejmowane na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na lotnisku. Nie można, więc przedmiotowych usług traktować w oderwaniu od nieruchomości, na której są wykonywane, bowiem bez zachowania wymaganych dla lotniska/portu lotniczego standardów lotnisko/port lotniczy nie będzie mogło prawidłowo funkcjonować, co jest równoznaczne z zaprzestaniem na nim ruchu lotniczego. W opinii Wnioskodawcy zasadne wydaje się być uznanie tego rodzaju usług za świadczone na nieruchomości, gdyż skupiają się one na oddaniu konkretnie oznaczonej i wyposażonej w odpowiednio przygotowane obiekty i urządzenia nieruchomości (portu lotniczego/lotniska) do używania przewoźnikowi czy też innym podmiotom.

Podkreślenia wymaga także fakt, że bez tych usług wykorzystywanie tej nieruchomości (lotniska/portu lotniczego) zgodnie z jej przeznaczeniem nie byłoby możliwe. Ponadto, co do zasady każde z urządzeń niezbędnych do wykonywania przedmiotowych usług np. sortownia bagaży, stanową część składową nieruchomości co oznacza, że urządzenia te dzielą los prawny nieruchomości. W konsekwencji zgodnie z art. 28 e ustawy o VAT przedmiotowe usługi należy traktować, jako usługi na nieruchomości związane z jej używaniem (korzystaniem, udostępnianiem) i w myśl niniejszego artykułu należy je opodatkowywać w miejscu ich położenia. Biorąc pod uwagę powyższe, usługi te nie mogą być realizowane w innym miejscu jak lotnisko/port lotniczy i w oderwaniu od jego infrastruktury.

Reasumując, w przedstawionym stanie faktycznym, należy stwierdzić, że każda z będących przedmiotem wniosku o interpretacje usług jest świadczona na nieruchomości, gdyż bez odpowiednio przygotowanej infrastruktury lotniskowej nieruchomości (lotnisko/port lotniczy) nie mogłoby w ogóle zostać oddane do używania a tym samym przedmiotowe usługi nie mogłyby być zrealizowane. Ponadto zgodnie z zasadą opodatkowania usług w miejscu faktycznej ich konsumpcji, usługi te są konsumowane w miejscu położenia nieruchomości, czyli na lotnisku/porcie lotniczym. W konsekwencji wszystkie przedstawione powyżej argumenty wskazują na bezpośredni związek niniejszych usług z nieruchomością, w związku z czym są one zdaniem Wnioskodawcy świadczone na nieruchomości a tym samym miejscem ich świadczenia jest zgodnie z art. 28 e ustawy o VAT miejsce położenia nieruchomości. Odpowiednio każda o podobnym charakterze usługa znajdująca się w katalogu usług świadczona na rzecz przewoźników powietrznych oraz innych podmiotów powinna zostać potraktowana, jako usługa kompleksowa (związana z usługą główną), gdyż nie stanowią one dla przewoźników czy też innych podmiotów celu samego w sobie, lecz są w myśl wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości C-349/96 Card Protection Plan Itd (CCP) a Commissioners of Customs and Excise, „środkiem do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej”, tym samym ich miejscem świadczenia będzie także miejsce położenia nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…). W myśl art. 8 ust. 3 ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji (…). Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy, przy określaniu miejsca świadczenia usług, usługi są identyfikowane za pomocą klasyfikacji statystycznych, jeżeli dla tych usług przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. W przypadku świadczenia usług bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie. Od dnia 1 stycznia 2010 r. miejsce świadczenia przy świadczeniu usług regulują przepisy art. 28a do 28o ustawy o VAT. Zgodnie z art. 28a ustawy na potrzeby stosowania rozdziału 3 w zakresie określenia miejsca świadczenia przy świadczeniu usług:

1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:

a. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, uwzględnieniem art. 15 ust. 6,

b. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;

2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j i 28n.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Przedsiębiorstwo P., jako państwowy organ zarządzający lotniskiem pobiera opłaty za wykonywanie usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników powietrznych oraz innych podmiotów wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym. W opinii Wnioskodawcy świadczenie przedmiotowych usług jest ściśle związane z nieruchomościami, jakimi dysponuje P. — np. usługa polegająca na udostępnianiu przewoźnikom infrastruktury lotniskowej w celu wykonania startu i lądowania statku powietrznego, ze swej istoty wiąże się z udostępnieniem nieruchomości stwarzającej odpowiednie warunki do przeprowadzenia powyższych czynności. P. oddaje, więc do używania/korzystania przewoźnikom czy też innym podmiotom nie tylko płytę lotniska, ale także budynki znajdujące się na lotnisku jak i urządzenia potrzebne do wykonania ww. usług. Ponadto, każdy używający port lotniczy/lotnisko podmiot musi mieć zapewnioną niezbędna pomoc medyczną, ochronę przeciwpożarową oraz inne niezbędne do wykonania niniejszych usług wymogi techniczne takie jak np. utrzymywanie lotniska i jego elementów w stanie odpowiadającym warunkom technicznym określonym przez właściwy organ oraz zgodnie z danymi wpisanymi do rejestru lotnisk cywilnych. Zarządzający lotniskiem ma także obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na terenie lotniska poprzez koordynowanie prac lokalnego zespołu do spraw bezpieczeństwa lotnisk. Przedmiotem obowiązków zarządzającego lotniskiem jest także m.in. organizowanie i utrzymywanie wizualnych pomocy nawigacyjnych, organizacja, urządzanie i utrzymanie pola naziemnego ruchu lotniczego, ocena warunków hamowania na drogach startowych czy też ochrona przed wtargnięciem zwierzyny. Ponadto zarządzający lotniskiem użytku publicznego obowiązany jest prowadzić eksploatację lotniska w sposób zapewniający ciągłość ruchu lotniczego.

