• § 31. - Informacje w noc...
  25.09.2020

Załącznik Nr 1 do Regulaminu ASO, Dokument informacyjny

Stan prawny aktualny na dzień: 25.09.2020

Obserwuj akt

§ 31 nr 1 ASO


Informacje w nocie informacyjnej

1.
W nocie informacyjnej zamieszcza się co najmniej następujące informacje:
1)
cel emisji dłużnych instrumentów finansowych, jeżeli został określony;
2)
określenie rodzaju emitowanych dłużnych instrumentów finansowych;
3)
wielkość emisji;
4)
wartość nominalną i cenę emisyjną dłużnych instrumentów finansowych lub sposób jej ustalenia;
5)
warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania dłużnych instrumentów finansowych;
6)
wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia;
7)
wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu dłużnych instrumentów finansowych proponowanych do nabycia;
8)
dane umożliwiające potencjalnym nabywcom dłużnych instrumentów finansowych orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji dłużnych instrumentów finansowych, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z dłużnych instrumentów finansowych, jeżeli przedsięwzięcie jest określone;
9)
zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne;
10)
w przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z dłużnych instrumentów finansowych - wycenę przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonaną przez uprawnionego biegłego;
11)
w przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje - dodatkowo:
a) liczbę głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji,
b) ogólną liczbę głosów na walnym zgromadzeniu emitenta - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji;
12)
w przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa - dodatkowo:
a) liczbę akcji przypadających na jedną obligację,
b) cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia,
c) terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji.
2.
W nocie informacyjnej zamieszcza się dodatkowo dokumenty i informacje, o których mowa w § 22.
§ 31 Informacje w nocie informacyjnej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...