• Załącznik Nr 1 do Regulam...
  13.08.2020

Załącznik Nr 1 do Regulaminu ASO, Dokument informacyjny

Stan prawny aktualny na dzień: 13.08.2020

Obserwuj akt

Rozdział 3, Dokument informacyjny – uproszczony

1.
Dokument informacyjny uproszczony sporządza się w przypadku ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie akcji emitenta, którego akcje lub inne instrumenty finansowe są przedmiotem obrotu:
a) na krajowym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Organizatora Alternatywnego Systemu lub BondSpot S.A., lub
b) na zagranicznym rynku regulowanym, lub
c) na innym rynku lub w alternatywnym systemie obrotu innym niż alternatywny system obrotu prowadzony przez Organizatora Alternatywnego Systemu lub BondSpot S.A.
2.
W przypadku gdy Organizator Alternatywnego Systemu tak postanowi emitenci, o których mowa w ust. 1 lit. c), zobowiązani są dodatkowo do zamieszczenia w dokumencie informacyjnym uproszczonym informacji, o których mowa w Rozdziale 2 - w zakresie wskazanym przez Organizatora Alternatywnego Systemu.
1.
W dokumencie informacyjnym uproszczonym zamieszcza się informacje obejmujące co najmniej:
1)
tytuł "Dokument informacyjny";
2)
nazwę (firmę), formę prawną, kraj siedziby, siedzibę i adres emitenta, wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i poczty elektronicznej, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej i numerem według właściwej identyfikacji podatkowej;
3)
liczbę, rodzaj, jednostkową wartość nominalną i oznaczenie emisji instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie;
4)
informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie – w zakresie określonym w § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
5)
określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych, ze wskazaniem:
a) organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych,
b) daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści;
6)
oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie;
7)
streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień;
8)
wskazanie osób zarządzających emitentem, Autoryzowanego Doradcy oraz podmiotów dokonujących badania sprawozdań finansowych emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania);
9)
podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów;
10)
wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy:
a) emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta,
b) emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta a znaczącymi akcjonariuszami emitenta,
c) emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych);
11)
wskazanie głównych czynników ryzyka związanych z emitentem i wprowadzanymi instrumentami finansowymi;
12)
zwięzłe przedstawienie:
a) historii emitenta,
b) działalności prowadzonej przez emitenta,
c) akcjonariuszy emitenta posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu;
13)
informacje dodatkowe, w tym wysokość kapitału zakładowego, oraz wskazanie dokumentów korporacyjnych emitenta udostępnionych do wglądu;
14)
wskazanie miejsca udostępnienia:
a) ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego dla tych instrumentów finansowych lub instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe,
b) okresowych raportów finansowych emitenta, opublikowanych zgodnie z obowiązującymi emitenta przepisami.
2.
W dokumencie informacyjnym uproszczonym zamieszcza się dodatkowo dokumenty i informacje, o których mowa w § 12.
3.
Na pierwszej stronie dokumentu informacyjnego uproszczonego w widocznym miejscu pogrubioną czcionką zamieszcza się informację, o której mowa w § 5 ust. 2.
4.
Na drugiej stronie dokumentu informacyjnego uproszczonego w widocznym miejscu pogrubioną czcionką zamieszcza się oświadczenia emitenta oraz Autoryzowanego Doradcy, o których mowa w § 8.
5.
Postanowienia ust. 1 - 4 stosuje się odpowiednio do dokumentu informacyjnego sporządzanego w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie:
1)
praw poboru z akcji notowanych na rynku lub w alternatywnym systemie obrotu, o którym mowa w § 13 ust. 1 lit. a) – c), lub z akcji tego samego rodzaju co te akcje,
2)
praw do akcji (PDA) notowanych na rynku lub w alternatywnym systemie obrotu, o którym mowa w § 13 ust. 1 lit. a) – c), lub do akcji tego samego rodzaju co te akcje.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...