• Załącznik Nr 1 do Regulam...
  13.08.2020

Załącznik Nr 1 do Regulaminu ASO, Dokument informacyjny

Stan prawny aktualny na dzień: 13.08.2020

Obserwuj akt

Rozdział 2, Dokument informacyjny – podstawowy

1.
Z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału 3, dokument informacyjny składa się z następujących części:
1)
wstępu;
2)
rozdziałów:
a) "Czynniki ryzyka",
b) "Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w dokumencie informacyjnym",
c) "Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu",
d) "Dane o emitencie",
e) "Sprawozdania finansowe",
f) "Załączniki".
2.
Na pierwszej stronie dokumentu informacyjnego w widocznym miejscu pogrubioną czcionką zamieszcza się informację następującej treści:
„Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym).
Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.
Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.”
We wstępie zamieszcza się co najmniej:
1)
tytuł "Dokument informacyjny";
2)
nazwę (firmę) i siedzibę emitenta,
3)
nazwę (firmę) oraz siedzibę (miejsce zamieszkania) Autoryzowanego Doradcy,
4)
liczbę, rodzaj, jednostkową wartość nominalną i oznaczenie emisji instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie,
5)
(uchylony)
6)
(uchylony)
7)
spis treści, zawierający listę podstawowych rozdziałów i punktów dokumentu informacyjnego, ze wskazaniem numeru strony.
W rozdziale "Czynniki ryzyka" zamieszcza się informacje na temat czynników powodujących ryzyko dla nabywcy instrumentów finansowych objętych dokumentem informacyjnym, a w szczególności czynników związanych z sytuacją gospodarczą, majątkową i finansową emitenta i jego grupy kapitałowej.
W rozdziale "Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w dokumencie informacyjnym" w widocznym miejscu pogrubioną czcionką zamieszcza się:
1)
oświadczenie emitenta, że według jego najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami;
2)
oświadczenie Autoryzowanego Doradcy, że dokument informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), oraz że według jego najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi mu przez emitenta, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.
W rozdziale "Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu" zamieszcza się co najmniej:
1)
szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych;
1a)
informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie – w zakresie określonym w § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
2)
określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych, ze wskazaniem:
a) organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych,
b) daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści;
2a)
określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia, z zastrzeżeniem § 12 pkt 2a);
3)
oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie;
4)
wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji;
5)
określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości;
6)
informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym, w tym wskazanie płatnika podatku.
W rozdziale "Dane o emitencie" zamieszcza się co najmniej:
1)
nazwę (firmę), formę prawną, kraj siedziby, siedzibę i adres emitenta wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej i adres głównej strony internetowej), identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numerem według właściwej identyfikacji podatkowej;
2)
wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony;
3)
wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony emitent;
4)
wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, wraz z podaniem daty dokonania tego wpisu, a w przypadku gdy emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia - przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał;
5)
krótki opis historii emitenta;
6)
określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych emitenta oraz zasad ich tworzenia;
7)
informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego;
8)
informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji;
9)
wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie;
10)
wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe;
11)
podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów;
11a)
wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy:
a) emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta,
b) emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta a znaczącymi akcjonariuszami emitenta,
c) emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych);
12)
podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i emitenta, w podziale na segmenty działalności;
13)
opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w dokumencie informacyjnym;
13a)
ogólny opis planowanych działań i inwestycji emitenta oraz planowany harmonogram ich realizacji po wprowadzeniu jego instrumentów do alternatywnego systemu obrotu – w przypadku emitenta, który nie osiąga regularnych przychodów z prowadzonej działalności operacyjnej;
14)
informacje o wszczętych wobec emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym;
15)
informacje o wszczętych wobec emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności emitenta;
16)
informację na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową emitenta, albo zamieszczenie stosownej informacji o braku takich postępowań;
17)
zobowiązania emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej;
18)
informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w dokumencie informacyjnym;
19)
wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych, o których mowa w § 11;
20)
życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta, obejmujące w szczególności:
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta,
d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem,
e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
21)
w przypadku spółek akcyjnych - dane o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.
1.
W rozdziale "Sprawozdania finansowe" zamieszcza się co najmniej:
1)
sprawozdanie finansowe emitenta za ostatni rok obrotowy, sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta, a w przypadku emitenta z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi;
2)
skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej emitenta za ostatni rok obrotowy, sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta, zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, przy czym obowiązek objęcia konsolidacją jednostki zależnej nie powstaje wyłącznie w przypadku, gdy emitent jest zwolniony z takiego obowiązku na podstawie art. 57 lub 58 ustawy o rachunkowości; emitent z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może sporządzić oraz poddać badaniu skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie ze standardami uznawanymi w skali międzynarodowej;
3)
w przypadku gdy emitent prowadzi działalność krócej niż przez okres, za który wymagane jest przedstawienie sprawozdania finansowego, o którym mowa w pkt 1) lub 2), a jego prawnym poprzednikiem była inna osoba prawna - sprawozdanie finansowe lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe prawnych poprzedników emitenta, za okres nieobjęty sprawozdaniem finansowym emitenta, zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, przy czym obowiązek objęcia konsolidacją jednostki zależnej nie powstaje wyłącznie w przypadku, gdy emitent jest zwolniony z takiego obowiązku na podstawie art. 57 lub 58 ustawy o rachunkowości;
4)
opinię (opinie) podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanych sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, o których mowa w pkt 1) - 3), sporządzoną (sporządzone) zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
2.
W przypadku gdy emitent sporządza zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane sprawozdania finansowe, w dokumencie informacyjnym zamieszcza się co najmniej skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
2a.
W przypadku gdy wniosek o wprowadzenie do obrotu instrumentów finansowych emitenta zostanie złożony po upływie 45 dni od zakończenia poprzedzającego datę złożenia wniosku kwartału roku obrotowego emitenta, w dokumencie informacyjnym zamieszcza się dodatkowo dane finansowe lub skonsolidowane dane finansowe emitenta za ten kwartał – w zakresie określonym w § 5 ust. 4.1 i 4.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; obowiązek ten nie powstaje w przypadku, gdy dane finansowe za ten kwartał objęte są zakresem sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust. 1 lub 2.
3.
(uchylony)
4.
W przypadku instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu przez emitenta, który wypełnia obowiązki informacyjne zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie, lub emitenta, którego instrumenty finansowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie, które jest stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w dokumencie informacyjnym można zamieścić sprawozdanie finansowe lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawarte w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości raporcie rocznym.
W rozdziale "Załączniki" zamieszcza się:
1)
aktualny odpis z rejestru właściwego dla emitenta;
2)
ujednolicony aktualny tekst statutu emitenta oraz treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki nie zarejestrowanych przez sąd;
2a)
opinię biegłego rewidenta/opinie biegłych rewidentów z badania wartości wkładów niepieniężnych wniesionych w okresie ostatnich 2 lat obrotowych na pokrycie kapitału zakładowego emitenta lub jego poprzednika prawnego, chyba że zgodnie z właściwymi przepisami prawa badanie wartości tych wkładów nie było wymagane;
3)
definicje i objaśnienia skrótów.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...