• § 11. - Sprawozdania fin...
  14.08.2020

Załącznik Nr 1 do Regulaminu ASO, Dokument informacyjny

Stan prawny aktualny na dzień: 14.08.2020

Obserwuj akt

§ 11 nr 1 ASO


Sprawozdania finansowe

1.
W rozdziale "Sprawozdania finansowe" zamieszcza się co najmniej:
1)
sprawozdanie finansowe emitenta za ostatni rok obrotowy, sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta, a w przypadku emitenta z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi;
2)
skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej emitenta za ostatni rok obrotowy, sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta, zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, przy czym obowiązek objęcia konsolidacją jednostki zależnej nie powstaje wyłącznie w przypadku, gdy emitent jest zwolniony z takiego obowiązku na podstawie art. 57 lub 58 ustawy o rachunkowości; emitent z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może sporządzić oraz poddać badaniu skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie ze standardami uznawanymi w skali międzynarodowej;
3)
w przypadku gdy emitent prowadzi działalność krócej niż przez okres, za który wymagane jest przedstawienie sprawozdania finansowego, o którym mowa w pkt 1) lub 2), a jego prawnym poprzednikiem była inna osoba prawna - sprawozdanie finansowe lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe prawnych poprzedników emitenta, za okres nieobjęty sprawozdaniem finansowym emitenta, zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, przy czym obowiązek objęcia konsolidacją jednostki zależnej nie powstaje wyłącznie w przypadku, gdy emitent jest zwolniony z takiego obowiązku na podstawie art. 57 lub 58 ustawy o rachunkowości;
4)
opinię (opinie) podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanych sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, o których mowa w pkt 1) - 3), sporządzoną (sporządzone) zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
2.
W przypadku gdy emitent sporządza zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane sprawozdania finansowe, w dokumencie informacyjnym zamieszcza się co najmniej skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
2a.
W przypadku gdy wniosek o wprowadzenie do obrotu instrumentów finansowych emitenta zostanie złożony po upływie 45 dni od zakończenia poprzedzającego datę złożenia wniosku kwartału roku obrotowego emitenta, w dokumencie informacyjnym zamieszcza się dodatkowo dane finansowe lub skonsolidowane dane finansowe emitenta za ten kwartał – w zakresie określonym w § 5 ust. 4.1 i 4.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; obowiązek ten nie powstaje w przypadku, gdy dane finansowe za ten kwartał objęte są zakresem sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust. 1 lub 2.
3.
(uchylony)
4.
W przypadku instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu przez emitenta, który wypełnia obowiązki informacyjne zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie, lub emitenta, którego instrumenty finansowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie, które jest stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w dokumencie informacyjnym można zamieścić sprawozdanie finansowe lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawarte w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości raporcie rocznym.
§ 11 Sprawozdania finansowe - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...