• Interpretacja indywidualn...
  24.09.2020

IPPP1-443-1193/09-4/JB

Interpretacja indywidualna
z dnia 12 lutego 2010

Artykuły przypisane do interpretacji

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 1494 interpretacje.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się ta interpretacja podatkowa. Znajdź inne potrzebne interpretacje.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2009 r. (data wpływu 24 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług gwarancyjnych świadczonych w imieniu i na zlecenie niemieckiego producenta - jest prawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 24 listopada 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług gwarancyjnych świadczonych w imieniu i na zlecenie niemieckiego producenta.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca zajmuje się świadczeniem usług serwisowych w zakresie naprawy i konserwacji statków powietrznych oraz pozostałych usług wspomagających transport lotniczy. Wnioskodawca współpracuje z niemieckimi i francuskimi producentami śmigłowców.

Partner handlowy Wnioskodawcy – niemiecki producent śmigłowców zawarł umowę na dostawę partii maszyn z polskim przedsiębiorstwem. Śmigłowce są wykorzystywane na terytorium kraju. W ramach umowy dostawca zobowiązał się do świadczenia usług gwarancyjnych maszyn w okresie 4 lat od dokonania dostawy. Usługa gwarancyjna polega na usunięciu usterek w dostarczonych na teren Polski śmigłowcach – wymontowaniu uszkodzonego elementu i zamontowaniu nowego. Koszt realizacji gwarancji wkalkulowany jest w cenie sprzedaży śmigłowców. Dla spełnienia opisanych usług gwarancyjnych została zawarta umowa pomiędzy Wnioskodawcą a niemieckim producentem śmigłowców. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług polegających na usunięciu usterek i wad, występujących w trakcie eksploatacji śmigłowca i objętych standardową gwarancją producenta. Usługi te Wnioskodawca świadczy na terenie kraju w imieniu producenta śmigłowców. Mienie ruchome (śmigłowce), których dotyczy wykonywana usługa są własnością polskiego przedsiębiorstwa, a po wykonaniu usługi są nadal użytkowane na terenie kraju.

Zleceniobiorcą usługi i faktycznym odbiorcą jest niemiecka firma, gdyż to na niej ciąży obowiązek zapewnienia gwarancji. Za świadczenie usług gwarancyjnych w imieniu producenta Spółka otrzymuje ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie od niemieckiej firmy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy otrzymane od niemieckiego producenta wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług gwarancyjnych w imieniu i na zlecenie producenta podlega opodatkowaniu na terenie Polski podatkiem VAT w wysokości 22%...

Zdaniem wnioskodawcy, świadczone usługi na rzecz niemieckiego dostawcy śmigłowców będą opodatkowane 22% stawką podatku VAT, a miejscem świadczenia usług będzie terytorium kraju. Przedstawiony stan faktyczny wyczerpuje warunki określone w art. 27 ust. 1 i ust. 2 punkt 3 lit. d ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. Zgodnie z przepisem art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d „W przypadku świadczenia na ruchomym majątku rzeczowym – miejsce świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, z zastrzeżeniem art. 28”. Zdaniem Wnioskodawcy, w powyższym przypadku nie ma zastosowania przepis art. 28 ust. 7, gdyż towary po wykonaniu usługi pozostają na terytorium kraju.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów – w myśl art. 7 ust. 1 powołanej ustawy należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,

2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,

3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Biorąc pod uwagę powyższe definicje dostawy towarów i świadczenia usług należy stwierdzić, że każde świadczenie niebędące dostawą towarów polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi co do zasady usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Niemniej muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

1. w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,

2. świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Należy podkreślić, iż oba ww. warunki winny być spełnione łącznie, aby świadczenie podlegało, jako usługa, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Aby zatem dana czynność (dostawa towarów czy też usługa) podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym, pomiędzy świadczoną usługą, a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia, przy czym związek pomiędzy otrzymywanym wynagrodzeniem a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie. Wynagrodzenie musi być zatem należne za wykonanie tego świadczenia.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W przypadku świadczenia usług, dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług, podstawowe znaczenie ma określenie miejsca ich świadczenia.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 27 ust. 1 ustawy, w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności – miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

W myśl art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d) cyt. ustawy, w przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, z zastrzeżeniem art. 28.

