• Załącznik Nr 1 do Regulam...
  14.08.2020

Załącznik Nr 1 do Regulaminu ASO, Dokument informacyjny

Stan prawny aktualny na dzień: 14.08.2020

Obserwuj akt

Oddział 3, Nota informacyjna dla dłużnych instrumentów finansowych (sporządzana przez emitenta, którego inne instrumenty finansowe są przedmiotem obrotu na krajowym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Organizatora Alternatywnego Systemu lub BondSpot S.A.)

1.
Notę informacyjną dla dłużnych instrumentów finansowych sporządza się w przypadku ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu dłużnych instrumentów finansowych emitenta, którego dłużne lub inne instrumenty finansowe są przedmiotem obrotu:
a) na krajowym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Organizatora Alternatywnego Systemu lub BondSpot S.A., lub
b) na zagranicznym rynku regulowanym, lub
c) na innym rynku lub w alternatywnym systemie obrotu innym niż alternatywny system obrotu prowadzony przez Organizatora Alternatywnego Systemu lub BondSpot S.A.
2.
W przypadku gdy Organizator Alternatywnego Systemu tak postanowi emitenci, o których mowa w ust. 1 lit c), zobowiązani są dodatkowo do zamieszczenia w nocie informacyjnej informacji, o których mowa w Oddziale 1 lub 2 - w zakresie wskazanym przez Organizatora Alternatywnego Systemu.
1.
Na pierwszej stronie noty informacyjnej w widocznym miejscu pogrubioną czcionką zamieszcza się informację następującej treści:
„Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym).
Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje
inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.
Treść niniejszej noty informacyjnej nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.”.
2.
Jeżeli nota informacyjna została sporządzona także w związku z ubieganiem się o wprowadzenie dłużnych instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. fakt ten powinien zostać uwzględniony w treści informacji, o której mowa w ust. 1.
3.
Na drugiej stronie noty informacyjnej pogrubioną czcionką zamieszcza się oświadczenie emitenta oraz oświadczenie Autoryzowanego Doradcy, o ile został ustanowiony, o których mowa w § 8.
1.
W nocie informacyjnej zamieszcza się co najmniej następujące informacje:
1)
cel emisji dłużnych instrumentów finansowych, jeżeli został określony;
2)
określenie rodzaju emitowanych dłużnych instrumentów finansowych;
3)
wielkość emisji;
4)
wartość nominalną i cenę emisyjną dłużnych instrumentów finansowych lub sposób jej ustalenia;
5)
warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania dłużnych instrumentów finansowych;
6)
wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia;
7)
wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu dłużnych instrumentów finansowych proponowanych do nabycia;
8)
dane umożliwiające potencjalnym nabywcom dłużnych instrumentów finansowych orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji dłużnych instrumentów finansowych, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z dłużnych instrumentów finansowych, jeżeli przedsięwzięcie jest określone;
9)
zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne;
10)
w przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z dłużnych instrumentów finansowych - wycenę przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonaną przez uprawnionego biegłego;
11)
w przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje - dodatkowo:
a) liczbę głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji,
b) ogólną liczbę głosów na walnym zgromadzeniu emitenta - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji;
12)
w przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa - dodatkowo:
a) liczbę akcji przypadających na jedną obligację,
b) cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia,
c) terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji.
2.
W nocie informacyjnej zamieszcza się dodatkowo dokumenty i informacje, o których mowa w § 22.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...