• Art. 138. - Przepisy dos...
  26.05.2020

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Stan prawny aktualny na dzień: 26.05.2020

Dz.U.2017.0.60 - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Obserwuj akt

Art. 138. wprow. Prawo oświat.


Przepisy dostosowujące i przejściowe

1.
W przypadku gdy dotychczasowe publiczne gimnazjum jest prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie tego gimnazjum jest zadaniem własnym, przekształcenia tego gimnazjum odpowiednio w liceum ogólnokształcące, technikum albo branżową szkołę I stopnia, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9, dokonuje się po zawarciu porozumienia, o którym mowa w art. 8 szkoły i placówki ust. 17 ustawy – Prawo oświatowe, z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie odpowiednio liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia jest zadaniem własnym.
2.
W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego prowadząca dotychczasowe publiczne gimnazjum, dla której prowadzenie tego gimnazjum jest zadaniem własnym, i prowadząca na podstawie porozumienia, o którym mowa w:
1)
art. 5 uchylony ust. 5b ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, odpowiednio liceum ogólnokształcące, technikum albo zasadniczą szkołę zawodową,
2)
art. 8 szkoły i placówki ust. 17 ustawy – Prawo oświatowe, branżową szkołę I stopnia
– dokonuje włączenia tego gimnazjum odpowiednio do tego liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 3, 4, 7, 8 i 10, porozumienie to dostosowuje się w zakresie prowadzenia klas dotychczasowego gimnazjum.
3.
W przypadku gdy dotychczasowe publiczne gimnazjum jest prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie tego gimnazjum nie jest zadaniem własnym:
1)
przekształcenia tego gimnazjum odpowiednio w liceum ogólnokształcące, technikum albo branżową szkołę I stopnia, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9,
2)
włączenia tego gimnazjum odpowiednio do liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 3, 4, 7, 8 i 10
– dokonuje się po zmianie porozumienia zawartego na podstawie art. 5 uchylony ust. 5b ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie tego gimnazjum jest zadaniem własnym, w zakresie prowadzenia klas dotychczasowego gimnazjum.
4.
W przypadku gdy dotychczasowe publiczne gimnazjum jest prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie tego gimnazjum nie jest zadaniem własnym:
1)
przekształcenia tego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 1,
2)
włączenia tego gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 2
– dokonuje się po zmianie porozumienia lub porozumień zawartych na podstawie art. 5 uchylony ust. 5b ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, lub art. 8 szkoły i placówki ust. 17 ustawy – Prawo oświatowe, z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie tego gimnazjum oraz prowadzenie ośmioletniej szkoły podstawowej jest zadaniem własnym.
5.
Porozumienia, o których mowa w ust. 1–4, zawierają w szczególności:
1)
dzień rozpoczęcia działalności odpowiednio przez szkołę podstawową, liceum ogólnokształcące, technikum albo branżową szkołę I stopnia, określony zgodnie z art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2 i 4–6;
2)
postanowienia o prowadzeniu odpowiednio przez szkołę podstawową, liceum ogólnokształcące, technikum albo branżową szkołę I stopnia klas dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 127 przepisy dostosowujące i przejściowe.
6.
W przypadku, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 13, porozumienia, o których mowa w ust. 1 i 2, pozostają w mocy.
7.
W przypadku braku zmiany porozumienia, o którym mowa w ust. 3 lub 4, porozumienia zawarte na podstawie art. 5 uchylony ust. 5b ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, na mocy których gimnazjum prowadzi jednostka samorządu terytorialnego, do której zadań własnych nie należy zakładanie i prowadzenie gimnazjum, pozostają w mocy, aż do czasu likwidacji klas dotychczasowego gimnazjum zgodnie z art. 127 przepisy dostosowujące i przejściowe.
8.
Przepisów ust. 1–7 nie stosuje się do miast na prawach powiatu.
Art. 138. Przepisy dostosowujące i przejściowe - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Kraków (woj. małopolskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...