Jednocześnie zgodnie z art. 28 ust. 7 ustawy w przypadku usług, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. c) i d), świadczonych dla nabywcy, który podał wykonującemu te usługi numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi są wykonywane, miejscem świadczenia usług jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer, pod warunkiem, że towary po wykonaniu tych usług zostaną wywiezione z terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi te zostały faktycznie wykonane.

Ustawa nie definiuje pojęcia „usługi na ruchomym majątku rzeczowym”. Jednak jak sama nazwa wskazuje powinny to być usługi, które nie są związane z nieruchomościami trwale związanymi z gruntem. W związku z tym, termin ten należy interpretować w oparciu o wykładnię językową jako wszelkie usługi wykonywane przez podatnika, w wyniku których następuje wytworzenie nowego produktu z powierzonych materiałów, jego przerobienie lub ulepszenie, przy czym podatnik świadczący usługę nie jest właścicielem towaru powierzonego ani wytworzonego, przerobionego lub ulepszonego. Można zatem przyjąć, że katalog usług na ruchomym majątku rzeczowym obejmuje m.in. naprawę rzeczy ruchomych, usługi serwisowe i gwarancyjne związane z rzeczami ruchomymi, instalację, montaż i demontaż rzeczy ruchomych, przetwarzanie, uszlachetnianie.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca zawarł umowę z niemieckim producentem śmigłowców na świadczenie usług polegających na usunięciu usterek i wad, występujących w trakcie eksploatacji śmigłowca i objętych standardową gwarancją producenta. Usługi te Wnioskodawca świadczy na terenie kraju w imieniu producenta śmigłowców. Mienie ruchome (śmigłowce), których dotyczy wykonywana usługa są własnością polskiego przedsiębiorstwa, a po wykonaniu usługi są nadal użytkowane na terenie kraju.

Odnosząc przedstawione we wniosku okoliczności do wskazanych przepisów prawa stwierdzić należy, iż świadczenie przez Wnioskodawcę opisanych usług gwarancyjnych w oparciu o zawartą umowę stanowi świadczenie usług za wynagrodzeniem. Opisane usługi wypełniają dyspozycję usług świadczonych na ruchomym majątku rzeczowym. W związku z tym, miejsce świadczenia przedmiotowych usług należy ustalić zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy. Zatem usługi te opodatkowane są w kraju, gdzie są faktycznie wykonywane tj. w Polsce. Jednocześnie w myśl art. 28 ust. 7 ustawy może nastąpić przeniesienie miejsca świadczenia usługi na teren innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej - kraju, który nadał nabywcy, podany przez niego dla tej transakcji, numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej – pod warunkiem, że po wykonaniu usług towary zostaną wywiezione z terytorium kraju, w którym wykonano usługi (tj. z terytorium Polski). Jednakże w przedmiotowej sprawie przepis ten nie znajduje zastosowania, z uwagi na fakt, iż towary (śmigłowce) po wykonaniu na nich usług nie zostają wywiezione, pozostają nadal i są użytkowane na terytorium Polski.

Reasumując, świadczone przez Wnioskodawcę usługi gwarancyjne w imieniu i na zlecenie niemieckiego producenta śmigłowców, który jest zleceniobiorcą usług, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na terytorium kraju, zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy. Opisane usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić końcowo należy, iż z dniem 1 stycznia 2010 r. ustawą z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 195, poz. 1504) uchylony został art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 54, poz. 535 ze zm.). Od dnia 1 stycznia 2010 r. miejsce świadczenia przy świadczeniu usług regulują przepisy art. 28a do art. 28o znowelizowanej ustawy o VAT.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...