W tym miejscu należy wskazać, że w odniesieniu do pewnych kategorii usług, przepisy ustawy o VAT wprowadzają szczególne regulacje dotyczące miejsca świadczenia. Jedną z takich kategorii są usługi związane z nieruchomościami, w tym usługi świadczone przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego. Na podstawie art. 28e ustawy, miejscem świadczenia ww. usług jest miejsce położenia nieruchomości. Z powyższego wynika, że o miejscu świadczenia, a tym samym miejscu opodatkowania usługi związanej z nieruchomością decyduje wyłącznie miejsce położenia nieruchomości, z którą dana usługa jest ściśle związana niezależnie od tego dla jakiego podmiotu jest wykonywana oraz gdzie znajduje się siedziba usługodawcy. Zasada ta ma zastosowanie wówczas, gdy usługę można przyporządkować do konkretnej nieruchomości, która jest możliwa do zlokalizowania, co do miejsca jej położenia.

Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia nieruchomości. W związku z tym należy posiłkować się definicjami zawartymi w innych aktach prawnych. Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. prawo lotnicze (Dz. U. 2006 nr 100 poz. 696 z późn. zm.) lotniskiem - jest wydzielony obszar na lądzie, wodzie lub innej powierzchni w całości lub w części przeznaczony do wykonywania startów, lądowań i naziemnego lub nawodnego ruchu statków powietrznych, wraz ze znajdującymi się w jego granicach obiektami i urządzeniami budowlanymi o charakterze trwałym wpisany do rejestru lotnisk. W myśl art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 października 1987 r. (Dz.U.1987 Nr 33 poz. 165 z późn. zm.) o przedsiębiorstwie państwowym P. - portami lotniczymi w rozumieniu niniejszej ustawy są obiekty budowlane i urządzenia obejmujące: lotniska komunikacyjne, drogi startowe, lotnicze urządzenia naziemne, w tym radionawigacyjne i radiolokacyjne, dworce lotnicze pasażerskie i towarowe, a także inne obiekty zaplecza portowego.

Aby móc wskazać, iż dana usługa jest usługą złożoną (kompleksową), winna składać się ona z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu. Na usługę złożoną składa się więc kombinacja różnych czynności, prowadzących do realizacji określonego celu - do wykonania świadczenia głównego, na które składają się różne świadczenia pomocnicze. Natomiast usługę należy uznać za pomocniczą, jeśli nie stanowi ona celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi zasadniczej. Pojedyncza usługa traktowana jest zatem jak element usługi kompleksowej wówczas, jeżeli cel świadczenia usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać usługi głównej bez usługi pomocniczej. Co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę kompleksową, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej.

Z informacji zawartych w złożonym wniosku wynika, iż zasadniczym celem świadczonych przez Wnioskodawcę usług jest obsługa startu, lądowania, parkowania, obsługa pasażerów i ładunków statków powietrznych. Do realizacji niniejszych usług niezbędne jest wykonanie szeregu czynności pomocniczych, oddanie do używania przewoźnikowi powietrznemu lub innemu podmiotowi nieruchomość (lotnisko/port lotniczy), pasy startowe, budowle i inne urządzenia znajdujące się na lotnisku jak np. sortownia bagażu czy też lotnicze urządzenia naziemne. Zarządzający lotniskiem zobowiązany jest ponadto do utrzymywania nieruchomości (lotniska/portu lotniczego) w stanie odpowiadającym określonym standardom i wymogom technicznym, których zachowanie jest niezbędne do bezpiecznego udostępniania infrastruktury lotniskowej przewoźnikom czy też innym podmiotom. W tym celu podejmowane są wszelkie działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na lotnisku (stacjonowanie na terenie lotniska straży pożarnej, służb medycznych, służby ochrony lotniska).

Skoro z przedstawionego we wniosku opisu wynika, iż przedmiotem świadczenia będzie kompleksowa usługa, której głównym celem jest obsługa startu, lądowania, parkowania, obsługa pasażerów i ładunków statków powietrznych, w tak przedstawionym stanie faktycznym świadczenie to będzie stanowić usługę złożoną, składającą się z kombinacji różnych czynności. Wymienione we wniosku poszczególne świadczenia wchodzące w skład kompleksowej usługi służą bowiem wykonaniu czynności głównej.

Reasumując stwierdzić należy, iż świadczone przez Wnioskodawcę kompleksowe usługi związane z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługa pasażerów i ładunków statków powietrznych, składające się z szeregu czynności, które trzeba wykonać na terenie ściśle określonej nieruchomości, którą można zlokalizować co do miejsca i położenia (lotnisko/port lotniczy), należy zaliczyć do usług związanych z nieruchomościami, dla których miejscem świadczenia, zgodnie z art. 28e ustawy, jest miejsce położenia nieruchomości, czyli w tym przypadku Polska.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...