• Załącznik Nr 1 do Regulam...
  25.09.2020

Załącznik Nr 1 do Regulaminu ASO, Dokument informacyjny

Stan prawny aktualny na dzień: 25.09.2020

Obserwuj akt

Rozdział 1, Postanowienia ogólne

Niniejszy Załącznik określa formę, zakres oraz szczegółowe zasady sporządzania przez emitentów instrumentów finansowych będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu dokumentu informacyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 13) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
1.
Dokument informacyjny powinien zawierać prawdziwe, rzetelne i kompletne informacje o emitencie i innych wskazanych w niniejszym Załączniku osobach, ich sytuacji finansowej i prawnej oraz o objętych dokumentem instrumentach finansowych mających być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie, według stanu na dzień złożenia przez emitenta wniosku o wprowadzenie tych instrumentów do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, z zastrzeżeniem ust. 3. Informacje zawarte w dokumencie informacyjnym powinny być przedstawione w sposób umożliwiający inwestorom ocenę wpływu tych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową emitenta oraz perspektywy rozwoju emitenta. W przypadku, gdy specyfika opisywanych w dokumencie informacyjnym danych wymaga podania dodatkowych informacji, gwarantujących ich prawdziwy, rzetelny i kompletny obraz lub dodatkowych informacji mających znaczący wpływ na ocenę instrumentów finansowych będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie, emitent jest obowiązany zamieścić te informacje w treści dokumentu informacyjnego.
2.
W przypadku, gdy postanowienia niniejszego Załącznika wymagają zamieszczenia w dokumencie informacyjnym lub emitent postanowił zamieścić w dokumencie informacyjnym informacje dotyczące grupy kapitałowej emitenta, w dokumencie tym należy również zamieścić odpowiednie informacje dotyczące jednostek stowarzyszonych oraz jednostek współzależnych (w rozumieniu ustawy o rachunkowości, a w przypadku emitentów z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w rozumieniu obowiązujących ich przepisów o rachunkowości), będących spółkami handlowymi, których działalność jest istotna z punktu widzenia działalności emitenta lub jego grupy kapitałowej.
3.
Dzień bilansowy, na który emitent sporządza sprawozdanie finansowe lub skonsolidowane sprawozdania finansowe, zamieszczane w dokumencie informacyjnym nie może poprzedzać daty złożenia wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu o więcej niż 15 miesięcy.
1.
Dokument informacyjny może zostać sporządzony w języku polskim albo w języku angielskim.
2.
Wszelkie informacje stanowiące treść dokumentu informacyjnego zamieszcza się według kolejności określonej w niniejszym Załączniku.
2a.
Jeżeli którakolwiek z informacji podlegających ujawnieniu na podstawie przepisów niniejszego Załącznika nie występuje lub nie ma zastosowania, należy zamieścić o tym stosowną wzmiankę w odpowiednim miejscu dokumentu informacyjnego.
3.
W dokumencie informacyjnym nie powinno zamieszczać się sformułowań technicznych lub zawodowych (profesjonalnych), które mogą być niejasne dla nabywców instrumentów finansowych niezwiązanych zawodowo z działalnością emitenta lub z rynkiem kapitałowym, bez ich właściwego wyjaśnienia.
4.
W przypadku, gdy informacje przedstawione w dokumencie informacyjnym są podawane w innej walucie niż złoty lub euro, emitent ma obowiązek wskazania średnich kursów wymiany tej waluty, w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym lub sprawozdaniem finansowym, w stosunku do złotego i euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, a w szczególności:
1)
kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
2)
kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
3)
najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie.
1.
Dokument informacyjny sporządza się w postaci elektronicznej, w sposób uniemożliwiający dokonanie zmian w informacjach w nim zamieszczonych przez osoby nieuprawnione.
2.
(uchylony)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...